Pápai Néplap – I. évfolyam – 1945.

1945-07-01 / 10. szám

Állami anyakönyvi kivonat. 1945 június 18—24-ig. Születtek: Buday István hentes- és mészá­rossegéd és Bagócsi Juliánná leánya: Judit Mar­git. — Győri Nándor napszámos és Csehi Gi­zella fia:-Nándor. — Qik Ferenc géplakatos­segéd és Szédely Zsuzsánna fia: Ferenc Pál. — Kun Juliánná háztartásbeli leánya: Mária. — Gyenese Károly városi tűzoltó és Csehi Ág­nes leánya: Ágnes. — Dr. Kiss Zoltán tanügyi fogalmazó és Harrer Margit fia: Jenő Zoltán Lajos. — Dé Ferenc szövőgyári munkás és Scsancsár Margit leánya: Mária Terézia. — Fe­kete Barna épiiletfa kereskedő és Párdányi Teodóra fia: Attila Endre Kálmán. — Hencz Imre iroda altiszt és Csűri Katalin fia: Ferenc István Gábor. — Kís-Kádi Géza hentes és mé­szárossegéd és Hegedűs Erzsébet fia: Géza Zoltán. — Sziráki Gyula megyei útőr és Wész Rozália leánya: Mária. — Tóth Lajos szövő­gyári szövőmester és Gaál Olga fia: 'András László. Házasságot kötöttek: Ozsváth Sándor föld­mívelő és Stall Margit fonógyári munkásnő. — Ébner Zoltán Sándor állatorvos és Petz Erzsé­bet. — László Zoltán fonógyári munkás és Domonkos Erzsébet dohánygyári munkásnő. — Lubcsinszki Szaniszló gyári munkás és Dezső Mária takarítónő. Meghaltak: Keresztes Antal földmívelő 57 éves. — Kiss Jenő Zoltán Lajos 3 napos. — Ivanovics Nikolaj orosz őrmester 24 éves. — Németh Gyuláné Németh Ilona 24 éves. — Dr. Cseh-Szombathy László'nyug. városi főorvos 81 éves. — Kósa János földmívefő 74 éves. — Szalai Vilma háztartásbeli 23 éves. A pápai járás III. sz igazoló bizottságától. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy: a pápai járás fő­jegyzői hivatala, (főszolgabírói hivatal) Adász­tevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Béb, Békás, Borsosgyőr, Csót, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepü, Fenyőfő, Ganna, Gecse, Homokbödöge, Iharkút, Kéttornyulak, Kup, Külsővat, Lovászpatona, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagyteve), Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápanyőgér, Pápateszér, Szűcs, Takácsi, Ta­polcafő, Ugod, Vanyola, Vaszar, Vinár közsé­gekben működő összes közalkalmazottak igazo­lási tárgyalása 1945. évi június hó 28-án, 8 órakor kezdődött és tart folytatólagosan Pápán, Fő-utca 17. sz. alatt. Amennyiben a célszerűség kívánja, a bizottság a székhelyen kívül, a hely­színen. is tárgyal. Az igazolásokra kerülők teljes névsora a pápai járás jegyzői hivatalában, vala­mint az összes községekben működő köz­alkalmazottaké Pápán, a városháza (Fő-utca 17.) ! földszintjén együttesen, az egyes községekben lakó közalkalmazottaké pedig lakóhelyükön, a községházán külön is, ki van függesztve s ott bárki által megtekinthető. Felhívom a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá vont egyének oly maga­tartásáról, vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette, vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat a Bizottság elnökének, Oswald Ferencnek Pápa (Hivatali helyiség, járási főjegyzői hivatal, lakás Fiumei utca 17.) szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentsék be. Az írásbeli bejelentés csak akkor vehető figyelembe, ha a bejelentő nevét és lakcémét is feltünteti. A szóbeli bejelentésről az elnök jegyzőkönyvet készíttet, melyet a bejelentést tevőnek alá kell írnia. Az igazolóbizottságnak tett bejelentés esetében a bejelentő ellen hatóság előtti rágal­mazás vétsége miatt eljárást indítani nem lehet. Az igazolási ügyekben egyébként dr. Huszár István Pápa város tiszti ügyésze (város­ház I. em. 19. sajtó.) ad felvilágosítást. Pápa, 1945 június 18. Oswald Ferenc s. k. igazoló bizottsági elnök. SPORT. A Pápai MÁV-Kinizsi Sport Egyesület évi rendes közgyűlését július hó 8-án délelőtt 10 órakor tartja meg a II. oszt. váróteremben, melyre a t. tagokat, valamint az érdeklődőket ezúton tisztelettel meghívjuk. Határozatképte­lenség esetén a gyűlés ugyanott, ugyanaznap délelőtt 11 órakor lesz megtartva. Labdarugó csapataink Győrött. Június 17 :én kettős labdarúgás volt Pápán. A győri MÁV DAC első és második csapatai látogattak el a Perutz és Kinizsi együtteseihez és a ligeti 1 sporttelepen barátságos mérkőzést játszottak. A győriek nyomban meghívták a két pápai csapatot revans-mérkőzésre Győrbe. Ezt a mér­kőzést június 24-re tervezték, azonban ezen a napon győrött nagygyűlést rendeztek és a ter­vezett két mérkőzést június 29-re, Péter-Pál napjára halasztották. A pápai labdarúgás két képviselője erős összeállításban utazott el a három folyó városába. Részletes beszámolót jövő heti számunkban adunk. Polgári fiúiskola—Bencés alsós válo­gatott 2:1 (0:0). Barátságos. Vezette: Matics. 300 néző. Hétfőn este 2 x 35 perces barátságos mérkőzést játszott a diákság élénk érdeklődése mellett a két iskola fiatal válogatott csapata. A győztes polgári szebben, a bencések lelke­sebben játszotlak. A mérkőzés a két iskola diákjainak lelkes buzdítása jegyében zajlott le. Párthírek. A Magyar Kommunista Párt minden kedden d. u. V 2 7 órakor tagértekezletet, hétfőn és csütörtökön d. u. 7 órakor szemináriumot tart. A Szociáldemokrata Párt szerdán d. u. 6 órakor tartja tagértekezletét. Pontos megjele­nést kér a vezetőség. Az Ifjú Szociáldemokraták minden kedden délután 6 órakor tartják tagértekezletüket. A Nemzeti Parasztpárt vasárnaponként délután 5 órakor tartja tagértekezletét. ' I A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség minden szerdán délután 6 órakor teljes taggyűlést tart. Minden kedden 5—7-ig leánytorna. Pénteken 5—7-ig fiútorna. Vasárnap d. u. 3-tól kultúrgyülés, szeminárium. Apróhirdetések. Szemfelszedést vállalok. Hunyadi­utca i/5. Horváth Dénesné. Figyelem! Tisztelettel értesítem a nagy­érdemű közönséget, hogy szappanfőzéshez szükséges mindenféle házi és egyéb zsiradékot veszek és cserélek. Tisztelettel: Szalmásy Lajos szappanfőző, Viasz-utca 5. szám. Nádszövő gépet keresek megvételre. Dr. Hencze, Pápa, Levente-utca 10. Egy- vagy kétszobás összkomfortos la­kást 1000 pengő jutalom ellenében keresek. Asztalt, tűzhelyet is vennék. Cím : Petőfi-utca 34. szám. Elcserélném 1 pár fekete, magasszárú 37-es női cipőmet 39., vagy 40-es számura. Grófi-út 11. szám. Használt asztalt és edényállványt veszek. Kovács András, Boldogasszony-u tca 45 . Felszólítom azokat, — a legutóbb kiadott hirdetményre hivatkozva — akik a Fő-utca 21. számú (Kiss Tivadar-féle) ház bármelyik laká­sából bútort, ruhát és fehérneműt, vagy bármi mást elvittek, hogy nyolc napon belül hozzák oda vissza. Ellenkező esetben rendőri eljárást indítok ellenük. Özv. Kiss Tivadarné. Varrónőket, szabásznőket magas fi­zetéssel felvesz újonnan nyitandó női szalon­hoz. Némethné, Gyurátz Ferenc utca 4. Sátoraljaújhelyre utazom július hó közepén vagonnal. Útitársakat keresek: Érdek­lődni lehet Kossuth-utca 9. sz. alatt. Felhívom azon általam ismert helybeli lakosokat kik műhelyemből állítólag megőrzés végett elvittek acélkazettát, gépszíjakat, szerszá­mokat, kézi villanyfúrógépeket, hogy 8 napon belül lakásomra hozzák vissza, vagy értesítsenek, hogy mi van náluk, ellenkező esetben kényte­len leszek ellenük rendőrségi feljelentést tenni. — Felkérem egyúttal iparostársaimat, ha szerszámaim, illetve a fentiekről tudomással bírnak, vagy közben ily dolgokat eladásra náluk kínáltak, úgy erről mielőbb értesítsenek. Markó Jenő géplakatos. Pápa, Boldogasszony­u. 10. Felelős szerkesztő: Csaba Imre. Nyomatott: A Pápai Nyomdavállalat üzemében Pápa, Assisi Szent Ferenc u. 1. Telefon: 22.. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-tér 4., emelet.. Telefon: 5. Hirdetéseket felvesz a szerkesztőség (Pápa, Fő­tér 4.) es a Pápai Nyomdavállalat Pápa, Assisi Szent Ferenc u. 1. Telefon: 22. Hirdetések díja előre fizetendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom