Pápai lapok. 23. évfolyam, 1896

1896-08-23

6. PÁPAI LAPOK. 1896. augusztus 23. KIVONAT Pápa városának gabona-ár jegyíőköny véből 1896. augusztus hó 21-én Jó 1 Al«ó Buza 6 ft 40 kr. 6 ft 00 kr. 5 ft 80 kr, Rozs 5 » 60 > 6 » 40 » 5 » 20 • Árpa. e » 60 > 5 » 40 » 4 » 80 » Zab 5 . 80 > 5 » 60 » 5 , 4.0 • Kukorica 4 - 90 > 4 » 70 » 4 » 50 > Burgonya 1 > 50 » l » 20 » 1 » 00 • Zsupp 1 » 80 * j 1 » 70 » Széna 3 » 00 » | 2 » 70 . Foulárd-selyem 60 krtól 3 frt 35 krig mó­terenkiat — japáni, cbinai, sat. a legújabb mintázattal és színekben, u. m. fekete, febér ós szines Henne­berg selymet 35 krtól 14 frt 65 kr. méterenkint sima, csikós, kockázott, rnintázottakat, damasztot s.a. t. (mintegy 240 különböző minőségben és 2000 szin és mintázattal s. a, t. a megrendelt áru postabér és vám­mentesen a házhoz szállítva és mintákat postafordul­tával küld Henneberg G. (cs. és kir. udvari szál­lító^ selyemgyára Zürichben. Svájcba címzett levelekre 10 kros ós levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek. (2) Üzlet megnyitás! Van szerencsém a n. é. kö­zönség becses tudomására hozni, miszerint Pápán a Kossuth-Lajos utcában Altstädter Jakab újonnan épült házában egy a mai kor igé­nyeinek minden tekintetben meg­telelő szücsáru * kalap üzletet saját cégem alatt beren­deztem, Raktáromon dúsan felszerelt nagy választékban saját magam által készített ni;izó Rumiak, lábzsákok; kai iiiaiiiyuk, mi és noi sapkák és gallérok a minden a szűcs szak­mába vágó tárgyak jutányos áron kap­hatók. Divatos kalapok nagy vá­lasztékban. A midőn ezen uj vállalatomat a n. é. közönség be3ses pártfogásába ajánlom, maradtam teljes tisztelettel Gulslein Lipót, szűcs. ISiHi. Bérleti hirdetmény. Á ínagy. kir. közalapítványi uradalom tulajdonát képező, s Veszpiéin megyébe ke­belezett Padrag község határában fekvő, az ajkai vasúti állomástól 8 kilométer távolság­ban lévő 548 ö85 /i. 2 ()o hold kiterjedésű föld­birtok a rajta lévő épületekkel együtt a nagymélt. m. kir. vallás és közoktatási mi­nisterium IX-ikügy osztályáben 1896. évi szep­tember hó 25-én tartandó nyilvános zárt aján­lati! versenytárgyalás utján 1897. évi novem­ber hó 1-től 1922 évi október hó 31-ig ter­jedő 25 évrehaszonbérbe fog adatni. A részletes versenytárgyalási és haszon­bérleti feltételek a Ministerium segéd hivata­talainak igazgatóságánál és az alólirt közalap gazd. felügyelőségnél a hivatalos délelőtti órák alatt megtekinthetők. Somlyóvásárhely, 1896. augusztus hó 61-án. A közalap gazil felügyelőség, 8 9 7 6 °— Bérbeadási hirdetmény. A somlŐYásárhelyi m. kir közalap, urodalom tulajdonát ké­pező alanti bér tárgyak az alólirt felügyelőség hivatalos helyiségében 1896 évi szeptember kő 21-én cl e. 10 órakor zárt ajánlatu versenytárgyalás utján bórbe­adatnak. 1) . Karakói 5l7 iL1 % noo holdas bir­tok 1897 évi október hó 1-től 12 évre. 2) . A karakói vízi malom 14 iü0 / 1G oo hold földdel, és a külön álló molnár lak­kal ugyanazon időponttól .számított 3, esetleg 6 évre. 4). A menyekei (Bánd község határ­beli) 133 uo /j2oo holdas birtok ugyanazon időponttól számított 6 évre. 4). A menyekei vizi őrlő ós fürósz­malom mintegy 6 hold földdel, ugyan azon idő ponttól számított 3, esetleg 6 évre. Miről bérleni kívánók azzal értesít­tetnek, hogy magyar nyelven irt, zárt 50 kros bélyeggel és alant megjelölt bá­natpénzzel ellátandó ajánlataikat, melyek borítékán feljegyzendő, hogy a fenti bér­letak melyikére nyújtják be ajánlatai­kat, a felügyelőségnél az árverés meg­kezdéséig benyújthatják, — mivel a ké­sőbben érkező távirati vagy utóajánlatok figyelambe vétetni nem fognak. Bánatpónzzül a karakó földbérletre 650 frt, a karakói malomra 70 ?rt, a menyekei -bérletre 140 frt a menyekei malzmhoz 50 frt csatolandó az ajánlathoz. At ajánlatban a beígérendő évi bór szám ós betűvel olvashatóan kiírandó s. kijelentendő, hogy ajánlattevő a bérleti fel tóteleket, melyek a felügyelőségnél az árverésig betekinthetők, — ismeri, s hogy azoknak magát aláveti. A versenyzők közli szabad válasz­tási jog, a nngyméltóságu m. kir. vallás ós közokt. Ministerinmnak tartatik fenm Somlóvásárhely 1896 évi aug. 16. A gazd. felügyelőség. Hirdetmény. Pápa város polgármestere közhirré teszi, hogy a város tulajdonát képező Korona vendéglő f. hó 24-én d. e. 9 órakor a városháza nagytermében, f. évi november hó 1-től kezdve 6 egymásután kö vetkező évre nyilvános árverés utján haszonbérbe­fog adatni. Közelebbi feltételek a város számvevőjé­nél tudhatók meg, Pápán, 1896. augusztus hó 10-én. Osváld Dániel, polgármester. KOHN JÓZSEF czementárugyár, építési anyagok raktára Pápán, főtér 252 sz. Saját gyártmánya. Czemeiit-járdalapok, Cz ein e nt- z si n d e ly, Márvány mozaik lapok, Lépcsők, Váluk, Csövek s. t. b. Vállalkozik Betonirozások, Granit-terazzo, Istálló berendezések, Csatornázások, Zsilipek, Malomgátak, Vizmedenczék, Fürdőkádak, Czement- és mozaik lapokkali kövezések elkészítésére. Raktárt tart esetleg nála megrendelhető Keramit lapok, Kellheimi lapok, 3Ietlaclii lapok, Árnyékszék tölcsérek, Kőagyag csövek, Kémény toldalékok, Terrakotta szobrok. Virág tartók, Épület diszitmények, Disz t glák, Márr ny fürdőkádak, Maj lika fürdőkádak, Mt^.aik fürdőkádak. G2YARI RAKTÁR­Portlandczement hordóban és zsákban. Romanczement (vízálló mész) hordóban és zsákban. Keil Alajos-féle Padlózat-fénymaz (Glasur) legkitönőbb mázoló-szer puha padló számára. 1 nagy palaczk ára frt 1.35 kr. — 1 kis palaczk ára 68 kr Viasz-kenőcs Arany-fénymáz képkeretek stb. bearanyozására, Egy kis palack ára 20 kr. legjobb ós legegyszerűbb beeresztő-szer kemény padló számára, 1 köcsög ára 60 kr. Fehér ,,Grlasxxir £t-jPényi3a.ái25 Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani befesfcésóre. 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kaphatók: OSZWALD JÁNOS ezelőtt BERMÜLLER ALAJOS fűszer, kereskedésében PÁPÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom