Circulares literae dioecesanae anno 1901 ad clerum archidioecesis strigoniensis a Claudio Francisco Cardinale Vaszary principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

XIV.

114 Nagyvárad 1. sz. egyházm. özv. Viry Lászlóné margittai lakos, összesen 1. Nyitva egyházm. Hanusz Alajos alsó- orechói, Jancsina Zenó szkala-új falusi, Klacskő Károly zákopcsi, Melicher István felső-szűcsi, Nemrava József nyitrai tanitók, összesen 5. Pannonhalma egyházm. Bognár István györ-szt.-mártoni, Draskovics József péterdi, Németh József véneki tanitók, összesen 3. Pécs egyházm. Horváth Károly némethi, Jung Ferencz kis-köszegi, Kresz János kis- dorogi, Mousung Gyula högyészi, özv. Mil- tényi Istvánné pécsi, Schubert Károlyné p.- szt.-erzsébeti tanitók, összesen fi. Rozsnyó egyházm. özv. Kiima Antalné nagy-röczei, özv. Komlósy Istvánné feledi tanitónék, összesen 2. Szatmár egyházm. Pillich Lajos ung­vári, Sárga József akna-szlatinai tanitók, összesen 2. Szamosújvár egyházm. Özv. Avrám lllésné kusalyi lakos, összesen 1. Szepes egyházm. Özv. Árvay Jánosné szepes-szombati, Bisz József vichodrai, özv. Dsurny Jánosné szepes-váraljai, Hagovszky József vikartóczi, Szlusny Gusztáv oláh­dubai, Vollay Elemér szepes-iglói tanitók, összesen fi. Szombathely egyházm. Schneiderics Józsefné újlaki, özv. Szakály Józsefné szom­bathelyi, Szélessy István balozsa-nieggyesi tanitók, összesen 3. | Veszprém egyházm. Belső Kálmán padari, Polcsinszky János nemes-rádi, özv. Schweitzer Lajosné bozsóki, özv. Szita Bol- dizsárné csurgói, özv. Tarnóczy Ferenczné csurgói, özv. Tolnay Józsefné veszprémi tanitók, illetve tanitónék, összesen 6. A megszavazott segély rendes bé­lyeggel ellátott nyugtára Esztergomban az elnökségnél felvehető. Mindazon segélyösszegek, melyek f. é. decz. hó 31-ig fel nem vétetnek, az alap javára visszatartatnak. Mély tisztelettel felkéretnek a ftdö egy­házmegyei hatóságok, hogy jelen jegyző­könyvet lehetőleg egész terjedelmében, de saját egyházmegyéjükből segélyezett tanítók, özvegyek és ösztöndíjasok névsorát különö­sen az egyházmegyei körlevelekben kö­zölni kegyeskedjenek, minthogy az ille­tők más úton értesítve nem lesznek. Felszóllittatnak továbbá a segélyezettek, hogy a nyugtatvány beküldése alkalmával a zavarok kikerülése végett, tisztán írják ki lakóhelyüket és az utolsó postát. XII. Elnök bemutatja az egri fökápta- lan átiratát, a melyben az Ö Eminencziája, a herczegprimás által az orsz. kath. tanitók árvaháza javára adott 30,000 korona átvé­telét nyugtatja. A közp. bizottság e jelentést tndomásnl veszi. Jelenti továbbá az elnök, hogy az egri iparhitelintézetnél a tanitók árvaházi vagyo­nából elveszett 4400 koronát méltóságos Begovcsevics Róbert v. püspök ur a saját­jából megtérítette. Indítványozta, hogy ne­vezett püspök urnák e nagylelkűségéért jegyzőkönyvi köszönet szavaztassák. A közp. bizottság elnök indítványát a saját hálás elismerésének és köszönetének megújítása mellett emelte határozattá. Örömmel jelenti továbbá elnök, hogy a kath. tanítói árvaház, illetve segélyalapja kegyes adományozók jóindulatából szaporo­dott. Ugyanis Boltizár József félsz, püspök, ált. érseki helynök úr 25 éves püspöki ju­bileuma alkalmából az árvaházi alapra egy db. 100 frt névértékű földtehermentesitési kötvényt, s 200 koronát, összesen 400 ko­ronát ; a párkány-járási tanító egylet az árva­ház alapjára 200 koronát;

Next

/
Oldalképek
Tartalom