Pápai Lapok. 38. évfolyam, 1911

1911-01-01

Pápai I.njiok 1911. január 1. „Le roi est mórt, vivo le roi!" Meg­balt a kir.íly, éljon a király, mondja a •kevésbé érzékeny francia közmondás s vele mi is hangoztassuk vigan, leieméit fűvel, szivünkben teli reménységei: Meghalt az ó esztendő, éljen az uj esztendő! S ahogy a jó kereskedő szokta az év utolsó napján, csináljunk mi is lel­tárt lelki áruraktárunkban. Vizsgáljuk meg azt, ha egy égi biró valahogyan egy szép napon rovancsolni akarná lelki jó és rossz tulajdonságainkat, vájjon ak­tiv, avagy passiv mérleget nyerne-e el eredményül?! Tekintsünk az esztendő változásakor lelkünk mélyébe s bíráljuk el azt, hogy eleget tettünk-e egész esz­tendőben azoknak a kötelességeknek, melyek mindannyiunknak osztályrészül jutott. Nem hanyagoltuk-e el kötelessé­günket, nem játszott uk-e ki azokat a parancsokat, melyeket az erkölcs, me­lyeket a vallás törvényei ránk parancsol­jak. Ugy sáfárkodtunk-e a lelkiekkel, a hogyan azt mint jó embereknek, mint jó honpolgároknak, mint testvéreknek kötelessége? Ha a születendő esztendő első per­cében mindenki pőrére vetkőztetné lel­két s belepillantani merészelne abba, hogy szemügyre vegye a bent történte­ket, oh akkor minő siránkozás, minő szomorú jajveszékelés hangzanék fel szerte az országban, melyben a testvéri, a baráti, a rokoni marakodás képezi él­tető lelkét, igazi elemét társadalmunk­nak. Nem sáfárkodtunk jól azzal, mit a magasságos hatalmak reánk biztak. Nem tettük meg kötelességeinket .sem a val­lás, sem az erkölcs parancsai szerint. A. szegényt nyomorogni, az éhezőt éhezni, a didergőt fázni, a nyomorékot nyomorogni hagytuk. Nem törődtünk felebarátaink szerencsétlenségével, nem kerestük fel őket még csak vigasztaló szavunkkal sem bánatukban, nem nyúj­tottunk segitő kezet az elesettnek. Egész esztendőben egyedül és csupán a saját személyünk kultuszának hódoltunk s azt elégítettük ki a lehetőség szerint. Nem panaszkodni akarunk, csak a lelki mérleg egyensúlyát megállapítani. S amikor ezt cselekedjük, nem nyom­hatjuk el feltörő panaszszavunkat. Az elmúlt esztendő nern volt a haladás je­gyében működő, ne sajnáljuk tehát an­nak kimúlását. A letűnő nap biborsugárait elnyeli a látóhatár ezüstös tengere, mig keleten uj nap kél fényesen, aranysugarakban fürödve. A hegyek oldalai aranyglóriát öltenek magukra s a reménység örökké élő fája újra kizöldel, mert íme elérke­zett az uj esztendő, mely a reménysé­gek valóra válását, kívánságunk teljesü­lését hozhatja magával. 1911. Örömmel köszöntünk, legyél jobb, boldogabb sikerekben, eredmények­ben gazdagabb elődödnél! A vidéki sajtóról. Az egész tisztességes s"jtónak körülbelül egy és Ugyanaz a feladata Kigyomlálni a dud­vát onnét, ahová magát befészkelte. A sajtó fel­adata, hogy sasszemekkel ellenőrizze azoknak a tevékenységét, kik állásuknál fogva arra vannak hivatva, hogy elömozditsáK a közügyet és hogy támogatásukra legyenek azoknak, akik a segít­ségre rászorultak. A sajtó maga az élő nemzet. A milyen a nemzet, olyan a sajtója és megfordítva. A nem­zet kívánalmai, úgyszólván összes életnyilvánu­lásai a sajtóban tükröződnek vissza. Egészséges sajtó egészséges lelket képes belehelni a nemzet testébe. Bomlott sajtó a fertőző bacilusok egész seregót viszi magával s megmételyezi azok lel­kületét, kiknek szellemi táplálékul szolgál. Nincs könyebb, mint fogékony lelket halálba keriten' a sajtó hatalmával. A fővárosi sajtó, mint olyan, mely fiiM­adatát az állami élet ellenőrzésében látja, nem j terjedhet ki csak éppen a törvényhozás és töi­j véuyvégrehajtás tőbe eseményeire. Tért nyithatna I fővárosi ügyeknek, itt-ott hozzászólhat olyan vi­, déki eseményekhez is, melyek országos jelentö­j ségúvó növekedtek, de e fővárosi sajtó rendes , medre mégsem egyéb az általános érdekű és a 'nap politikai (seményeinél. Hivatásban és jelentőségben semmivel sem 1 áll a fővárosi sajtó mögött a vidéki. Karmin» lenézéssel, akármilyen kicsinylő esufolódással ki­sérjék is a vidéki sajtó tevékenységet olyanok, kiknek okuk vau becsülni mindazokat a faktoro­kat, melyekhez vagy fel nem emelkedhetnek, vagy kiktől félniük kell, — annyi bizonyos, hogy a vidéki sajtó a maga megkörvonalazolt hatáskö­rében éppen olyan fontosságú, mint a fővárosi I a magáéban. Sőt miudeu tartózkodás nélkül mond­hatjuk, hogy jóval több. Mert mig a fővárosi lapok hasábjai csak magasabb fokú igények szá­I mára vaunak nyitva, mig a fejlettebb sajtó nem es a részletekre kiterjeszkedni, addig a vidéki ajtó érzi, tudja olvasóközönségének óhaját. Tudja a helyi viszonyok beható ismerete folytán a mód­ját is annak, hogy miképen lehetne javítani, helyre hozni, a mi megkivánja a jobb állapotba való helyezést. A vidéki sajtó nagy hatással l^het az illető vidék egész társadalmi életének alakulására. Ha szükség van magyarosodásra, ha kell egyik má­sik helyen iskola, ha a közigazgatás nehézségein egy hivatal létesítése segíthet, vagy könnyíthet, ha a pap, tanító vagy bármily más nyilvános közeg visszaél a reá bizott kötelességgel, ak­kor elő áll a vidéki újság és reá mutat a hi­bákra és megjelzi azt a helyes irányt, melyet köTetve, legkönnyebben és leggyorsabban célt ér­het a község, a járás vagy az egész vármeg>e.* Annak a sajtóuak pedig minden más érdek­től függetlenül egyedül az igazság és a közjó legyen a vezérelve. Ha ilyen elvtől engedi vezet­tetni magát, ha ez képezi minden törekvésének képe tutllii megmenteni az ina jó hírnevét (Megvetően) Igen! A hirelgő macska. Azt i'l tudja mondani, hogv m í") felesége n viliig Icgszeretetreméltóbh asz­szotiva, de ő bezzeg nt'in igyekszik külümb einher lenni az átlagoknál . . . Mont már azonban ti fogy a türelmem. Mattkor legalább kéthótiaponként egy­szer fordult elő er. n szégyenletes eset, most meg ]11:íi harmadnapja ismétlődik. Köszönöm kedves fér­jem-utaui, nem kérek belőle . . . Idő előtt nem ráneositom meg az areomttt n maga miatti éjjclezé­sekkel . . . Mar tegnapelőtt későn jött meg. .Jó. Nem szóltam. Tegnap miír éjfélkor ért haza. Hall­gattam. Ma meg tahin hajnalban kászolódik vissza? No, de miir ehhől nem kérek. E« tarthatatlan hely­zet. Ezen változtatni kell és ezen változtatni fogok. Igen! Hogv mi módon? Azt még nem tudom. De hogy kidolgozott tervvel várom haza, az szent . . . 'Kinéz az altiakon s kezével hoszusan legyint. Só­hajt. Aztán leül, kezére támaszkodik, gondolkozik) Lássuk osak. Mit csinálnak ehhen az esetheti más asszonyok? Hm! Zádorné például azt mondja, hogy ő siró görögöket rendez s hogy ez hiztos hatásii szer. Ilyenkor férje ugy ellágyul, hogy hónapokig nem gondol a liimpohwra. (Válat von) De hát én ezt nem tehetem. Az én drágámat szép szóval „fel­tekerem az ujjomra" így ni, de ne adj Isten, hogy könnvet lásson a szememhen, mert akkor a „bárány­hól farkas lesz" és elrohan hazulról. 'Sóhajt.) Már igy is volt egyszer, tehát ezzel az ellenkezőjét ér­ném el annak, nuiit akarok . . . Menjünk továhh : Molnár Józsiné jeleneteket rendez, amelynek végéu elájul . . . íNevet) De pórul járt a minap, mert az ura nagy ijedléhen maga rohant eeetért s ahogy locsolják az asszonyt nagy huzgalommal, hát akkor veszik am észre, hogy az ecetes üveg helyett a pet­róliuinosat találta elhozni. íSóliajt, mialatt elkomolyodik ; Most jut eszem lm Bánváazué, aki a legjohl» gardaassrony liiréhen áll a vidéken. Ő azt mesélte nekem, hogy ha kimarad a férje, akkor egy hétig nem tőz a kedvére. Sőt nem hiányzik az asztalról H jóféle kozmás étel sem. A sótalan vagy elsózott fogás meg éppen sünien szerepel. Azonkívül minden viszás rendben történik. Ha este férje a papucsot kéri — iiines. Van azon­hau lótás-futás, keresés. Ha olvasni akarja a hírla­pokat, hiányzik közülök kedvenc njságjn. Ismét ku­tatás, csengetés, pörölés. Ha pedig vissza akar vo­nulni, a dohányzóban, olyan -- ki tudja mi érte a kályhát — olyan füstfelhő fogadja, hogy prüszkölve menekül vissza a tiszta levegőre. Ks igy tart ez az állapot az esküdözés, kibékülés és javulás beálltáig. No, de hát mindezekből nem tulok tanácsol meriteni. Alacsony indulatokra nem vagyok beren­dezkedve. Tetetés, hoszu - pfuj! . Hiába! Mindenre születni kell . . . (Órát nézi.) Istenem! Már félt izénket tő. Bor­zasztó. Már csaknem éjfél. Ha csuk egy kicsi kis jóakarat van a szivében, ugy most már mindjárt itt lesz és én még semmi okosat sem gondoltam ki. Pedig kell. Kell és keli. (Hlllgattfdslk, arca ki­derül.) Alighanem jön. Lépesekéi hallottam az ab­lak alatt . . . (Boldogan.) Kz ő. . . (Hallgatódzik) Igen . . . (Tapsol ölömében.) O, édes, aranvos, dra'ga macskám (Tréfásan dorgáló hangon.) Hát megint „kiruccantunk" egy kie-ii, ngy-e? (Az aj­tónál hallgatód/.ik, mialatt an\i elborul, panaszos hangon.) Mi ez? . . . Nem ö volt? . . . Nem . . . Már csengetnie kellene . . Nein ö volt . . . Nem jött meg . . . (Fáradt léplek!:.•! iu _;v és leül a székre. Kis szünet. Aztán felke', ráfi « náaik seékre, annak is a szélére, mint aki Mi helyét. Az órát nézi. Maga elé bámul Iv i,. u\ nm-oii . De ugy kell nekem. Miért vagyok olyan olvadékony, olyan lágv síivü. (Gúnyosan.) Az imént is hogy fu­tottam elébe: „óh, édes, aranyos, drága uraoskám." S hogy őt véltem hallani, már meg is bocsátottam nagy sebtében . . . De ugy kell, ugy kell nekem. Miért, vagvok olvan puha, mint a viaszbáb, amely a legkisebb melegtől olvadozni kezd. Az a baj mi­nálunk, hogy semmi erőt se tudok tanúsítani. De hát én Istenem, miért is vagyok ilyen?! Miért nem tudok én is pörölni, nyelvelni (fokozottan) törni, zúzni, kiabálni, civakodni, érvelni, (egyre heveseb­ben) disputálni, heveskedni, durcáskodni, feleselni s még mit tudom én mit nem . . . (Csendesebben.) Ha már látom, hogy minden sző és türelem hiába akkor hát .fordítani kell egyet a köpönyegen." Ha nehéz? Meg kell próbálni. Nem va'l jó Ízlésre? Mindegy. „A cél szentesíti az eszközt." (Fel-alá jár) Igen, én a szelíd, angyali Erzsi civakodni fo­gok az urammal, mint a mosóué, kiabálni, mint a sakál, nyelvelni, mint a kofa. disputálni, mint a fis­kális, törni, zttzni, mint a forgó szél, de célt ére < (Toppant.) Célt érek. Punktum. (Nagyot fuj ) Lás­suk csak, most éppen alkalmas a hangulatom. Ha­marosan jó lesz egy kis parázs próbát rendezni. (Csípőre tett kezekkel, a nézőtől baloldali ajtó felé fordul. Gúnyosan.) Ah, áh I Csakhogy megérkezett valahára tisztelt férj uram. Ugyan-ngy-e ?! Milyen kedves szokást veszünk fel ujabban. Hát ilyenkor kell hazajönni? (Hirtelen, mintha közbeszólna.) Nem vagyok kiváncsi, hol maradt. (Gyors tempóban be­•r.ét.) Ismerem már az eféle mentségeket. Kérem, ••Hak el se kezdje. Nem akarom n mentségeit hall­gatni. (Pörlekedve.) Maga azonban vegye tudomá­sul, hogy most már csordultig tele van a pohár. Ne beszéljen kérem. Engedjen már egyszer szóhoz jutni, mikor kiakarom önteni a szivem keservét...

Next

/
Oldalképek
Tartalom