Pápai Néplap – III. évfolyam – 1947.

1947-01-12 / 2. szám

Szer példányszám legalább gondolták a kisgazdáék a mult­heti számukban megjelent olcsó, ravasz és közönséges-,-*, hangú, dühtől tajtékzó cikkük után. A pletykára éhesekre, a felforgatókra számítottak talán, de álmuk, a pápai olvasó kö­zönség érettségén kudarcot val­lott. Az üzlet nem sikerült. Tehát nézzük csak, hogyis áll a cikk hazúg állításaival? Itt fekszik előttünk a nevezett meghivó, amely félre nem ért­hető módon megjelölte a gyűlés célját. Senkit nem vezényeltek ki, hanem a szokás szerint a közigazgatási tisztviselők idő­közönkénti gyűlésén megjelen­tek a közigazgatási alkalmazot­tak. De a céljuk nem is az volt, hogy igazat írjanak, hanem 50 fillérért valami Ínycsiklandozót adjanak azoknak, akik intrikára éhesek. Nem is átallottak a va­lótlanságok tömegével színezni sok helyen, az újságba nem való cikket. Nagy gyakorlatra vall az a sok ferdítés, amitől cikkük hemzseg, node nekik egy kis valótlanságért sohasem kell a szomszédba menni. Ami a cikkből számunkra ér­tékes : az őszinteség, amelyet fenntartás nélkül el is fogadunk a következő soraikból, amelyben írják : „Mert sem kis sem nagy nyilast nem fest a Kisgazdapárt sem fehérre, sem pirosra". Ebből az adódik, hogy náluk zölden marad. Ami talán még innen hiányzott az, hogy a gyilkoso­kat, a gyilkos gzöktetőket, sik­m árdrágítókat, ^a köztársaság elleni merénylőket nem említették. Pedig azzal saj­nos, bőven rendelkeznek. De ők ezt elhallgatják. Ellenségük az a kis nyilas proletár, akit gyom­ráért, családja megélhetéséért, vagy tudatlanságból félre tudtak vezetni, de a magas állásban lévő .Vértessyk, Vidovitsok, Arany Bálintokról a krónikájuk hallgat. Még egy őszinte gondolattal találkoztunk cikkükben. Elárul­ják, hogy „az ő passzivitásuk ós látszólagos háttérbeszorításuk nagyobb erőt jelent, mint a leg­aktívabb pártagitáció". Ebben viszont igazuk van, mert mi is azon a véleményen vagyunk, hogy az ö passzivitá­suk a legveszedelmesebb aktivi­tás. Láthatjuk ezt a most fel­göngyölített köztársaság elleni merényletből ós mindabból, amit képviselőik vezető állásban lévő exponenseik a demokrácia ellen tesznek. Épen ezért osztjuk né­zetüket is, hogy a végső szót az igazi, a ténylegesen demo­kratikusan érző és gondolkozó néptömegek mondják ki. Es nem az ilyen hazugságra épült, fel­fujt hatásvadászat. Egyiptomban bombákat dobtak egy brit vonatra A Kairótól 12 kilométernyire északra fekvő Galyub közelében három bombát dobták egy vo­natra, amely brit katonákat szállított Port Saidon keresztül Kairóból Palesztinába. A me­rénylet következtében li KtÉona megsebesült, köztük hárman igen súlyosan. JJrva József né: UjjáépitAnk és nem mindegy, hogy mit építünk Vasárnap, f. hó 5-én jólsikerült teaestet rendezett a pápai MNDSz. A műsor Boncz Rózsa szavalat,ával kezdődött. Utána Marton Éva Chopin es dur val­cerjét játszotta mély átérzéssel és nagy technikai lelkészültség­gel. Pintér Lászlóné előadása a Demokrata Nők világszövetségé­ről szólt. Rávilágított arra a sok nehézségre, amellyel a nőmoz­galom még küzd. Sajnos vannak még országok, ahol a lasizmus uralkodik. Itt a nők illegálisan szervezkednek. Az angolszász nagytőke erősen harcol a népek békeakarata ellen. Mégis a hely­zet biztató ós a nemzetközi nő­szövetség napról-napra erősödik. Utána Árva Józsefné szólt a megjelentekhez. Hangsúlyozta és példákkal világította meg ezt a sokat hangoztatott tételt, hogy a parasztságnak, az ipari mun­kásságnak és az érteluiségnek szövetkeznie kell a demokrácia megerősítésére. „Újjáépítés kö­Eötvös-utca 13. számú családi ház Érdeklődni lehet Laufer György Kossuth Lajos utca 1. szám 12 lóerős magyar gyártmányú szívógázmotor eladó Ugod, Krusevics János Az egész görög nép támogatja a fölkelőket A Manchester Guardina azt irja, hogy Görögországban ma rossabb a helyzet mint 1945 óta bármikor. A szabadságharcosok mind számban, mind felfegyverke­zésben félelmetes erőt képvi­selnek. Minden faluban találnak önkénteseket a lakosság sorai­ban. A görög szabadságharco­sok felrobbantottak egy vasúti hidat az Athén-Szaloniki fő­vonalon. A híd felrobbantása akadályozza az Olympustól l|i!ll!|i||liMI» délre és északkeletre állomá­sozó görög kormánycsapatok összeköttetését. Hir szerint a hidat lovascsapatok robban­tották fel, miután leverték a hídőrséget, míg más alakulatok a környező útvonalykat fe­dezték. A Biztonsági Tanács elhatá­rozta, hogy a Görögországba kiküldött bizottság, mely meg­vizsgálja a határincidensek ügyét,, január 30-án tartja első ülését Athénben. MIIIIMllliM vetkezik, de nem mindegy, hogy a romokból bárokat, espressókat, vagy kórházakat, iskolákat és kultúrházakat építenek-e" — mondotta az előadó. Előadása végén a pápai Dem. Nők kultu­rális terveivel kapcsolatban egy leány népi kollégium felállításá­nak szükségességét hangoztatta. Mbsor után éjfélig tartó tánc következett. A büffé tiszta jöve­delmét a szegény v gyermekek felruházására fordítjuk. Adományok az MNDSz f. hó 5-i teaestjén. Dr. Györki Imre ügyvéd 60 drb csészét, E n e s e i Sándor 3 és fél kg. virslit, Weisz stitőiparos 150 drb zsemlye ingyen sütését, to­vábbá teliilfizetéseket: S z a 1 a i István borkereskedő 12'50 Frt., Karlovitz Adolf, Reizer József 10*— forint és Csajtay Elemér 5*— forint. Az adományokat ez­úton is hálás szívvel köszöni meg a vezetőség. 1897 január 6-án született Balmazújvároson nagyon szegény soraan. Itt ólt, kínlódott, mint a legszegényebb parasztok gyer­mekei éltek ezidőben. Hiszen a falusi gyermeksors olyannyira egyforma mindenütt: egyforma éhezés, egyforma örömök, egy­forma szomorúságok, egyforma kis szórakozások. Mégis mi az, ami ebből a faluszéli gyermek­sorból egyet, Yeres Pétert így" kiválasztotta? Mi az a törvény­szerűség, amely a többi játszó­társának keservét, nyomorát, embertelen életét magábaszívta és 50 év múlva történelmet csinált belőle. Veres Péter élete valóban heroikus élet, magalku­s^íJrfili JíiíflííoJo^J, £>omibik}jí»­ért a magyar parasztságért. Nagyanyjánál járt tanyai is­kolába, de már itt is kitűnik a kis Péter a többiek közül. Már elemista korában olvasókönyve mellett kalendáriumokat bön­gész .és bibliát olvas. Iskolája a IV. elemivel be is fejeződik. Ta­nítója a debreceni kollégiumba akarja küldeni, de szülei nem engedik, nehogy öreg korukra elveszítsék a gyámolítót. 16 éves korában ismerkedik meg a po­litikával. Beiratkozik az Egyletbe ahova a Népszava, a Világ és a Földmunkás Szövetség harcos lapja a Világszabadság jár. Az Egylet könyvtárában megismer­kedik Jókay, Mikszáth, Zola, Tolsztoj, Gorkij könyveivel. Majd a vasútra kerül pályamun­kásnak. Népszavát járat és ráérő idejében a könyveket bújja. Azután jön a világháború. A serdülő Péter német és osztrák ellenes, de pacifista lelkületü. Ekkor már irogatni is kezd, első irodalmi próbálkozása: Harc a békéért. Besorozzák katonának s igy kikerül a harctérre. Fog­ságbá jut és egy Brassó kör­nyéki zsíros paraszthoz áll be dolgozni. Fogságból megszökik, de hazajutni hosszú bolyongás után csak a transzporttal tud 1922-ben. Újból visszakerül a vasúthoz pályamunkásnak. A testi munka mellett időt szakít szellemi fejlődéséhez is A. Francé Tolsztoj, Kautsky, Engels, Key­serling, Kevnes, Freud könyveit olvassa. Minél inkább ember­számbajut, annál inkább szembe­találja magát mindazzal, ami együttesen azt jelentette, hogy úri Magyarország. Ettől kozdve úgy írásaiban, mint egész maga­tartásával felvette a harcot elleue a magyar parasztság gazdasági és politikai felszabításáért. Most, amikor az ország Veres Pétert ünnepli, ugyanakkor ünnepli az új öntudatra ébredt uoígozó magyar parasztságot is, amely eljutott oda, hogy a pa­rasztság sorsáról nem lehet in­tézkedni a parasztság nélkül. Bár parasztságunk még ezer és ezer bajjal küzd az újjáépülő ország terhének legnagyobb ré­szét a parasztság vállalta ma­gára, mégis bizakodva tekint a jövő elé, amely egyre több élet­lehetőséget juttat majd neki, s ebben jelentős része lesz Veres Péternek. Ünneplése alkalmából a pápai és járási parasztság üd­vözletét tolmácsoljuk, aki oly sokat tett osztályáért ós az egész újjászülető magyarságért. Isten éltesse soká! — B. Z. — Nyersbőrt Szőrmét Tollat legmagasabb áron veszek LÖWY és BACHRACH VÁSÁR UTCA 3. (Lebombázott ház) V a n y o Ián eladó • a r saját tulajdonomat képező FiaZ, jóforgalmú korcsmával hentes- mészáros- üzletnek, valamint füszerkereskedésnek alkalmas helyiségekkel, teljes felszereléssel. Érdeklődni lehet Butkovics Kálmánnál Vanyolán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom