Pápai Lapok. 25. évfolyam, 1898

1898-06-26

— Kóstoló. A holnapi kóstoló és speciali­tásai iránt oly nagy az érdeklődés, hogy ennek alap­ján valószínű, hogy az idei kóstolón is a rendes nagy közönség fog fesztelen jókedvben mulatni. — Fürdünk. Falb Rudolf ugyan esős, hűvös időt jósolt a nyárra, de mi reméljük azért, hogy állandó lessz az a jó meleg idő, aminek két nap óta örvendezünk. Öreg, de friss Tapolcánk hangos is lett már a fürdőzők zajától. Ha mindig a vízben lehetne az ember, kellemes lenne Pápán a nyaralás. — A polgári ápoldának régóta elha­nyagolt ügyét végre erélyesen fogja kezébe a városi tanács s annak erélyes vezetője. Minthogy hosszabb idő óta panaszok érkeztek az ápolda leírhatatlan nyo­morúságos volta miatt, az egész tanács helyszíni szem­lét tartott s ennek eredményekép elhatározták, hogy az épületet kívül és belül (főleg belül!) teljesen res­tauráltatni fogják. Addig is, míg az átalakítási mun­kálatok megkezdhetők lesznek, utasították a gond­nokot, hogy az egészségügy szempontjából szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. — Juniális volt tegnap a városi kisded­óvóban, melyen szülők és érdeklődők is nagy szám­ban vettek részt. Herz Margit k. a. apró növendé­kei kedvesek és helyesek voltak, játékaikkal s sza­valataikkal nagy tetszést arattak s azután örömmel élvezték végig a maguk mulatságát. Az ünnepély végén a szülők tömegesen fejezték ki köszönetüket a buzgó óvónőnek, a ki az apró növendékekkel ily szép eredményt ért el. — Új közművelődési egyesület. Vendvidéki magyar közművelődési egyesület címen néhány lelkes férfiú arra szövetkezett, hogy az ország délnyugoti részén honos vendeket megnyerje a magyar kultúrának. Ebből a célból lapot is ad ki az egyesület, a „Muraszombat és vidéké u-t, később pedig, ha megerősödik, az Ernke, meg a F. M. K. E. mintájára, hathatósabb eszközökkel is síkra lép. Addig azonban fontos körülmény, hogy a magyar közönség, melynek lelkesedése oly hatalmas testületié fejlesztette ki a fönt említett egyesületeket, ezúttal is letegye a maga obulusait az oltárra. A támogatásnak legegyszerűbb módja, ha mennél többen iratkoznak be az egyesület tagjaivá. Annál > gyszerübb pedig, mivel a tagsági díj jelentéktelenül esekély. Felvilágosítással különben szívesen szolgál Simon József, muraszombati adótárnok, az egyesület pénztárosa. — Szünidei tánctanfolyam. Kemény 'íyula városunk közkedvelt lánctanítója csütörtökön, f. hó 31). napján nyitja meg szünidei tanfolyamát, melyet ajánlunk az érdeklődők figyelmébe. — Utcalocsoló kocsi. Üdvös befektetést i'-tl a városi tanács, midőn az utcák locsolására • gy egészen modern öntöző kocsit szerzett be. Ehhez még 50 méter tömlőt is vásárolt, s így majd azon utcák öntözését, melyekben vízvezeték - így tűzcsap sincs, szintén könnyen lehet esz­közölni. — A Hét-ről. Kezdjük hinni, hogy Km József hetilapjának A Hétnek külön penateszei van­nak. Amikor minden újságra ránehezedik a holt saison unalma, frissen é vígan úszik a A Hét az események árjában vagy árja ellen. Immár a kileu­ehdik nyarat látja s minden jel aira mutat, hogy a házi istenek ezúttal se hagyják magára. Annyi leg­alább is együtt marad a gá dából a szétszóród ás e két hónapjában is, hogy A Hét olvasói megleljék hétről-hétre a Kiss József hetilapjában azt, amit benne nem karesnek, más újságban pedig nem talál­nak. Ertjük azokat az irodalmi speciálisukat, amelyek szinbeu, hangban, felfogásban s még formai eredeti­ségben is annyira letérnek a megszokott csapástól. Ahány munkatárs, annyi szem. Olyan nevek, mint Ambrus Zoltán, Tóth Béla, Ignotus, Kozma Andor, Kóbor Tamás, Heltai Jenő, Papp Dániel, Makai Emil, Lövik Károly, Szőllö.ssy Zsigmond mindegyik a maga külön csapásán, díszei az irodalomnak. Akik A Hetet olvassák, ismerik őket és bennünket túlzással oem vádolnak. De fájdalom még mindig nem elegen ismerik A Hetet. Ezért felhívjuk olvssóii k figyelmét ^ z élénk, elmés és mindenek fölött jó ízlésű lapra. Rendes belletrisztikai tartalmán kívül A Hét nyáron át folytatólag közölni fogja Kóbor 'iamás A csil­lagok felé című új regényét. Érdekfeszítő mese, mélyreható jel lemíestés, sima elegáns nyelv : ezekkel a kvalitásokkal dicsekszik Kóbor Tamás szenzációs J a legnagyobb készséggel hajlandók 3 heti próba í"i r­g f"?.v , Á Hét különben ahhoz ké P est > ami | használatra, vételkötelezettség nélkül — díjtalanul KUISO kiállítását illeti és amit nyújt, elég olcsó lap. 1 & J Egész évre mindössze tiz forint. A kiadóhivatal különben készséggel küld mutatványszámokat minden­kinek, aki igényli. Czim egyszerűen: Budapest, VII., Erzsébet-körut 6. szám. — A mezőgazdák érdekei. Magyar­ország ugyan eminenter mezőgazdasági állam, de nagy haladásában kereskedelme is erős lendületet vett, úgy, hogy a merkantil-érdekek érezhető ellen­nyomást gyakorolnak a mezőgazdasági érdekekre és a két csoport erős harcot vív egymással. Miudakét csoport Magyarország nemzetgazdasági érdekeinek, a nemzeti jólétnek fontos képviselője. Az érdekek mél­tányos kiegyenlítését és azt a közeledési pontot kell keresnünk, mely a két csoport üdvös, egymás és így az ország érdekében való hasznos együttműködését lehetővé teszi. ÜST agy feladata van e tekintetben a sajtónak. Örvendetes jelenség e fontos kérdésekben Mikszáth Kálmán lapjának, az „Országos Hírlap uak magatartása. Ez az újság találta meg azt az utat, melyen haladva karöltve működhetik a két csoport — az agráriusok és merkantilisták — a \ hurut. — Tóth István, 50 éves, rk., gutaütés. — nemzeti jólét fejlesztésében, érdekeinek kielégítésében. ] Özv. Puzdor Dáuielné, 93 éves, ev., végelgyengü­Minden tekintetben fölötte állván az egyes csopor­tok kicsinyes érdekeinek, ez az újság csak a haza érdekeit szolgálja és okos, szaks/.erű cikkeivel nagy­ban járul hozzá a fennforgó kérdések igazságos és helyes megoklhatásához. Az érdekelt körök tehát helyesen cselekszenek, ha figyelemmel olvassák az Országos Hírlapot és megszívlelik azt, a mit mond. mindazoknak egy-egy gépet átengedni, kik ebbeli óhajukat e céggel közlik. Kauitz C. és Fiai meg­bízásából, mint értesülünk Sclirencze.1 Soma úr, jelen­leg városunkban (Hungária szálloda) időzik s az érdeklődőknek a Hammond gépet azonnal bemutatja. Nagyon ajánlatos volna, ha ügyvédeink a Hammond írógépet próbahasználatra egy-két hétig alkalmaznák, mert akkor e gép ideális voltát elismerve, esetleges károsodásnak nem volnának kitéve. Hisz immár a legmagasabb körök is Iíammondot használnak, mert a bécsi főudvarmesteri hivatal, valamint Pozsonyban Frigyes főherceg ő fensége is azzal irnak, uem említve a hazai magas és legmagasabb állami hiva­talokat, ügyvédeket és vállalatokat. Probatum est! — Gyógyszerész gyakornok. 0—8 gymnasiumot végzett fiatal ember gyógyszerész gyakornokul kerestetik magyari Kossá Gusztáv úr gyógyszertárába Téthro (Győrmegye.) — Városunkban meghaltak juu. 18 — 25-ig. Ozv. Tóth Jánosné, öli éves, rk., tüdőtágulás. — Király János lia, t) hetes rk., bél­lés, — Nesztinger József fia, 5 hónapos, rk., bél­hurut. — Mokker Juli lánya, 1 éves, ev., bélhurut. — A Magyar Hírlap nyolc év óta szol­gálja már a demokráciának és liberalizmusnak az ügyét, a nagy közönség érdekét. Párthoz nem kötve, semmiféle bénító befolyásnak soha alá nem vetve, könnyű volt a Magyar Hírlapnak az, hogy hű maradjon nvilt és őszinte szándékaihoz, a melvek Rendőpi hír. Szabó napszámost, • k(wlettöl ^ ve/<ctték . Küzdelmének az eszközei immár nyolc teljes év óta válnak be folyvást. Kitünőeu értesült a vidék érdekeit felkaroló gazdag tartalmú lap a Magyar Hírlap, a melynek igazi fényessége az, hogy Jókai Mór áll a lap munkatársai élén. Fenyő Sándor a szerkesztő, a munkatársak közt van Bródv Sándor, Ignotus, Benedek Klek, dolva arra, hogy a nagyhangú szavak esetleg »v • pIellai JtMlőj u^^ka Tivadar dr., K.nnáromy András midőn f. hó 19-én este a vásárból hazafelé ment, Trauer Mihály megtámadta és egy darab kővel oly erősen ütötte fejbe, hogy Szabót eszméletlen állapot­ban szállították lakására. — Hammond ! A laikus közönség leglübb­nyire felül a hangzatos híreszteléseknek, nem "ön­reklám dobjának tompa hangjai. Tapasztaljuk ezt különösen azóta, a mióta külföldi cégek fiókraktá­rakat tartanak Budapesten, melyek, hogy a közön­ség bizalmát elnyerhessék, különfélébbnél különfélébb motívumokat hoznak fel áruik jósága tekintetében. Különösen az írógépek terén tapasztalható olyan versengés, melynek rendesen a hiszékeny vevő issza meg a levét, ha azoknak megfontolás nélkül hitelt ad. A meglehetős nagyszámú hirdetett és vételre ajánlott írógépek legtöbb cselben csak ideig-óráig használhatók, mert úgy az anyagra nézve, mint a kezelés tekintetében is kritikán aluliak. Ezt termé­szetesen a közönség nem tudja, hanem szépen el­hiszi az élelmes elárusítók előre kieszelt mondókák. A legtöbb irógép, mint p. o. a Remington, Yost, Oaligraph stb. stb. legfeljebb 2—3 évig használható, mert j aka( j e lévén dv., Tűn- tábornok. A Magyar Hírlap sok kedvez­ményben részesíti rendes előfizetőit. Előfizetői ingyen kapják meg az illusztrált -JS-as almanachot. Az Évszak cimü divatlapot negyedévre csak nyolcvan krajeáruyi potom árért kapják. A Magyar Szalont szintén kedvezményes áron kapják a Magyar Hírlap előfizetői. A Magyar Hírlap minden évben karácsony­kor remek albumot ad ki, a melyet az előfizetők díjtalanul kapnak meg. Előfizetési ára negyedévre 3 frt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr. Kiadólűva.al Budapesten V. Honvéd-utca 4. — Magyar Nemzeti Szakácskönyv Irta Toronyay Rákóczy Karolina Budapest, kiadja Toldi Lajos. Ara 2 frt. Egy idő óta majd minden esztendőben jelenik meg uj szakácskönyv, közlük jó is, de. a legtöbb csupa kompiláció. Toronyay 3 gépek drótból, fából és öntött vas alkatrészekből, Eak6czv Knrolinil eh6 férje gím)ag nagybirtokos évén összeállítva, a tartósság tekintetében semmi-1 V()]t ég féjjye8 liaztal . tá;!t viUekj az urinSBZunY ]]em féle garanciát sem nyújtanak. E gépek további j regtelt odaa]]nni a konyhaba a francia szakács ' a me]lü roppant hátránya az is, hogy a betűk tisztításaiig ami( . m tanu ^ aZ()kat M Ételekel| h(Jgy inikén( . naponként kell eszközölni, hogy kevés betűvel ép j k(jU ké8zíteuij most megirta 6 , kiíulta _ A ' par h( , t jellel bírnak s uagyobbára a legszükségesebbek Q]m elhuuyt Kaúk6s MihalV| kevéssel halalft e]ött hiányzanak. Roppant kellemetlen továbbá az is, , e , olvnsta u köűvvet é s minden sorát helvbenha-ryta hogy mindig egy és ugyanazon betűket lehet csak j _ Meg]átszik rajlfl) ugymondj hogv mind ;„ éteU / mi használni s hogy a megirt részt az író soha sem I i " u , c , i,.,T iw •• , öJ ° . , , , , | benne előfordul, elóbb elkészíttetek és csak azután láthatja. Van azonban egg irogep, -melyet tényleg az Írógépek ideáljának lehet nevezni s ez a HAM­MOND irógép. A Hammond rendszer oly előnyöket öszpontosít, melyek szinte hihetetlenek. Ezek többek között: látható írás; tetszés szerint változtatható belük, miáltal egy aktát, vagy levelet akár húszféle alakú betűvel lehet irni; változatlan soregyenesség és betüegyenletesség, mi a többi reudszerekuél tel­jesen ki van zárva; romolhatatlan szerkezet, mert \ Hammond brouce-ból és kovácsolt acélból készült. Hamarjában csak ennyit jegyzünk meg ez írógépről, a sokszorosításról és több példánynak egyszerre történő megirhatásáról nem is szólva. S hogy a Hammond irógép kiváló jóságáról, első rendű vol­táról, valamint célszerűségéről mindenki meggyőződ­hessék a Hammond irógép vezerképviselői : KANITZ C, ÉS FIAI BUDAPESTEN, V., DOROTTYA-UTCA 12. írták le a szerzők." A könyvben 1001 étel készíté­séről van szó. E könyv segélyével az a fiatal házi­asszony is magától megtanul főzni, aki leánykorában soha főzökanalat a kezébe nem vett. Selyem damaszt 75 krtól 14 frt 65 krig méterenként — valamint fekete, fek-r és Szines Henneberg-aelyein 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként, — a legdivatosabb szövés, szíu és mintázatban. Privát-fogyasztóknak poatabér és vámmentesen valamint házhoz szállítva, mintákat postafordultával kül­denek, Henneberg G. selyemgyárai (cs. és k. udvari szállító) Zürichben. Magyar levelezés. Svájcba kétszeres levélbélyeg ragasztandó. £5) — Vasúti menetrend. Indulás Pápá ról Győrjeié: reggel (5 óra 02 p. (vegyes vonat;; d. e. 10 óra 28 p. (gyorsvonat); d. u. 3 óra 04 p.j

Next

/
Oldalképek
Tartalom