Pápai Néplap – I. évfolyam – 1945.

1945-09-23 / 22. szám

Külföldi hirek Nagy engedményeket adott a Szovjetunió Romániának Dr. Gróza Péter román miniszterelnök és Tatarescu miniszter moszkvai tartózkodása so­rán tárgyalások folytak a Szovjet-román vi­szonnyal kapcsolatos kérdésekről. A megbeszé­lések kölcsönös szivélyesség és megértés je­gyében zajlottak le. Olyan megegyezéssel vég­ződtek, amely a román nép elszegényedésének a szárazság és az eddigi rossz aratás következté­ben bekövetkezett romániai élelmezési váltság­nak felszámolására irányulnak. A román nép -szükségleteire átenged természetben 150.000 tonna búzát és tengerit. Kölcsönképpen, melyet 1940—47-ben szintén természetben kap vissza. Románia az országban tartózkodó szovjet csapatok szükségleteire szolgáló élelmiszert és takarmány;- csökkentett mértékben fogja szállí­tani. Több dolgon kívül megegyezlek a román hadifoglyokra vonatkozó kérdésekben is. Meg­oldották a Beszarábia és Bukovinai és Szovjet állampolgárok visszatérésének mindkét állam­polgárok érdekeit érintő kérdését. Megegyeztek a két ország közötti együtt­működésről, általában a kultúrélet és különösen a tanügy terén. Elfogták Czincár Markovicsot. Belgrád­ból jelentik, hogy Alexander Czincár'-Markovics volt jugoszláv külügyminisztert, aki egVik elő­mozdítója volt a német és jugoszláv reakció szövetségének és a német orvtámadásnak, letar­tóztatták és Belgrádba szállították, ahol bíró­ság elé állítják. Tábornokok és főtisztek hazaárulási pöre Jugoszláviában. Belgrádból jelentik, hogy a jugoszláv államügyészség hazaárulási pert indtíott 15 volt tábornok és 19 tiszt ellen, akik a háború előtt tagjai voltak a hadseregnek, de a honvédelmi harcban nem vettek részt, vi­szont újabban terrorista jellegű szervezetekhez csatlakoztak. Elfogták Ansaldot. Newyorki jelentés szerint Ansaldot, a fasiszta Olaszország egyik leghírhedtebb uszitóját elfogták, amikor Né­metországból mint visszatelepülő munkás Olasz­országba igyekezett. { 5401/1945. iktsz. Pápa ni. v. polgármesterétől. Hirdetmény. Értesíteni a város közönségét, hogy az Újjáépítési Miniszter 28.268/1045. U. M.'ren­deletével elrendelte, hogy minden háztulajdo­nos a lakható, vagy lakhatóvá tehető épületén a megrongált tetőzetet és vele összefüggő kő­míves- és egyéb munkákat okvetlenül végez, 1­tesse el. Még pedig a 20 négyzetméternél kisebb tetőzeteket a vele összefüggő munkákkal együtt okióUer hó /5-ig, a 20 négyzetméternél na­gyobbakat pedig november hó 30-ig helyre kell állítani. A munkáaltokat azonnal meg kell kez­deni és a megadott időre be is kell fejezni. Amennyiben a háztulajdonos a munkálatokat nem tudná elvégeztetni, a hatóság fogja azokat helyreállítani a tulajdonos költségére. Ezért minden tetőkárt szenvedett lakóház tulajdonos köteles nálam szeptember hó 18-ig írásban bejelenteni, hogy az épületén a való­ságnak megfelelően mennyi a tetőkár, a kija­vításhoz mennyi és milyen anyagra van szük­sége és azt, hogy a javításokat a tíz éven át törleszthető hitel igénybevételével, vagy anélkül fogja elvégeztetni. Minden háztulajdonos és minden lakó ki­vétel nélkül, akár szenvedett bombakárt, vagy nem, f. év október hó 1-től kezdve két éven át havonkint a helyreállítási munkákhoz hozzá­járulni köteles a rendeletben megállapított ösz­szeg erejéig. Aki a nyilatkozatot októt\er hó 18-ig nem adja be, vqgy valótlan adatot jelent be a vagy pedig nem akarja .az épület tetőzetét kijaví­tani, az ellen a kihágást eljárást megindítóm,, költségére a helyszínen a hiányokat felvétetem, illetve a munkálatokat elvégeztetem és a mu­lasztót szigorúan megbüntetem. A kölcsön felvételére és a helyreállításra vonatkozó felvilágosításokat a városi mérnöki hivatal adja meg. 'Pápa, 1945' szeptember 13. Kerekes János s. k. h. polgármester. ffirdeím én y. A Földigénylő Bizottság közhírré teszi, hogy a házhelyhez juttatandók névjegyzékét a Bacon húsüzem főtéri kirakatában közszemlére kitette. Bárki jogosult 1945. évi szeptember hó 26<-ig panasszal élni a Bizottság előtt (Eötvös­uxa 11. sz.), azért, a) mert valakit jogosulatlanul vettek fel az igényjogosultak közé, b) vagy azért, mert a bizottság valakit jogellenesen nem vett fel az igényjoigfasultak közé. (P£pa, 1945 szeptember 19. Bizottság nevében: Ihász József elnök. Hird e/m én y. A Földigénylő Bizottság útján kiosztott földek után kat. holdanként 20 P-t kellett be­fizetni műszaki költségek I. részlete címén. Akik ezeket a 20 pengőket még nem fizették be, fize­tési kötelezettségüknek haladéktalanul tegyenek eleget. Műszaki költségek II. részieve címén to­vábbi 40 P fizetendő kat. holdanként. Felhívok minden földhözjuttatottat, hogy akik műszaki költségeket még egyáltalán nem fizettek, azok kat. holdanként 60 P-t, akik pe­dig az I. részletet (20 pengőket) már befizették, azok kat. holdanként további 40 P-t á Bizottság­helyiségében (Eötvös-utca 11. sz.) azonnal fi­zessék be. Pápa, 1945 szeptember 19. Bizottság nevében: Ihász József elnök. Pápai 31. honvéd kiegészítő parancsnokság ig. biz. tikársása. Névjegyzék a 31. kieg. pság. ig. bizottságánál f. évi okt. hó 5-én igazoló eljárás alá eső honvéd szemé­lyekről : 1. Katona Pál Sándor t zls. Pápa, Fió­rián-u. 25. 2. Kovács János ht. törm. Pápa, Ujvidéki-u. 6 3. Szabó István t. őrm. Pápa, Gr. Esterházy-tér 9. 4. Borbás László ht. őrm. Pápa, Csatorna-u 4. 5. Arany Ferenc t. zls. Devecser 6. Rácz Zoltán t. g hdgy. Pápa, Rákóczi-u. 4 7. Varga László t fhdgy. Pápa, 8. Tankó István t őrm. Takácsi, Újtelep.9. Magyar János honv. nyugdíjas. Pápateszér. 10. Szendrői Pál t. hdgy. Pápa r Vak-Bottyán-u. 3. 11. Hanauer István t. szds. Pápa, Grófi-u 9. 12. Németh Imre ht. főtőrm. Pápa, Árpád-u 11. 13. Rydó Gyula t. őrm Pápa, Szalmavári-u, 1. 14. Mágel Ferenc ht. törm Mezőlak 15. Bodor Mátyás ht. őrm. Egyházaskesző. Felhívom mindazokat, akik az igazolás alá vont személy olyan magatartásáról, vagy cselekményéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette, vagy sérti, ezt és az erre vo­natkozó bizonyítékokat a bizottság elnökének, Major Imre, (Pápa, Laki-u. 13. sz.) szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentsék be. Az Írás­beli bejelentés csak akkor vehető figyelembe, ha a bejelentő nevét és lakcímét is feltünteti. Major Imre ig. biz. elnök. SPORT. Figyelem! Női szabóműhelyemet Csatorna-u. 8. sz. alatt megnyitottam. Angol, francia munkát pon­tos kiszolgálással vállalok. Esténként mindazok részére szabó-órákat adok, akik e szakmabeli | ismereteket el akarják sajátítani. Jelentkezzenek | tehát a szabni tanulni akarók Janus Antal női szabónál, Csatorna-u. 8. sz. Söpörjétek ki a fasiszta­szemetet könyvtáraitokból MÁV-DAC—Kinizsi 3:2 (1:0). Barát­ságos. Pápa. Vezette Biró. 800 néző. Javuló Ki­nizsi minimális vereséget szenvedett a jó for­mában levő, de annál sportszerütlenebbiil játszó győri Máv-Dactól. Perutz—Szak. Barátság 2:1 (0:0.) Barátságos. Szombathely. Erősen tartalékos Pe­rutz értékes győzelmet aratott Szombathelyen, Gólokat a center helyén nagyon jól .játszó Ki­lián és Bódai szerezték. Perutz megtette a ma­gáét. Lelkes, odaadó játékával megérdemelten szolgált rá a győzelemre. MÁV-DAC II.-Kinizsi II. 4:0 (3:0.) E/.irátságos. Pápa. Vezette: Farkas. A győri már sodik csapat lelkes, helyenként egészen formás játékkal örvendeztette meg a nézőket és ennek megfelelően megérdemelten győztek. Az ered­mény nagyob'o is lehetett votna, azonban ia győri c satárok kényelmeskedtek. Városi tisztviselők — Perutz-gyári tiszt­viselők 0:0. Barátságos. Ligeti pálya. Vezette: Kurbel. Mult évi nagy vereségért a városiak revánsot vettek és ha kicsit melléjük szegődik a szerencse, úgy most győzelmet csikarhattak volna ki. Bírónak és Szalmássinak voltak jó helyzetei. Kaizer egészen jól játszott. Iványos egynéhányszor elszaladt a szélen és csinált jó beadásokat. Játékvezetők figyelem! Okulva a mult vasárnapi mérkőzésen, elhatározták egyes pápai játékvezetők, hogv többet Pápán nem működ­nek. Ezt pedig azért tartják szükségesnek meg­jegyezni, hogy Pápán a sportbéke hosszú időre biztosítva legyen, mert mindig a játékvezetőket és partjelzőket bántják jogtalanul. Bajnokság uj kezdőpontja szept 23. Az egész ország területén hivatalosan vasárnap kezdődnek meg a bajnoki mérkőzések. Ezéi+j: maradt el mult vasárnapról a bajnoki. .Ezzel kapcsolatban érdekes hírként közöljük, hogy Kinizsit és a Perutzot párhuzamosan első osz­tályba osztották be. Van győri és .szombathelyi elsőosztály. Vasárnapi bombamüsor Pápán Pe­rutz—Kinizsi bajnokival kezdődik. Nagy érdek­lődésre van kilátás. A sorsolást közelebbi szá­munkban adjuk tudomására a közönségnek. Munkásegység a jövőnk alapja! 3Yta5)3§z Párthírek. A Magyar Kommunista Párt minden kedden d. u. 6 órakor tagértekezletet, hétfőn és csütörtökön d. u. 7 órakor szemináriumot tart. A Szociáldemokrata Párt szerdán d. u. 6 órakor tartja tagértekezletét. Pontos megjenést kér a vezetőség. Fő tér 21. & Az Ifjú Szociáldemokraták minden kedden délután 6 órakor tartják tagértekezletüket. A Nemzeti Parasztpárt vasárnaponként délután 5 órakor tartja tagértekezletét. A MaDISz Pápai Szervezete 23-án, vasár­nap d. u. 4 órakor tartja székházában tiszt­újító közgyűlését. Megjelenés tagok részére kötelező. Vezetőség. A Magyar Nők Demokratikus Szö­vetsége vasárnap délután 4 órakor gyűlést tart székházában. (Kossuth-utca 20.) Minden demokratikusan gondolkodó nőt szívesen lát a vezetőség. Ssepiember 30 ? AÍKP

Next

/
Oldalképek
Tartalom