Pápai Lapok. 30. évfolyam, 1903

1903-01-04

A megyei 1848 49-iki honvédek ügye. A veasprémmegyei törvényhatóságnak l'.' 1 ^. december l-én kelt végbatároaatát megkaptuk, h a/.un kérelmünkkel, bogy u 1861 -ben szerzett segélyezési alapból meglevő Sataegel • még élet­ben levő ( : s igasolt bonvédek között vagy Ggy* •lerre, vagy bizonyos meghatározott évek alatt .'•i/-/ak ki, elataaittattnnk aaon okból, bogy a vármegye a honvéd-egyletnek, mely addig aa ala­pot kaaelte, autonómiájába avatkozni nem akar, holott egylet tényleg már nem létezik, mivel a tagok egy-kat tőnek kivételével már elhaltak. Mivel pedig aa alapot mar tl> 1 > év éta nem a megye allenőraéaa alatt kezelték, mivel a a megyének keidéiben ide kinevezett tagjai is elhaltak, ujakkal pedig pótolva nem lettek: most ujra beavatkozik a vármegye, s hat agyén oda­rcndelését határozta el, hogy ezek azedjók rendbe az alapot. Készítsenek pontos számadásokat, I a kezelés tartson tova'Kli, mert az autonómia és az. alapszabályok igy kívánják. Mire azonban az ily kfildöttaég ultik! abból vülikikii lesz é> megkezdenék a segélyezéseiket,akkorra ikii 5ieg bonvédek már porladozunk, s az ősszeg ránk nézve elvész. Aesopus kutyája jutott Beiern be, mely ráfeküdt a szénára, maga sem evcltj ugyan belőle, de az éliez.ő ökröt sem engedte, bogy egyék. Hanem hát a copf, a betűhöz való ragasz. ­kodáa, a formák keresése a főd log, melyekbe aztán a lényeg, a főcél könnyen bele temetkezik. l>e Inít legyen, rugaszkodjunk mi is a tormákhoz. Az. alapszabályok szerint, minden év végé­vel közgyűlést kell tartani, tehát hivaaaék öeaae a közgyűlés. Kzen minden év végével a tiszti kar ujra választ amiéi, t. i. elnök, alelnök, jegyző, pénztárnok és igaagatósági tagok, tehát ezek ujra választandők. Kzen közgyűlésre a pénztárnok adja be számadását, melyei a közgyűlés által választolt bizottság vizsgáljon meg, h felül­vizsgálat végett azután lerjesze fel a megyei hatóság elé. Elvárjuk, hogy ezen számadás legalább főbb pontjaiban a megye hivatala* lapjában közzé tétessék, mert a honvéd-egylet nyilvános egye­sület, ahhoz minden volt honvédnek joga van, hogy ügyei állását megismerhette. A iiktilt év végéről a megyei főszámve­vőség egyszerre nyolc évi számadást küldött \-issza az egyletbea. E/.ek utolsójáról lett ik közön­ség a „Pápai Lapok- 1909-ik évi 14 ik számá­bun is, bizony nagyon röviden, értesítve 1 >e hát ebből mégia megtudtuk, hogy :k veszprémmegyei 1848/49-iki bon védek aegélyeaéaére szolgáiéi pénz­összeg még 86656 korona 11 fillér, (18328 torint .">' kr.). A köacé teendő isámadáaban ki legyen tüntetve : 1. Hogy I90ff-(k év Végével ik lolchh irt tőke, mennyivel apadt, vagy emelkedett, I melyik mi okból '.' 2. A lölebb irt tőke összeg után mennyi volt a tiszta jövedelem '.' .'}. EbMI mennyi fordíttatott segélvez.ésre V éa pedig egyenkint i isámaterint megnevezve, bogy hányan, kik és fejenként mennyit kaptak '.' 4. Ma vannak, mint említve volt, nyugdíj­jaaok, kik ezek i ; s hányan vannak'.' Ki, vagy kik és mi jogon rendeltek nekik, ik minden honvédet agyaránt illető segélyeséére való pénzből nyog­[dijjat? .">. Mennyi fordíttatott kezelési költségre? • i. Mennyi fog átvitetni az. 1908-ík évre' 7. Kzen összeg van-e és minő anyagi eszkö­zökkel biztosit Vik ! Kzeket kérjük azoktól, kik által az. autono­1 miik gyakorlása óimén • bonvédek ügye jelenleg kezeltetik. \e gondolja pedig senki, mintha én u ma­gam érdekéből szorgalmaznám ezen ügyet, nem uszotn ugyan nyakig a bőségben, de dolgom állal megszereztem magamnak öregségemre | minden­napi tisstősségei kenyeret, miért én nem is várok és kélek belőle semmit. De sajnálom azon szegény volt honvédeket, kik a másféléves magyar hadjárat, | azután az erre következett 10—12 évi osztrák hadseregbe sorozás által munkakedvüket és képességüket el­veectették, • sanyarú élet miatt |ie<lig vagyonu­kat, ha volt, elfogyasztották. Eteknek igen jól esnék, 'ük ama féltve őrzött kínosból naponként néhány fillér jutna, <le a nagv hazafiság köpönyegébe takaróévá, honvéd név cége alatt gyűjtik és őrzik egy még niegnem nevezett hazai célra a féltett kincset. No szegény haza ! ebből ugyan még a I,'<íl:<it patakját sem fogod áthidalhatni. Az. ilyen péntek végre is elszoktak kallódni, IIa rat h Ferenc, 1*4* 4!) iki limneil százados. \ Társaságból. # A Szabad l.yceuin ma, vasárnap délután 5 órakor a főiskola tanári termiben nyilvános elő­adást tart. Előadnak: 1. I»r. CiipoH Zoltán, orvos: .Az. emberi szellemi fejlődéi ketdetjelenségei"; 2. Gtf8ri Gyula, föisk. tanár: .A széliéin él jellem átöröklése" ennen. 15elépti ilij DÍ00S. § A .lokai-kör mai sstélyének műsora: 1. Részletek Pápa várót tdriénttibSt. Irta és olvassa Kit Ernő, 2, Álarcoshál. Verditől. Zongorán 4 ké/.re előadják- Koritfchoner Margit éi ítj. Süli József ."í. A vén cigány. Vörősmarthy Mihálytól. Szavalja. Biró Jú/.set'. Ketdeta d. a. •">' t órakor. $ A papai Leioj-egyeMilel ma délután 4 ór.akor felolvasó ülést tart, melyen 8cmOf Kruö fel­olvasással, farka* Gisella iiavalattal és ftagy l'ál zongorajátékkal fog közreműködni. $ Szil\es/fer-estelyek. Legutóbb megjósol­tuk a vig szilveszteri estékeket és mint a követ­kezmények megmutatták, nem is csalódtunk számi­tálunkban, mert több helyen igazán kedélyesen é­nagv vig^ág közepette búcsúztatták el az ó-roe.l és üdvözölték a/, njit! Különben hadd beszéljenek tu­dósításaink a szépen sikerült, fényes Szilveszter-es­tékről : .1 .,K<i*cint')"-l»tn díszes hölgy- és férfitársaság jött összsí Szilveszter­nek estéjen. Kaszinónk komoly urak társaságához, szokott helyiségeit a megjelent ssépaem fényes ko­szorúja valóságos virágos kertté varázsolta át ; a termeket élénk női csevegés, jói/.ü hölgykacaj és a ufíi UaIónok sajátságosan kellemes parfüni-illatik töl­tötte be. Még a falak is mintegy örülni látszottak a -ok bájoi női arc láttára, hát ai urakat hogy ne bűvölte volna meg a sok ragyogó szempár és az. édes BKMoly, melyek a szép hölgy-tejekr.'il sugá­roztak szét mindenfelé. Mielott azonban tovább füzünk a/, estély le­irá-át, ide iktatjuk a jelenvolt hölgy közönség fényes névsorát, <>tt voltak: Melák Lajosné, Forst sáu­dorné, Hanauer Zoltánná, Kása Gáborné, Kováéi Kálmánné, Körmendy Héláné, Láng Mariska, Láng Teruska, Langráf /.sígáné, Marinczer Antalné, Mé­száros Káiolvné, Németh liniéné, Németh .láno-né, Németh Margit, Tant/. Alsjosné, Saáry Lajosné, Baáry Leonka, Barlsy Gyuláné, Sz. Galamb Bi-ke. Bsarvassy Nelli, 'far Gyuláné, Varga K<?zsó'iié, Vi kár Kálmánné, \'ikár Böske, VVtber Ke/.soné, Weis/ I lermanné. — Hál persze, hogy az enyém. Mi történt vele'.' Besséljetekl Mindent tudni akarok. A felsőbb kisasszony zokogva borult apja karjaiba. — Végem van! < >h én boldogtalan 1 A megrémült apa gyöngéden kibontakozott karjaiból s ik pamlagra maga mellé illtette leáuvát. — Sz.éilj gyermekem, tkki bajod, mi dobog* tatja ily hevesen apró kii Btivedet '.' — Oh papa'. — Csak ki vele bátran. Hogy hívják azt a fiatal embert? — * >li papa, mit gondolsz'.' A hosszú faggatásnak végre meglett a kívá­natos eredménye. A leány kimerítő vallomáat tett. — Nem tudom ik isamtant. — < s;kk ez'.' No majd segítek. Mi van fel­adva ? — A tizede- törtek rövidített isorsáaa. Papa, ismered te ik tizedes törteket t — 11in, a/t hiszem, igen, némileg. Mutasd csak a feladatot. Megmutatta. Az. apa lelkiismeretesen neki­feküdt, előszedte összes matematikai emlékeit, de hasztalanul. A tizedes törtek rövidített szorzása tekintetében minden tudománya csődöt mondott. Most nkár ikz elkeseredés az ő kedélyét is ellepte. KI sem tudta képzelni, hogy élhetett meg eddig a tizedes törtek rövidített szorzása nélkül. Klkese­redésébe szégyenkezés is vegyült. íme, ő, az apa, • e-aládtö, ;t társadalom előkelő szereplője, nem tud a leányán segíteni. Fogalma sincs, hogy rövi­dítik ik tizedes törtek s/.orzásiít. Dühösen járt fel i alá • uobában. — Mit tegyünk, mit tegyünk? - hangzott a hölgyek zokszava. — Megvan elmegyünk a bácsíbos. — Az. tudja? — Hogyne? Nyugalmazott politechnikai tanár, ki annyi siakkönyvet irt. Kocsiba ültek és rátörtek a tudósra. Az öreg ur matematikai nyugalommal hallgatta végig bajukat. — Sajnálom, gyerekek, de az én időmben nem rövidítették a tizedes törtek szorzását. Ifi hosszasan is ráértünk multiplikálni őket. Hanem menjetek el a sógoromhoz, az számtanácsos, azok nagyon szeretik rövidíteni a dolgot általában éa a tizedes törteket specifikusan. Próbáljátok meg. Fölkerekedtek és fölkeresték a száiiktanácso-t. A jó ember iaaonyuan zavarba jött. — Tizedes törtek'.' Teringettét! volt egy dijnokoin, ki nagyon jól értette a tizedes törte­ket, de éppen a tnult héten helyezték át Fiúméba. A boldogtalan oaalád még néhány ismerős bankhivatal noknál tett kísérletet. Mindegyik játszva kitudta Számítani a feladatot, de mindegyik más­más módszer -/érint. Melyik az igazi? Azt senki sem tudta megmondani. Botét kétségbeeséssel és nehéi problémával kocsiztak hazafelé, Ar. idő éj felfelé járt s a ház­mester a szokottnál gyorsabban nyitott kaput. — Maguk még fentvannak '' — Igen, ik leányom most készült el a fel­adattal, — Feladattal! Micsoda feladattal ? — Valami ónsz.otört tizedesekkel. Az apa fejében egy mentőgondolat villant meg: — Házmester, küldje fel a leányát hozzánk egv percre. — Szívesen nagyságos ur. S a kis satnya házmestorkisasszonv öt perc alatt ugy rendbe hozta a tiz.edes törteket I azok­nak rövidített szorzását, miikt a pinty. Másnap szép uj ruhát kapott ajándékba. Azt biatem, hogy ez. az egyetlen eset, mikor a felsőbb matematika positiv haaaonnal járt « nőnevelés terén. Nagyon veszedelmes volna azonban, ha ebből az esetből a tanügyi kormányzat merész konzek­venciákat vonna le. Kzért magáért aligha érdemes a tantervet ujra kibővíteni. Kz a nézet családapái körökben,

Next

/
Oldalképek
Tartalom