Pápai Lapok. 25. évfolyam, 1898

1898-07-17

1898. július 17. PÁPAI LAPOK. o. — Tölhivás. Kiknek képczdei növendé­kek részére kiadandó szobáik vannak s garantí­rozott, pontos fizetés ellenében (személyenként havi 4 frt 50 kr.) a legfőbb föltételül odaállított, atyai, szigorú felügyelet gyakorlására hozzájuk adandó, romlatlan növendékeim fölött képesek is, hajlandók is : ez iránti nyilatkozataikat nálam még azok is, akiknél növendékek már idáig is laktak, minél előbb tegyék meg, illetve: újítsák meg. Egyet azonban előre is vegyenek tudomásul a szives jelentkezők, azt t. i., hogy az én növendékeim az „okos szóra" mindig hallgatnak; de a szállás­adókkal paktálni s a „kéz kezet mos a , a „te se szólj, én se szólok 11 elvét gyakorolni nekik sem nem szabad, sem nem fogják. A szállásadó legyen a nála lakó növendékeknek igazi jóakarója f oko­sabb náluk; nem pedig időrablójuk s félszből és haszonlesésből, hogy ott ne hagyják, minden — tán kezdődő ; de rohamosan nőni szokott — hibá­juknak lelketlen elnézője. A növendéklakóival összejátszó szállásadó rosszabb a gyilkosnál; mert a gyilkos csak testet öl; de ez a lelket, gondolko­zásmódot, érzést és erkölcsöt. Vajon lesznek-e még mindig ilyenek '.' Lesznek-e '? Pápa, ]8 ( J8. évi július hó 15-én. Szováthy Lajos, igazgató. — Adomány. Wittmann Ignác nagy­bérlő a napokban fizette be a város pénztárába az apja, néhai Wittmann Márton által a város részére hagyományozott 100 frtot. — Zárszámadás. A pápai korcsolya­egylet 1897/H-ik évi számadása a következőleg záródik : Mult évi maradvány készpénz és takarék­pénztári könyveken 1500 frt 39 kr, folyó évi be­vétel 505 írt 00 kr, kiadás 191 frt 59 kr, marad­vány 314 frt 1 kr, tiszta vagyon ISI5 frt 40 kr, melyből 2 drb takarékpénztári könyvön IS 10 frt 15 kr, készpénz pedig 4 frt 25 kr van. Kemenczky Lajos, egy], pénztárnok. — A borellenőrző bizottság tagjaiul Veszprém vármegye törvényhatósága Pápa városa részéről dr. Antal Gézát és tizvoboda Vencelt küldte ki. — Szikvizszabályrendeletünket a f. hó 12-iki közgyűlésében tárgyalta a győri keresk. és iparkamara, melyhez a keresk. miniszter azt véle­ményezés A'égett leküldte. A kamara hosszabb vita után P isolier Adolf pápai kam. tag pártoló felszóla­lása és meggyőző' érvelése ellenére — felemlítette többek között, hogy maga Győr városa is megadóz­tatja a szikvizet — szótöbbséggel kimondta, hogy a szabályrendelet jóváhagyását nem ajánlja a keresk. miniszternek. — Gyászhír. Mély megilletődéssel vettük a következő gyászjelentést: „A veszprémi székcskáp­talan szomorodott szívvel jelenti, hogy méltóságos és főtisztelendő viliéi Pribék István, lorymai felszentelt püspök, püspökhelyettes, általános ügyhallgató, vesz­prémi székesegyházi nagyprépost, koppányi prépost, gyémáutmisés áldozópap, stb. stb. folyó évi július hó 12-én délután 4 órakor, hosszas szenvedés s a hal­doklók szentségeinek ájtatos felvétele után, életének 8.)-ik, áldozópapságának lil-ik, kanonokságának 44-ik, püspökségének 20-ik évében, végelgyengülés követ­keztében az Urban elhunyt." A boldogultunk hűlt tetemeit folyó hó 14-én délután 4 órakor a vesz­prémi alsó városi sírkertben nyugalomra helyezték; az engesztelő szent mise-áldozatot folyó hó 14-én délelőtt í) órakor mutatták bc a veszprémi székes­egyházban a Mindenhatónak. — A rendőrkapitány úr figyel­mébe. A következő levelet kaptuk: Tekintetes Szerkesztő Ur! Nagyon üdvös dolog lenne a Rendőr­kapitányság figyelmét felhívni arra, hogy legalább a népesebb és nagyobb utcáin Pápának járna egy-kettő az éjjeli rendőrök közül, hogy így ne lenne kitéve, az ember élete holmi részeges, csavargó vándorlónak, a ki az embert meg meri állítani pénzért. '/^ 12 óra­kor a Széchenyi-tér mellett, nem ismerve határt a brutalitásban. Hová fogunk így jutni? Vagy még mindig álmait alussza Pápa? Teljes tisztelettel, helyben, 189S. jul. 15. PJgy városi polgár. — Helyettes jegyző Vaszaron. Kovács József vaszari körjegyző elhalálozása folytán, Végh István a pápai járás főszolgabirája, a körjegy­zői teendők végzésével ideiglenesen Barthalos Sándor takácsi jegyzőt bízta meg. — A pénzügyi bizottság f. hó 12-iki ülését kizárólag a városi zárszámadások felülvizs­gálása foglalta le. A zárszámadás fontosabb adatait közölni fogjuk. — M. kir. állami felső-ipariskola az épitő-ipar számára. A budapest. m. kir. állami felső-ipariskola szakosztályai közül az építé­szeti szakosztály s az ugyanebben az intézetben szer­vezett építő-ipari téli tanfolyam kiválik s a VII-ik kerületben, a Damjauich-utca 18/b sz. a. folyó évi szeptember 1-től kezdve önálló intézetet képez, mint m. kir. állami felső (építő) ipariskola. Az intézet rendes szakosztálya f. évi szeptember 1-én, az építő­ipari téli tanfolyam pedig, mint a megelőző években november hó 3-ikán nyílik meg. Az intézet rendes szakosztályába tanulókul felvétetnek olyau, a 15. évét betöltött ifjak, a) kik a polgári iskola, gimn. vagy reáliskola négy alsó osztályát végezték és az építő ipar terén legalább egy isk. évi szünidőn át gyakor­latilag foglalkoztattak; b) az építő-ipari szakiskolák első két évfolyamát jeles sikerrel végzett tanulók ; c) építő-iparos segédek, a kik a felvételi vizsgálatot mindenkor 10—10 oldal zenét tartalmazó füzetei a legújabb és legjobb választékát hozzák a modern és időszerű magyar dal, műdal, szalon-, tánc-zene, kuplék, s hegedű-darab újdonságokból. Hat füzet egy negyed­évben, 60 oldal zeneművel, melyre 1 frt az előfize­tés. Előfizethetni a „Zenélő Magyarország" Klökner Ede zenemű kiadóhivatalában Budapest, VI. Csen­geri-utca 02 a., honnan megismerésre mutatványszá­mot ingyen és bérmentve küldeuek. — A budapesti m. kir. állami ipar­iskola végzett tanulói eddig visszatartott végbizo­nyítványaikat az igazgatóságtól átvehetik személyesen, megbízottjuk által, vagy posta útjáu. — Ébredés. Benedek Elek nagy történeti munkájának, melyben a magyar nép múltját és jele­nét irja, három uj füzete, a 15., 115. és 17-ik fekszik előttünk. Íme végre egy történeti munka, melyben a tudós és népiró egymásba olvadva lép elénk, mely a gondos és lelkiismeretes kutató alaposságát, az olvasó figyelmét és érdeklődését lebilincselő elbeszélő ügyességével egyesíti. A három uj füzet azt a kort tárgyalja, melyben a magyar nemzet ébredezni kezd százados álmából, midőn Mária Terézia, majd József újításai felkeltik azt az egészséges reakciót, melv úgy hatott a magyar nemzeti élet minden ágára, mintáz üdítő, termékenyítő eső a hosszú szárazság folytán eltikkadt természetre. Szinte megdöbbentő elevenség­jó sikerrel kiállják. A felvételre szeptember hó 1-től 1 gel varázsolja elénk Benedek a llóra-féle lázadás 5-ig lehet személyesen jelentkezni. A jelentkezés zord jeleneteit, majd a Martinovics-féle összeesküvés alkalmával következő iratok szükségesek: 1. kereszt- j álmokat kergető vértanúit. Benedek a Mária Terézia, levél, vagy születési bizonyítvány, 2. középiskolai j II. József, Lipót és Ferenc alakjának finom megraj­osztályokról szóló bizonyítványok, 3. gyakorlati bizo- j zolásával, nagy, jellemző erejéről tesz tanubizonysá­uyítvány, 4. orvosi és himlő-oltási bizonyítvány. | got. Az Athenaeum kiadásában megjelenő nagv­Az iskolára vonatkozólag augusztus hó végéig a becsű muuka egyes füzetei 30 krajcárért kaphatók, m. kir. állami felső ipariskola (Budapest, VIII. ker., ... T. olvasóinknak b. íigvelmébe Népszinház-utca 8. sz.) igazgatósága ad felvilágosítást; j ajánljuk Sfem Lipót ruhatisztító és ruhájaritó 1 minden tudakozó levél ide czimzendő. I — Az iparos ifjúság egyletének f. hó | 10-én tartott nyári mulatsága minden tekintetben 1 | fényesen sikerült. Ez az agilis, derék egylet mindig J szép közönséget toboroz mulatságaira, amelyeken a fesztelen jókedv és a kedélyesség otthonos. A leg­utóbbi est is kellemes volt. Táncos, táncosnő kellő számban, a mulatságnak csak a felragyogó nap vetett véget. — Felülfizetni szívesek voltak : Mattus mfíhelyét, a hol ruhatisztítás és rnhatelvasalás, nemkülönben glusszé keztyiik tisztítása a legszebb kivitelben, jutányosán eszközöltetik. Vidéki meg­rendeléseket a legpontosabban teljesít. /,» á*n : Pápa, Bástya-utca 441. A tolvaj szomszéd. Mnlnár < iáborm 5 panaszt emelt a rendőrségnél, bogy f. hó 11-én zárt szobájából ismeretlen tettes 03 frt kés/penzt ellopott. A nyomozás adatai szerint a pnnns/ló György 2 frtot; Ilunka Anna 1 frt 50 kr; Bradies ; szomszédságában lakó Takó Kovács Sándor f. hó Rezső, Péternél József, Trauuer Lipót, Strobán Jánosné, Leiner Iguácné, N. N., Eötvös Sándor J—1 frtot; Ilerczeg Ferenc, Klein testvérek, Rözler Antal, Scheirih János 00—60 krt, Groszher János, Gruner nővérek, Czigler Juliska, Dollár Mariska, Biliezky György, Ünnep Mariska, Balogh Pál, Tóth Ferencné, Téringer Józsefné, Berky Teréz, Szupics Józsefné, Wellisch Géza, Laluk Ferencné, Turóczy 11-én este és 12-én feltűnő módon költekezett és bevásárlásokat tett, minek alapján nevezettet a rendőrség kérdőre vonta és ekkor beismerte, hogy Molnár Gáborné szobájából a (13 frt készpénzt ö lopta el. A lopott pénz egy részéből bevásárláso­kat tett, a többit pedig elmulatta. - - Megszúrta a, feleségét. Venezel József kőmíves, pápai lakos f. hő 15-én este fel­Gáborné, Schwach Henrik, Lóskay István, Osigi! j { .i ( . nt( í„t tett maga ellen, hogy „' a i a | { j ,­ltnll 11( ,j,; t Izidor, Markovics Anna, Nagy István 50-50 krt; i agyonszúrta, ezért tartóztassák le. Az orvosi Ferenezy Antal, Schwach Lajos, P. M. 40 -40 kr; vt q,.j n ény szerint a sertés, melv két kóss/nrusböl Varjú János, Nagy József, Mészáros Ferenc, • .{p, ,„.,„ veszélyes. Venezel Józsefné felgyógyulása Mészáros Sándor, Gzágl Józsefné, Illés Mariska, ! U( ;j,;í uv mM , „utlva várható. Németh Mihály. Magdics Mariska Hladik József I A fővarosba utazo t . ulv!lM '„ lik Illés Klek »0-30 krt; 1«uksz Samlor, \ ogl Ma^.s, ; ajállljuk K ö V esi előkelő nagvénermét, Horváth József, Pipók Sándor, Rozsa handor, Dénes ;(VIJ _ Kn ^_ k;]nl{ ^ hoI kivá ,,- .„. M< ituI „ k Ferenc, Böhm Samu, Lövi Jakab, Ilerczeg Ferenc, I ^ R !(lgoWk , I1V( , nl , kiszolí , álásí W/l , Kftják Bodó János, Groszher Nándor, Eizler Lajos, László Istvánné, Sonnenfeld Rezső, Fligel Béla, Korpáezi Istvánné, Braunstein Mór 20—20 krt; Kiss Lajos, (V.éh Gusztáv, Spisk Árpád, Szántó János, Fodor József, N. N., Schiller Károly, Müller Lipót, Veisz Áron. Németh János, Gáncs József, Frisz Leopold, Csomasz Dénes 10-10 krt. Fogadják a szives ada­kozók az egylet hálás köszönetét. í ven­dégek teljes megelégedését. — Ezenkívül ostéukiut szabad bemenet mellett Strauss híres bécsi zenekara játszik, a mi Kövesi nagy áldozatkészségét tanúsítja. — Városunkban meghaltak június í>— ló'-ig Polgár István fia, 1 höin.pos, rk., bélhurut. — özv. Hegedűs líyürgyné, 7i> éves, rk., szívbaj. — Horváth János 35 éves, ref.. tud öv ész. — | Osirás János fia, 3 hetes, rk., bélhurut. — Loc.si - A „Zenélő Magyarország" '•<>»-; , Ioz , 01 UkxiJ&< ., llOTlill , 0í . rk<) bélhm ., It< gora és hegedű zenemű-folyó,ra( ép most meg|elenl Sándor, 45 éves, rk., tii.lővész. - Kollát József lia XlV-ik füzete tartalmazza a következő zenemű újdonságokat: 1. Ivánfy Iván „Hadd szóljék hát az csöndes!" cimü csárdását. II. Sehanvenka Fülöp „Bagatelle" szal-ondarabját. III. Kisgeszéni Szabó István „A kis hamis" rezgő-polkáját. A minden zon­gorázó és hegedűsnek kiváló fontossággal biró olcsó zenemű folyóirat havonta kétszer megjelenő. 1 hetes, rk., ránggörcs. — Molnár József lánya, 3 hetes, ránggörcs. ~- özv. Kovács Józsefné, 75 éves, rk., aggaszály.

Next

/
Oldalképek
Tartalom