Pápai Lapok. 25. évfolyam, 1898

1898-06-26

éjjel 1 óra 13 p. — Kis-Cell-felé: d. u. 12 óra 54. p.; d. u. 5 óra 31 p. (gyv.); este 7 óra 17 p.; éjjel 3 óra 48 perckor. — Kis-Cellhöl indul minden nap, szerda ós péntek kivételével, 6 ó. 40 p. (vv.). Pápára ér 7 óra 50 perc. — Indulás Csorna felé: reggel 5 óra 35 perckor; d. u. 3 óra 10 perckor. — Érkezés Csorna felöl: d. e. 9 óra 25 perckor; este 8 óra 05 perckor; és minden pénteken és orsz vásárkor reggel 7 óra Iß perckor. Kivonat Pápa városának gabona-árjegyzőkönyvébó'l, 1S98. június hó 24-éu. 1 Jó Közép Alsó Buzn. 12 ft 60 kr. 12 ft -Í0 kr. 12 fi 20 k § Rozs 8 » 60 8 > 40 • 8 > 20 > Árpa 7 » 80 > 7 » 60 » 7 » 20 > °l Zab 7 » óü > 7 . 20 > 7 » 00 » TO Kukorica 6 . 00 5 » S0 > 5 » HO > Burgonya Széna . 2 > 70 > 2 » 40 > 1 » SO » Burgonya Széna . 8 > 50 » 8 > 00 » Zsupp . 2 » 10 > 1 » 80 » _ad. V. I. 42. 18987"' Árverési hirdetmény. Alnlirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi LX. t. i\ 102. £-a értelmében ezennel közhírré teszi,hogy a pápai kir. jái-ásbiróság fenti számú végzése által Veszprém m. takarókpéntár végrehajtató javára Bereczky Gergely és neje a.-teveli lakosok ellen 1500 frt tőke és ennek járulókai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 79f> Írtra becsült 2 hámos ló, 1 csikó, 1 vas­tengelyes kocsi, gazdasági szerek, szobabútorok és egyebekből álló ingóságoknak nyilvános árverés utján leendő eladatása elrendeltetvén, ennek a hely­színén, vagyis A.-Tevelen leendő eszközlésére Jb'Jx. ér július hó ~>-ik napjának <l. u. 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg : hogy az érin­tett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. c. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. c. Iu8. ij-ábaii megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Pápán, l.S!)K-ik évi június hó 21. napján. Horváth. János, kir. bírósági végrehajló. iftjjjiműműB FEHÉR MIKLÓS gépgyára JBudfipesä, Üllői-uf S». sy,. Ajánlja a m. k. államvasutak gépgyárában készült gózcséplö garnitúrákat „Compound" locomo­bilokat stb., raktáron tart mindennemű gazdasági gépet, földmivelési eszközt, jól kijavított lokomobiiokat és CSép^gépeket különböző gyárt­mány és nagyságban, ajánlja jól íelszerelt gépműhelyét gépek javítására és malomszerelvények gyártására. Csereüzletek lokomobil és cséplőgépekre köttetnek. Massey-Harris, elsőrangú urafóge.|> gyárának képviselete. -n=^= Árjegyzék ingyen és bérmentve. A magyar-gencsi nemesi közbirtokosság korcsmáját 1899 január Mól 1901 decz. 31-ig' három évre bérbe adja: a zárt ajánlatok 1898 aug. 13-ig a közbirtokossági felügyelőhöz bekülden­dők, kinél a feltételek bármikor betekintketók. Magyar-Gcncs, 1898 június 30. Hertelendy Gyula közbirt. íeliifiTvelő. MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETEI­Jíudapent, V., Alkotmái)t/-utvz<<. 31. .sz. Az ADRIANCE, PLATT és Co. new-yorki gyár világhírű kévekötő-, marokrakó arató­és fűkaszáló-gépeinek A V. VERMOREL-féle villefranchei gyár világhírű peronoí<j)<)i n=feos» 3U:e- nd öiiaelíc l*éi» •viselete. " ~^ Minden a mezőgazdaság-keretébe tartozó szükségletek, mint: vetőmagvak, műtrágyák, anyagok, szerszámok, gépek sfb. legjutányosabb beszerzési forrása. 33667 A szövetkezet alapszabályait és liavonkint kétszer megjelenő „ÜZLETI ERTESITO"-jót bárkinek ingyen és bérmentve megküldi. KOHN JÓZSEF czemeníárugyái\ építési anyag-ok raktára Pápán, iroda: Főtér 252. Grjár: Korona-utca 734, szám. sz. Saját g y á r t m á n y a. Czement-járdalapok, Czemeut-zsin d ely, Márvány mozaik lapok, Lépcsők, Váluk, Csövek s. t. b. V" á 11 a l k o z i k Granit-terazzo, Beton munkák, Istálló berendezések, Csatornázások, Zsilipek, Malomgátak, Vizmedenczék, Fürdőkádak, Czement- és mozaik lapokkali kövezések elkészítésére. GYÁRI RAKTÁR. Portlaiidczement hordóban és zsákban. Romanczement ([vízálló mész) bordóban és zsákban, Raktárt tart esetleg; nála megrendelhető Keramit lapok, Kellheimi lapok, Metlachi lapok, Árnyékszék tölcsérek, Kőagyag" csövek, Kémény toldalékok, Terakotta szobrok, Virág tartók, Épület diszitmények, Disz téglák, Márvány fürdőkádak, Majolika fürdőkádak, Mozaik fürdőkádak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom