Pápai Néplap – I. évfolyam – 1945.

1945-09-23 / 22. szám

— A veszprémi megyéspüspök lett Magyarország hercegpímása. XII. Pius pápa őszentsége az elárvult esztergomi prímási székbe Mindszenty József veszprémi főpásztorunkat nevezte ki. A kinevezést a kalocsai érsek adta tudomására Mindszentynek, aki tavaly, a leg­nehezebb időben vette át a veszprémi székes­káptalan vezetését és magatartásával igazolta azt, hogy a szegény dolgozók elnyomóival szemben miként kell ellenállást tanúsítani. Ezért kanonokával és a szeminárium kispapjaival együtt börtönbe vetették, majd elhurcolták a barbár nyilasok a sopron-kőhidai fegyházba, ahol sok szenvedésen ment át. — Géppisztolyt rejtegetett — hat hó­napra internálták. A rendőrségnek tudomá­sára jutott, hogy Haszonics Gyula gerencse­pusztai lakos lakásán géppuskát rejtegetett. A rendőrség felszólította Haszonicsot, hogy a géppisztolyt adja ki. Mikor Haszonics a gép­pisztoly kiadását megtagadta, a rendőrség ház­kutatást tartott nála és megtalálták a töltött géppisztolyt, melyet a rendőrség elkobzott, Haszonicsot pedig hat hónapi internálásra ítélték. — Autógázolás. Kiss Ida 20 éves pápai lányt szeptember hó 13-án egy autó elütötte Be kellett szállítani az irgalmasok kórházába. — Eltörött a Iába. Gosztolai József 3 éves pápai, Nagyváradi-utca 9. szám alatti fiút súlyos lábtöréssel szállították be az irgal­masok kórházába. — Lezuhant az autóról. Gyimóti Sán­dor 30 éves adászteveli lakos, rendőri őrizetes, leesett az autóról. Irgalmasoknál ápolják. — Második mesterképző-tanfolyam megnyitása. Ünnepélyes keretek között zajlott le az Ipartestület székilázában a második mes­terképző-tanfolyam megnyitása. A megjelentek­hez Hajnóczky Ferenc intézett beszédet, majd Kerekes János h. polgármester mélyenszántó beszédben tett hitet a magyar iparostársadalom mellett, mely országépítő munkánknak, terme­lési folyamatunknak zökkenőnélküli biztos zá­logát képezi. A magyar iparos minden időben alkotó munkájával az állami gépezet egyik szer­ves része volt. Böröczky Lajos szólt még az ünnepélyen, majd megkezdődött a tanfolyam, melyre szépszámmal neveztek be a mester­jelöltek. — Orvosi hír. Dr. Mezey Kálmán városi orvosi működését megkezdte. Városi orvosi ren­delést az Egészségházban tart délelőtt 8—9 óráig. Magánbetegeknek Pozsonyi-u. 11 sz. alatt rendel d. e. 10—12-ig és d. u. 3—5-ig. — Előadások a Szociáldemokrata Pártban. Megkezdődtek a rendszeres, folyta­tólagos előadások a Szoc.-dem. Pártban. A leg­kiválóbb előadókat hallgathatják most már a párttagok és vendégeink. Minden szerdán este pontosan 6 órai kezdettel taggyűlés és előadás. Szombaton este szintén pontosan 6 órakor elő­adás és szeminárium. Helyiségünk — sajnos — szük, de az értékes előadások mindent pótol­nak. Minél tömegesebb hallgatóságot vár a kultúr­osztály vezetősége, és kéri a hallgatóságot, hogy minél szélesebb körben adják tovább az ott tanultakat és hallottakat. * Külön kell megemlítenünk, hogy dr. Rosti József szeptember 29-én tart előadást az atom­bontásról, ezzel kapcsolatban az atombombáról. Az előadás színhelye a Párt helyisége. Az elő­adásra vendégeket is szívesen vár a Pártvezetőség. — Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete pápai csoportja ezúton érte­síti tagjait, hogy rendes havi összejövetelét minden hó első péntekjén este fél 7 órakor tartja a Szakszervezeti Székház nagytermében. A tisztviselői kar pedig minden hét péntekjén 4—6-ig ügyeleti szolgálatot tart székházi iro­dájában. (Koréin-ház, Fő-tér.) Értesítjük a még be nem lépett kartársakat, hogy belépési nyi­latkozat a szakszervezetek titkárságánál kap­ható. Azok a kartársak, akik már megkapták igazolványaikat, ott fényképeik felragasztása után bármikor lepecsételtethetik. — 24-én hétfőn d. u. fél 5 órakor és 7 órakor Nevető est megismétlése a Jókai Mozgóban. Jegyek a Kultúrális osztályon. Ko­rona u. 49. Telefon: 11—78. — Szakszervezeti küldöttség indul Párisba. Magyarország képviseletében 10 tagú küldöttség indul Párisba szeptember 20-án. A küldöttség tagjai: Kossá István, a Szakszerve­zeti Tanács főtitkára, Pintér János a vasasok részéről, József Móric a húsiparosok részéről, Rattkó Anna textilmunkás, Török János építő­ipari munkás, Halász Alfréd nyomdász, Ha­rustyák József vegyész, Király Géza vasutas, Zgyerka János bányász, végül Vértes György, a Szakszervezeti Közlöny szerkesztője. — Talán nem világlik ki eléggé mult­heti számunkban „A kórház mint nyilas sza­natórium" című cikkünkből, hogy kit akartunk azzal támadni. Semmi esetre sem általánosság­ban a kórház orvosi karát, hanem azt, aki az összes internáltak közül éppen azokat válogatta ki, akikről szó van. — Felhívás a nőkhöz. Vasútállomásun­kon minden nap kisebb-nagyobb csoportban hazatérők utaznak keresztül, kik hosszú utazás után fáradtak-éhesek. Kötelességünk szenvedé­sükét némileg enyhíteni, ezért a Magyar De­mokratikus Nők Szövetségének pápai csoportja állandó pályaudvari ügyeletet tart. Ezt az áldo­zatos munkát hetek óta a Dohánygyár és a Pe ( L rutz 7gyár áldozatos női látták el, sőt emellet't hétfő óta az éjjel érkező vonatok fogadását is vállalják. A Magyar Demokratikus Nők Szö­vetsége kéri a pápai nőket, hogy ezen a szép példán felbuzdulva minél nagyobb számban ve­jjyék ki részüket és minél többen jelentkezzefnek nappali ügyeletre a Kossuthi-utca 20. sz. I. e, alatt a Nemzeti Segély helyiségében. A Vezetőség. — Felhívás. A posta, honvédség, vagy német katonaság által épített és így a magjai­posta tulajdonát képező távíró és távbeszélő vonalból származó távirdaoszlopokat, fából és vasból gyártott porcellán szigetelőtartókat, hu­zalokat, kábeleket, távíró-, távbeszélő- és rádió­készülékeket és alkatrészeket a birtoklók, akik az anvagokhoz vásárlás, csere, megőrzés, eltu­lajdonítás, vagy más címen jutottak, a legköze­lebbi községi elöljáróságnál, rendőrségnél, vagy postahivatalnál 8 napon belül szolgáltassák be„ Az anyagok és készülékek a magánkereskede­lemben nem kaphatók, magáncélokra ezek fel nem használhatók, a felhasználók és rejtegetők vétséget követnek el, amit az 1878. évi V. tc. 439—440. §-a alapján szigorúan büntetnek. Az anyagok és készülékek beszolgáltatói az össze­gyűjtés és szállítás költségeit a postától meg­kapják. 'Akiknek távíró és távbeszélő anyaf­go'kat birtoklókról, felhasználókról és rejtege­tőkről tudomásuk van, azt a legközelebbi köz­ségi elöljáróságnál, rendőrségnél, vagy posta­hivatalnál szóban vagy ríásban jelentsék be. Magyar postamiiszaki igazgatóság Sopron. — Helyesbítés. Rozsnyai János és Szabó Erzsébet leánya nem Valéria Gyöngyike, hanem Ágnes. — Értesítés. A Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezetének vezetősége értesíti tagjait, hogy a titkári teendőket Szabó László helyett Lőrincz Ferencné (Fő-tér) végzi. — Első hadoszt. kultúrális osztálya 22-én szombat d. u. fél 5 órakor Orosz-Magyar válogatott labdarugó mérkőzést tart. — 22-én szombaton este 7 órakor ka­marazene (triók) a Bencés gimnázium nagy­termében. SZAKSZERVEZETI HÍREK Felhívás. Felhívom a kereskedelmi alkal­mazottakat, hogy a szakcsoportjuk megalakítása végett 23-án, vasárnap délelőtt 10 órakor tar­tandó megbeszélésen jelenjenek meg a Szak­szervezeti Székházban, Fő-tér 25. Felhívom a vendéglátó-ipari alkalma­zottakat, hogy f. hó 23-án, vasárnap délelőtt 9 órakor tartandó alakuló ülésükön minél na­gyobb számban jelenjenek meg a Szakszerve­zeti Székházban, Fő-tér 25. A bőripari munkások szakcsoportja min­den vasárnap délelőtt befizetést tart a Szak­szervezeti Székházban, Fő-tér 25. Értesítem a munkaadókat és munka­vállalókat, hogy a munkaközvetítő hivatal az iparügyi minisztérium engedélyével a Szabad Szakszervezetek Székházában lesz felállítva. Kérem a munkaadókat és munkavállalókat, hogy munkásigénylés és munkáselhelyezkedés csak ezen az úton történhetik. Nagy István munkaközvetítő hírvezető. Kérjük az összes kisiparosokat és kis­kereskedőket, hogy vasárnap, szeptember 23-án délelőtt 11 órakor az Ipartestület helyiségében minél nagyobb számban megjelenni szívesked­jenek. Előadó a Budapesti Kisiparosok és Kis­kereskedők Szervezetének Központi Kiküldöttje. Hírek Szovjetoroszországból. A zaporozsi fémfeldolgozóművek feltámasztása A zaporozsi fémfeldolgozó gyártelep e!g|yike volt az ukrajnai fémfeldolgozó telepek közül a legnagyobbaknak. Építése nem sokkal a há­ború előtt fejeződött be. A gyár négy olvasztó^ kemencéből, tizenegy Martin-kemencés telepből, szerszámacélgyár,akból, vasöntödékből és egy négy kokszbatteriás és samottot előállító koksz­gyárból állott. Ez a hatalmas gyártelep évente 15.000 tonna öntöttvasat, 180.000 tonna acélt, több mint egy millió tonna hengerelt vasat, 200 ezer tonna szerszámacélt és 75.000 tonna vas­öntvényt állított elő; ' t A fémfeldolgozó gyártelepekben 18 ezer munkás dolgozott. A termelés teljesen rnechaj­nizált és automatizált volt. v A németek a gyárat rendszeresen és ala­pos szakértelemmel pusztították: szemmelláthaí­tóan mérnök szakemberek dolgoztak. A tartó­oszlopok kiugró részeit légibombákkal árasz­tották el és teljesen elpusztítottak minden ste­lepet. { Három olvasztókemence teljesen megsem­misült, a negyedik féloldalra dőlt.. A Martin­telep hatalmas törmelékszemétdombra emlékez­tetett. , A zaporozsi gyártelepek a Donyec partján fekszenek, félúton a donyeci szén és krivojrogi vasérclelőhelyek között, a nyikopoli mangán*­érc és Dnyeprogesz közelében. A németek még lőtték az utat és a, gyárat a Dnyeper jobbpartjáról és Horjic szigetéről^ amikor a gyár mérnökei visszatérve az .Uraiból., megrajzolták az újjáépítő munka első körvo­nalait. A régi munkások egy része visszatért ,az Uraiból. Segítettek az ukrán kolhozok is. Ezek igen sok fiatal erőt is küldtek a gyártelepek újjáépítésére. A fémfeldolgozó gyártelepek és a város újjáépítésére kétmilliárd darab téglára van szük­ség. Ezeket a téglákat salakté|glákkal fogják helyettesíteni. Ezekből 28 millióra lesz szükség. A munka legfőbb nehézségét a munkaerőd­hiány okozza. Ezen a munkaerőhiányon legalább részben azoknak a gyár és üzemi oktatóiskoláknak a tá­mogatásával lehet segíteni, amelyek a gyártele­pek mellett alakultak. Lenin-rendjelet kapott egy orosz tudós. Alexander Palladin, az ukrán Tudományos Aka­démia alelnöke megkapta a Lenin-rendjelet nyolcvanadik születésnapjára. Palladin nevéhez fűződik a K. 3. vitamin felfedezése. Palladin­nak sikerült olyan készítményt előállítani amellyel menthetetlennek látszó esetekben is meg tudja állítani a vérzést. 679 milliárd rubel kárt okoztak a németek a Szovjetunióban. Moszkvából je­lentik, hogy külön állami bizottság foglal­kozik most azoknak a károknak és pusztítások­nak az összeírásával, melyeket a német jnegj­szállók a Szovjetunió területén okoztak. Azon a területen, melyet a német csapatok itrnene­tileg elfoglaltak, békében 88 millió lélek élt a Szovjetunió lakosságának majdnem fele. Ezek J^özül 23 millió lélek vált hajléktalanná, mert 1710 várost és mintegy 70.000 falut .romboltak le a német, magyar, román stb. megszálló csa­patok. Robbantással, felgyújtással négymillió lakóház pusztult el. A bizottság számításai Nsze­!rint a németek által okozott közvetlen károk ösz­szege 670 milliárd rubel. A gazdasági életnek okozott közvetett károkra a bizottság vizsgálata nem terjed ki, % , >

Next

/
Oldalképek
Tartalom