Pápai Lapok. 17. évfolyam, 1890

1890-11-23

XVII. évfolyam. 47. szám. Pápa, 1890. november 23. Megjelenik minden visárnip^ Közérdekű sürgős közlésekre knronkint rendkívüli számok adatnak ki. Bérmentetlen levelek, csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kéziratok nem adatnak vissza. A lapnak szánt közlemények a azerk hivatalába küldendők Klütizptési díjak. Egy évre 6 frt Fél évre 3 frt Negyed évre 1 frt 60 krajczár. — Egy szám ára 15 kr. Hirdetések Egyhasábos petitsor térfogata után 6 kr, nyilttérben H<> kr. A díj előre fizetendő. Bélyegdij mindig külön számitatik. Az előfizetési díjak s hirdetések a lap kiadó hivatalába ((joldhcrg Gyula C^JTx papirkereskedése, főtér) küldendők. Pápa város hatóságának és több pápai, s pápa-vidéki egyesületnek inegválásatott közíönye. Alakuló gyűlés után. A i Dunántúli közművelődési egye­BÜeii folyó hó 20-ikán nagy lelkesedés kiHil megalakultnak nyilváníttatott ki. Az első lépés ezzel meg van téve,— de csakis az első lépés. A zászló ki vau bontva, fennen lo­kag esak tömörülni kell alája. A kik látták azt a lelkesedést, mely­lyel | népes gyűlés az egyesület alaku­lását kikiáltotta, azok nem kételkedhet­nek i felöl, hogy al ige testté leszen s a szép kezdetnek szép lesz folytatása is. Az a nagy misszió, mely a magyar társadalomra várakozik, s melynek tel­jesítését társadalmunk annyi századokon át — elismerjük önhibáján kivül — el­adást*. I elhanyagolta, — I maga tel­jes erkölcsi súlyával a mi vállainkra nehezedik. Nekünk kell az elmulasztottakat helyre hoznunk, nekünk kell megvetnünk a jövő alapját. I munkát pedig teljesítenünk kell vállvetett erővel. Szegény és gazdag egy­formán hozzák meg áldozataikat a szent oltárra — a nemzeti lelkesedés, a haza­szeretet szent oltárára. 9 virágozzék a Dunántúli közmű­velődési egyesület s hirdesse, hogy a Dunántúl társadalma készen áll ott, hol nagy nemzeti érdekek megvédéséről van szó. készei, áll kötelességének teljes tu­datában ! Jegyzőkönyv mely felvétetett Pápán. 1890. évi novem­ber hó 14-én a pápai járás főszolgabirája által uz or*zá<jut hálózat kérdésében egybe­hívott értekezletről. Jelen levők: Horváth Lajos főszolgabíró elnöklete alatt Osvald Dániel Pápa város polgármestere, továbbá Szabadhegyi Kálmán. Mihályi Sándor, Walla Gyula, Walla Géza, Gya­pay Viktor, Jerffy Adolf, Mihályi Géza, Hermann János, Lukacsek János, Jákóy i íéza. Berger Emil, Serényi Antal, Bartha­los István, Tarczy Dezső. Dr. Steiner Jó­zsef. Wittmann Ignáez, Vohlrab János, Szivesdy József, Balassa János, Pethö János, Horváth Lajos (Vanyola) Glatz József, Szen.iványi István é: Kiss Péter mejyebizottsági tagok és Matkovich Pál járási utbiztos. 1. "Veszprém vármegye alispánjának 24189/IJJÍ 890. sz. a. kelti intézménye elő­térj esztaívén, a megyei zözérdek és a já­rás érdekeltsége iránt tanúsított szives figyelmért köszönet szavaztatik alispán úr O Nagyságának. 2. Olvastatott a fönthivatkozott al­ispáni utasítás mellett megküldött és a megyebeli jelenlegi törvén} hatósági út­hálózatot tartalmazó kimutatás. A fölolvasott kimutatásban fölsorolt úthálózat a következő változtatással vé­leményeztetik föntartatni. a) A Pór-Szalók- Gyepesi 26.050 klm­nyi törvényhatósági útvonal, mint ilyen egészben megszüntetendő volna, mert a vele parallel haladó vasúti vonal által országos forgalmi jelentőségét elvesztette s ily forgalomra igénybe véve egyáltalán nincs, s mint vicinális közlekedési ut, te­kintettel arra, hogy teljesen kiépítve jó karban van. az érdekelt községek által minden különös megterheltetés nélkül kellő karban fentartható lesz. b) A Pápa-Jánosházi 33,318 kltnyi hosszúságit törvényhatósági útvonalból csak Pápáról-N.-Alásony községig vezető mintegy 15 kltnyi útvonal rész lenne a Somlóra való közlekedés miatt föntar­tandó, a további nagyobb rész pedig, mint csekély forgalmi útvonal vicinális közlekedési útként kezelendő. c) A Békás-Högyészi 7 klmtr. hosz­szuságu törvényhatósági útvonal szintén egész hosszúságában, mint ilyen megszün­tetendő és vicinális útként kezelendő lenne; mert ezen az országutak sorába csak az ujabb időben felvett útvonal csu­pán Békás és Mihályháza községeknek szolgál a Pápa-Kis-Czelli országúttal való közlekedésre, de azon tervezet, hogy Vas­megyének Högyész felöl jövő forgalms ezen útvonalra irány í ttassék; a vele járó idövesztés és nagy kerülés miatt a gya­korlati tapasztalat szerint nem valósult meg, hanem most is a Vasmegye felöli közlekedés Mezőlak községen, Asszonyfa, Mátyusháza ós Böröllö pusztákon keresz­tül történik Pápára. 3. A fentebbi 2 pont c; alatt elő­adottakhoz képest az úgynevezett Békás­Högyészi útvonal helyett Vasmegyének Högyészen keresztül JVeszprémmegye ha­társzéléig vezetett országútja folytatása­ként Mezőlak községen keresztül Asz­szonyfa Mátyusháza és Böröllö pusztá­kon át Pápára vezető közlekedési ós marha hajtó ut lenne a törvényhatósági utak sorába fölveendő mert a közlekedés ez irányban sokkal nagyobb és Vasmegye törvényhatósága is pár évvel ezelőtt, mi­dőn Veszprémmegye által a marha hajtás iránya a Békás-Högyészi országúton át a Pápa-Kis-Czelli országútra czéloztatott tereltetni. ezen módosítás ellen átiratilag tiltakozott és marha hajtó útként továbbra is a Mezőlakon keresztül a fentjelzett út­irányban Pápára vezető utvonalat kérte föntartatni. Kzen javasl* ba bozott uj országúton át most is, mikor csak községi közlekedési útvonal, — Vas és Veszprém­megyéből a következő községek közleked­nek, u. m. Högyész, Gencs, Szt.-Péter, Vág, Sebes, Pápócz, Magasi, Vönöczk, Egyh. Keszö, Alsó és Felsö-Görzsöny, Acsád, Mezőlak és Békás, az útvonal jó karba helyezése esetén pedig még na­gyobb forgalom lenne várható. 4. Az értekezlet a törvényhatósági utak sorába kéri még fölvétetni azon köz­lekedési utvonalat is, mely a Pápa-Kis­Béri országúiból a 10 klmttöl Vanyola, L.-Patona, N.-I)ém, községek és Hatha­lom pusztán át a Pápa-Kis-béri országút 26 klmtje táján Gíczre vezet s a melyből a L.-Patonánál Gyömörére vezető vasúti állomási ut is kiágozik. Ezen kérelmet az érdekeltség azzal indokolja, hogy ezen utvor.al fontossága az érdekeltség köz­óliajának megfelelően a megye törvény­hatósága által is elismertetett és évek óta országutszerü gondozásban részesittetett s igy nagyobb teher a megyére nézve a jövőben sem igen hárul, miután a múlt­ban a Szt.-Iván és B.-Ságh községekből illetve a Pápa-Kis-Béri országútról Lo­vász-Patonára vezető útvonal is állandóan megyei segélyzéssel tartatott fenn, de jö­vőre ezen útvonal vicinális útként az ér­dekelt községek tulterheltetése nélkül fön­tarthatö lesz. Indokolják továbbá a ké­relmet azzal, hogy az érdeklett nagy vi­dék a Gyomoréi vasút állomásra, továbbá Györmegye községedé éfl h Patona köz­ségbe, mely utóbbi község országos és heti vásár tartási joggal is bir, ezen ut­vonalakon keresztül közlekedik és a Só­kor óaljai Györmegyebeli, továbbá N.-Dém, L.-Patona, B.-Ságh, Vanyola és Nyögér községek ezen útvonalon át járnak Pá­pára. Felemlíti a., érdekeltség még azt is, hogy ezen utvonalbó 1 L.-Patonáról Gyömörére kiágazó rész föntartásához a Gyomoréi vasúti állomásra tekintettel a m. kir. államvasutak is hozzájárulni tar­toznak. 5. A törvényhatósági utak sorába fölvétetni kéri még az érdekeltség az úgy­nevezett Gerenczevölgyi utvonalat is, mely a Pápa-Kis-Béri országutból a 7 klrutnél Béb és Koppány községeken keresztül Ha­konybélbe vezet; mert ezen útvonal is néhány év óta országutszerüleg megyei gondozással tartatik fent, uj teher tehát a varmegyére nem igen esik, holott en­nek föntartását a nagy forgalommal szem­ben községi erővel föntartani nem lehetne, pedig ennek föntartása a fafogyasztó kö­zönségre és az érdekelt nagy vidékre nézve, életbe vágó fontosságú. 6. Örömmel és helyesléssel fogadja az értekezlet alispán ur O Nagyságának azon a közérdek szempontjából, nagy fon­tosságú kezdeményezését. hogy Somló hegye országút gyürüzettel vetessék kö­rül s a pápai járás területéről az össze­kötővonalat a Pápa-Jánosházi országut­ból a 10 klmtrtöl kiágozólag Salamon és Doba községeken keresztül az úgyneve­zett Dobai hegykapuhoz indítványozza vezettetni, mert innen a minden irányban való közlekedés legkisebb kerülővel jár és a hegyhöz vezetői utak között a legrövi­debb útirány s igy pótlólagos kiépítése és föntartása a legkevesebb költségbe ke­rül ; kéri tehát az érdekeltség, hogy a törvényhatósági utak sorába a Pápa-Já­nosházi országút 10 klmtjétöl Dáka, Sa­lamon és Doba községek határán át a dobai hegykapuhoz vezető közlekedési ut is fölvétessék. 7. Pápa rendezett tanácsú város pol­gármestere és az itteni érdekeltség kije­lenti azt. hogy * jelen jegyzőkönyv H, 4, 5 és 6. pontjai alatt indítványba hozott utvonalaknak az országutak sorába leendő fölvétele Pápa városának is közóhaját és kétségbevonhatlati közérdekét képezi, mert a város lakosságának éltető elemét, a vi­dék forgalmának a pápai piaezra nézve megtartását és biztosítását csak is ezen javaslat keresztül vitele által véli elérhe­tőnek s azt hiszi, hogy e tekintetben mél­tán számithat a nemes vármegye közön­ségének nagy lelkű méltánylására, külö­nösen most, midőn az 1890. évi I. t. cz. útadó alakjában a város legnagyobb rész­ben iparos és kereskedő lakosságára uj terheket ró, mit csak ugy lesz képes el­viselhetni, ha nyújtandó ellen szolgálta­tások által keresetforrása emeltetik vagy legalább föntartása biztosíttatik. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésével Tarczy Dezső és Hermán János bizott­sági tagok bízatnak meg. K. m. ft. Ültessünk utczáinkra gyümölcsfákat i Mint hajdan a nagy római nem szűnt meg hangoztatni azt, ami honának hasznára vált, t. i. Kárthágó eltörlését, ugy én is — távol sem hasonlitván magamat egyebekben hozzá — nem szűnöm meg hangoztatni, sür­gölni községeink utczáinak gyümölcsfákkal i befásitását, mert meg vagyok arról győződve, hogy ez nagy hasznára válnék népünknek. Kiirtaodónak vélem én is népünkből a la, még inkább a gyümölcsfa ültetése, ápolása iránti közönyét, kiirtandönak vélem népünk azon szokását, hogy ha már ültet is házai elé fá­kat, azok épen nem gyümölcs, hanem akácz­fák. Hiszen jók ezek szerszámfának is, de itt a Bakony körül ni te-s arra szorulva a nép, hogy épen a fenti ok miatt csakis akáczfákat ültessen, mert feltalálja a szükségeseket közel hozzá. Hanem igenis van szüksége gyümölcs­fákra, melyek a községet amellett, hogy szé­pítik, annak hasznot is hoznak. Nem czéloui kijelölni az utczák bet'ásitá­aára használandó gyümölcsfajokat, azt a talaj határozza meg. Sok helyen a körtve, más he­lyen az alma, legtöbb helyen a diófa díszlik. Ami engemet illet, én diófákkal óhajtanám mindenütt, ahol csak lehet utczáinkat belom­bositani. Egyrészről azért, mert a hernyó nem pusztítja ós örök üdo lombú, más oldalról a pusztító dévajság nappal a gyümölcsöt bántani nem meri, éjjel pedig nem tudja, mivel nem látja. Képzeljünk egy községet végig a házak előtt viruló diétákkal! Képzeljük a hasznot, mely azokról leszállana a nép közé!! Egyéb­iránt kijelentem, hogy nekem teljesen mindegy bárminő Iákkal, isakhogy gyümölcsfákkal ül­tettessenek he utczáiuk. Rég várom én erre nézve a mozgalmat, de nem jő. Gyönyörrel és nagy érdeklődés között olvastam Mészöly Gyula urnák lelkes felszólalását a Balatonvidéke és Mezőföld ér­dekébeu, sokat mond ő, amit okvetlen teljesí­teni kell nem csak ott, de Pápa körül is, különösen a homokos talajok szőlőkkeli beül­tetését, a fásítást, csakhogy én mindig hozzá­teszem a gyümölcsfa fásítást, de különben je­les czikkóben még ő is érintetlen hagyja az utczák befásitását gyümölcsfákkal. Képzelje el csak, minő lenne a Mezőföld képe, ha utczáin miudenütt gyümölcsfák virágoznának, gyümöl­csöznének ! Mely óriási haszon!! Mondom rég várom a mozgalmat, de még a gazdasági egye­sületek sem vették föl p- ogramjokba. Arra pedig hiába várunk, hogy ez a mozgalom meg­induljon indítás nélkül. Azt tudom, hogy fais­koláink termelnek alapokat a közterek hefási­tására, de szedertákat, s addig nem juttatnak egyeseknek, mig a közterek be nem fásulnak. Legyen ugy, idővel a selyemhernyótenyésztés is bejöhet, de én azt szeretném, ha a faiskolák az utczák gyümölcstákkali belásitására adná­nak olcsó árakon alanyokat. Azt szeretném, ha e mellett hatósági szó paraucsoluá meg a házak előtti tér gyümölcsfákkali beültetését. Paraucs levén felülről, gyümölcsfa levén a faiskolákban, hamar, pár év alatt megtörtén­hetnék az, ami különben évtizedek múlva sem sikerülne önmagától. Ha valaki nem akar menni, ineuettessék, ha nem akarja a nép saját hasznát, szükség rászorítani. Ha egy erélyes hatósági rendelet, TÁRCZA. MERENGÉS. Elmerengve nézek, nézek Felétek ti kéklő bérezek . . . Arczom ázik forró könytül, Szivem nehéz bútól könyül. Gondolatim otthon járnak Küszöbin a szülő háznak ; S lelkem titkos rejtekébe' Felújul a mult emléke. Előttem a búcsú óra Emlékszem a búcsú szóra: „Jó légy fiam, hited álljon, S gyözesz minden akadályon! 1 E szavak uj erőt adnak Küzd terén az élet hareznak; Kik szivembe oltottátok Jó szülőim, áldás rátok! GONDOLATOK. I. Melyik a legnagyobb csata, A legrettentöbb s iszonyúbb? — Az-e midőn a népek ezre Egymást öli vérben feresztve S a vert had megsebezve fut? Az-e mikor sötét a menny, bt megdördülnek a fellegek, Villám rohan a légen által, Nyomában ömlik, hull a zápor, Hideg szelek süvöltenek. Vagy az, midőn az elborult agy Magát emésztve ví csatát, Sir és kaczag, áld és megátkoz, Eszmél, de mégse jön magához, Halott ás mégis küzd tovább! . . . II. Azt mondja a közpélda szó: A lélek tüköré a szem; Könyüje hull, ha szenved az S örömnél villog fényesen; Oh nem, nem igy van a való! Az arez 's a szem gyakorta csal; Derűje gúnyt is rejteget És telt harag villámival. Gyakran mosolya, könye is sért, Igy változik kaméleonként. III. A nőnek legfőbb ideálja. Mely régi 's mindig új leszen, Hogy vágyik mindig tetszelegni — Rajt csüggjön mindenütt a szem. Ha tán egy hű szivet nyere: Oh, hányszor játszik csak vele! Nem bánva, hogy azt összetörvén: A játék vége sokszor örvény. — IV. Haladni vágyói? Tudj hajlongani! Hízelgés, kézcsók — az is valami; Hirdessed, áruld e felett magad: S ne félj, hogy a siker tán elmarad. — A lemondólevél. ín. Első gondom volt ezután a gyül­helyeket felkeresnem, váljon nem talál­kozhatnám-e rokonszenves ismerőseim­mel, kiket íolyton kerestem. A sok ünne­pély, látványosság, mik máskor elragad­tak, szokatlanul közömbös lett előttem, mik máskor szórakoztattak, semmiknek tűntek föl nekem; szemeimet folyton fürkéssöleg hordoatam körül, s majdnem felkiáltottam, midőn kedves útitársaimat a sétányon végre megpillantottam. Hozzájuk férkőztem és ismeretsé­günk fonalán igy kérdeztem őket: — Nem tévedtek el e földi para­dicsomban nagysádtok ? ón legalább már régóta keresem kegyeteket mindenütt s megtalálnom csak most sikerült; de most, ha terhükre nem leszek, kísérőül bátor­kodom csatlakozni. — Legyen, mond az idősebb hölgy, ön bizonyára jártasabb itt s a körülmé­nyekkel ismerősebb. Ezzel a társalgás ismét megeredt, én kifogyhatlan lettem a szóban, de még nagyobb örömömre szolgált az, hogy az ifjabb hölgy is, ki mindig fő figyelmem tárgyát képezé, egyre beszédesebb lön, mint utazásunk alkalmával. •— Nemde a természet pazarul szórta remekeit e vidékre, kérdem némi bizal­massággal, s a bánat eloszlatására e hely felette alkalmas ? — Eltalálta uram, monda az itjabb hölgy nyiladozó őszinteséggel, én való­ban a bánat elől menekültem e helyre. Sokat hallottam a Riviéráról, olvastam fekvéséről, enyhe levegőjéről, ezer szó­rakozásai s sajátos ünnepélyeiről, meg­különböztetett közönségéről, s mondha­tom a pillanat már enyhitőleg hatott szo­morú kedélyemre, midőn orvosom Nizzát szemelte ki számomra szórakozó helyül. Nem is képzelek itt lehangolt kedélyt, itt minden mosolyg s mosolygásra kész­tet ellenállhatlanul. Hangjában volt valami rokonszen­vező s én mindig bátrabban társalogtam ugy, hogy köztünk más, az egyszerű is­meretségnél több, bizonyos baráti viszony kezde fejlődni. A napok igy mind kelle­mesebben teltek el, alig vettük észre, hogy sétáink véget érnek és hűséges lo­vag módjára szállodájukba kisértem, sőt elég bátor voltain szolgálatomat és tár­saságomat másnapra is felajánlani. Válto­zatosságról minden nap gondoskodott, a szórakozás nemeiből ki nem fogyhatánk. Szórakozásainkat a sétákon kivül, miket rendszerint délelőtt tevénk meg, hegymá­szások, vitorlázások, fürdőzések s az ünne­pélyekben való részvétel képezé. A vi­rágharc, mely Nizza fö iinnepségeihez tar­tozik, a karnevál elégetése stb. nélkülünk alig történhetett meg, mely alkalmakkor szívesen hódoltam az itteni szokásnak, s hölgyeimet Ízléses csokrokkal leptem meg mindannyiszor. Majd a számtalan idegen szemléletébe merültünk, ismét kitűnő mű­vészek vendégszerepléseinek tanúivá sze­gődtünk, mik nem csak könyü véremre, de a gyászoló hölgyekre sem tévesztették feledtető hatásukat, s hogy a napi prog­ramútok egy pontja se maradjon figyel ­münkön kivül, a falragaszokon előre hir­detett felolvasásokon is pontosan megje­tentünk s kis körünk nem egyszer biráló szerepre is tévedett. Ki gondolt volna ekkor másra, mint szórakozásra, s nekünk valóban minden pont, minden hely és idő kellemes volt. Nap-nap után tellett, min­dig könnyebb és könnyebb volt őket fel­találnom, s ha néha a szokottnál később jelentem meg, ugy vettem észté, hogy ők is keresnek. Szabadságom muló napjaira alig gondoltam, tervezett utániról pedig egészen lemondtam. Nem tehettem róla, hisz egy érzelem ellenállhatlanul marasz­talt, 8 bármint ti koltam magam előtt is, végre rabjává lettan. Egyik nap épen a Pallien partján sétálunk, midőn egy szeszélyes vihar fedél alá menekülni késztetett. Ez volt az első eset, midőn szokásuk ellenére meghívtak szállásukra, mit én a legnagyobb öröm­mel fogadtam el. Az itt kifejlett s bizal­masabbá vált társalgás közben tudtam meg, hogy az idősb nő nagynénje az if­jabbnak s a betegségéből alig felüdülő | leányt, ki csak nem rég veszté el atyját, orvosai szórakozás ós felüdülés végett küldték Nizzába. Oh ők itt üdülést ke­restek s találtak s én boldogságomat hagy­tam ott, szövé beszédélie Gyula, kit a be­széd szinte már elevenebbé tett. Ettől fogva látogatásom mindenna­pos lett s láthatólag igen jó hatással volt mind a két hölgy kedélyére. A bánat bo­ruja lassan lassan oszladozni kezdett, s a mosolygó ég, csillogás ós fény lelkünkre sem maradt hatás nélkül, én őszinte let­tem, előtte nem titkolhattam el benső állapotomat, • az iíju hölgy nem egyszer áruita el mozdulata- s szavaival, hogy érti mindezt, s nem különben dul valami belsejében. Rémülve gondoltam arra, hogy szabadságomból már alig van pár nap hátra, ők pedig rövid idő múlva távozni készültek. Egy izbcu szokott látogatásom al­kalmával egyedül találtam hölgyemet, nagynénje valami be vásárlás végett ha­zulról távozott. Ott ült az angyali te­remtás Íróasztala mellett, valami levél fé­lét forgathatott s jegyezgetett naplójába. Beléptemre látszólag zavarba jött. majd összeszedvén erejét azon elhatározással lé­pett elém, hogy mindenről felvilágosít. Én minden előzetes bevezetés nélkül lá­baihoz borultam s megvallottam, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom