Pápai Lapok. 37. évfolyam, 1910

1910-03-06

— Takarékpénztári közgyűlés A Pápa -városi és vidéki takarékpénztár mult vasárnap, lebr. 27-én tartotta évi rendes közgyűlését, mely iránt a részvényesek nagy érdeklődést tanúsítot­tak. Baranyay Zsigmond vezérigazgató meleg hangon emlékezett meg elődének, Bock István­nak az intézet felvirágoztatása körül szerzett ór­•demeiröl s egyhangúlag elfogadtak azt az indít­\anyát, hogy Bock István arcképét az intézeti tanácsterem száraára fest essék meg. Ezután a napirend tárgyalása következett, melynek során a jk\. hitelesítésére Lövy Lipót Saáry Lajos és Varga Kezsö kérettek f.d. Egy' angulag elfogad­•ták ugy az igazgatóságnak. . iint. a felügyelö-bi zottságnak jelentéseit és nyereinény-telosztási ja­vaslatait s ezek kapcsán dr. Lövy László indít­ványára küszönotet szavaztuk ugy az igazgató­ság és felügyelő-bizottság tagjainak, mint az in­tf.ézet tisztviselőinek is. Ezután a választások kö­1 vetkeztek. A Fischer Gyula, Preisach János és Sulyok Józsefből álló szavazatszedö küldöttség­nek rövid munkája volt, mert az összes állások egyhangú választással lettek betöltve. A Sr.in­<berger Lipót letnoudásával és Nagy Vilmosnak a Pápai Takarékpénztárnál történt megválasztá­sával üresedésbe jött ig.-tagsági állásokra egy­hangúlag dr. Kapussy Lucián és dr. Hofl'ner Sán­dor eddigi felügyelő-bizottsági tagok lettek meg­választva, mig az ily módon megüresedett íel ügyelő-bizottsági tagságra Bc)ik Lajos és Lung­raf Zsiga nyették el az Satse« szavazatokat. — Jönnek a színeszek. Mim bennünket biztos fonásból érlesiti'iii'k. Szalkay Lajos szin­táistllatával Székesfehérvárról, f. hó lí)-éu vá­rosunkba érkezik. A megnyitó előadás 10-en l e sz „Trenk báró" operettel. Bővebben lapunk jövő számában. — Megy egy ü les. Veszprém vármegye tör­•véiiyhatósági bizottsága 1910. é\i március hó 14-en és a következő napokon rendes közgyűlést tart. amelyen városunk m j.! minden ui^i;) nbi« zoiisági tatája részt fog venni. A városunkat énleklö ügyek közül a tárgy sorozatija a követ­.kezök vannak felvéve: Pápa város és lt«cbnit/. ÍVda kérelme a Pápa —S nnlóv idek DeVOOSer • Sümeg irányú vasútra 240110 kor tórvényhato­sági segély megszavazása iránt. Papa \mo* kép­viselőtestületének a Zárda-utca megnyitása tár­gyában, valamint k Uiztávlaton belttJ épített vámházra vonatkozólag a o^lldömöikt niáv. osz­•tály mérnökség által kért szabvány nyilatkozat •kiadását kimondó határozata. Pipa varosjár­-dafektetési szabályzata és ezen kivül meg négy fontos ügy. melyek, IMI tán még oaak • mu.t hót folyamán terjesztettek lel, a polttugysuru­zatba lesznek csak lelvehetök. — A Perutzgyari alkalmazottak öuképzö­iöre f. hó 0-án d. u fél (5 órakor, a Jókai kör Volt helyiségében előadást tart a következő mű­sorral: 1. „A téli esték." Irta Petöti S., szavalja Németh Mariska. 2. „IIa Meghalok ejts egy köny­nyet siroinra . . Előadják Lengyel Lajos és Klechtner József, hegedűn kísérik Eugler Kiuil és Schöler Frument. 3. Felolvas dr. Korody Simon. 4. „Mózes h"tek után" Vígjáték l felv. Irta Gyulai Farkas, előadják: Molnár Teréz és Szántó L. 5. a) -Két lánya volt . . .* b) -Há­zunk előtt . . ." Énekli az önképzőkör férfikara. Helyarak 1. hely 40, IL hely 20 fillér. — A hadmentessegi díj alá tartozó egyének által teendő bejejelentések tárgyában a kir. pénzügy-igazgatóság közzé teszi, hogy az J'JIO. évi március hóban minden szolgálatra al­kalmatlan, az állítási lajstromból törölt fegyve­res szolgálatra alkalmatlan, légyverképtelennek nyilvánított, katonaszolgalatból testi fogyatkozás miatt elbocsátatott egyén ama község elöljáró­ságánál (városi adóhivatalnál;, hol allandóai tartózkodik, jelentkezni tartozik. Azon díjköte­leseknek, kik állandó lakhelyükön kivül másutt adóval megróva nincsenek, megengedtetik, hogy a községi elöljáróság |városi adóhivatal' előtt személyesen megjelenvén, vallomásukat ugyanott tollba mondhassák, de ha tenni ezt mulasztják, pénzbírság fog ellenök alkalmaztatni. • — Iparengedély. A v. tanács Szabó And­rásuénak a fehérnemütisztitó-, özv. Németh Mik­lósnénak a kalapos- és Balogh Lajos, Nagy Fe­renc, Horváth Mihály és Dancs György közös cégnek a cipésziparra kiadta az iparengedélyt — Városok kongresszusa. A magyar árusok orsz. kongresszusának állandó bizottsága alyó hó 12-én Budapesten a főváros tanácster­jóbeu ülést tart, mely alkalommal a folyó ügye­>'ii kivül a belügyminiszternek a városok állami egélyezésóröl, valamint a városi tisztviselők illet­ményeinek s egyes szolgálati és jogviszonyainak endezéséröl szóló törvényjavaslatát, illetve 88,000/900. III. számú rendeletét s ennek kap­sáu Lukács Ödön nagyváradi tanácsosnak a vá­osok háztartásának rend.veséről szóló törvény­uaslaiát is. A tanácskozáson részt, vett Mészá­os Károly városunk polgármester* is, aki szili­én tagja az állandó bim ttaágnak, — Lakáshiány. Lapunk egyik mult heti zámábau vezető helyen foglalkoztunk a lakás­liány kérdésével és ezzel kapcsolatban a városi nuácsuak gról Esterhazv. Pálhoz intézett keret­űével, melyben a tanács azt kelta varosunk ;egyuráról, hogy az Estei házy-ut keleti részéi lizonyos nagyságú parcellákban engedje át, haz­íelyeknek. Mint, mögt öröimnel értesülünk cik­künknek meglett a kellő eredménye, mert gróf Saterhásy Pál utasította aa igazgatóságot, hogy i kénléses területet méresse lel és a város pol« ;áraiiiak méltányos vételárért bocsássa rendi I­iezésére. Hogy mennyire dul városuukban a la­káshiány, mi sem bizonyítja jobban, mint az, lOgy a lö házhely megvételcre eddig 90*tan je­entke/.tek. Gróliiiik eme elhatározásáért mi a iiagi.nk részéről is köszönetté', tartosank, — Gy.íSZ. Nemcsak a ref. ngybosköceégot, laiieui az egész várost su'yos |Tjénf Osot érte ízalisznyó Sándor tanító elhunytával. Mint 11­mló a legszorgnlmiisuob, mint tanító u legseiw­lyebb, mint ember a leg» serényebb s mint ba­-át. a legderekabb fiatal eiiil-.-r voir., kit, meltai. gyászol városunk egész társadalma. IL.iái.-seté­ről a ref. egyházközség u következő gyas'/jelen­•'•<>. adta ki: A p4pni refbrmátui ngyfcnskOanég fájdalommal jelenti .-zei.'.etr, tanítójának Sza­lisznyó Sándornak élete 9i*4k évében, folyó hé j-án délután 1 órakor rü\ul. de súlyos szenve­dés után történt gynSZOt elhuny.á'. A megbol­logult.u»k hütt tfteiu.. folyó hó ü-éu délután 4 érakor fog a refoimauis eiemi iskolánál (Jókai­mca IS. szám végi li'lő gyásasz. .tartás után a? alsóvárosi sírkertben üröl; nyugalomra helyez­total Pápa, 1910 március 8 én. Áldott legyen s hü munkás enil-i. ! — A heti aiidtvábúr kinevezése. A vármegye alispánja a mult hót folyamán értesí­tette városunk polgármesterét, hogy a földűli­velésügyi miniszter 89268/909. sz. rendeletévé! a városnak azon kér.-lmét, hogy a heti szarvas­marha és lóvásárokat az eddigi helyen, vagyis a város belterületén tarthassa meg, — teljesít­hetőnek nem találta. Egyben felhívja az alispái: a város polgármesterét, hogy ezen vásárnak aj orsz. vásártérre leendő kihelyezése iránt hala­déktalanul intézkedjék, mert ellenesetben kény­telen lesz az állatok felhajtását betiltani. — Vármgyénk adózása. Veszprémvár­megyében az elmúlt évben egyenes állami adó­ban befizettek 2.097,307 koronát. Hátralék 449,151 korona Hadiuentess.'-gi díjban befizettek 7ö.70í koronát; hátralék 48,894 kor. Illetéket tízettek Í vármegye öt adóhivatalában 094,180 koronát hátralék 880,690 korona. Fogyasztási és italadó bau befolyt 439.r,7I K; hátralék IS 337 K. Eb ben az összegben a húsfogyasztás 02,780 koro •iával, a boritaladó 220,020 koronával, italmérés illeték 41,968 koronával, a szeszadó 73,200 s t szeszudópót.lék 95,963 koronával szerepelnek. — Közgyűlés. A Magyarországi Munkásul Rokkant és Nyugdíj-egyletének pápai fiók j: marc. hó 0-án délután 4 órakor a városházi í.agytermében közgyűlést tart. Tárgyak: 1. El nöki megnyitó 2. A központ évi jelentése. 8 Jegyzői jelntés. 4. Pénztári számadás, ő. Köz ponti kiküldött választása. 6. A tisztikar kiegé szitése s a választmány ujjá alakítása. Esetlege indítványok. — Eljegyzés. Lebovits Sáudor Nagytapol csányról eljegyezte Weisz Malvint, Celldömölk jóhirnévuek örvendő étkezde-tulajdoiiosnöt. — Hiuien. Blau Jenő budapesti magánhi­vatalnok eljegyezte Böhm Jaukát, Böinu Simon, a papai izr. hisközség jegyzőjének kedves leá­nyát. Gratulálunk. — Meghívó. A Pápai Ag. Hitv. Ev. Le­ányegylet ma vasárnap esti fél 7 órakor a gyü­lekezeti nagy tanácsteremben szinelöadással és szavalatokkal egybekötött hangversenyt rendez. A Lloyd közgyűlése A papai Lloyd társulat évi rendes közg) ülését uiáro. hó 13-án d. u. 3 órakor tartja meg. — MeghiVÓ. A pápai ipartestület évi ren­des közgyűlése 1910. évi mar«-,. 20-án d. u. két órakor fog a testület helyiségében megtartatni, melyre a testület t. tagjai azon hozzáadással hi­vatnak meg, hogy ha a közgyűlésen a megjeleli­tek száma határozatképes nem lenne, a S nap múlva újból összehívandó közgyűlés, tekintet nél­kül a megjelentek számára, határozatképesnek fog nyilváiiittatni. Hajnóczky Béla ipartestületi elnök. — Drága a has. Az elmúlt hétben azzal j leptek meg benuüuket a mészárosok, hogy az ', amúgy is drága hus árát 10 f.-rel felemelték. Válaszképen a tanács megbízta a v. gazdát, hogy |keresseu alkalmas helyiséget, melyben egy városi mészárszéket állithatnak fel. Köszönet nyilvánít.-.sok. Dr. Kende Adainné 10, a Papai Takarók­pénztár 100 K-t. voltak szívesek szegényeink szá­mára ajándék .zui. A nagylelkű adományokért há­lás köszönetét, nyilvánítja Sült Józsefné elnök. A Papa városi és vidéki takarékpénztár a Pápa városi népkonyha javára 20 K-t volt szí­ves ajándékozni, melyért ezúton is hálás köszö­netét nyilvánítja a népkonyha bizottság nevében Sült Józsetné elnök. A Papai Takarékpénztár 400. a Pápa vá­rosi és vid-ki takarékpénztár 200 K-t küldöttek kánaiBih— a szegények közt leendő kiosztás cél­jából. Az adományok átvételét a legnagyobb kö­szöneti.el nyugtázom. Mészáros, polgármester. A Pápai Takarékpénztár kegyeskedett ez ! idén is az általam képviselt pápai aut. orth. izr. 'hitközség el. iskolájának szegény tanulói segélye­| zésére 120 K-t adományozni, ugyanezen célra adományozott a Pápa városi és vidéki takarék­pénztár 80 K-t. Fogadják nevezett pénzintézetek ueinesíelküs'g'ikuek ezen fényes nyilváuulásáért M 91(46 s­r-géuy tanulók nevében hálás köszö­netei-lei. Mayersberg Salamon hitk. elnök. Dr. Kende Adámné volt szíves egyletünk­nek ,'{0 K-t ajándékozni, mely nagylelkű adomá­nyért köszönetet mond dr. Lövy Lászlóné el­nök. A Pápai Takarékpénztár 20 és Gyurátz Fe­renc püspök ur vál. elnök az egylet hangver­senye alkalmából 10 K adományt küldött a Pápa városi vörös-keresztnek, mely kegyes adományo­kért hálás köszönetét nyilvánítja Galamb Józsefné elnök. — Sorsjáték. A kormány engedelmével nyeremény tárgy-sorsjátékot rendez a Pápai Ke­resztény Szociális Egyesület. Sorsjegyek 1 ko­ronáért lesznek kaphatók és a főnyeremény 1000 korona órékü szobabutor. A tiszta jövödelem az egyesület hazalapja javára megy. — Felolvasás A legényegyletben, -K'.v tízéves találkozó Selmeeen" o. zenés felolvasást, mellyel Szentgyörgyi Sándor pápai karnagy a minap' oly nagy sikert ért el Sopronban s melyet mult számunkban s mai lapunkban a Tárca-ro­vatban közöltünk, Szentgyörgyi ma este a kath. . legényegyesületben elő fogja adui. Előadása iránt az egyesülethez közel álló körökben nagy az ér­i deklödé*. — Ssociális kurziiB. Még az előkészítés ' stádiumában vau az a terv, hogy a kath. kör és a keresztény szocialisták egyesülete húsvét u'án , 3 napon át tartó szociális kurzust rendeznek a Grifl-toremheii. Értesülés.ríni wterint az elökészi­• tés munkája szépen halad na nagy a remény, i hogy ez a kurzus u, mint a 3 .-vv,-l ez.-lotii. fé­nyesen fog sik.-rüi"i

Next

/
Oldalképek
Tartalom