Circulares literae dioecesanae anno 1901 ad clerum archidioecesis strigoniensis a Claudio Francisco Cardinale Vaszary principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

XIV.

113 zonyitvány hiteles másolatát is. Megjegyez­tetik azonban, hogy: a kik ösztöndíjukat augusztus 15-ig fel nem veszik, elvesztik jogigényüket és az ösztöndíjasok sorából töröltetnek.“ XI. Tárgyalás alá vétettek a segélye­zés iránt beadott folyamodványok. Beérkezett összesen ..........................166 K ifogásoltatott..................................... 5 Ma radt jogosult folyamodó 1(51 A bizottság a folyamodványokat átvizs­gálta és elhatározta, hogy a IX. pontban kiutalt 4000 korona kiosztását akként esz­közli, hogy száz folyamodót egyenkint 40 korona segélyben részesít. A segély osztásánál a kellőleg fel nem szerelt s nem az egyházmegyei hatóság (egyházmegyei iroda) útján, vagy a kitűzött határidőn (julius 31.) túl beérkezett folya­modványok a jegyzékbe nem foglaltattak és figyelembe nem vétettek. A jogosult folya­modók közül még azok részesittettek elsőbb­ségben, kik három éven belül a segélyalap jótéteményében nem részesültek. A segélyzettek a következők: Beszterczebánya egyházul. Holicska János bábakeszi, Peterecz Ignácz garamvéri, Stubnya Ignácz sálfalvai, Szmetana Szaniszló korponai, Tomanek József bars-berzenczei, Vojczik Ignácz dovali, Molcsán István dob- róczi, Szopkó József alső-lehotai tanítók, összesen 8. Eger egyházra, özv. Bacskay Mihályné erdökövesdi, özv. Friedrich Antalné szent­erzsébeti, özv. Nagy Károlyné egri, Vécsy Ágoston tiszaroffi tanítók, összesen 4. Eperjes egyházra, özv. Andráskó Jó- zsefné eperjesi, Császárik Vazul orlói, Czóm- palyi Ede haváji, Donátnik György nech- válypolyánkai, Gojdics András stefurói, Kertik Péter vidrányi, Krenyiczky Péter tili­I nyei, özv. Moszkva Jánosné eperjesi, Neviczky István mezö-laborczi, özv. Sárpataki Sán- dorné eperjesi, Szaffka Vazul pillér-pekleni, özv. Takács Péterné pitrovai, Tinyi Imre zdobai, özv. Vrábely Jánosné sapineczi, özv. Zsalkovics Andrásné homonya-rikítói tanítók, összesen 15. Erdély egyházra, özv. Bartha Józsefné csík-somlyói, Bálint István zetalaki, Biró József csik-delnei, özv. Boga Jánosné gyer- gyó-szárhegyi, Borsos Mihály köszvényes- remetei, Gergely József csik-szent-simoni, György András hatolykai, özv. Imre Ferenczné atyhai, özv. László Istvánná gyergyó-ditrói, Lörincz Péter hideg-kuti, Mihály István fel- vinczi, Orbán János udvarhely-szentléleki, Orbán Ferencz csöbi, özv. Pál Balázsné csik-mindszenti, özv. Sándor Mihályné udvar­hely-szentléleki, Vinczeíi László buzás-bes- senyöi tanítók, összesen 16. Esztergom föegyházm. özv. Dualszky Károlyné nahácsi, özv. Farkas Jánosné ke- lenyei, Hanusz Győző kis-váradi, özv. Háray Jánosné vadkerti, Horák Bernát hont-nádasi, özv. Janda Rezsöné szent-kereszti, Juhász József névedi, Kanka János nagy-kosztolányi, özv. Mórász Ignáczné esztergomi, Szokoly István bussai tanítók, összesen 10. Győr egyházra, özv. Borossay Jánosné nemes-ládonyi, Wészinger Ferencz alsó- rámóczi tanítók, összesen 2. Kassa egyházra. Angelo vies Endre sirokai, Czirbusz Mihály sókuti, Gajdos János plavniczai, Szaup Imre garanyi tanítók, összesen 4. Munkács egyházra, özv. Mihályovits Jánosné csecsehói tanítónő, összesen 1. Nagyvárad g. sz. egyházra. Bitye János tötösi, Marián Aurél v.-rogozi, Márkus Sán­dor szent-lázári, Pap Mihály kövági, özv. Szekula Györgyné sajtényi tanítók, illetve tanítónők, összesen 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom