Pápai Lapok. 45. évfolyam, 1918

1918-01-20

PÁPAI LAPOK Pápa Tárol hatóságának és több pápai s pápA-videki egyesületnek megvalasstott köslönye. Hegjelenik minden vasárnap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ooldberg Gyula papírkereskedés*, FO-tér T«lefon HA —f— ss Am. Felelős sserkosstS és laptulajdunos: OOLDBERG GYULA Eléfizetések éa hirdetési dijak a lap kiadehiratelakos küldendő*. A lap ára: egész érre 13 K., félévre 6 K., negyedévre 3 K. Nyilt-tér soronként 40 fillér. — Egyes asAm Ara 80 fillér. Vidéki városok lakáskérdéséről. Lippsi Bélé-tél.* Nemcsak Budapesten, hu uem a na­gyobb vidéki városokban is kiütött a lakásínség. Ennek az állapotnak orvos­lásával nemcsak hirlapi cikkek kereté­ben, hanem komoly tanácskozásokon is foglalkoztak. Ezek közül csak a leg­fontosabbat említem fel. A Magyar Mérnök- és Építész-Egy­let kezdésére múlt évi május hó 31-én Wekerle Sándor dr. elnöklete alatt or­szágos lakásépítési értekezletet tartottak, melyen összesen 47 különféle testület, egyesület s hivatal kiküldöttei vettek részt. Az értekezlet határozataképpen a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet javas­latát, csekély bővítéssel egyhangúlag elfogadták. Ilyen előzmények után kívánt fog­lalkozni a mi Osztályunk is a szóban­forgó kérdéssel. as. LA lakáskérdés szociológia vizsgá­lata. A mai lakáskérdés keletkezését elsősorban — szociológiai nézőpontból óhajtom megvilágítani. Erre több körül­mény késztet A közgazdasági élet min­den megnyilvánulása és minden ágazata szoros kapcsolatban áll egymással, a szociális vonatkozást tulajdonképpen egyiknél sem lehet tagadni, de sehol sem domborodik ki ez olyannyira mint az elsőrendű, elemi életszükségletet je­lentő élelmicikkeknél — és a lakáskér­désnél. Másfelől éppen a szociológia törvé­nyeinek figyelembevételével lehet a la­káskérdés megoldásánál a kölönfóle spekulánsok haszonleső üzérkedéseit ki­zárni; aminthogy a mostani lakáskér­désben a háború kezdete óta felmerült ellentétes fázisokat is csak szociológiai alapon lehet megfejteni. Ilyen ellenmondásra bukkanunk, ha a mostani lakásínség előidézője gya­nánt — előzetesen elfogadván a hábo­rút — megemlékezünk arról a tényről, hogy a háború két első évében itt Miskol­con, — de a háború színteréhez közel­eső más vidéki városokban sem volt lakáshiány tapasztalható, - sőt a hivata­los úton (pénzügyigazgatósághoz) meg­üresedettnek bejelentett lakások száma közel kétszer akkora volt, mint az 1913. évben, minek következményeképpen a * Kelolvasta a Magyar Mérnök éa Épltéss-Egylet inlskolc-diosgyori osstAirAaak 1917 okt 20. azakülésében a általiaosan közfrdeku voltánál fogva mi is iskottüjuk házbórek ós a telkek értéke ószrevehető­leg leszállottak, a telekvásárlás s az épít­kezés szüneteltek. Az 1916. év közepe táján ez állapotok ellenkezőre fordultak; úgy hogy a lakásüiesedések bejelentése az 1917. évbeu már esak 6%-kára száll­tak le az 1913. évinek, — ami gyakor­latilag, a kínálat megszűnésével, azonos­nak mondható. Az első időszak eredményét nem lehet pusztán azzal magyarázni, hogy az orosz invázió elől sokan elmenekül­tek, mert ez az állapot — hála az ég­nek - egy-két hónapig tartott s a mene­kültek visszaszivárogtak. Akkor még inkább figyelembe vehoie az a körül­mény, hogy a lakások a hadbavonultak nagy tömege miatt üresedtek meg. Ámde a háború 3. évében a behívottak száma még mindig nagyobbodót, holott ebben az időszakban a lakáshiány már kezd jelentkezni. E látszólagos újabb ellenmondás miatt, csakugyan nnMyebben gyökerező szociológiai okok után kell kutatnunk a lakásszükség megfejtésekor. Ezek pedig: a városi népességnek hirtelen beállott növekedése és másrészt a lakásterme­lésnek egyidejűleg bekövetkezett meg­csappanása. 1. Ami a háborús évek népesedési statisztikáját illeti, az országszerte el­szomorító. A természetes szaporodás alig képes ellensúlyozni az elhaltak számát, de még a betelepülők, s az internált hadi­foglyok száma sem múlja felül a hadba­véreink okozta veszteséget. Különben a hadifoglyok száma a lakáskérdésnél alig vehető figyelembe, mert ezeket fo­golytáborokban vagy kaszárnyaszerű tömeglakásokban helyezik el. Miskolc város bevándorlási statiszti­kája ugyan még nincsen feldolgozva, de közelítő becslésekkel főbb eredményei meghatározhatók. A polgármester helyet­tesének nyilatkozata szerint a háború folyamán betelepültek száma az összes lakosság KK-ra tehető, ami kereken 6000 főt jelent. Ellenben a háború kez­dete óta hadbaszólítottak és hiányzók összes számát a katonai ügyosztály többre becsüli rO.000 főnél, mivel szá­mos hadbahívottak családtagjai átköltöz­tek. Ha most ebből leszámítjuk |a helyi­és segódszolgálatra itthon marudottak, valamint a rokkantak ós időközben fel­mentettek számát, még akkor is 7000-8000 főre becsülhető a távollevők száma. Ez a körUlméuy egyedül tehát nem idézhette elő Miskolcon a mai lakás­szükséget. 2. Már nagyobb nyomatékkal esik mérlegbe a lakástermelés kérdése. Azt mindnyájan tudjuk, hogy ahol a közgazdasági élet rendes mederben mozog: a termelés lépést szokott tartani a fogyasztással. Ahol pedig .bizonyos időszakokban túltermelés lép fel: ott a közgazdasági élet oly tényezőket mozdít meg, melyek előbb-utóbb képesek a meg­billent egyensúlyt helyreállítani. Viszont túlfogyasztás esetén a különben parlagon heverő vállalati tőkék működnek közre a társadalmi szükségletek kielégítése körül. A fogyasztás és termelés közötti egyensúly szükségképpeni szabályozója a lakáskérdésnek is. A lakástermelésnek közgazdaságilag helyes eszköze a telkek beépítésében nyilvánul meg egyedül; még pedig olyan terjedelmű tevékenységben, mely a né­pesség tényleges növekedésével minden­kor lépést tart. A túltengő építkezés ugyauis már az üzérkedés céljait szol­gálja ós ezenfelül elvonja a vállalati tőke bizonyos hányadát a másféle szükséges­nek mutatkozó termeléstől. a lakástermelés és fogyasztás viszo­nyának alakulásaiból azonban már meg lehet magyarázni a háború negyedik évében fellépő lakásszükség társadalom­gazdasági okait. Igaz, hogy a háborút közvetlenül megelőző években sem voltak teljesen normálisok a lakásviszonyok. Már akkor is túlcsigázott munka- és anyagárak mel­let, valamint a telkek drágasága miatt nem volt valami bőséges a lakáskínálat. A folyton szaporodó lakosság mindazon­által egyelőre még -- bárha drágán, s jogos igényeinek lefokozása árán — még­is jutott Miskolcon lakáshoz. A háborúnak első évében a bevonu­lások következtében tetemesen megcsök ­kent a lakáskeresők száma. Ezek helyét lakkor még nem pótolták a betelepülők, {mert a háborús helyzet bizonytalanná tette az ittlakást. Sőt Miskolcról a hadba­vonultak családtagjai is elég nagy szám­ban elköltöztek. Hogy a lakásépítés meg­szűnt: az nagyon természetes; mert tt vállalati tőke uem csupán a lakáskere­sőkre, hanem az építkezéshez szükséges munkaerőre sem számíthatott. A lakások­ban átmenetileg beállott nagy kínálatot nem lehetett ellensúlyozni sem telepítés­sel, sem visszatelepítéssel, mert: nem engedte a hadihelyzet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom