Pápai Lapok. 17. évfolyam, 1890

1890-11-16

Kivonat: Páfa városának gabona-ár jegyzőkönyvéből 1890. november hó 14-én Búza £ Rozs 2 Árpa 8 /ab . . 15 Kukorieza g Burgonya — Széna | Zsupp Jé. Közép. Alsó. frt 90 kr. 7 frt 40 kr. frt 20 kr. 7 . 10 . 6 » 80 » ti » «0 > 7 > 10 . 7 . 4<1 » » 00 » V » 20 . 7 » 00 » 6 > 90 > li > 10 > li . 00 > 6 > 60 > •> > 00 > 1 » HO » 1 > 40 • :t > 20 • I » 00 > |l > SO i 1 » tW » (hníld Dániel, polgármester. Indulás Pápáról. Győr felé: Indul 6 óra 22 perez reggel. BiHhijtetfen van 1 óra 35 perez dél­ben. Kértben vaui óra 40 perez délután.— Indul 3 óra 35 perez délután. Budapesten van 8 óra 55 perez este, Bécsben van 7 óra 20 perez este. Es indul 1 órakor éjjel, Budapesten vau 7 órakor reggel. BécsUn van 6 óra 5 perez reggel. Indul 7 óra 30 perezkor este, Győrött van 10 óra 2 perez­kor éjjel. Kis-Czell felé: Indul 1 óra 5 perez délben, — 8 óra 10 perez este — és 4 óra 16 perez éjjel. I Brkesei Pápára. Győr felől: 1 óra 2 perez déllen, I óra 20 pereskor délután, 8 óra 10 perez este és 4 óra 16 perez éjjel. Kis-Czell felől: 6 óra 12 perez. reggel, — 3 óra 30 perez délután és 12 óra 57 perez éjjel. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. — X. Kérünk többet, hogy válogathas­sunk. — E. FV FV A legutóbb küldötteket mel­lőztük, ii költői beszélyre ez id6 szerint nem mond­hatunk birálatot. — TV Erzsike, Teljes készséggel. I'". Ii. Hasonló tárgyú dolgozatot már láttunk va­lli.jtrólt iMiíikln- L-,".I.-..,kor. im Intíkk lapba való. A másik költeményt, ha alkalmiságí megakarja tartani, csak január végén, vagy jöv (novemberben közölhetjük. — F*. .1. Köszőnjül Ol. Végre megkezdhettük. Szíves köszönet.— Sa M. Ezen számból kiszorult. — S. A. Szintéi Újévkor — "V. II. .1. A tndósitói állás be vn töltve s igy ÍZ ajánlatra egyelőre nem reflektálhatun! Tulipán János. A dolog természetében lekszil hogy előbb ön keressen föl bennünket.— S. II i,Budapest.) Gyönge dolgok; az egyik nagyon en lékeztet Tompa »Level egy ehlazott barátom után költeményére. — Tihanyi. A rövidebbetj közöli fogjuk. — Több kéziratról a jövő számban. 2>3yilti-1:ér*). Verfälschte schwarze Seide. Man verbrenne ein Musterehen des Stoffes, von dem man kaufen will, und die etwaige Y'erläl­schung tritt sofort zu Tage : Uchte, rein gefärbte Seide kräuselt sofort zusammen, verlöscht bald und hinterlässt wenig Asche von ganz hell­bräunlicher Farbe. — Verfälschte Seide (die leicht speckig wird und bricht) brennt langsam fort, namentlich glimmen die «Schussfäden» weiter (wenn sehr mit Farbstoff erschwert), und hin­terlässt eine dunkelbraune Asche, die sich im Gegensatz zur echten Seide nicht kräuselt son­dern krümmt. Zerdrückt man die Asche der echten Seide, so zerstäubt si'-. die der verfälsch­ten nicht. Das Seidenfabrik-Di-pot von Q, Hen­neberg (K. u. K. Hotlief.). Zürich versendet gern Muster von seinen echten Seidenstoffen an Jedermann, und liefert einzelne Roben und ganze Stücke porto- und zollirei in's Haus (T> ) *) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fe lelősséget a merk. IS*«*» Árverés beszüntetés. 1890. . . . , Pápai agyagiiki csárda és la rt o/inan> ainak ha­szonbérbe adása iránti'ár­verés, a főméit. VTIiisisfe­rimn f. évi 51491. s/ámii magas rendeletével félfifg­gcszf elei (. M. kir. közalap, számtartóság. I I tán nvomáz nem diiaztaiikl.l 6541. k. i. 1890. Pályázati hirdetmény. Veszprém megye pápai járásához tartozó CKOftli körjegyzi állomás,— melyhez Csóth, N. Gyimóth, B. Ságh, Vanyola és' Nyőgér községek vannak be­osztva, — lemondás folytán megüresed­vén, annak választás utján leendő betöl­tésére ezennel pályázat nyittatik. A jegyző fizetés készpénzben 400 frt; szabad lakás és 600 Q öl kert haszon­élvezete; fuvar és iroda átalány fejében 142 frt; a magán felektől felvállalt mun­kálatokért megyei szabályrendeletileg meg­állapított díjazás. A választás határnapjául az 1890. évi november hó 2.5-ik nap­jának délutáni 3 órája, a kör­jegyzői székhelyre C • ó t h kOz­ségfor kitűzetik. Pályázni kívánók felhívatnak, hogy folyamodványaikat az 1888. I. t. ez. ér­telmében felszerelten, az 1890. évi november hó 24-ik napjának délután 5 óráig alulirt főszol­gabíróhoz nyújtsák be, mert a később érkezők figyelembe vétetni nem lógnak. Kelt Pápán, 1 HÍM), évi nov. hó 10-én. Horváth Lajos. Ifiszolgabíró. Alma 12 kiért Iii log ram III<; ii ki iil iapható bar.Jokufcza özr. Frunkné házának bnllhelyiségében. 1890. tkr. Árverési hirilrmény. •t devet'Neri kir. jbiróság mini Ik vi ható­ig közhírré teszi, hogy Heek .Iáit"*, mint u eveCHeri takarékpénztár igazgatója vegiehaj­i tónak. Nagy .lános k sszőllósi lakos végie­ujtást szenvedő elleni ügyében. 9ft loriut • niilékai ugy a Im/zu (sutlakoz nak kimmnhHl -szpréini káptalan alap tványi pénztára \cgic­jjtat'iuak 750 fit s járulékai knpslciu Ignacz. ípai lakos vcgiehajtatmiak Vi l.t s járulekai iinr • követeléseik behajtása vegeit a \cs/.picini ir. töivényszcji é* a devecseri kir. jbiróság rületén, Kisszőllős községben lé\ t» Nagy .lá­>s ifjú (nos \ag\ Rozáliával) tulajdonául u s» .őllősi I. sz. tjkvben I. I soi, f bs/.. HZ. utt felvett l.iitoktest. a lajtu le\ó 1. sz. alatti izzal egészben 701 forint, ugj uuanu.il. lulaj­maul a kisszőllősi 84. NX. tjköiiN \ben I I—4 I. '•i'ti. 2754. hsz. sz. a. felvett egész biitok kiv.us seités és tehéulegelóbó'l idrlaitnző aráu\­gna illetmén.Miyel együtt, 897 forint 50 kr ennél megállapított kikiáltási árun Í90. évi nor. hó X4-ik oiijijón é. e. ít órakor isszóllösbeit a községházánál megtartandó iivil­IIIIS árverésen a kikiáltási áron alul is a leg­bbet ígérőnek eladatni fognak. \ venni szándékozók kötelesek a kikiál­M ár tized részének megfelelő összegeket iiutpeu/.iil a kiküldött kezeihez letenni. Itevecseri kir. jhirósag mint lelekköuxvi lóság I890. évi augusztus hó 41-én. Vlussics szahadságoll alhiró liclwii (iidamh, kir. aljáráfbiró. es. és kir. íidifö iicdti' (mosó riz locak részén-) 'valódi minőségben csak ezen véd­jegygyei, kapható minden gyógytár­ti és droguistánál az osztr.-magyar monarchiában Ára 1 Irt 40 kr. raktár: Ker. aifínpjhtr Korneulmrij Bécs mel­t Franz Johann Kaizda, k. u. k. Österreich, d königl. rumänischer Hof-Lieferent fúr .) Veterinär-Präparate. Eladó szőllő. A pápai III «J ont IM» n Pf >r szalnd kézhői eladó. Bövchhct a „PÁPAI LAPOK kiadó hivatalában. Fogbajban szenvedők figyelmébe. WELLNER LAJOS •Iliivja Pápa város él vidéke fogbajban és foghiányban szenvedő közön ségének szives figyelmét foggyógy ászát, termére, ifly Pápán, Szrnt-László-utcza 247. sz. a. (özv. Krauszné háza) a legiiagjaM. kényelemnek is mrgfrlrlf>fn van berendezve. Egyszersmind ajánlja magát a következő esetekre : "nnhll7ác bármily letöredezett foggyökér minden fajdalomokozás UyilUZ.dO, nélkül távolittatik el a szájüregböl. igyes müfogak, egész fogsorok * k ,!: z r " Asonlóan készíttetnek. (Minden műdarabért egy éven belül a természetes haszná­• által szükséges javitás díjmentesen eszközöltetik.) T f\fialf nlnmhírrk7áQ£l küIonfele plom-anyaggal pontosan UgdK piUíTIUirUZdbd ^közöltetik, mi által a korhadás­ik indult fog még évtizedekre megóvható. 'nnliCTlil^c a fogakon lerakodott fogkö eltávolítása, kíméletes UtJUbZ.llldb, bánásmód mellett. Pápán tartózkodik: e hó végéig. limdelési órák: d. e. H—12-iy: d. u. 2—6 órái;/. AZ „ANKER" élet- és járadék-biztositőtársaság. MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELÓSÉG Budapest, Deáktér 6. .szám. (Anker-udvar.) A társaság eszközöl mindenféle, az emberi életre vonatkozó biztosit ásókat. Biztosítások iiyereinrnyrés/esül^ssel. A nyereményosztalék az életeseti biztosításoknál átlag a biztosított tők 30 -át tette ki, úgy hogy minden 1000 frt biztosított tökére 300 forin nyeremény esett. A haláleseti biztosításoknál a nyeremény az évi dl 25%-át tette ki. A társaság vagyona 37 millió forint, biztosítási állománya 1880. deci 31-én 184 millió forint. A társaság halálesetekért és lejárt biztositlaokér 1889- decz. 31-ig több mint 65 millió forintot fisetett ki. Felvilágosítással szolgál a helyi ügynökség LÖWy L JOS urnái valamin a fenti vezérképviselöség. 5—6 # % Alkalmi utazó ügynökük kerestetnek. # % Hirdetés. 1 Méltóságos gróf Sztáray Antal ur várpalotai uro-| (Jalma részéről f. IH90. éri norember hó 24-én fog nyílva-1 nos árverés utján a legtöbbet Ígérőnek bérbe kiadatni: 1. Várpalotai -uuynevezelt Korona vend'glősmelléképületei. 2. Ösküi korcsma s melléképületei <i<M> • ól kt»rf. b hold Itfld. 4 hold róllcl. 3. Ösküi pálinkás bolt s melléképületei — 7 hold íoiddel.y i Vilonyai korcsma s melléképületei — 12 hold földdel.? 5. CsiTiivei korcsma s melléképületei rtüi • «I kert. 4 hold •*£<>:* j oi föld reitet. 6. IVlhi — úgynevezett hídon aluli malom 16 hold m«'Ilélij.iv adatommal. Mely árverezésre vállalkozni kívánók elegendő bánat- g jénzzel ellátva — a fennebb kitűzött napon délelőtti 9 tinim iz mód. irodába ezennel meghívatnak. | Urodalmi igazgatóság. \ MOGYORÖSSY FERENCZ első pápai TEMETKEZÉSI INTÉZET I U T 0II - K A R PIT 0 S n A Iv T A It A Pápán, főtér (Hanauer-féle házban) ajánlja a nagyérdemű közönségnek újonnan berendezett éa dúsan felszerelt = bel- és külföldi bútorait és kárpitos áruit. = Elvállal minden a kárpitos szakmába vágó átalakításokat és javításokat T melki"/>srk 25 írllól kezdve oszközöllHitek gyászkocsival, a kelll személyzettel együtt. Silkó'vck és sii h os/ni n Iii» Ól nagy ratárt tartok. A t. közönség minél gyakoribb Megrendeléseit kérve, maradok mindenkor kéxz szolgálattal 3—1 JIOÜVOIÓSSJ Ferenc/. Sarg-féle Glycerin-fog-créme. A fogak Rövid használat után nélkülöz­szépségére. hetién fogtisztitószer. ALOPONT EsószKÓgütsyl hatóságtól megvizsgálva. W\W Czélszerü utazásokra. Illata Jrissitő. — A fogaknak teljesen áiiatlan ^^ZT •met- és Franoziaországban a legnagyobb sikerrel bevezetve éa a legnagyobb kö­rökben éa a legegyszerűbb polgári házban egyaránt van használatban. Kapható minden gyógyszertárban és illatszer-kereskedésben; darabja 36 kr. ápdn kapható: BermUller Alajos, Spiegel Jakab, Kokn Mór fial és ISTEN legnagyobb ajándéka az egészség A köliü&góx, i*olvO<ll*éíc ó* eliiyálUúsodás s /. o 111 o r u UüvelUe^mónyellöl csak egy szer óv ine«; bennünket teljes biztossággal: Katgrr (lijjulalmazoU Számtalan hálairat tanúskodik mii és senki el ne roulaszsta idejeko rán ezek használását. Kaphatók 25, 50 kros és 1 frtoi eredeti dobozokban a monarchia va> lamennyi gyógyszertáraiban. Pápán: Diái Elek, Piacsek Gvula gyógysze rési uraknál és Irgalmasrendü gyógyszertár ban. Veszprémben: Ferenczy Károly. Szil Horváth fái gyógyszerész uraknál. Dtlts cserben: Balogh Ignár.z gyógyszerész urnái Zirczen: Takársy lgnácz gyógyszerész urnái Győrben: l.ippóezy Miksa, Anwander Rezső Stirling Károly, Keserű József, Stadler Mór Mehlsrhmidt József gyógyszerész uraknál 25—H valamint az EGtiER A. FIA Bécs-Xussdorl é v e k ó t a k i p r ó b á 11 hátiaxer. bebizonyult eröaitőiaer nagy erőltetés előtt és utána, hosszú utak után Védjegy, stb. stb. Tévedések elkerülése végeit, szíves­kedjék Ivwixria-rőlc s/ert kérni és fenti védjegyre figyelni. Egy üveg ;ira 1 frt. Franz Joh. Kwizda, ker. gyógytára Korneuburgban Bées mellett, cs. és kir. osztr. és kir. rom. udvari szállitója. Valódi minőségben kapható az osztr. magyar birodalom összes gyógytárábau. (V) Hirdetmény. ) CSÁSZÁRI ÉS APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNE 1890. április 12-én kelt legfelső elhatározása folytán ezennel megindittatik a V. MAGYAR KIR. ÁLL AM SORSJÁTÉ melynek tiszta jövedelme • Feliér kereszt« egyesület, a budapesti szünidei gyermektelep egyesület, a »Maria-Dorottya« e| let ;i nagybányai jótékony nőegylet, a székelyföldi iparmúzeum, az országos községi és körjegy valiá/3, a borsodmegyei nőegylet miskolczi árvaháza, a vagyontalan hivatalnokok özvegyei és LI részére alakítandó alap, a magyar hírlapírók nyugdíjintézete és végre a zágrábi országos sí néma intézet javára fog fordíttatni. E sorsjáték összes. 6767-ben megállapított nyereményei az alább következő játékterv szerin 100,000 forintra rúgnak, éspedig: főnyeremény . . 60,000 frttalj ^ 3 ä 1 .•'* I 1 nyeremény . . . 10,000 » | * = * i *3 "5. 200 nyer. egyenk. 50 frttal 10,000 frt 1 i nyer. egyenk. 1000 frttal. 5000 frt 1 s 11 J J / l . » 500 • 5000 »I •sSail 6500 sor.-ny. » 10 » 65,000 » ( I » • 100 » 5000 . I£ | £P A házas vlssziToahatlanal 1800 éri deczember hó 16-ia történik. Egy sorsjegy óra 2 forinttal o. *S. van megállapítva. Sorsjegyek kaphatók: a lottóigazgatóságnál Budapesten, (Pest. fővámház, félemelet; hova a rr ndelt sorajegyek ára postautalvány mellett előre beküldendő; valamennyi lottó-, só- és adóhi nál; a legtöbb postahivatalnál, a bécsi »Mercur«-nál és minden városban és nevezetesebb he srben felállított egyéb sorsje^yáruló közegnél. " • • IWHI .Ilik.. 1 A- Man..»» b lt< I f\t > /. _ I tr n -w <- a t A ^&

Next

/
Oldalképek
Tartalom