Pápai Lapok. 22. évfolyam, 1895

1895-09-29

szatiott időnél előbb megérlelik, s ha az ily Időt azután még esőzés is követi, addig inig a határidő bekövetkeznék: a szőlő nagyobb res/e elrothad. De ellenkező esetben, midőn a sziiret korábbra tétetik, s azon időközben oly hideg időjárás van, melyben a szőlöérés semmit nem haladt, utólagos rendeletek, határozatok által a szüretet nem szokták hátráltatni. Kppen azért, a mi felfogásunk szerint a szüretet akkor kell elkezdeni, midőn a cé­lunkhoz képest a szőlő megérett, mit hetek­kel előbb megmondani nem lehet. A szüretelési időt tehát, csak legfeljebb egy héttel előtte, a szőlőére*, jeleiből ítélve, határozhatjuk meg helyesen. .1 szölöérés jelri: A bogyó puhulása, színváltozása, sárgulása, pirosodása, kékülése, rozsdásodása, átlátszósága, levesedóse, édes­sége, töppedése. a kocsány bámulása, a levél lehullása és a oukortarlalom $ziporoddvinnie wtégtsfÜHte, b) Az edények, eszközük rendbehozásával részletesen nem foglalkozhatom, a mennyiben az általánosan ismert dolog, csak azt akarom itt hangsnlyozni, hogy azok ugy tisztitassa­nak ki, hogy a b >rba semminemű idegen pisz­kot, ecetgombát, penészt, dohosságot vagy va­lami festéket ne hozzanak. Állami anyakönyvek életbeléptetése. - 1S95. október L — Két nap múlva a reformtörvények életbe lépnek. Október hó 1-töl kezdve ugyauis a születéseket, haláleseteket és házasságokat az állami anyakönyv vezetőnél kell bejelenteni. Megtétettek az összes intézkedések vármegyénk területén, hogy a nagy reformtörvények telje­sen készen találjanak mindent. Az állami anyakönyv vezetők hivatalos óráit a vármegye közigazgatási bizottság álla­pította meg. és pedig a rendezett tanácsú vá­rfokban naponként a vasár és ünnepnap©* kat sem véve ki - délelőtt '•> 12 érd tf, a többi anyakönyvi kerületekben délelőtt '•> "•«</• Városunkban i háza-sági anyakönyveket Méetdtvt Károly rendőrkapitány, anyakönyv­Vezető, ti születési ós halálozási anyakönyveket Kim Móric rendőrkapitánysági tollnok, helyet­tes anyaköuyvevzetö fogja vezetni. Hivatalos helyiségül a városházán, a ka­pitánysági épület földszintjén, a volt mérték­hitelesítő hivatal alakíttatott át és szereltetett föl a szükségesekkel. De legfontosabb sz.repe mégis csak a nagy tanácsteremnek lesz, a hol eddig városatyáink intézték a zöldasztal mel­lett a város ügyeit, s a hol már annyi dörgő beszéd elhangzott. Október elsejétől kezdve itt k' tik össze Hymen rózsaláucaival a szerető párokit, Itt kérdezi majd Mészáros Károly anyakönyvvezető a férjjelölttöl: — Akar-e élettársa lenni X. Y. kisasz­szonynak P A férjjelölt vagy kivágja erre az igent, VSgy biccent a fejével. Most az anyakönyvvezető odafordul a menyasszonyhoz • megkérdezi: Hallotta, mit mondott X. Y. ur. Akar-e az ö élettársz lenni '• <> nagysága mindenesetre biccent a fejé­vel s ezzel befejezve az aktus. Még a jegyzö­könyvet kell aláirniok. Azután mehetnek akárhová. Velencébe, avagy valamelyik lakinti cigány viskóba, mivel hogy immár egyek : ország-világ előtt. D ők egyenesen a templomba hajtat­nak az isteni föllendülés színhelyére, a Ind az oltárnál még egyszer összekelnek. Tehát ezentúl még érdekesebb lesz a menyasszonyság. Bizony kár volt azt a sze­gény polgári házasságot annyira bántani, mi­kor az még jobban kötelez a boldogságra, nem­csak a gyakran elenyésző érzelem szálaival, hanem a törvény erejével is összefűz. Veszprémvármegye virilisei. — Névjegyzék lX'.tü-ra. — Vármegyénk igazoló-választmánya leg­utóbbi ülésében követkéz deg állította össze a legtöbb egyénei államidét fizető megyebizott­siigi tagok névsorát az lH'.Miik évre. (A *-al jelöltek adója kétszeresen van számítva): Gróf Esterházy Móric főispán, Pápa, 42585 frt 92 kr Bíró Hornig Károly* m. püs­pök Veszprém, 27084 t. Gróf Festetits Pál aagybirt. Dégb, 20488 f. Vajda Ödön* apát Zirc, 19509 f. Gróf Esterházy Imre nagybirt. Etéde, 15611 f. Gróf Nádasdy Ferenc nagybirt. N.-Ladány, Ii WO 1. <íróf Esterházy Sándor nagybirt. Dsveeser, 11866 1. Gróf Wallis Gyala nagybirt. P.-Kovácsi, 9867 f. Ihász Lajos* nagybirt. Ilauhalom, 8136 f. Gróf Esterházy Ferenc nagybirt. Devec>er.78H7 f. Gróf Bathyány Elemér nagybirt. Budapest, 7457f.GrÓf Esterházy Béla nagybirt. B.-Szombat­hely. 5939 f. Freystiidtler Jenő nagybirt. Tótvá­zsony, 5053 f. Gróf L)raskovich József nagybirt. Euying, 4654 f. Dr. Palotay Ferenc* kanonok Veszprém, 4319 f. Gróf Erdödy Ferenc nagy­birt, Doba, 4297 f. Dr. Fehórváry Józset* ka­nonok Veszprém, 4171 f. Tóth Kálmán* föld­birt. Budapest, 3766 f. Gróf Zichy Gábor nagybirt.. Várpalotán, 8668 f. Gróf Esterházy György nagybirt. oszlop, 35oi f. Báró Fiáth Pál* nagybirt. Aka. 3257 f. I >r. Bédey Gyula* kanonok Veszprém, 3252 f. Dr. Kenessey Pongrác* ügyvéd Veszprém, 2888 f. Bauer Antal föld birtokos Marcaltö, 283« t. Jankovioh Bésán József nagybirtokos Giez, 27i»4 f. Pribék István félsz, püspök Veszprém. 2389 1. Dr. Villányi Szaniszló* apát Bakony­itól, 2264 f. Magyar János kanonok \ eszpróm, 2211 f. Gróf /ichy Ferraris Lajos nagybirt, N.-Szöllös, 21 77 f. Tall ián Lázár kanonok Vesz­prém, 2159 1. Vogronios Antal kanonok Vesz­prém, 2124 f. Báró I chtritz Zsigmond nagy­birt. Budapest, 2022 I. Jánossy <Jtisztáv kano­nok Veszprém, 2014 t. I >r. Bezerédy Viktor* m. nyes szemeket. I'gyan miért nem ö vette el azt a leányt } A vőlegény mit sem sejtett az Ispán ur gondolataiból. Boldogan vett elö kabátja zse­béből egy vörös bársony tokot. Kinyitotta. Az ispán ur elé tette az asztalra. — Ez a menyasszonyom nászajándéka — mondta. Az ispán ur rápillantott. Egy arany lán­con lóggó gyémántokkal kirakotl remekművű sziv volt. Nem birt magával Felkelt helyéről ég. rászólt a vőlegényre — Mehetünk. A jukker kocsi hátulsó ülésére ültette a kereskedőt. 0 pedig a kocsisa mellé ugrott. Kezébe vette a gyeptőt, az ostorral b'levágott a lovak köze, Elindultak. Az ispán ur nagyon szótalan volt. Gondolkodott. Eddig nem is ju­tót*, eszébe, hogy a korcsmárosok Mariskája iránt nem közönyös. Hisz ott volt előtte, látta mindennap, bu-zélt vele, a mikor neki tetszett Most meg érazte, hogy nem tud nélküle el lenni, nem tudna nélküli élni, kell, hogy az övé legyen. Dühösen felpillantott a hátul űlo vőle­gényre, ki a kocsi oldalába fogódkozott, lelve, hogy lepottyan a magas ülésről. Ez kellett csak az ispán urnák. Mégjob­bau hajtotta a lovakat, nem hagyva egy pilla­natig se nyugodni őket. Kinn voltak az országúton. A lovak örült gyorsasággal iramodtak tova: egészenZZ árok szélén hajtotta őket, A vőlegény egész testében remegett. Bánta, hogy eljött. Kérte, ne hajtson olyan gyorsan. Ez kellett csak az ispán urnák. Hírtelen egy gondolata támadt. Ezzel áll a vőlegényen boszut, hogy elveszi a Mariskát tőle. Ott a hol legmélyebb volt az árok, meg­húzta a kantárt teljes erejével. A lovak két lábra ágaskodva, nagyot ugrottak, a kocsi mindeneitől belefordult az árokba, Egy vándorlegény hozott nekik segítsé­ge), Mindhárman megsebesültek. A kereskedő a lábát törte. A kocsis a kezét, Az ispán ur a fején kisebb nagyobb súrlódásokat kapott. Be­vitték őket a kórházba. A'gyéináut szivet meg­találták a kereskedő zsebében. Mikor az ispán ur meggyógyult, hallotta, hogy a Mariska nem menyasszony, lemondott s vőlegényének, A szülei se engedték férjhez. A Mariska hervad napról-napra, köhög, mell­beteg . . , | tanácsos Buda­pest, P.193 f. Keinenes Ferenc kanonok Vesz­prém. P.iHi f. Dsvios József kanonok Veszprém, 1966 f. Cseresnyés Nándor* földbirt. Veszprém, 1860 f. Hobt scher B. Lipót földbirt. Gsetény, 1708 f. Szabó György kanonok Veszprém, 1695 f. Lamm Armin hbérlö Dégh, 1680 f. Puzdor (iyula földbirt. Pápa, 1630 f. Eötvös Károly orsz. képviselő Budapest, 1609 f. Szalay Mi­hály kanonok Veszprém, 1591 f. Dr. Köry Far­kas Kálmán* löhlbirt. Budapest, 1423 f. Molnár István* löhlbirt. Bánk, 1419 f. Koller János föld­bírt. Kéttornyúink, 140l f. Schrikker Imre.hbérlö Dégh, 1387 f. Kovács Gábor földbirt. Vámos. 1376 f. (ioldstein Wichárd hbérlö Sz.-Balbás, 1851 f, Kenessey Móric* kir. közjegyző Vesz­prém, 13Ő4 f. Barthalos István* ügyvéd Pápa, 131* f. Kenessey Károly* tiszt, főügyész Vesz­prém, 1314 f. Tóth Ede földbirt, B.-Fökajár, 1262 1. Hirschfeld Béla földbirt. Veszprém, 1207 f. Kőröszy Lajos* földbirt. M.-Szt.-György. 1167 f. Wittmann Ignác földbirt. Pápa, 1160 f. Karl'el Mihály földbirt. K.-Vath, 1165 f. Lövy Adolf hbérlö Dégh, 1118 f. Popper Ernő hbérlö Dégh, 1113 f. Kis'táhor' ev. ref. lelkész Pápa, 1087 f. ld. Bélák István földbirt. P.-K.-Bogárd. 1077 f. Kenessey Miklós* főszolgabíró Enyiug, 1078 f. Dr. Ose ke Antal* ügyvéd Veszprém, I04H f. |0()<> 900 frtig : Szabó Imre* orsz. képv. Veszprém. Weisz Sámuel földbirt. Berhida. Véghely Dezső* alispán Veszprém. Jerfy Adolf hbérlö Mezőlak. Könnendy Béla* lapszerkesztő Pápa. Bibó Dénes földbirt. .Szuuyogh. 90o • H(»0 frtig : itaiuprecht Antal' jóiz. korín. Veszprém. Hunkár Sándor fVllbirt. Szolgagyör. Galamb József* ügyvéd Pápa. Mihályi Sándor földbirt. N.-Déin. Dr. Halasy Vilmos* orvos Veszprém. Pick Manó hbérlö Csernye. Vertheim Samu hbérlö Enying. Bauer Károly iparos Vesspróm. Lamm Miksa P ld­birt Csatka. Dr. Kluge Endre* ügyvéd Pá|ia. Kothauser M. Sámuel kereskedő Veszprém. Braun Dávid földbirt. Siómaros. Fromm Mik­lós* kir. főmérnök Szeged. Wertheim Armin haszonbérlő Euyiug. Dr. Ováry Ferenc* orsz, képv. Veszprém. NO - 70(1 frtig ! Cseresnyés István* mér­nök Budapest. Schandl Istváu földbirt. Deve­cser. Schrikker Sándor* hbérlö Dégh. Dr. Ma­gyar Károly* löhlbirt. N.-Kamond. Bélák Ist­ván* ügyvéd Enying. Paál Dénes* mérnök Veszprém. Giudele Géza földbirt, Vanyola. Ke­mény Andor földbirt. K.-Vath. 70U—«00 frtig : Uuseuiéld Sámuel hbérlö >\-Gyuaóth. r'ereuyay Károly* gyógysaeren

Next

/
Oldalképek
Tartalom