Pápai Néplap – IV. évfolyam – 1948.

1948-07-11 / 28. szám

PÁPAÍ NÉPLAP 194b július 11 Julius 8-11 csüi.-vas. Tolnay Klári kettős szerepe Partnere: Ajtay Andor Menekülő emberek Fi legszebb és legmélyebb tárgyú magyar film Julius 12-13 hétfő>kedd Negyedik periszkóp Izgalmas tengeri küzdelem Julius 15—18 csüt.-vas. KÖZKÍVÁNATRA 1 Magyar sikert is jelent Rita Haryworth fimje: GILDA Előadások kezdete: Hétközna­pokon 6 és 8, minden Einnep- és vasárnap 4, 6, 8 órakor. Jegyelővétel: Minden nap ll-töl fél 1 óráig és egy órával az elő­adás kezdete előtt. Felh i v a s Felhívom a baromfi tartó gazdák figyelmét, hogy aki az állatait az ingyenes állami ak­ció soron beakarja oltatni az július 10 ig jelentse a mező* gazdasági ügyosztályon Fő*tér 16. II. emelet. Felhívom a tehéntartó gaz­dák figyelmét, akinek meddő tehene vagy üszője van az az állatait az ingyenes állami ak­ció során beoltathatja, jelent­kezés a mezőgazeasági ügy­osztályon Fő tér 15. II. emelet, július hó 10-ig. Németh Imréné s. k. polgármester. Balafonleilén 2 szobás, konyhás parimenti nyárilakás árnyas kerttel * egész idényre kiadó. Dr. Gajdosné, Budapest, Bartók Béla-út 50. I t?r J' Aradi-u. 5. sz. Eiaao alatt levő 3 szo­bás és különálló 2 szobás faftz nagy kerttel. — Szentilonai-utca 9. szám alatti 3 szobás li Á ac és különálló 1 szobás lakással Érdeklődni; Haszár István ügyv. Pápa, FÖ-u. és Strasser Sán­dorné Budapest, XIV., Bibor*u. 7. egy lelkes munkásesapatról melynél nevelik és nem vásárolják a játéko­sokat, akik nem krekkek, hanem önzetlen sportemberek A pápai MÁV-MTE csapa­tának tavaszi szereplése sok örömet okozott a város sport­szerető közönségének. A csapat a tavaszi sze­zon folyamán ugyan­annyi pontot szerzett, mint a bajnokságot nyert győri MÁVAG, amelyet különben Pápán le is győzött. A csapat anyagi alapjai a lehető legszerényebbek. Egy lelkes, önzetlen sportember — Lőwy Béla elv(árs — támogatja a csapatot és valósággal apja a fiúknak. Hogy egyáltalán lé­tezni tudott a csapat, azt a já< tékosok szerénységén kívül még annak is köszönheti, hogy eladták a góizsák Pálfayt Aj­kának. Ezzel aztán meg is gyengültek a pápai lila-fehérek, de szívós munkával és neve­léssel pótolták a hiányt. Meg­jelent a csapatban a két Kere­kes-fiú, akik mindenben pótol­ták az eladott játékost: Vissza­jött a Perutzból Liscsei, aki az edzéseket is vezeti. Egy falusi csapatban felfedeztek egy Er­délyi nevű fiatalembert, aki' ki< váló kapus volt. Amikor eltö. rött a keze, hamar akadt pót­lás erre a posztra is Róka személyében, aki a budapesti MTE«ben kézilabdakapus volt. A csapat szelleme ki­váló. A fiúk felkes össz­munkával dolgoznak a , közös érdekért, a csa­patért és a magyar sportért. Legjobb játékosaik a két Kerekes-fiú, a gyors és erélyes hátvéd : Havas és példátlanul lelkes Házi, akik elsők az egyenlők között A párt és a város támogatására még foko" zottabb mértékben számítanak. | Meg is érdemlik. A hároméves Pártnapi előadók Július 5 tői 10-ig. 12 én 4 ó. Bacon, Pákay Imre. 13-án 8 ó. Felsőváros, Kiss Géza. Mén í ó. Mika, Horváth Miklós, 8 ó. Belváros, Dr. Donáth Kornél. 15-én 6 ó. Vasút, Gulyás Ferenc, 3 ó. OTI Lóránd Imre, 8 ó. Alsó­város Faragó M., 4 ó. D. be­váltó, Kulber S, 4 ó Dohány­gyár, Németh Imréné, 1 ó. Leipnik, Vári J. 16 án 6 ó. Villanytelep, Váró Zs., 1 ó. Pe* rutz, Kerényi J. 17 én 1 ó. Köz igazg., Lóránd I., 1 ó. Pannó* nia, Horváth M., 8 ó. Kertvá ros, Lampért S. Hirdetmény Papa m. város polgármestere versenytárgyalást hirdet a Csa. torna utcai ovoda karbahelye­zési munkálataira továbbá a régi városháza tetőjavítási, ra­vatalozó tetőjavítási, gyepmes­teri lakás tetőjavítási, vágóhíd általános javítási munkálataira. Ajánlati űrlapokat a mérnöki hivatalban lehet beszerezni, f. hó 12-től, 1948 június 29—július 5-ig Születtek: Nóvák Imre korcsmáros és Barócsi Marcella fia: Imre Csaba, rk. — Farkasdy Sándor cipész és Tóih Ilona leánya: j Gabriella, rk. — Nóvák István kosárfonó és Nyulász Krisztina fia: László István, ref. — Lub­csinszki Szaniszló csapos pin­cér és Dezső Mária leánya: Valéria Mária, ref. — Ihász Béla bognár és Torma Mária fia: Ákos József, rk. — Hőbe Jenő Máv. segédtiszt és Illés Rozália fia: Jenő, rk. — Hoff­mann Sándor fűszerkereskedő és Deutsch Aranka fia:László, izr. — Miklósi József magán tisztviselő és Giczi Irén leánya: Mariánna Olivia Edit, ev. — Ancsenberger István dohány­gyári tüzőr és Balázs Filoména fia: István, rk. — Papp Mi­hály fonógyári munkás és Pék Róza leánya: Rozália Judit, rk. — Egri Mihály fonógyári mun kás és Horváth Valéria leánya: Veronika Mária Gizella, rk. — Kövér Ferenc földn íveíő és Vathy Gizella leánya: halva­született. Házasságot kötöttek: Bjlia Sándor ref. lelkipász­tor, ref. és Rápolthy Gyöngyik? el. isk. tanítónő, ref, — Varga István Máv. géplakatos, rk. és Horváth Sarolta, rk. — Szei­bert Károly asztalos, rk. és K. Németh Mária, rk. * ' Mtghaltak: Kenyeres István gépészko= vácssegéd, rk. 77 éves, gyo morrák. 6000 falusi házat állít helyre a Dunántúlon az Építés­ügyi Minisztérium A magyar falvakban mintegy 50.0C0 ház megközelítőleg 60.000 lakással súlyosan meg* rongálódott a háborúban. Ezek közül már eddig 37.343 ház újjáépítése megtörtént, az épí­tés és közmunkaügyi miniszté­rium jelentős segítségével. Darvas József miniszter a munkálatok zömét most első­sorban a Dráva*menti, Fehér^, Nógrád, Somogy és Veszprém megyék községeire összponto­sította mert ezen a vidéken még 6000 súlyosan sérült pa­rasztház van. Van több olyan község, ahol a rombolt lakások száma meghaladja a százat, lyen községek: Balatonfőkajár, aárpalota, Mány, Kápolnásnyék, Seregélyes, Gárosd, Szécsény, Vagybajom. A nagyarányú helyreállítási munkálatok eredményeként a 3 éves terv keretében a 6000 dunántuii falusi ház még a tél beállta előtt újjáépül. Minőségi paplan-pehely, ágytoll jutányos áron. Vétel, eladás Ugyanott mindennemű nyers­bőr és szőrme Tétele Lowy sBacbrach VÁSÁR-UTCA 3. SZ. TELEFON: 10-48. Közgyűlési meghívó A Pápai Polgári Kör értesíti tagjait, hogy f. hó II >én dél­után 3 órakor rendkívüli köz. gyűlést tart a Polgári Kör he­i lyiségében. Az elnökség a tárgysorozat fontosságára vató tekintettel kéri adagok poníos megjelenését. Elnökség. Jóminő ségü HASÁB, FÜRÉ­SZELT, aprított TŰZIFA és SZÉN f állandóan raktá­Tif ffTl" ron. Különböző IML A UC5 Választékok tüzelő- és épületanyag kereskedő. — Telefonszám : 16—33. Kívánatra házhoz szállítok. ANNA-tér 3. (voHBillitz ill. Grácsmann-t.) MIKLÓS A Perutz Sport Club 20 éves jubiláló tisztújító közgyűlését július 10-én délután 4 órai kezdettel tartja a PSC ligeti clubházában. Határozatképte­lenség esetén a közgyűlés meg­tartásának űj időpontja julius 17-e, a fentebb közölt helyen és időben. Vezetőség. A Pápai Néplap szerkesztőségét áthelyezte Fő-tér 2 szám alá. Ez a m í Ellátni Pápa város közönségét zsírral, hentesárúval, szappannal hároméves ieryiirtk! Eladó házak Ujvidéki-u. 18., Apponyi-u. 5., (városi szövőgyár épülete) Kard-u. 9., Eötvös-u. 6., Jókai u. t59., Zrínyi«u. 1., Szt lionai u. 7., Eötvös-u. 19., Korvln-u. 24., Jókay-u. 13., Szt. László-u. 2., Rákóczy-u. II., Rákóczy-u. 14., Széchenyi-tér 6., Széche­nyi-u. 3., Apponyi-u. 58., Már­ton I. u., 1., Szt. László-u. 15., Esterházy»út 4., Teleki-u. 8., Honvéd-u. 5 házingatlanok. Fő-tér 29 házhely (MEGA te­lek, Rákóczy-u. 4. sz. alatt 3 szobás öröklakások, Kos­suth-u. 14. öröklakások. Megbízott: Dr. Györki Imre ügyvéd Fő-utca 23. Hibás képek szakszeü ja­vítását, régiek restaurálását vál. lalja Hénel Gusztáv festőmű­vész. Pápa, Vörösmarthy u. 15. A Szent Benedek egy­házközség búcsúnapja /. hó 11-én, vasárnap a Tó kertben. (Rossz idő ese­tén 18 án.) Reggel 7 és 8 órakor tábori szentmise az Aradi; utcai is­kola udvarán, este 8 órakor ugyanott jótékonycélú elő­adás vidám jelenetekkel Takács Gergely rendezésé­ben, a MDP fuvószenekará­nak közreműködésével. Büffé, söntés, cigányzenekar, tánc reggel 4 óráig. Belépő­'díj: 2—3-4 forint. Közellátási hetijelentés Mivel csecsemő pótjegy rendo szeresítve nem lett, s a cse­csernők részére a gyermek jegyre csak 70 di-g? OG lisz­tet lehet kiváltani, július 15 tői kezdődően a hó második felére esedékes 50 dkg. OG liszt ki* váltásához szükséges utalvány a közellátási hivatalban átve­hető. Június hóra esedékes szappan és margarin kiváltá­sának határideje július 15. Ezen időn túl kiváltani nem lehet. Dolgozik a SzlT Dákára mentek vasárnap dél* után a pápai SzlT fiataljai és meglátogatták az ottani EPOSz szervezetet. A munkás és pa­rasztifjúság találkozása mint az ifjúsági egység megnyilvánulá­sai kellemes délutánt szerzett a falu lakosságának. A pápaiak sport és kultúrműsorral tették emlékezetessé a napot és mun­kás és parasztifjúság a késő esti órákig együtt szórakozott. „Harc a másodpercekért" tan­folyam első része lezáródott — mondotta Kádár elvtárs SzlT titkár. 21-én vizsgáztak, köztük 11 jelesen. A legfiatalabb kor­osztály bizonyult a legjobbnak, különösen Ters Antal, Becze Lajos és Varga Tibor iíjúmun« kások. „Jelszavunk: minél töb­bet tanuljunk, hogy másokat is taníthassunk." A Duna—Tisza csatorna épít­kezéséhez mennek dolgozni a legjobban vizsgázott ifjúmun­kások közül 8 an. Ezek hétfőre már el is indultak. Felelős szerkesztő és kiadó: Loránd Imre. . Szerkesztőség és kiadóhivatal FŐ-tér 2. Telefon: 11-35, Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adutt& vissza. Készíüt a szabadságharc 100. évfor­dulóján a Munkás-nyomdában, Pápái*. Cégtulajdonos: Komlód! Jen©»

Next

/
Oldalképek
Tartalom