Pápai Lapok. 22. évfolyam, 1895

1895-01-27

t). PAPAI LAPOK. 1895. január 27 . elnök. Hof/ner Aliiért alelnök, l>r. Hirsch Vilmos igazgató és a következő választ­mányi tagok : Lövensteiu Adolf, Dr. Ko­ritschouer Lajos, Steiuberger Lipót, Dr. Kende Ádám, Lunzer Mór. Koritschoner .József, Deutsch Hennán, Blau Adolf, Mayersberg Salamon.Spiegel.laksli,Barna Ignátz, Kreiszier Manó, Lövy Adolf és Krausz Vilmos. Nagy örömet keltett az ügybuzgó elnöknek azon előterjesztése, hogy a társulat anyagi helyzete ma ked­vezőbb mint eddig, és hogy a tagok szá­mának örvendetes szaporodása folytán ez évben a társulat tartozásait teljes n ki tngja űzetni. A jól látogatott közgyűlés az elnök éltetésével ért véget. — A •városi tanács tegnap tar­tott ülésében, a lant a pesti mentöegyesületnek megengedte, hogy a város területén néháng önműködő elárusító szekrényt állíthasson fel. A tépik cukorkákat ét gyufát tágnak tartal­mazni. — Báli számadás. Pápa és vidéke fiatalsága által, a korcsotyaegylet javára f. hó 19-án tartott korcsolyával alkalmával a /„•rétel volt: belépő jegyekből 365 frt 50 kr., feliilfizetésekböl 4 frt, rendező jelvé­nyek beváltásából 7 trt 50 kr; összesen 377 frt: az összes kiadás kitett 214 frtot; e szerint a fiafia jörödelem 163 trt. Felül­fizetni szíveskedtek: JSarfhalos István, l'ollák Henrik 2-2 forintot; — Freisz­licnjer Gyula. Gömböt Klek Szergényu llálin Vilmos (Békás. Karcsay István, Kemény/Dj Gyula, Lukács Lajos Pápai, Piatttk Gyula, lláth Feri Bánhalma és Smhty Gyula (K.-Vath), mint a bálon jelen nem volt rendezöbizottsági tagok pedig szívesek voltak beléptijegyeik árát 3—3 írtjával megváltani, illetve beküldeni, a melyért mély köszönetét nyilvánítja Kis Tivadar bálbiz.-pénztáros. Posta- és távírda forgalom Kimutatás a pápai kir, posta- ét távírda hí rátol 1H 1 .»4. évi forgalmáról. Levél ér­kezett 325140. Le*, lap érkezett 150060. Nyomtatvány és áruminta érkezett 102020. Csomag érkezett 30620, feladatott 17880. Pénzes levél érkezett 4950, feladatott 3240. Ajánlott levél érkezett 15920, feladatott 19260. Távirat érkezett 11055, feladatott '.»2*5. l'talvány érkezett 25'.»27 drb. 790578 frt értékben, feladatott 33763 drb. 1461137 frt értékben Posta­takarékpénztári heüze/ések S45:ísf> frt, kifizetések 213751 frt. Postai megbízás érkezett 708 drb. W794 frt 5<i kr. ér­tékben, kiváltatott 869 drb. 18741 frt 14 kr. értékben. Vasuti menetjegj elada­tott 88 darab. — A jégpálya, sajnos, a múltkori olvadás után még nem szilárdul' meg annyim, hagy rajta korcsolyázni lehetne. Most, leaftUbb csak 5 kilón alul és !<> éren felül leró sport­kedvelőket hima meg : hidegehh idő atomban, reoicljiil;, meghozza újra a szezon'. Addig te­hát várjunk türelemmel. Halálo/áv b'-szvéttel vettük a gyászlapot, mely tudatja, hogy Gy&ry Ger­gely földbirtokos f. hó 1l én, élete 68. évé­ben Takácsiu elhunyt. Temetése e hó 24-én ment végbe. Nagyszámú rokonság gyá­szolja a megboldogult családfőt. — Iparostanonc iskolánkról. Márton/g Márton, az iparos és keresk. iskolák felügyeletével megbízott kir. ta­nácsos és tanfelügyelő 190 lap terje­delmű, kimerítő jelentést állított össze az iparostanulók iskoláinak múlt tanévi állapotáról. Alkalmuuk volt az érdekes jelentést betekinteni, a melyben a pápai iparostanonc iskoláról is lehet egyet­mást olvasni. A többek közt az is benu van, hogy nálunk a tanítás eredménye középszerű. Ezen nem is csodálkozhatunk, ha a következő paszszust nézzük, mely igy szól : „Az igazolatlan muluszfások száma feltűnően nagy mert 370 tanonc 8244-szcr mulasztott és a jelentés szerint a hatóság egy esetheti sem tett megfelelő intézkedést. u Az összes irgalmas kórhá­zak kimutató sa. Fitty Szaniszló irg.­ivtartományfőnök az irgalmas rend ma gyar tartományának összes kórházaiban, 1894. óv alatt felvett és ápolt betegek jegyzékét összeállította. E jegyzék hoz­zánk beküldetvén, közöljük belőle kivo­natosan a következőket: 13 kórháza van az irgahnasoknak hazánkban, u. m: Po­zsony, Eger, Szepesváralja, Temesvár. Pápa, Kis-Marton. Nagyvárad. Vác, Pécs, Szakolcza. Zágráb, Budapest és Szatmár városokban. E kórházakban, összesen : 1893- ról fennmaradt <i51 férfi, 145 nő: 1894-ben felvétetett: K223 férfi, 143K nö ; született: 10 férfi 14 nö ; meghalt gyógy­kezelés alatt: 403 férfi, 113 nö: holtan vagy haldokolva hozva: 17 férfi, 7 nö; gyógyítva elbocsáttatott: 7755 férfi. 1300 nö : ápolás alatt maradt 1896-re: 7OÍI férfi, 177 nö; ápolási napok száma: 2'»5.383 : összes beteglétszáni 10.481. Leg­több beteg volt a zágrábi kórházbau : 4744. és a budapestinél : 1631. Nők csak e 2 kórhátban ápoltattak. — Gyászhír. Dr. Planer József csoglej kororvost és nejét súlyos csapás érte: egyetlen gyermeküket elragadta a halai. A közrészvét nyújtson vigasztalást I mélyen sújtott szülőknek. Mint értesülünk a polgári há­zasság életbeléptét élét nálunk is két szerelmes pár cárja. Fzen szerelmes párok egyike folyó hó 24-én tartotta eljegyzését a helrároslian. A wreket. saját kérelmükre, nem közöljük. A vasúti ut rendezésére kikül­dött bizottságot folyó hó 30-ik napjá­nak d. e. 10 órájára hívta 08888 váro­sunk polgármestere. Ennek a bizottságnak lelkére kötjük már most. hogy olyan javaslattal járuljon a közgyűlés elé, mely a nagyközönség igényeinek minden tekintetben meg fog felelni. A pápai alsóvárosi olvasó­kör t. hó 19-én saját könyvtára javára szépen sikerült táncmulatságot rendezett, mely alkalommal felülfizettek : Matus György 1 frt 60 krt. Barthalos István, Sült .József, Tarczy J>ezsö, Ferenczy Ber­nát dr., Barcsa Bálint. Halász Mihály, .lilék Ferenci 11 frtot, Hokhold Fe­renc 8o krt.. Behling Fábián, Lamperth Lajos 80—60 krt, Kis Gábor, Kis Tivadar, .lókay Károly. Kozma Juliska, N. N., 50-50 krt., Kiss József, László József 40—4H krt.. Stemi József, Sterni Ernő 35—35 krt.. Fördős Lajos 30 krt,, Gyi­móthi János, Tálos József, Neudonner ká­roly, Kaja* Adolf, Dudás József, Ihász Mari 80—10 krt., Csögör Zsófi, Jezer­niczky Erzsike, ifj. ICovács Sándor, Cseh Erzsébet, Somogyi Lidi, Sziio* Katalin 10—10 krt. Fogadják a felülfizetők a ren­dezőség legmélyebb köszönetét. — „Városi közgyűlés­1 cira alatt, mult számunkban megjelent cikknek 3. pontjában tévesen lett irva, hogy: „az áll. választmány, a vidéki fuvarosoknak, midőn ezek a helybeli iparosokat a vásárról haza szállítják, kövezet­vám alóli felmentést megjavtisolta." A megja­vasolta helyett: „nem javasolta" lett volna szedendő, mivel tényleg igy is történt. — T an e estély. A pápai iparos ij­juság önképzö-köre a Kutrovácz sörödé he­lyiségeiben 1895. évi február hó lO-ón az ujjonan alakított dalárdája javára jóté­konycélu zártkörű táncestélyf rendez. Be­lépti díj : Személy-jegy nem tagoknak 50 kr, — tagoknak 40 kr, — család-jegy l frt 20 kr. Jegyek előre válthatók Goldberg­Gyula urnái ós az estély napján a pénz­tárnál. Felülfizetések köszönettel fogad­tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kez­dete 8 órakor. — A pápai ipartestület február havi elöljárósági ülését a közbeeső ünnep miatt, egy héttel később, vagyis február hó 9-én tartja meg. Az elnökség. — Díjnok kerestetik. A pápai m. kir. adóhivatalnál egy díjnok, egy frt na­pidij mellett, alkalmazást nyerhet. — Betöréses lopás. Rotenberg Mór jánosházi lakos egy csukott bőröndöt bí­zott Deutsch .Jakab pápai lakos örizetére, melyben mintegy 400 frt értékű takarék­pénztári könyve volt az öreg Kosenberg­nek elhelyezve. Hosenberg Mór mintegy 10 nappal ezelőtt elutazott, mely idő alatt valaki a bőröndből kivette a takarékpénz­! tári könyvet és annak ellenében 148 frt 32 krt a takaréktárból felvett. Az öreg a mult hét végén érkezett Pápára és meg­döbbenve vette észre, hogy bőröndje fel­törve és a takaréktáli könyvből, melyet a tettes szépen visszatett ismét, — a fent irt összeg felvétetett. Rosenberg a rendőrség­nél nyomban feljelentette Deutsch .Jakabot, a ki ellen a bűnvádi eljárást megindittatni kérte. — A meghűlésekből gyakran igen sulyos betegségek keletkezhetnek, ha kellő időben alkalmas szerek nem alkalmaztatnak. Mint rendkívül hathatós szer a 25 év óta Horgony-Pain-Expeller népszerű elnevezés alatr. ó hírnévnek örvendő Tinct. Caps. comp, be­dörzsölés igen jónak bizonyult. <"suz. köszvény, fejfájás stb. ellen, gyakran már az egyszeri bedörzsölés elegendő a fájdalmak csillapítására. Ezen rég jónak bizonyult bedörzsölőnek egy háztartásban s»m kellene hiányozni, már azért sem, mert majdnem minden gyógvszertárban kapható, 40 kros, 7o kros és 1 frt 8j0 kros üvegekben, tehát nagyon olcsó ! Minthogy ér­téktelen utánzatok is léteznek, ajánlatos a vé­telnél a „Horgony" védjegyre ügyelni. — Tüz. Hochhold Ferencz pápai la­kos fáskamarájában f. hó 25-én tűz támadt. A tüz vigyázatlanságból keletkezett, a mennyiben a cseléd tüzes hamut helyezett el a kamarában, A vizsgálatot megindí­tották. — Rendőri hirek. Domonkos Gábor feljelentette Baliják Feren3 pápai lakost botrányos verekedés miatt. — Veil­ler Miksáné feljelentést tett Golduer Ig­nác ellen lopás miatt. — Stark Lajos Politzer Miksa segédjét lopás miatt jelen­tette fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom