Pápai lapok. 23. évfolyam, 1896

1896-08-23

POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI NAPILAP. t A PETI NAPLÓ főszerkesztője, f elelős szerkesztője és valamennyi dolgozótársa július 30-ikán niegvált etSol az újságtól és ínég augusztus hónap folyamán uj politikai napi­la pof iiMlíf BUDAPESTI HAPLÓ czimen. A ltu<lapesti UTaplo már első számával a magyar közönség régi barátja gyanánt fog az ország elé lépni, mert a szerkesztőség elveit, szellemét, irányát, hangját magával hozta ós olyan újságot ad az olvasónak, amely a magyar szabadelvüség, a nemzeti politika, a magyar társadalom a magyar gazdálko­dás szolgálatában, az európai sajtó orgánumai körében a legelső sorban kivan helyet a maga számára etiljének előkelősége és zsurnalisztikái tökéletessége következtében. A BUDAPESTI NAPLÓ főszerkesztője: Vészi József. A BUDAPESTI NAPLÓ felelős szerkesztője-. Braun Sándor. A BUDAPESTI NAPLÓ belső dolgozótársai: Ábrányi Emil Clair Vilmos Cerri Gyula Erős Gyula Fái Béla Gergely István Holló Márfon Horváth, Elemér Janovics Pál Dr. Kovács Jenő Lyka Károly Márkus József Merkt Adolf Papp Dániel Pékár Gyula Dr. Soltész Adolf Sváb Tivadar. Vezérczikkirói a legkitűnőbb politikusok. Tárczairói kiváló novellisták,müvószek és műbírálók, A BUDAPESTI NAPLÓ politikai rovata találkozó helye lesz Magyarország legillusztrisabb publiczis­táinak. Tárczarovata tükre lesz a magyar irodalomnak ós nagy figyelemmel fogja kisérni a külföld irodalmi termését is. Uj donsági rovatának frissesóg, elevenség, jól órtesültsóg lesznek a jellemvonásai. Művészeti rovata a legmagasabb esztétikai törvények és a művészet igaz szükségleteinek megfelőleg készül. Távirati rovata hűségével ós kimeritő informáczióival fog kitűnni. Közgazdasági része alapos értesüléseivel, bő informativ anyagával, és megbízhatóságával a magyar közgazdaság érdekeinek hűséges barátjává szegődik. A BUDAPESTI NAPLÓ r NAPLÓ szerkesztősége. kiadótulajdonosa: a BUDAPESTI ölizetesi eiDteok: Egész évre 14 frt. Negyedévre • . 3 írt 50 kr. Félévre ...... 7 „ Egy hónapra. . . 1 „ 20 , A ki most legalább negyedévre előfizet, a Budapesti Naplót szeptember 30-ikáig (az évne­gyed kezdetéig) dij t alánul kapja, most teljesitett előfizetése tehát AZ OKTÓBER—DEOZEMBERI ÉVNEGYEDRE VONATKOZIK Mutatványszámokat kívánatra nyolez napig ingyen küld Terézkörut 41 szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom