Pápai Lapok. 21. évfolyam, 1894

1894-05-20

kiisméretesen megfelelhessen.— Kaufman egyh. tanfelügyelő ene szives volt önként kijelenteni, hogy Madert nem illeti a meg­rovás, mert Jákón tett iskolalátogatása alkalmával teljesen meggyőződött arról, hogy az illető tanitó kötelességét hiven teljesiti. — Bold. Bella József volt pápai tanitó koporsója árába a közgyűlés 10 fo­rintot utalványozott, és tudomásul vette, hogy az egylet nevében ós költségén diszes koszorú tétetett ravatalára. A köz­gyűlés köszönetét nyilvánította a pápai tanítói karnak azon fáradhatlan buzgalmá­ért, hogy bold. Bella kartársunkat tisz­teségesen és a legnagyobb részvét mellett temettették el. Ezeken kivül néhány fon­tosabb ügy elintézése után a közgyűlés d. u. 1. órakor bezáratott. Lakos István. — Köszönetnyilvánítás. Mind­azok, kik bold. Jancsek Amanda Mária irg. nővér s polg. tanítónő temetésén meg­jelenni kegyeskedtek, s ez által a bennün­ket ért veszteség s fájdalomban resztvet­tek, fogadják ez uton leghálásabb köszö­netünket: Papa, 1894. május 18. Az irg. nővérek. — A Kossuth-szoborra. K. J. nevelőnő (Pápáról) 20 frtot küldött be a héten lapunk szerkesztőségéhez. Mi a 20 forintot mai napm postára adtuk és a Pesti első ha­zai takarékpénztár-egyesület cimére Buda­pestre küldöttük. — Gyászeset. De Krascsenics Vil­mos veszprémi ügyvéd, ki elmebaja miatt egy fővárosi gyógyintézetbe volt elhe­lyezve, e napokban ottan elhalt. Holttes­tét Veszrpémbe szállították, hol általános részvét, mellett lett eltemetve. — A kád- és gőzfürdő r.-társaság kedden tartotta közgyűlését Bermüller Ala­jos elnöklete alatt. Az igazgatóság által átvizsgált mult évi zárszámadások egész­ben elfogadtattak. — Tapolcánk vizét tegnap d. u. eresztették vissza rendes medrébe, annak kitisztogatása után. Rendesen sok nézője szokott lenni a viz eleresztésnek. melyen tegnap is számosan voltak jelen váro­sunkból. — Az uj ebadó szabályrende­let tegnap érkezett le a v. tanácshoz. A szabályrendelet már a folyó évre életbe léptetve van ós igy az ebek összeírása mé^ a jövő hóban megtörténik. Ezentúl azon ebecskók után, melyeknek nincs más hivatásuk mint ölben üldögélnie frtot, a vizslák után 1 frtot, ház-őrző-ebek után pedig 50 kr. adót kell fizetni. — Eljegyzés. Szívesdi Vilmos vaszari földbirtokos eljegyezte Rosenberg Lajos győri nagykereskedő szép és bájos leányát Vilmát. — Előfizetési felhívás! Van sze­rencsém a „Pápai Lapok u nagyérdemű ol­vasóinak becses tudomására hozni, misze­rint Ladányinak a „Pápai Lapokban", s több vidéki ós fővárosi lapban megjelent aforizmáit „Őszinte ötletek" cimen — mint megbízott kiadója — kiadni szándékozom. A4űzet 354 gondolatot tartalmaz; 8-ad réfc íven körülbelül 70—75 lapra fog ter­jedni. Megjelenik f. évi június elején. Egy példány ára portóval együtt: 40 kr. Szí­ves megrendelések címemre: Nagy Lajos evv s. lelkész Dabrony, u. p. N.-Alásony. intézendök. — „A Zenélő Magyarország" 19. száma tartalma: Yvon, Szerelem itta­san. Keringő. — Annuska lelkem, Gárdonyi Géza, „Április" verskötetéből. Zenéje dr. Angyal Armandtól. Egyes szám ára 10 kr. — Nyári mulatság. A pápai izr. iparosok gyámolító egylete, a március hóra ter­vezett, de a nemzet gyásza következtében el­maradt bálja helyet f. év június hó 12-én az izr. pünkösd ünnepének utolsó estélyen fényes nyári-vigalmat rendez a Pollák helyiségben. A Szajna partján. Költemények. Irta Halász Gyula. Előfizetési felhívás. Bárha nem dicsekedhetem azzal, hogy verseim kiadá­sára barátaim unszolása késztet, mindazáltal közrebocsátom azoknak első gyűjteményét. Te­szem ezt abban a reményben, hogy a mólyen t.sztelt olvasóközönség nem fogja megtagadni érdeklődését e költeményektől, melyeket őszinte és igaz érzések, átélt és átérzett benyomások Írattak velem. A kötet, melynek anyaga és han­gulata nagyrészt Parisban való tartózkodásom ;alatt született, f. ó. június hó 1-ón fög meg­jelenni diszes kiadásban. Az előfizetési ár 1 fo­rint, mely az. előfizetési ivekkel együtt május 20-ig címemre (Szabad Szó szerkesztősége, Aradi­latca 8) küldendő. Budapest, J894. április b.ó.% laxafias üdvözlettel Halász Gyula. — „Az 1848-49-iki magyar ^szabadságharc története" illusztrált Vállalathói most jelent meg a 12-ik füzet, ,» melyben' Gracza György az erdélyi oláh lázadás szervezését mondja el tömör vi­lágos nyelven, s élénk tollal. Éppen most, midőn A kolozsvári Memorandum-per fo­4yik, igen aktuális a könyv ezen része, itoert az 1848-iki és a mostani oláh moz­fgalom közt sok rokon vonás van. Efüzet­• heá rendkiv-ül diszes műmelléklet is van fcsátolva, a mely színes kivitelben Eózsa 'Sándor-csíkos guerilláinak támadását a lusas nemetek ellen ábrázolja. Igen sike­^ftjtek a többi egykorú képek is, — Rendőri hirek. Kohn Farkasnó jelentést tett a rendőrségnél, hogy a mult hét folyamán ismeretlen tettes 6 frt ér­tékű kendőjét szekrényéből kilopta. — Szeibert Mihály és' Margli Jakab pápai lakósok között a mult hót egyik napján nagyobb mérvű összeszóllalkozás volt, melyben az összecsődült néptömeg meg­botránkozott. — Az adász-teveli tűzoltó egy­let saját pénztára javára folyó hó 27-én, zártkörű táncmulatságot rendez a falu melletti akácásban. — A Veszprémi uj honvédlakta­nya építéséhez már a legközelebbi időben hozzáfognak. Az ópülel 101 méter hosszú homlokzattal egy emeletre van tervezve, — Női felöltők az idény előhaladott­sága miatt tetemesen leszállítóit áron kaphatók Steiner Ignác-nkL — Városunkban meghaltak május 12—19-ig. Popovics Gáborné, ev., 60 éves, szívbaj. — Németh Sándor fia, ref., 4 éves, torokgyik. — Szabó István fia, r. k., 6 hónapos, ránggörcs. — Kiss Antal fia, r. k., 1 éves, agykérlob. — Molnár Mihályné, r. k., 35 éves, tüdő vész. Marton István, r. k., 42 éves, végkimerü­lés. — Sinkó János, ref., 74 éves, végel­gyengülés. — Grácsmau Ferenc leánya, r. k., 11 hónapos, hökhurut. — Oserna Erzsébet leánya, r. k., 6 napos veleszül., gyengeség. — Erdélyi Lajos leánya, ev., 15 hónapos, tüdölob. — Horváth Ferenc fia, r. k., 4 hónapos, bélhurut. E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a Szerk. Nyersselyem BastruJttáltra alkalmas kelméket öltönyönként 10 frt 50 kr­ért és jobb fajtájukat is — valamint fekete, febér és szines selyemkelméket méterenkrat 45 krtól 11 frt 65 krig — sima, koczkázott, csíko­zott és damaszolt stb. minőségben (mintegy 240 fajtában és 2000 különböző szin s árnyalatban) szállit; postabér- és vámmentesen Henne­berg G. (cs. kir. udvari szállító) selyem­gyára Zürichben. Minták postafordultával küldetnek, Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. (3) Hirdetések. 1906. 1894. Hirdetmény. Doba község tlkönyve a hozzá tar­tozó Tegye pusztán eszközölt birtok sza­bályozás következtében az 1869. évi 2579. számú szabályrendelethez képest átalakit­tatik és ezzel egyidejűleg mindazon in­gatlanokra, a melyekre az 1886. évi XXIX. az 1889. XXXVIII. ós az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges birtokos tulajdon­jogának bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárás a tlkvi bejegyzések helyesbítésével kap­csolatosan foganatosittatik. E célból az átalakítási munkálat hitelesítése és a helyszíni eljárás Doba községben 1894. évi június hó 23-án fog kezdődni. Ennélfogva felhivatnak: 1. Az összes érdekeltek, hogy a hi­telesítési tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által jelenjenek meg ós az uj tlkvi tervezet ellen netaláni észre­vételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a régi tlkönyv végleges átalakítása után a téves átvezetésből eredhető kifo­gásokat jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik. 2. Mindazok, a kik a tj könyvekben előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a tlkvi hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött ha­tárnapon kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg ós az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel. 3. Mindazok, a kik valamely ingat­lanhoz tulajdonjogot tartanak, de tlkvi bekeblezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886. XXIX. t.-cikk 15—18. ós az 1889. évi XXXVJJI. t.-cikk 5., 6., 7. ós 9. §§-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött előtt iga­zolják, avagy oda hassanak, hogy az át­ruházó tlkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét akiküldöttelőtt szóval ismerje ,el, és a tulajdonjog bekeblezésére enge­délyét, nyilvánítsa, mert különben jogai­kat ezen az uton nem érvényesíthetik ós a bélyeg ós illeték elengedési kedvezmény­től is elesnek ós 4. azok, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyóbb jog van nyilván­könyvileg bejegyezve, ugy szintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulaj­donosai, hogy a bejegyzett jognak törlé­sét kérelmezzék, illetve, hogy törlési en­gedély nyilvánítása végett a kiküldött 'előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek. JDevecseri kir. j bíróság mint tkvi hatóság* 1894. évi május 13-án. Baráth István kir. aljbiró. ffl. kir. pápát 7-ik honvédhuszár-ezred. 1094. szám , kb. Hirdetmény. A nra. m. kir. honvédelmi ministe­rium az 1894. évi ápril hó 10-én kelt 18670/XVIII. számú rendeletével a pápai honvéd-laktanyánál szükséges uj építke­zések helyreállítását engedélyezte. A költségvetési összeg tesz 92,731 frt 24 krt. A fentemiitett munkálat foganato­sításának biztosítása céljából az 1894. évi június hó 4-ik napjának délután 4 órájára a m. kir. 7-ik honvédhuszár-ezred parancsnokság hivatalos helyiségében, Pápán tartandó zárt ajánlati verseny­tárgyalás hirdettetik. A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi munkálat végrehajtásá­nak elvállalására vonatkozó az engedélye­zett költség után számítandó s a részle­tes feltételekben előirt 5°/ 0-nyi bánatpénz­zel ellátott s az árleengedést vagy emelést °| 0-ban számmal és betűvel kifejező zárt ajánlataikat kitűzött nap, d. u. 4 órájáig a nevezett parancsnoksághoz annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben vagy táviratilag érkezettek figye­lembe nem fognak vétetni. A szóban forgó munkálatra vonat­kozó műszaki művelet, általános feltételek, részletes határozatok és a szerződési minta a nevezett ezredparancsnokságnál a rendes hivatalos órákban, naponként megtekinthetők. Kelt Pápán, 1894. évi május hó 16. A m. kir. pápai 7-ik honvédhuszár­ezred parancsnoksága. PERCZEL ezredes. rr rézgálic, azurin és szóda kapható Hanauer Béla vaskereskedésében. Uj szabadalmazott önműködő i^nnn: „SYPHOMA" fölülmúl minden ed­dig ismert permete­zőt, mivel önműkö­dően permetez. Több ezer ily permetező van már alkalmazásban és ugyanannyi elismerő bizonyítvány tanús­kodik arról, hogy a „SYPHONIA" szer­kezete minden más hason-célu szerkezetet fölülmúl/ Mayfarth Ph. és Társa gazdasági-gép-gyár, különlegességi gyár bor sajtók és • gyüniölftsértékesitési gépek számára. BéCS, II' 1, Taborstrasse 76. sz. Árjegyzék ingyen. Képviselők felvétetnek. Hirdetmény. Veszprémmegyóben, l?apkeszi község határában, Lepsény vasúti állomástól egy órai távolságban levő Sári-puszta, a mely mintegy 10ÖO magyar hold szántóföld ésdOO hold rét S legelőből áll és a mely úri-lakással s kellő gazdasági épületek­kel ellátva van, — az ahhoz tartozó 3 fi zi in alommal együtt,— f. 1894. évi október 1-től számítandó 13 évre a gazdaság­ban lévő összes élő- és holt fundus instructusnak, készpénzfizetés melletti át­vétele s egyéb feltótelek mellett — haszonbérbe adatik* // Özv. Békásy Károlyné veszprémmegyei békási lakos. Posta és vasútállomás Mezőlak. a felszámolás alatti Tartozik. Névleges vagyon V. szakosztályi végszám­adás Per alatti váltók . . Váltók VI. szakoszt.. végszám­adás . . . . . • Ügyvédi, előleg . . . Pénztár ATI. szakoszt. végszám­adás Bankadóslevéi . . . Bekebl. kölcsön . . . Állandó veszteség . . 1893. évi veszteség. . Kimutatás pápai népbank állásáról 1893. dec. 3i-én. Követel. MERLE6-SZAMLA. frt kr Teher fit kr Pénzküldemény . . . 252 83 2000 Alapítványok . . . -. 920 — 2000 Zálogtöbblet .... 73 22 779 Takaiékbetót... . . 22818 53 2000 Szakosztályi hitelezők. 293 2000 — Szakosztályi hitelezők. 50 — 616 46 2000 1500 — 9541 37 1830 90 2039 85 24357 | 58 24357 58 A felszámoló bizottság. Építkezési célokra. r Erdemdijazott Perlmoosi Portland Cement. vizbeni építkezésre mint legjobbnak elismert. Kufsteini Roman Cement, vizellenes mész. Avenarius-féle Carbolineum, fatelitöszer, megóv mindenféle fanemüt a korhadástól. Külö­nösen jó eredménnyel használtatik istállók felszerelése, gaz­dasági eszközök, kerítések ós fazsindely tetőknél. Koszén kátrány, fazsindely tetőre ós egyéb fanemüek bemázolására. Asphalttal telített papir tetófedlemez, 5 különféle minőségben. Vegytani, föld- és kész olaj-testékek, ezekhez szükséges kencék és fénymázak, legolcsóbban kaphatók: Bermüller Alajosnál Pápán. 'ír ! 1 1 1 I 1 1 I 1 k m m É Gyógyfürdő. WOLFS (BALF) Gyógyfürdő _ _ _ * 11 99 GYÓGYFÜRDŐ Sopron (Oedenburg) mellett. (Posta ós vasútállomás. Győr-Sopron-Ebenfurti vasút.) Egyike a leghatásosabb kénfürdőknek mindennemű ficzamodás, bátbaj, bőr és altesti bántalmak ellen, stb. Továbbá régtől fogva hires ivó forrásvizek (kéntartalmú savanyu-vizek), a gyomorbajban szenvedőknek. Az újonnan épített gőzkazán által a viz még erősebb hatású, mint eddig. -A fürdőidény ijus l-l szepteiár végiig tá A bájos Neusídli-tó környéken fekszik és nemcsak a szép parkok, dús erdőségek, hanem kényelem tekintetében is a t. cz. közönségnek minden előnyéről gondoskodva van. Előkelően ós szépen berendezett szobák, hónapos szobák (16 frttól kezdve) nemkülönben jóizü és olcsó ételek és italokról gondoskodva van. Gyógy- és Fürdőorvos: dr. Salgó József. Prospectust, valamint mindennemű tudositást szives készséggel szolgál portó­mentesen Bürger Gr3roLla 9 Rudolf trónörökös ő cs. és kir. fensége volt uay.a,ri_szakácsa. iiiiiiiiiiiiigiiiiiiie iiiliiilil giiip Löfíler Samué fűszer-, anyag-, gyarmata.ru- és festékkereskedése l*áua, Szccheiiyitér. 9S Ajánlja nagy raktárát a legjutányosabb áron -— ugy -nagyban, mint kicsinyben — a következő árukból építkezés3 ozélokra: Román cement, (cement mó SZ ). P/Mtflnnrl ^amant YÍZ építészeti célokra, u. m.: faladnak, rUl UdlIU UCUieill, gátaknak es csatornáknak. OzirKflIínAlim Ve gyi gyártmány a gerendák és faépitraényeE: V/dl UUIIIIGUIII} védésére a kártékony rovarok ellen. Kdtrdny, hordókban ós korsókban. TÄ*Ä |i A|*i - {fedőlemez) lakhazak ós melléképületek befedéséreí.--' f rel a • jesen tűzmentes ós olcsóbb minden más fedőanyagnáL áM3 55SS

Next

/
Oldalképek
Tartalom