Pápai Lapok. 22. évfolyam, 1895

1895-09-29

1896. szeptember 29. PAPAI LAPOK. Veszprém. Berzsenyi Tamás töldbirt. II -Bó­dog*, (iestetner Izsák hbérlö Mezőlak. Fleisch­mann Ignác kereskedő Siótok. l>r. Bélák Sán­dor* orvos Knying. Zárka Dénes kir. közjegyzj Budapest. Molnár Autal földbirt. Kiiugös. Mi­hályi Géza földbirt. Mihályháza. Szabadhegyi Kálmán nagybirt. N.-Déni. Schrikker Rudolf töldbirt. Bozsok. Starnberger Lipót* ügyvéd I'ápa. I»r. Szivesdy József* földbirt. Pápa. Ba­ráth Ferenc* uyug. tanár Pápa. Wolf .ló. /.sei töldbirt. Várpalota. W'alla Géza hbórh. Nóráp. Hunkár Dénes földbirt. Szolgagyör. Wolt Pál töldbirt. Várpalota. Hanauer Béla kereskedő Pápa. 600— 500 frtig : Sobö Zsigmond hbérlö Bozsok. Rikóthy Ede* ügyvéd Veszprém. Töp­ler Károly hbérlö N.-Kamoud. Saáry Lajos* ügyvéd Pápa. Szűcs János* ev. ref. leik. Knying. Durneisz Sándor földbirt. Sz.-Balhás. Iglauer János fötözsdós Pápa. Fried Manó hbérlö Olaszfalu. Lakat Mihály földbirt. Ber­hida. Dr Kovács Gyula* belügyin, titkár Bu­dapest. Schlesinger József hbérlö Esztergár. Purgly Ferenc* mérnök Hahó. Fischer Károly 4 hbérlö Akarattya. Fischer Viktor* hbérlö Ke­nése. Stern Armin keresk. Pápa. Sonnenfeld Mátyás keresk. Sz.-Balhás. Vogl Sándor hbérlö Oszlop. Tarczy Dezső* ügyvéd Pápa. Herger Vilmos kávés Pápa. Eöry Szabó Sándor föld­birt. Pápa. 500 -400 frtig : Kuttutr Sándor magáuzó Veszprém. Id. Martonfalvay Eh-k* ny. tör. el­nök Pápa. Fischer Manó* ügyvéd Veszprém. Báron Jakab kereskedő Pápa. Karácson Já­nos* kir. törv. biró Veszprém. Kluge Károly iparos Pápa. Horváth Kálmán* kir. táb. biró Győr. Kenessey Zoltán földbirt. Küngös. Dr. Cseresnyés József* orvos Veszprém. Pick Ré­zsű hbérlö Várpalota. Sáriay Gyula földbirt. K. Vath. Fai kas Károly iparos Pápa. Dr. Stei­ner József 1 * orvos Pápa. Dr. Pillitz Benő* or­vos Veszprém, lugár Sámuel kereskedő Pápa. Dr. Stetina Józset* min. v. tanács. Budapest. Forster Elek hbérlö Lörinte. Löviuger Mór hbérlö Cseruye. Dr. Kársa István* jogtanár Debrecen. Szalóky Géza földbirt. N.-SzWók. Horváth Autal plébános Vaszar. B zerédy Iván földbirt. Berbida. Bermüller Alajos ke­reskedő Pápa. Bohn < iyula földbirt. Halimba. Dr. Spitzer Mór 1 ' ügyvéd Veszprém. Dr. Kö­ves Jenő* ügyvéd Veszprém. Fodor Kálmán töldbirt. M.-Szt.-György. Andre (iyula* ügy­véd Zirc. Ffteey Molnár József földbirt. Sz.­Balhás. Werner Károly vendéglős Veszprém. Kothauser Mór* kereskedő Veszprém. Dr. Lövy László' orvos Pápa. ltj. Csók Lajos földbirt. P.-K.-Bogárd. Nagl Adolf hbérlö Noszlop. Saáry Pongrác* ügyvéd Pápa. Bognár Endre* ág. ev lelkész L.-Patoua. Fried Salamon töld­birt Jásd. Néger Ágoston* apát Pápa. Csol­noky László* ügyvéd Veszprém. Szili Horváth Pál* gyógysz. Veszprém. Móric János* ev. ref. leik. Kenése. Preisach Gábor töldbirt. Dalimba. Kubai Hubert kávés Veszprém. Bruck Sámuel kereskedő Veszprém. Csepeli Imre földbirt. Acsád. 400—347 frtig: Kopáesy Árpád földbirt. Veszprém. Sömjén István földbirt. Sz.-Balhás. Csillag 0-usztáv hbérlö Sióniaros. Volf Sándor hbérlö Öskü. Weisz Elek kereskedő Veszprém. Kovács Elek földbirt. K.-Vath. Steiner Jónás kereskedő Veszprém. Szalóky Tamás földbirt. -N'.-Szalók. Pencz József hbérlö Dáka. Lővén­stein Mór kereskedő Papa. Holluer Albert földbirt. Pápa. Farkasdi Károly töldbirt. A.-Cör­zsöuy. Plosszer István* ügyvéd Veszprém. Bélák János földbirt. P-K.-Bogárd. Sörös Zol­tán* ügyvéd Veszprém. Blau Adolf kereskedő Pápa. Pillitz Dávid kereskedő Veszprém. La­kat János földbirt. Vilonya. Bezeródy Lajos földbirt. Bánk. Béketfy Károly földbirt, Bpest. Zárjeczky Viktor* rótt. kath. leik. Fokszabadi. Bodri János földbirt. Sz.-Balba-. SaoJatkäy lat* ván földbirt. Veszprém. Tótn László 1: törv. el­uök N.-Kaui/-a .lékey Alléit földbirt. Bar« •onyoe. Összesen 201 biz, t ig. Szükség esetén behívandó póttagok 1 lu : Göcze Etóbert földbirt. Küngö-. Nay Jakab keresk. Veszprém Válla liyula hbérlö l'.-Te­szér. Szőke Károly földbirt. P.-K.-Bogird Ap kay Miklós töldbirt. Budapest. Fekete Károly magánzó Veszprém. Fischer Adolf kereskedő Pápa. ltj. Schlesinger Mór zálogos Pápa. I>r. Kende Ádám ügyvéd I'ápa. Biuvartb Cusztáv földbirt. Sz.-Balhás. Közgazdaság. Almabor készítés. A gyümölcs értékesítésnek egyik igen lé­nyeges módja: a gyümölcsbor készítés, mely főleg alnii- és körtéből állíttatik elő. Ugy az almából mint a körtéből külön-külöu, vagy pedig keverten ni ndakottöl.öl előállítható A gyümölcsbor. Az almabjr fcidrei gyenge, k dlemes izü I üdítő hatású italt szolgáltat, in dy ugy saját baszuálatuukra, mint eladásra előnyösen fel­használható. Ks tekintve a bor árának mai magas állását s a kevés szölö termést, a gyü­mölcsnek ily mólon való értékesítése, kivált bötermésü években, méltán megérdemelné a felkarolást, m^rt ez által magunknak is egy kellemes üdítő italt állítanánk elő, abból a gyü­mölcsből, melyet különbsn alig tudunk egyébre, mint az eldobisra felhaszuáini. Di másrészt meg a köznép számára egy könnyen hozzá férhető, ártalmatlau italt nyújthatnánk, mely okszerűen eh". íllitva l kezelve, nem is olyan megvetendő inni való. Almabor készítésre kiválóan alkalmasak a borfajta almik és körték, melyek drboukint 25 krért kapbitók a tordai (Erdély; áll. fais­kolából. Ezen fák. utak ós legelök beültetése által szép mellékjövödelmet hoznának azok­nak, kik a gyümölcstermelést ily uton is felkarolni sjövödelmüket fokozni igyekeznének. Miután a magyar ember kevés, de okos mából többet ért, mint a hosszadalmas leírá­sokból, azért egész röviden fogom az almabor készítését elöadui a következőkben : Ha jó a'mahori akarunk előállítani, igye­keznünk kell az ahn ikat tökéletes megélésük után leszedni: mert minél cukordusabb a gyü­mölcs, annil erösebb borra •sántíthatunk, a mennyiben minden "„cukorból körülbelül tele annyi szesz lesz az erjedés '"forrás; után. Miu­tán azonbau a mustban ig MI sok növényi ko­csonya és egyéb nyálkás any«g Van, melyek­nek összehúz ísára s igy' a bornak tisztítására csersavra (íinnin van szükség ; ezért bizonyos keserűs izü almafajtákat is termelnünk kell, hogy igy az almik összekeverése lolytán nyert bor saját magit tisztítsa é^ tartósabbá tegye. Csakis az egy időben érő almák dolgoz­hatók fel sikeres >n borrá A leszedett almát mielőtt feldolgozniuk, célszerű I m. magas hasábalaku hilmokbi összerakni s 2-3 hétig fedél alatt, ssellős helyen (kamrában, padláson,! hagyni, „izzasztani" : akkor a gyümölcs ke­ményítő tártai DM a felmelegedés folytán lénye­gesen csökken, átváltozik cukorrá. A tökéle­tesen érett almit Átválogatjuk, a rothadtakat félredobjuk azután kádba vízbe teszszük sott lemosva, abbó kiszedjük ós meghagyjuk szik­kadni. Ekkor az almákat összezúzzuk vagy zuzóinalommal összetörjük s az igy nyert tör­kölyös mustot 12 órán át állni hagyjuk, hogy i levegő éleinjéyel érintkezvén, a must egy kis szint kapjon, l'gyanekkor veszi ma­gába a must a levegőből az erjesztő gombá­kat, melyek az erjesztést megindítják. Ezután a törkölyt sajtóba rakjuk, oly formán, hogy a sajtó fenekére s ezután min den 10 cm.-uyi törköly réteg közé egy friss tölgyfa vesszőből fontcserényfeneket helyezünk, miáltal a lé kifolyását megkönnyítjük, azon­kívül pedig a must a tölgyfa vesssőkbŐl cser­savat lúgoz ki, melyre kivált az édes almafa) táknak nagy szükségük van. Sajtolás után az almából N -76% mustot nyerünk s a vissza­maradt törl.ölyhöz még 25-30"/,, vizet önthe­tünk s így hagyva 12 órán át, újra kisajtol­ható, melyet, Vagy a szinmusthoz keverhetünk, vagy pedig külön kezelünk. A must. cukortartalmát a Pillitz-léle must mérővel megmérjük, l ha a kimutatott cukor-1 tartalom 2"„-át levonjuk, kapjuk meg a tény­leges cukortartalom mennyiségét. Ha a cu­kortartalmat emelni akarjuk, akkor minden % több szesztartalom elérésére 2 kgr. süvegcuk­rot feloldva adunk a musthoz. A mustot ezután teljesen tiszta hordóba fejtjük s azt \ részig megtöltjük. Megjegy­zendő, hogy a boros hordót célszerű előbb mésstéjjel kiöblíteni i ast fl napig benn hagyni. Két nap Után a hordót előbb forró, majd hi­deg vízzel addig mossuk, a mig abból teljesen tiszta viz nett folyik ki. Azután a hordót jól kiosepegtetve 21 bra múlva megtölthetiük musttal. A 1 , részig megtöltött hordót ellát­juk erjesztő csövei vagy kotyogóvál l az az a mustot zártan erjesztjük, miáltal a szénsav ab­ból elszabadulhat, mig a levegő, mely az aoe­tea erjedést idézhetné elő, nem juthat be. Mi­után pedig az erjesztő- gombák (Saccbaroniv­ces ellipsoides) 7"<' hömórsóken alul nem te­nyésanek, az erjesztő helyiségnek állandóan 14 — 17"C hömérsékünek kell lennie, ha azt akarjuk, hogy a must tökéletesen kiforrjon. Magasabb hömérsék nem jó. Az erjedés a li.dyi.seg és időjárás hömér­séke szerint .{ hét alatt megsaünik. Ha a kotyogok, melyekben viz vau. megszűnnek ko­tyogni s a oider zavaros, savauyus lett, akkor az erjedés bevégződött. H* a kotyogás meg­szűnt ugyan, de a must még édes, az erjedés nem volt helyes lefolyású : ilyenkor a mustból kiveszünk s azt fin" C-ra felmelegítve a többihez keverjük s a mustot melegebb helyen újra erjedésbe hozzuk. A kiforrott s tisztulni kezdő mustot ezu­tán feltöltjük ugy, hogy az akona alatt min­tegy 2—3 cm. üres hely maradjon, mire • bor­dót bedugaszoljuk, melyééire, miután az alina­must még ezentúl is erjed, sselepes dugói kell alkalmaznunk, vagyis erjesztő akonával helyet­tesítjük a közönségeset. Ha az utóerjedés meg­szűnt, mely rendszerint január vége felé kö­vetkezik be, akkor a bort a seprőről le kell fejteni. A lefejtést kelleténél tovább ne ba­laszszuk, mert a seprőben levő élesstősejtek a bor megzavarodását idézik a lö. Legalkalma­sabb eljárás, jobban mondva próba az uj bot a lefejtésre, ha abból egy félliternyit palackba veszünk s a szobába meleg helyre (17n"C ál­lítjuk és néhány napon át megfigyeljük. Ili a bor barnás színű lesz és megzavarodik, p z>­gésnek vagyis erjedésnek indul, akkor még várnunk kell a let'ejtéss-l ; ba ellenben felül­ről lefelé tisztulni kezd, akkor lefejthetjük. A lefejtést lehetöDg derült napon végezzük, a mikor a levegő nyomást na y, nehogy a bor szénsavtartalinából sokat vetsitsen. A fejtéshez frissen kén'Z J tt hordót sohase használjunk, mert ebben a bor igen lassan tisztu. meg. Le­fejtés után a bort jól elzárjuk a levegőtől, ne­hogy szénsavtartalmából sokat veszítsen. Már­ciusban a bor mégegyaser lefejthető más hor­dóba, esetleg pa'ackokba. A gyengébb minőségű almabort egy öv­nél tovább eltartani nem tanácsos, mert üdítő savanykás hatását elveszíti, sőt egyéb váltó­zísoknak is alá vau vetve. Ellenben az erö­sebb almabor több éven át is jól eláll. Nem. th József Színház. (drhs.) A szezonnak im már vége: a tár­sulat befejezte működését, s tegnap este már ily 'Tott tartották meg az eis", előadást. Ha figyelembe \ 6 S Z S «. úk Ut, hogy Komjáthy a leg alkalmatlanabb időt választotti papai tartóit­kodásári, akkor kétsógteleu, hogy a Me­lón eredményével a társulat nagyon is mog lehet elégedve, igaz ugyan, hogy a szezon elején az kretségl ij Minta kongó házak előtt folytak le az előadások, de az utolsó hetek­ben már mindig gyakoriabbakká lettek a telt házak, s alig egy-két oly előadás volt tt utolsó 2 hétben, melynél legalább félig telt házat nem konstatálhattunk. S a színtársulat meg is érdemelte a kő­lőniég pártolását. Az el adások legnagyobb része magas művészi színvonalon állott, s a fokozottabb igényeket is kielégíthette, s vol­tak oly előadások ugy a dráma, mint az ope­rett kóréh d, melyek semmi kívánni valót nem hagy lak fenn. — .Mindazonáltal nem hagyhatjuk felemlitél nélkül, hogy a társulat nem teljes. IkÓtlégteUB, hogy St**4i A un á-

Next

/
Oldalképek
Tartalom