Pápai Lapok. 21. évfolyam, 1894

1894-05-20

Rolin Júzsef » cementáru-gyára, építési anyagok raktára Pápán, főtér 252. szám. I Saját gyártmánya: É m Oement járdalapok. ij| Cemenf zsindely. II Márvány mozaik lapok. | Lépcsők. | Váluk. ^ Csövek* stb. I Vállalkozik: 1 | Betonirozások-, í Csatornázások-, j Zsilipek-, | Malomgátak-, | Vizmedencók-, i Fürdőkádak cement- és mozaik­s lapokkali kövezések elkészítésére. Raktárt tart esetleg nála megrendelhető: Keramit lapok. Kellheimi lapok. Mettlachi lapok. Árnyékszék tölcsérek. Kőagyag csövek. Kémény toldalékok. Terrakotta szobrok. Virágtartók. Épület diszitmények. Disz téglák. Stnkatur nádfonyat. Márvány fürdőkádak. Majolika fürdőkádak. Mozaik fürdőkádak. GYÁRIIUKTAR: la Portland cement hordóban és zsákban. la Roman cement (vízálló mész) hordóban és zsákban. Wilhelm-féle antiarthristikai és antirheumaticai vértisztitó thea kitüntetve a világkiállításokon az I-ső rendű arany-érmekkel. Tavaszi cura. | Az emberi szervezet legfontosabb része a vér és miután általáno­san elfogadott elv, hogy egésséges lélek csak egészséges testben lakhatik, főtörekvésünk oda irányuljon, hogy az emberben egészséges vért alkossunk, Ki oly szerencsés helyzetben él, hogy teljes egészségnek örvend, annak természetesen nincs szüksége, semminemű gyógyszerre, de az ilyen természettől megáldott egyéneknek is legmelegebben ajánlható, hogy kü­lönös gondot fordítsanak s az élet eme legfontosabb elemére, a vérre. A vér folyadék, mely zárt edény rendszerben kering a testben, mi­közben az egyes testrészekhez a szükséges tápanyagot elszállítja, vala­mint az anyagcsere következtében hasznavehetetlenné vált anyagrésze­ket, kiválasztás céljából, rendelkezési helyükre juttatja. A vér igy az egész táplálkozás központját képezi. A természet követelte táplálkozás mindenesetre ajánlható. De sok embernél az sem elég, ha mindig a szigorú higeni törvények szerint él­nek, anélkül, hogy az evésben vagy ivásban rendetlenséget kövessenek el. A legnagyobb rend mellett is gyakran megtörténik, hogy a jólét megzavartatik, minek természetesen a vérkeringésre is megvan a hatása. A legtöbb embernek selytelme sincs baja okáról és az orvos sem találja el mindig a helyes diagnózist. A bet6g ember természetesen csak azt kívánja, hogy felgyógyuljon, de hogy az egészséges ember egészségben maradjon, c erre kevesen gondolnak. Miután pedig az előadottak szerint a vér a táplálkozás központja, nemcsak a beteg, hanem az egészséges ember is igyekezzék, hogy vére tiszta maradjon. Ehhez mindenesetre a főkellók az egészséges és jó táp­lálék, d« ez magában még sem elég, még az egészséges ember sem nél­külözheti a palliativszereket, hogy az által megakadályozza, miszerint az ártalmas anyagok a vérbe ne jussanak, vagy azok onnan kiválasz­tassanak. Ilyen anyag pedig létezik is és 5 0 óv óta célszerűnek és kitű­nőnek bizonyult a használatban. Ez a Vilhelm-féle antiarthristikai és antirheumatikai vértisztitó thea, melyet kizárólag Vilhelm Ferenc gyógy­szerész Neunkirchenben, Alsó-Ausztriában készit. Kik vérüket rendes normális állapotban akarják fenntartani, neve­zetesen pedig, kik köszvényre vagy rheumai bajokra éreznek magukban fogékonyságot, azoknak időről-időre ezen jónak bizonyult anyagot kel­lene használniok. A ténylegesen szenvedőkre nézve pedig nélkülözhetet­len kellék ezen vértisztitó thea, mely a legnemesebb balzsamos ós ara­matikus füvekből van készítve. A jelenkor leghíresebb orvostanárai és orvosai, Oppolzer. Fenzl, Müller János, a berlini vegyészeti laboratórium igazgatója, Dr. "Werner Tivadar, Dr. Janell G-yula, ürover A., Hess és még többen, ezen theát minden vérbetegségnél, tahát köszvénynól, rheu­mánál, emésztési zavaroknál, vórtódulásnál, májbajnál, görvélynól, fehér folyásnál vagy aranyérnél feltűnő csodálatos hatásúnak ismerték el. Sőt még kiütéseknél, melyek szintén a vér romlása következtében keletkez­nek, ugyszinte khonikai daganatoknál is már számtalan esetben f'elül­mulhatlannak bizonyult e thea használata. Minthogy az idegrendszer is függ a vértől, ezen univerzális gyógyszer hysterikus betegségeknél, he­ves ideg- és kedétyrázkódtatásoknál is kitűnően hatott. Sőt mondhatni hogy alig van emberi baj, melynél ezen thea megbízható és gyógyító szerül ne volna alkalmazható. Ára egy csomagnak 1 Irt. Kapható a készítőnél WILHELM FERENC gyógyszerésznél, NEUKIRCHEN-ben Alsó-Ausztriában, és az osztrák-magyar monarchia összes gyógyszertáraiban Szükséges, hogy a t. közönség mindig határozottan, WILHELM-féle vértisztitó theát kérjen. Öszi cura. B cognacgyár Promontoron, mely 1882-ben alapíttatott az osztr.-magyar monarchia legnagyobb és legjelentékenyebb cognacgyára, * ós ** cognaeját csak 1885. és 1886-ban 1888-ban 1891-ben **** hozta forgalomba. E gyár a már korábban közzétett hi­vatalos kimutatás szerint, a mult termelési évadban: 1.178,650 liter bort dolgozott fel s a jelen termelési évadban feldolgozott bor mennyiségéről, mely a mult évit megközelíti, hivatalos okmányokat rövid idő múlva közzé fog tenni. Fenntiek eléggé bizonyítják ezen gyár üzemének kiváló szolidságát s ezért bízvást arra számithatni, hogy bárki, ki a cognacnak megbízhatósága s minőségének kitűnőségére súlyt .fektet, a kizárólag csak díszoklevelekkel ^kitüntetett, s mindenütt kapható iitót Kegieviclt István cognac-ot fogja kérni. A Gróf Reglevich István uíd. promontori cognacgyár igazgatósága Budapesten. Alapíttatott 1841. évbe i magyar kereskedelmi bank váltó-üzlete Budapest. V., Dorottya-utca i. szám saját házában. Részvénytőke 10.000,000 frt. Tartalékalap 4.000,000 frt. Vesz és elad mindennemű értékpapírt a hivatalos tőzsdei árfolyamok alapján; tőzsdei műveleteket a legjutányosabban észközöl; pénzügyi műveletekre nézve szívesen szolgál szakszerű felvilágosítással; Ígérvényeket minden húzásra bocsájt ki; előleget nyújt értékpapírokra; díjmentesen megvizsgálja & sorsjegyeknek ós sorsolandó értékeknek húzásait; kisorsolás által érhető árfolyamveszteség ellen biztosit sorsjegyeket és sorsolandó értékeket. N X M 40 év óta a legtöbb istállóban használatban, étvágy hiánynál, rossz emésztésnél, valamint te­heneknél a tej javitása s a tej elő­képesség fokozása céljából. v^°/^ V Kapható V^Ausztr. -Magyar ország gyógyszer­táraiban és drogistáinál. Fő letét: v- „ Kwizda Ferenc János •$$0/ osztr. cs. és k. és román k. udv. szál­/ Utó ker. gyógysz. Komenbnrg, Bécs mellett. Tessék a mellékelt védjegyre ügyelni s a vételnél határozot­tan kifejezni: KWIZDA-féle KORNEUBURGI MARHA-TÁPPOR. (II) Elismeri legfistább alkalikus KRONDORFI SAVANYÚVÍZ. —= Asztali- és gyógy-viz =— orvosi tekintélyek tapasztalata szerint kiváló gyógyhatással bír köhögés és rekedtségnél, tüdő-, gyomor- és hólyaghurutnál. ptT Borral vegyítve felséges ital. Főraktár Pápán: X MAGYARORSZÁGI FŐRAKTÁR: Bauer Lajos és testvére Budapest, Arany János-utcza 9. sziun. iplÉt—acé „BUZIAS GYÓGYFÜRDŐ hasonló a Spaa, Pyrmont, Schwalbach ós Pyrawarthi acélforrásokkal kitűnő meleg és hideg vasacél fürdőivel, moor és ásvány­fürdőkkel, tükörfürdővel és uszodával. Hidegvizgyógyinlézel és Massage. IVÓ-KURA kitűnő eredménynyel vérszegénység, idült gyomor- és bélhurut, homok-, kő- és vese­baj, méh- hüvelylmruf, vérzési rendetlen­ségeknél, magtalanság, idegbetegség, buja­kor, csúz, köszvény és fejfájásoknál stb. Fürdőidény május—október. Buziás gyógyfürdő vasúti állomás' Temesvár, vagy Lúgos. Társaskocsik az állomásnál. Ismerteté­sek kívánatra ingyen. Ftírdoigazgalóság Buziáson. Főnyeremény eseti. É 500,000 márka. A nyeremények ért. az állam kezeskedik Felhívás nyeremény osztalékban való részvételre Hamburg állam által kezeskedő nagy pénz-sorsjátékra, melynél 10 millió 452,425 márka biztos nyeremény van. A nyeremények ezen nagyon előnyös pénz-sorsjátóknál tervszerűen csak 110,000 sorsjegyet tartalmaznak: A legnagyobb nyeremény Főnyeremény 1 nyeremény ä 1 2 1 1 1 1 2 1 5 3 26 50 ii n ii i) i) ii ii ti i) ii ii 300,000 márka. 200,000 100,000 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 40,000 20,000 15,000 10,000 5000 ii i> ii ii ii i) íj íj ii ii ti ii eseti. 500,000 m:ir*l«a. 106 nyeremény ä 3000 márka. 253 6 756 1237 31 120 33950 7992 10848 n ii n j) n ii n 2000 1500 1000 500 300 200, 150 148 127, 100, 94 67, 40, 20 A főnyeremény I. oszt. egészben 55,400 nyer°mény, melyek pár hónap multán 7 részletben biztosan elválnak. 50,000 m., emelkedik II. oszt. 55,000 m., Hl. oszt. 60,000 m., IV. oszt. 65,000 m., V. oszt. 70,000 m., VI. oszt., 75,000 m., Vn. oszt. 200,000 m. ós a főnyeremény 300,000, eseti. 500,000 m. Az első húzásra, melynek ideje hivatalosan lesz megállapítva egész eredeti sorsjegy ára 3 frt 50, — fél sorsjegyé lfrt 75, — negyed sorsjegyé 90 kr, a német állam bélyege bele számítva. Minden résztvevő a húzásról szóló hivatalos kimutatást megkapja. Hivatalos sorsolási tervezetet, melyen a 7 oszt. szerinti nyeremény áttekint­hető, díjmentesen ingyen küldöm szét. — A nyeremény pénzek kifizetése és szét­küldése a legnagyobb titok tartás mellett általam történik. — Rendelményeket posta utalványon vagy ajánlott levélben kérem. — A közeledő húzás napja miatt a rendeléseket május 23-ig teljes bizalommal hozzám küldeni. JOSCpIt üeCkSClier bank- és váltó-üzlete Hamburg. F. A. SARGr's SOHN & CIR, első és legrégibb Steariügyertya-gyár Ausztria-Magy^országban. Alapította Ad. de Milly 1837. Csász. és kir. udv. szállító BevezettcMs Feltalálta Glyozerin­gyártást Ausztria-Ma­gyarország­ban és Glyozerin­szappant stb F. A. SARG 1858. Feltalálta es bevezette a »Kalodont« 1887. Harminc első érem és oklevél 1894-ig. f Iroda: Béos.VI. Sehwlndg. 7. GYEM. Milly-, tábla-, templomi-, barock-, renaissance-, conus-és vájt-gyertyák, Milly-ójjeli mécsek ós viasz karácsonyi gyertyácskák. Mindenütt kaphatok. —»fc=t Határozottan SARGr-téie Mlly-gyertyát kérjünk. Mindenütt kaphatók. A Rickter-féle Tincl. CapsUsi comp. Horgony-PaiE-Expeller elnevezés alatt igen jó hírnévnek örvend. Ezen fájdalomcsillapító bedörzsölés valamennyi köszvény, csúz cs 'tagszaggatásban szenvedő egyé­neknek oz utón legyea ajánlólag emlékezetbe hozva. Ezen tinktura már 25 év óta, mint legmegbízhatóbb Mziszer általánosan, kedvelt és ennélfogva már to­vábbi ajánlásra nem szorul. Csekély ára, üvegenként 40 kr., 70 ir. vagy 1 f. 20 kr. vagyontalanoknak is lehetővé teszi, ezen kitűnő háziszernek beszerzését. Bevásárlás alkal­mával a „Horgony" védjegyre ügyelendő, nehogy utánzatot adjanak, mert csak a vörös Horgonynyal ellátott üvegek valódiak. Ha a valódi Pain-Expeller helyben nem volna kapható, akkor fordul­junk a gyártók gyógyszertárához: Richter gyógyszertára, „az arany oroszlánhoz" Prá­gában vagy Török József gyógyszerészhez Budapesten. »ZV!,, ^--c jigH Egyedül valódi angol h f^^ß^ THIERRY A, gyógyszerésztől ' t PREGRADÁ-ban \JÍLm s ?$'$M Enyh."! a köhögést, gyógyítja Rf^ilf 4 í'ik"9t1 Hl * mell- és tüdőbajt, minden külső ilu Wm-Zföf //A és belső betegséget és csodaszert j » jpy§&l#;*y&ÍTi, gyógyhatással bir. Mint első segély basz­| B i£~~ZÍr nálatára egyetlen egy családnál se 3 I «SifSSlTv^a/^-*'^^ hiányozzon. Csak akkor valódi és hami­• I $>Ct^^" 3^áuE =rSg sitatian e balzsam, ha minden üveg egy I ISS^s^^?— j|—=slp ezüst kupakkal iKapsel) van lezárva, s I J^^sedu melyben czégem „Thierry Adolf fj===Ms^-^:*?===g |? gyógyszertára az Őrangyalhoz n 1 i mrr —r, —rjnr^f • Pregradaban" belenyomva, s ha min­1 A loirréirlhh IM^IIM den Üvegen egy veres czimke, ehhez pe » • nak°Dlzofnvnlt *| J v2-' d '' B használati utasítás is mellékelve ' ' Wdi, mindamellett a va , n ' "í 81 ^. u gy a « e *>n védjegy és szöveg Wloíobb egyetemei &? ini 5"}» Iatható ' , va ? ellalva népszerű házi *Í6*v Minden más balzsamok, melvek nem az sior majdnem minden Í1 kupakjaimmal wmnak lezárva és más­' külső és belső beteg- k ?" 1 van , na í kl ? i'Tf' hamisítványok e„ • sée ellen utánzatok és tiltott, karos hatású é­s '»»• durva anyagot mint „Aloe" és ehhez \ hasonlókat tartalmaznak. Minden ilynemű balzsam ne fogadtassék el. Balzsamom hami-itói és utánzói a védjegytörvény alapján törvénye­i sen, szigorúan üldöztetnek, úgyszintén e hamisítványok ismét el­k árusítói is, A magas kormány 5782. B. (1108. sz. a. kelt vegyészeti. • : ' szakértői bizonyiivány alapján igazolva van, hogy készítményem , semminemű tiltott vagy az egészségre káros hatású anyagot nem tartalmaz. Oly helyről, hol balzsamomból raktár nincs, tessék meg­rendelést közvetlenül hozzám : Thierry A. Pregradaban, Bo­• kdts-Sauerbrunn mellett intézni. Ausztria-Magyarország bármely E ostaállomására bérmentve küldve 12 kis vagy 0 duplaüveg/­,ára 1 . orona, 60 kis vagy 30 duplaüveg ára 12 korona 60 fillér. Bosz­niába vagy Herczegoviniába bérmentve : IS kis vagy 6 dup/nüveg ara 5 korona, G0 kis vagy sn duplaüveg IS korona. Megrendeled*!, ; csak a pénz előleges beküldése, vagy utánvétellel eszközöltetnek. Thlsrry Adolf gyógyszerész Pregradaban, Bohlts-Bauer­ferasui saellett. I hatása és ereje. ÄT"^^^^S». * z angol csodakenfics. mely a legjobb 9fjavS/^4 Sfi^^m\ eredménynyel használt szer a szén ^SmW&^BSS& $itt!T vedö emberiségnél a legsulyosahb és idüll OS—»-»^"** bajokban. A sebek gyógyítása, úgyszintén RltMÍs kéla/iuT vőriípnv a fájdalom enyhítésében felülmulhatliin fö Nissig. DBjeoyz. veojegy. alka J trészót a ' piros rozsa , >ro , a eonM . folta"-ban létező osodaszorü hatású gyógyerejfi anya na ás kitűnően elismert gyógyanyagok össztételel képezik. Az angol csodakenfics használható: A gyermekágyasnó mellbajánál, tejgyülemlésnél, mellkeményedés­nél, Orbáncz (Bzt.-Antal tüzo), mindennemű sérelmek, láb vagy csonl sebesülések, sebek, genyedtség, dagadt lábak, sót csontszu ellen : ülés-, szúrás-, Ifi-, vágás- és zuzódási sebek ellen. Használható min­den idegen részek, u. m.: üveg-, faszálka-, homok-, szilánk- é­ttlskék eltávolítására. Mindennemű daganat, kinövés, pokolvar, ujjá­képzSdés, sót rákbetegség ellen ; szemölcs, körömdaganat, hólyag ér földörzsölt lábak gyógyítására. Mindennemű égési sebek, fa gyott testrészek, betegeknél hosszas fekvés által támadt sebek, nyakdaganat, vértorlódás, füízugás és a gyermekeknél előforduló kisebedések ellen, stb. stb. AVz angol osodakenöos minél régibb, annál kitűnőbb hatásában. Igen ajánlatos ezen ogyedOl álló elovlgyázatl szerből minden családnál készletben tartani. Két doboznál kevesebb nem küldetik ; a szétküldés kizárólag az ősszeg előleges beküldése vagy pedig utánvétellel eszközöltetik. •' tégely csomagolás, Szállítólevél és bérmentes megküldéssel 3 korona 40 fillér. JPssT* Számos bizonyítványok rendelkezésre állnak. "*s*B Figyelmeztetek mindenkit hatástalan hamisítványok megvétele ellen, s kérem szigorúan arra ügyelni, hogy oiinden tégelyen a fenti véd­jegy és czégnek „Thierry A Őrangyal gyógyszertára glsgiadában beleégetve kell lenni és minden tégelynek egy használati utasjtásba ugyanolyan vádjegygyei mint itt látható kell becsomagolva lenni. Az egyedüli és valódi angol csodakértfiesöm hamisítói és utánzói a védjegytörvény alapján szigorúan üldöztetnek, ugyanúgy e hami­sítványok ismételárusitói. Egyedüli bösTetlem bessersésl forrás THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára Pregradábarii Rohits-Sauerbrunn mellett.­- Egyedüli főraktár Budapest és környéke részére, Bndapsst, Klrály-atcsa 12. ssáns. <OIy helyről, hol raktár nincs, tessék a megrendelést közvetUnül: „Thlarry Adolf Őrangyal gyógyszertárához" Pregradaban, Ksaits-Sauerbrünn mellett csimezni. Az Ausztria-Magyarországi védjegy lajstom száma 4524.

Next

/
Oldalképek
Tartalom