Pápai Lapok. 37. évfolyam, 1910

1910-03-06

egész szereplést áltHlálmn véve bátran mondhat­juk, hogy a vállalkozók csekély kivétellel :i dil­letáus tokot nagyoti szépen megütötték. A sze­replök mindegyike buzgón fáradozott, az kilát­szik minden egyes játékából s lia helyenként fo­gyatékosság mutatkozott, eröhiány, esetleg ferde felfogás és a rendezés gyengébb volta okozta azt. Az úrhölgyek közül az est babérjait jórészt Kovács Kálmáuné, Weisz Renée nyerték el. kik­ről különös dicsérettel kell megemlékeznünk, a mennyiben szerepbeni buzgalmuk, odaadó szor­galmuk azt eredményezte, hogy csaknem telje­sen kifogástalanul elfogadható színpadi alakítást, sikerült elérniök s a nyilt színen lépten-nyomon őket érő tapsokat megérdemelték. Az anya és leánya közötti helyzetből eredő ! viszony érzelmi variativit finom elválasztássá . megfelelő hangaráaylat.okkal tükröztették vissza. A komoly szenvedés, megbánás visszhangját fel­keltették a közönség szivében. A drámai erő kü- | lönösen Weisz Iienée játékában erőteljesen nyi-, latkozott meg szintén. Kovács Mariska a felüdítő jelenetekben Minta sikerült rajzát nyújtotta a naiv fiatal leány-j léleknek, kedélynek. Tuba Erzsébet komoly sze-j repét figyelemreméltó higgadtsággal, megfontolt.- J Sággal töltötte be. A kisebb női szerepekben találó hangon i szóllaltatta meg kis a-f pót Qaál Ilonka éa Beae Margit, valamint kedves jelenséget szereztek a közönség számára megjelenéseik állal az esküvőn gratuláló barátnők koszorújában Bélák Rózsika, Ress Irénke és Dufek Irma. A fő férfi szerep komoly feladatát Benedek 1 József papnövendék oldotta meg, mondhatjuk teljes színpadi megelégedésre. Azt is mondhat-, jnk, hogy a mi nagyon nehéz. —erő tehetséget j és igen komoly tanulmányt megkívánó szerepé-' nek megjátszásában a mimika, a magatartás és; hanghordozásban esetleg némi kis hiba volt, MII -1 riak nem Benedek komoly törekvésének hiány ár,] jelenti, csakis a kisebb gyakorlat, a ritkább sze­Teplésnek tudható. A leányát anyja könnyelmű; természete miatt elitélö és gyanakvó természetű | atyjának jelleni rajzát, minden részében a hang­nak, a szenvedő és a lét zartaim! Ítéletektől félő lélek hangjának sikerült eesetvonásaival vázolta elénk s később a lelki megrázkódtatások, átala-j kttlások fordulatát is nagyon jól érvényesíteni tudta játékában. Komoly munkatelietség, buzgó igyekezet nyilvánult meg egész szereplésében. Az amerikaim* szerepében nagyon jó hangot ós mimikát használt Saary Imre. Nagyon komoly munkát igénylő szerepet interpretált Náuik Pé­ter (Alberti i. A megjelenése, arckifejezése elég megtelelő lett volna a szerephez, de bizony a nehéz szerepben a részletek nagyon elmosódva, kevés szinezéssel tudtak érvényesülni a kissé el­fogult, bátortalan fellépés által. Mindamellett a! komoly igyekezet kitűnt. Elénk és zajos sikerű i jeleneteket produkált Woldmuth Lajos Mányi j íiuszti szerepében. Igaz, hogy már maga a sze­re]) is magában hordja a színpadi siker csiráját, I de Wolilinuth ezt a szerepkört tehetséggel be is t öltötte. Igen szimpatikus megjelenés és ügyes játé­kával tűnt ki Kuruoz Gyula, Silvia partnerje lío/.gay szerepében. Szinte kár. hogy csak pár kis jelenetet szántak részére. Kielégítők voltak] még színpadi alakítás tekintetében Nagy András j Szentgrótby bácsija és Mózes Ernő aljegyzője. Igen jó inas maszkja és alakítása volt Kalmár Endrének, valamint elfogadható alakot adtak Bolla Sándor és Haráth József. Az egész vállalkozás általában eredményes­nek mondható és a siker elérésére nagyban hoz­zájárult Sándor Pál tanár ur csaknem fogyaté­kosság nélküli szakavatott és választékos rende­zése. Előadás után diszes közönség a szereplők­kel egyfttt a Gritlben vacsorára gyűlt. Ur. Ka­possy Lucián elnök lendületes beszédében szép szavakkal mondott köszönetet a kezdeméuyezö, támogató, közreműködő uraknak és hölgyeknek ós a színdarab rendezőjének. Vacsora után cigányzene mellett parázs tánc, nagyon fesztelen, derült hangulat tartotta együtt a fényes társaságot a késő hajnali órá­kig. K­VEGYES HÍREK — Varost közgyűlés Pápa város képvi­selőtestülete 1910. évi máro. hó 10-én d. u. 3 órakor a városháza nagytermében közgyűlést tart, melynek tárgysorozata a következő: I. Vá­rosi tanács javasolja, hogy dr. Molnár Imrének Jókai Mór-utcában lev haza előtti (Bock István) az utcaszabályozási vonalba eső terüb-t Q ölen­ként 00 K-ért, örökárban a/, nj tulajdonosnak adassék. II. Városi tanács javasolja, hogy a tüz­rendészeti szabályrendeletnek egyes szakaszai módosíttassanak. III. Várod mérnök beterjeszti az Arpád-utcának vízvezetéki, utcaburkolási és világítási költségvetését. IV. Rendőrkapitány elő­terjesztése Horváth M bály őrmester nyugdíjaz­tatása iránt. V. Város, tanács javaso.ja, hogy Steinberger Lipót pápai lakosnak irodahelyisé­geit Pápa város közönsége fi ivv, évi 700 kor. bérösszegért a fogy. adóhivatal számára vegye bérbe. VI. Városi tana--a jelenti, hogy Gráo vá­ros vidékén a niult évi pénztármaradvány ter­hére jegel vasárut. Kéri, h"gy ezen intézkedé­sét a képviselőtestület hagyja jó\á. VII Jelentés és javaslat arról, kfOgy a város es uj vágóhid kiegészítő részét képez , ié-ggyári>t, köz-gr esZ ség­ügvi tekiuteiekoöl még a t. évben építtesse meg a beadott lég-dóm ösebb ajánlattevők egyikevei. VIII. Földm. miniszter rendetate a heti Állatva­Kártérnek uz orsz vásárt M-re leendő kibe!-, ezé .,e érdemében. IX. I Ifltéaégí tigv-k. — Aü állami anyakönyvek vizsgálata. Kovács Alijos min Segéd titkai a központi sta­tisztikai hivataltól e hó 3-án a városházán az állami anyakönyvi hivatalban vizsgálatot tartott, mely alkalommal az anyakönyveket statisztikai szomponlb'ö votte vizsga' »t alá. — Közgyűlés. A Pápa városi vörös ke­reszt választmány évi rendet közgvülését f. hó 12-én d u. 4 falakor a Papai Takarékpénztár dísztermében ttutja meg,wdyre azegyletÖsszes tHgjait tisztelettel megluvja az elnökség. Tárgy : 1. Titkán jelentés az egylet mult. évi működésé­ről. 2. Az 1900. évi zárszámadások tárgyalása és elfogadása. 51. A 40 tagu választmánynak 3 évi időtartamra leendő megválasztása 4. Inditványok. — A vörös kereszt köréből. Mult hó 28-án vál. ülés volt a helybeli vörös keresztnél a mult évi száraadások megvizsgálása végett. Steinberger Lipótné pénztáros számadásai telje­sen rendben találtattak és neki buzgó fáradozá­saiért őszinte köszönetet szavaztak. Örvendetes tudomásul szolgált, hogy a mult. évben az egy­leti vagyon 431 K 03 fillérrel szaporodott, a ta­gok száma 207 volt, karácsony hetében 147 hely­beli szegény közt 2130 drb. tűzifa osztatott ki, a jau. lő-iki hangverseny 671 K 10 f.-t jövedel­mezett és az egyleti töke 1909. év végével 10413 K lö f.-t tett ki. A vál. a számadásokat elfoga­dásra ajánlja a márc. hó 12-ro kitűzött közgyű­lésnek. Ezzel a Galamb Józsefné elnök és Bélák Lajos alelnök társeluöklete alatt tartott vál. ülés véget ért. — Központi választmány ülése. A pápai országgyűlési képviselöválasztó-kerület köz­ponti választmánya « hó 3-án Mészáros Károly polgármester eluöklote mellett ülést tartott s az 1911-ik évre összeállítandó névjegyzék kiigazi­tására Saáry Lajos elnöklete alatt, bizottságot küldött ki, melynek tagjai dr. Kapossy Lucián és dr. Kluge Endre reudes — dr. Hirsch Vilmos és dr. Kende Ádám póttagok lettek. A központi választmány által kiküldött bizottság nyilvános üléseit a városháza nagytermében, 1910. évi április hó 5. 6 ós 7 napjain, naponként délután 4—6 óráig fogja tartani. Ezen időben a bizott­ság előtt bárki megjelenhet és felszóllalhat. — Figyelmeztetés. A vasárnap márc. 6-án délután a Griff teremben megtartandó baba­kiállításon előreláthatólag nagytolongás lesz; azért célszerűnek látjuk a nagyérdemű közönsé­cet a következőkre felhívni: 1.; A babakiállítás megtekintése osak"3 órakor kezdődik. 2.) Aki a sorsjegyeknél fekete számot huz, az nem nyer. aki vörös számot huz az babát nyor, de köteles a számot megőrizni és hat órától fogva a szám átadása ellenében, azon babát kapja, mely ezen számmal ineg vau jelölve. Több mint. 100 baba lesz kisorsolva. 3.1 A Jókai körben ozsonára lesz terítve a bejárat a Griff teremből történik. 4.) Azon tisztelt hölgyek, kik babáikat csak kiállí­tásra küldték és tulajdonjogukat féiitartotttik, ezen uton kérjük legyenek szívesek babáikat este 6 és hét óra között, elvitetni, mert 7 óra­kor a terem ki lesz ürítve. ií.1 A kartonban jövő hölgyeket kérjük a 11 számú szobában gyüle­kezni, lássák el magukat lárvával hogy 9 óra­kor együttesen vonuljanak be a terembe. — A hivatalos óra. Pápára is leérkezett az igazságügyniiniszter rendelete, mely szerint a kir. járásbíróság és telekkönyvi hivatalos órái 1910 ápr. hó 1-étöI reggel 8 órától d u. 3 óráig tartanak. A nyári hónapokban, nevezetesen má­justól októberig a hivatalos órák reggel 7 órától d. u. 2 óráig lesznek. Az egyhuzamban tartó hi­vataloskodasuak az elrendelése a biróság hivatal­nokai között meglehetősen vegyes érzelmeket keltett és különösen azok a tisztviselők, kiknek iskolába járó gyermekeik vannak, a szokott há­zirend ilvetén megbontását, nem szivesen veszik. Ejvehekhen arra nézve is intézkedik a rendelet, hogy vasárnap d. e. a hivatalnoki kar egvík fele teljesen szabad. Ez az újítás már barátságosabb fogadtatásra talált. — A vajgyár. Az ipartörvény 30. S-a alap­ján a bécsi Molkerei Agrikola cég megkapta a vajgyárra a telepengedélyt. A helyszíni szemle nvomán a tanács a helységek magassága, vilá­gossága, szellőztetése, tisztasága, továbbá a t.rans­missiók. a mentő szekrény éa hasonló elövigyá­zati szabályok kikötése mellett kiadta az enge­délyt, mely ellen lő napon belül lelebbezni le­het. — Lakbérpuhatolág. A honv. miniszter rendeletére ÜH0 márc. 16-án lakhérpulnitolási el­járás lészen Pápán, amikor is a várost Lamperth Lajos h. polgármester és Kemény Béla jegyző fogják képviselni. — Boldog ujevet. AZ sjévi üdvözletek megváltása cimén a reiidörtizedesek ISO K 90 f.-t gyűjtöttek, mely összeget a tanács a nép­konyhának adta át. — Van jég- A jéggyár felállítása ellen sok minden ok szól, mely között a legnagyobb az, hogy csak 1910. jul. l-re készülhet el. Miután pedig jégre addigra is nagy szükség van, nagyon helyes a v. tanácsnak abbeli intézkedése, hogy Grác vidékéről 10 vagon természetes jeget ho­zatott. Vagononként 200 K-ba kerül a jég s a tanács ezt az összeget a képviselőtestület utóla­gos jóváhagyásának reményében kiutalta. — A Ügeti Vám. Panasz merült fel, hogy a ligeti uton sok elvámolni való dolgot csem­pésznek a városba. A tanács elhatározta, hogy a Gyimóti-uti vámot kihelyezi a Kódoeka mellé s megbízta a mérnököt a megfelelő tervek és költségvetés elkészítésére. — Közigazgatási bejárás. A Pápa— Devecser -Sümegi h, é. vasút közigazgatási be­járása Szűcs And ir miniszteri titkár vezetése alatt a követke/.o sorrendben fog megtartatni: Március 16-án d. e. 9 órakor Pápa város tanács­termében : Pápa r. t. város, Borsosgyör, Dereske, Nyarad, Daka és Dabrony. Március 13-en d. e. fél í| órakor somlóvásárhelyi községházán : Nagy­Alásony, Vecse, Nagyszöliös. Doba, Oroszi, Kis­Jettö és Sotnlóvásárbely. Március lH-án d. e. 9 órakor Devecser községházán .- Borszörcsök, De­vecser, Hány, Bodorfa és Káptalanfa. Március 19-én d. e. 9 órakor Sümeg községben ; Gyepű, Kapánföld, Osabrendek és Sümeg k izségek ré­széről. — Értesítés. A papai k«ényegjrsz4BM ma vasárnap nem tart alAadé ü **•».,

Next

/
Oldalképek
Tartalom