Pápai Lapok. 22. évfolyam, 1895

1895-01-27

1895. január 27 PÁPAI LAPOK­7. — Tánctanfolyam. Keméuy Gyula, tánctanító — mint velünk tudatja — feb­ruár hó 1-8Ó napján uj tanfolyamot nyit. Ajánljuk közönségünk figyelmébe. — A felszámolás alatti pápai uépbauk Pápán 1895. évi február 3-án d. e. 11 órakor a városháza nagytermében közgyűlést tart. melynek tárgyát egy fel­számoló bizottsági tag és egy felügyelő bizottsági tag megválasztása képezi. Fel­hívatnak a t. c. részvényes urak, hogy a közgyűlésen szavazatra jogosító részvé­nyeiket a közgyűlést megelőző napig Baranyai Zsigmond ügyvéd felszámoló bizottsági elnöknél tegyék le, mert e nél­kül az alapszabályok értelmében szava­zati jogukat nem gyakorolhatják. — Találtatott a főtéren pénz. Tulajdonosa jelentkezzék a rendörségnél. — Hirdetési rovatunkat t. ol­vasóink szíves figyelmébe ajánljak. — Az előrehaladott idény miatt téli szövött és kötött áruk leszállított áron szerezhetők be Kertész Dezső norinbergi rövidáru üzletében. Köszönet nyilvánítás. Mindazon őszinte jóakaróink és ismerőseink, kik boldogult férjem és édes atyánk Győry Gergely elhunyta alkahnábéd, mélyen sújtott családunk lélekduló fájdalmát euyhiten­dök, részvétüket irányunkban nyilvání­tani szívesek voltak, fogadják e helyen egyszerű szavakban mondott, igaz kö" szönetünket. A gyászoló család. Takácsin, 1895. január 25. «sWHsliM"*>^BMHIWBMB^B^B^HBmMBmiMMBWBI^B^B^B^B^BilB^BW —Városunkban meghaltak Január 19-töl 2b ig. Kardos .József fia 3 napos, ref.. veleszületett gyengeség. — Horváth József fia 10 hónapos, rk., tüdő­lob. — Halász Mári leánya 5 hetes, rk., ránggörcs. Kungli János 71 éves, rk., aggkór. — Sebdelics József fia 6 hetes, ev.. ránggörcs. —Balogh Jánosné 6ő i ves. rk., rákos elfajulás. Berger Beraátné 77 éves, izr., aggkérr. — Vadász József 35 éves, ref.. hüdés. — Horváth Istváu ül év>s. rk.. rákos elfajulás. Trauner Lipót fia 4 hónapos, rk.. tüdölob. Mult heti kimu­tatásból kimaradt: Bíró Kiroly másik leáuya :i napos, rk., veleszül. gyengeség. Vetőmagvak. I HalUek /gnúc magkereskedö heti jelentése.) \órüsheremag. A mult héten jelzett kellemes irányzat e héten is tartotta ma­gát, a nélkül, hogy az árakban változást idézett volna elé. A forgalom azonban valamivel élénkebb volt és mintegy 500 métermázsa jó középmiuöségü erdélyi áru került a piacra, melyek i\'2 64 frtou kel­tek el. A kínálat folyton tart. Lucernáimig. A forgalom magyar lu­oeruamagban e héten csekélynek mond­ható, mivel több magkereskedö Olaszor­szágból érkező ajánlatokat vett figyelembe, annak dacára, hogy a magyar lucernamag értéke illetve terméshozama az olasz ma­got messza túlszárnyalja: az utóbbinak egyedüli előnye az. hogy igen jól tisz­títva kerül a piacra, miért is annak arán­kamentesitóse, illetve ólomzároltatása sok­kal gyorsabban eszközölhető, mint a rendszerint arankás magyar árué. Néhány tétel olasz lticernamag 52.50 Írtjával köt­tetett. A magyar lucernamag ára minőség szerint 42 -50 frt között váltakozott. Hépumag. Mint az eddigi kísérletek­ből kiderült, az idei répamagvak igen nagy része alacsony csiraképességü és ugy látszik, hogy a készletek magas csi­raképességü, jó magvakban, a külföldi megbízható termelőknél már nagyon meg­csappantak, ugy hogy a jó és kevésbbé jó áru között ina" ma is métermázsánkint 10 frt az árkülömbség. APRÓSÁGOK. — Filoxera melankholika. Uram, uram, miniszter uram (hamarosan biz' éu nem is tudom, hogy melyiknek a resszort­jába tartozik f] zár alá gyorsan nem szőlőhegyeinket — de ijjusúgunkat | mascu­lini generis', külön biztosokat kórüuk és a legszigo ubb óvintézkedéseket. Kgy leg­újabb és legveszedelmesebb inszektumot födöztünk föl : a ßloxeru melunkholikát. Ki kell pusztítani, inig nem késő. — A Tomim Mihály ^Bánkódó férj u-e, tudva­levőleg felesége koporsé>ja mellett s a gyászbeszéd alatt szenderült édes álomba. Hát ez még csak megjárja. — Vál­lunkon taláu ötven, hatvan év ... fe­leségünk koporsója . . . gyászbeszéd . . . mégis csak egészen más természetű dol­í gok, mint 22—23 esztendő, egy bájos táncosnő . . . s a Lángó Náci muzsikája ! *) — Es megtörtént a koresolyabálou) ez utóbbi körülmények között egy t. kolle­gánkkal Terpsiohoreben), hogy, notabene: tánoközben — édttitde*. eluéndtrüli . . . Mikor a táncosnőjének sikerült végre fel­rázni : azonnal megvizsgáltuk ós fölfö­döztük rajt fenutisztelt iuszektumot s meggyőződést szereztünk arról is, hogy a baj szerfelett veszedelmes és — ragadós. — Száz aranyat annak a német profesz ­szornak. a ki az irtószerei föltalálja!! (Dr. Indiszkrét. — Pál fordulása. A százeszten­dős jövendő nondó azt állítja hogy: _PáI fordulása, ha tiszta, Bőven terem mező, puszta: — Ha szrl<<, jő hadakozás; — Ha ködét, embernek sírt ás: Ha pedig havas, vagy mdvtt: Lesz S kenyér idén Kedves !" Kgy. a héten Palt kö­szöntő igen meg van akadva, mivel Pál napján, csudálatosan, ez időt jelz$ összes tüneteket sorbaJ tapasztalta, és most nem tu ija. tulajdoukep uunő idő is volt akkor, — s milyen iesz az uhu termése. Poéta öngyilkos szobaleány. Bultski Anna pápai illetőségű szobaleány, mint a „Maffarorwdf' írja, uagyou sze­i relmes lehetett valami Gyula nevezetű | fővárosi borbélylegénybe. A borbély is szerelmes volt a leányba, addig, inig an­nak pénze el nem fogyott. Akkor a szo­cializmus elvénél fogva más leány után nézett, kivel tökéjét, már értjük a leány tökéjét. megoszthatja. Baleski Anna na­gyon szivére vette ezt a dolgot s a bol­dogtalan leáuyzó kipróbált orvossághoz fordult — gyufaoldatot ivott. Előbb azon­ban egy verset irt az ő hűtlen kedvesé­hez, melyet, bár kissé plágium ize van, ime itt közlüuk : „Ha meghalok mondják meg a Gyulának. Xe sirasson hétköznap csak vasárnap. Akkor is csak balszemével sirasson, Jobbal pedig babájára kacsintson." Azt mondják, a Gyula híven követi a szegény Anna tanácsát. *) No, ISSea elmehet vele I A szedő­lllODALOM. A százkötetes Jókai. — A kulisszák mötrül. — Jókai Mór összes munkáinak jubiláris kiadása nem csupán a magyar társadalom ál­dozatkészségének emlékezetes szimbóluma, ha­nem egyszersmind bámulatra keltő eredménye a magyar nyomdaiparnak, a mely talán most birkózik meg először ilyen óriási munka kiál­lításának technikájával. Száz busz ives kötet­nek, vagyis összesen kétezer ívnek a kiszedése, kikorrigálása, nyomása és fűzése még csak né­hány évtizeddel ezelőtt is, tiz-tizenöt emberöl­tőnek adott volna munkát, míg ma a Révai ­Testvórek által a nyomással megbízott Frank­lin-Társulat , a mellett, hogy régibb vállalatait, folytatja s ujabb vállalatba is szívesen bocsát­kozik, egymaga végzi ezt a rengeteg munkát, a melyhez hasonló kevés volt még a világ literáturábau. Még pedig mesébe illő gyorsa­sággal, mintha a betűk csak ugy maguktól futnának össze sorokká, a sorok oldalakká, az obialak kötetekké és ha csak közbe nem lé), valami előre nem látott akadály, a mely a munka menetét megzavarja, az 18IIH. esztendő karácsonyára, vagyis négy év múlva, birtokába lesz a magyar nemzet annak a páratlau kin­csesháznak, a melylyel Jókai Mór ötven ér alatt hazáját megajándékozta. Az időnek, az emberi muukáuak, a gépek erejének ez a bámulatos kihasználása, a mely­ről a jó Guttenberg Pál még álmodni seroí merészelt, becsületére válik a tizenkilencedik század nyomdaiparának és sok megérdemelt dicsőséget szerez a kolosszális mii kiállítójának a Franklin-Társulatuak. A nagy puölikuua, a. mely minden esztendő tavaszán és őszén tiz­tiz ujabb kötetet kap k'-zhez Jókai Mór «ssze« munkáiból, aligha sejti, tnilyen csekélyke idő az a néhány év. a mely alatt enuek a száz kötetnek el kell készülnie, hngv a kiadó ceg ezt a vállalatát lebonyolítsa. A k-itetek elegáns külső kiállításán semmi sem mutatja annak » roppant szellemi és tizikat munkának nyomát, a melyben gyönyörét leli szem és a sziv. I gyanaz a lapp ingó erő ez, a melyet ismerünk a természettudományokból, mint a munka meg­maradásának teóriáját, a melynek értékét csalc végtelenbe vesző számsorokkal lehetne megkö­zelítőleg kifejezni. A szellemi munkáról, a mely ebben » száz kötetben le van téve, ezúttal ne is be. széliünk. Ahhoz, hogy valaki ötven esztendő leforgása alatt kétezer ilyen nyomtatott ivet megírjon — tisztán az irás fizikai munkáját tartva szem előtt - legalább is négy-öt óra. szükségeltetik, naponként. Ks ha a geniálitáa miudeut meg uem magyarázna, érthetetlen im hilieietlen volna, hogy Jókai Mór, a nélkál, hogy szellemi t'rissesége megfogyatkozott volna, hogy a kimerítő fizikai munka szellemi terme­kein látható nyomot hagyna, képes voh «z emberi erőt meghaladó produktivitásra Jókai termékenysége, Jókai lángelméje oly csoda, a mely előtt a modern embernek i» f a ki a természetfölötti erőkben nem hisz, meg kell hajolnia. De a laikus közönség még talán nagyobb csodát lát abban, a mit e százkötetrn mü kiállításában a gép, a technikai és a mun­kás emberi kéz produkál. A fizikai erők ösz­szesege, a melyet a Jósai kiadás igénybe vesz, igazáu felülmúl minden képzeletet. Hogy az olvasónak legalább némi fogal­mat nyújtsunk e korszakot jelentő vállalat nagy raehanizmusáről és arról az er '"anyagról,, a melyet Jókai Mór összes müveinek jubiláris kiadása megemészt, betekintői,k kissé a Ftank­lin-Társulat műhelyébe, a hol huszonöt harminc ember foglal a rakodik minden nyolc-tiz ó>4n

Next

/
Oldalképek
Tartalom