Pápai Lapok. 11. évfolyam, 1884

1884-07-13

megbetegedések száma csökkenik, vagy meg is szűnik, mintha a sok eső elfoj­taná a csirákat; ha a talaj viz magas­sága leszál, a kolera szaporodik. Ebből biztosan lehet" következtetni,, hogy a ko­lerát okozó mikrobák elvesztik hatásu­kat ha sok viz, vagy sok levegő által igen meghigitatnak. Minél kevesebb mik­ro be foglaltatik egy köb méter levegő­ben, vagy egy liter vizben, annál ke­* sbé lesz képes a kolera valakit meg­támadni és megforditva. Ezek után megérti mindenki miért ..ükséges a tiszta, fertőzetlen viz és tiszta levegő, miért szükséges a gyakori szel­lőztetés, de megérthetjük azt is miért nem kerüli el egy kolerajárvány sem Pápa városát és miért dühöng itt annyira. DB ezekre később még vissza fogunk térni. — —y­— A közgazdasági előadók. Lapunk :i/ első volt az összes vidéki lapok között, mely annak idején felhívta a törvényhozás figyelmét a földművelés- ipar- és kereskedelmi ministerium hatáskörének a törvényhatóság keretén belül való képviseltetésére. A törvényhozás csakhamar lé­tesítette is az u. n. közgazdasági előadói hivatalt. Mait év november végén telt le egy esztendő, a közgazdasági előadók valódi próba éve. Ennyi idő elég, hogy véleményt alkothassunk magunk­nak. Erre nézve igen czélszerü tájékoztatót nyújt grof Széchényi Pál ministernek a közgazdasági előadók első évi működéséről szóló jelentése. Hazánkban jelenleg 82 közgazdasági előadó működik, kik közül 62 megyei előadó. Ezek közül megyénk közgazd. előadója 16 jelentést adott be a kormányhoz, mely ügybuzgalmáért csak elismerésünket érdemli meg akkor, mikor sokan megelégedtek egy pár jelentés felkül­désével. A törvényhatósági ipartanács. Az új ipartörvény, mely közbevetőleg le­gyen mondva nem mindenben elégítette ki az iparosok óhaját, de mely sok tekintetben több üdvös intézkedést létesít, — egyik §-ában (1884. évi XVII. t. cz. 175. §.) a tövényhatósági ipar­tanácsot létesiti. Ezen ipartanács tagjai részben a közigazgatási bizottság — részint az ipar-ke­reskedelmi kamara által választatik és pedig két tag a törvényhatóság területén lakó iparosok vagy kereskedőkből. A rendes tagokon kivül ugy a közig, bizottság, mint az illetékes keresked. és iparkamara 2—2 póttagot választ. Nincs célunk ez alkalommal e tanács felada­tát, hivatását tárgyalni; elég bőven meg lett az beszélve a törvény meghozatala előtt, ugy az egyes bizottságokban, mint az országházban. Ezúttal csak utalunk e kérdés fontosságára. Igen helye­seljük, hogy Veszprém megye közigazgatási bi­zottsága nem járt el ez ügyben sürgősen. A föld­müvelés, ipar és kereskedelmi minister június hó 17-én irt le megyénkhez, hogy e választást leg­vékony kis ember, de szellemes és finom. Eles megfigyelő, ki azonnal kitalálja mindazon élősdiek vágyait, reményeit és nagyravágyásait, kik a császárné kürüi forognak. A fiatal titkár emlék­irataiba feljegyzi, mindazon pikáns jeleneteket, melyeknek naponta tanuja. Elénk ellentéte Nessebrode gróf, egy bon­vivánt és derék ember a császárné udvarmestere ki sokkal bonirtabb, hogy sem környezetének hibáit keresné. Nem akarom e fejezetet bevé­gezni annélkül, hogy a császárné első komor­uéjáról Neundorf kisasszonyról ne mondanék né­hány szót* Ismeri felséges úrnőjének minden tit­kait és levelezéseit is ö végzi, de sok kellemet­lenséget okoz indiskretiója és cselszövénye által. Hizelegnek és kedveznek neki mindazon hölgyek kik a császárné kegyeiben akarnak maradni. Neundorf kisasszony hiúságának az is hízeleg, ha egy grófnét vagy kercegnöt megvárakoz­tathat. A CSÁSZÁBNÉ MEGHITTJEI Auguszta császárné szereti a társaságot, nincs más szórakozása mint meghittjeit maga köré gyűjteni. Jelenleg theaestélyei mindennapo­sak. Néhány percre az uralkodó és megjelenik, és jelenlétével egy kis élénkséget hoz a társa­ságba, mely különben igen ünnepélyes; nem lesz más felszolgálva mint thea és mandarin. Nagyon unják magukat, annélkül, hogy a csá­szárnénak ezt tudtára mernék adni. Ha Ságán herceg és neje Berlinben időznek, e theaestélyek egészen megélénkülnek. A herceg francia nemes ember typusát birja a tizennyolcadik századból, és méltó arra, hogy tizennegyedik Lajos uralko­dása alatt élt volna, mert igazi nagyúri modora van, és kiterjedt világismerettel bir. Szeret a hölgyeknek bókolni, és a a koronás főknek hi­zelegni, neje özvegye volt gróf Hátzfeldnek. Sá­gán hercegné feltűnően tanult és szellemes nő, lehetetlen csak egy percze is társaságában unat­kozni. Első házasságából hat gyermeke van kik éppen nem válnak becsületére; a másodikból egy később ez év augusztus hó végéig teljesítse, s megyénk közigazg. bizottsága júliusi ülésében a választást az augusztus elején tartandó ülésre tűzte ki, elhatározván egyúttal igen helyesen, hogy e tárgyra a bizottság minden egyes tag­jának figyelmét felhivja. Nincs Kétségünk benne, hogy közigazgatási bizottságunk a legjobb erőket fogja kiszemelni e fontos tanácshoz. Egy kellék bizonyára a leg­fontosabb e tanács tagjainál, hogy az illetők a másodfokú iparhatóság székhelyén, vagy ahhoz közel bírjanak lakhelylyel. Egészségi állapotok "megyénkben. A megyei főorvos a közigazgatási bizottság jú­nius havi ülésén következő egészségügyi jelentést terjesztett elő: A közegészség június hóban az előző májns havival egyenlően kedvező volt a mennyiben a bete- | gedések gyéren fordultak elő és a halálozás is apadt. A kórállapotot tekintve — daczára a kedvezőt­len időjárásnak a mely június hóban változóan ural­gott — a légzési szervek hurutos bántalmai gyéren fordultak elő ellenben az emésztő szervi csorvás hu­rutos bajok s a váltólázak szaporodtak, a kór lefo­lyása leguagyobb részben kedvező volt. A heveny fertőző bajok közül június hónapban Kenésén a vörheny mint járvány felmerült és rosz indulatú jelleggel bírt. Legközelebb ezen községben vizsgálatot teljesítvén azt tapasztaltam, hogy a jár­vány szünőfélben van; — a kór terjedésének meg­szüntetése czéljából a kellő óvintézkedések megtétet­tek. Megbetegült összesen 26, meggyógyult 9, meg­halt 10, beteg maradt 7. — A himlő járvány na­gyobb részt mindenütt megszűnt, szórványos esetek azonban itt ott még merültek fel. Orvos rendőri ügyek: A tekintetes alispáni hi­vatal június hó 35-én 9644 sz. a kelt körrendeleté­ben a rendezett tanácsú városok polgármestereinek és a járási szolgabiráknak figyelmét felhívta arra nézve, hogy az 1876 évi XIV. t. cz. 154 §-nak b. pontja értelmében a korcsmák, vendéglők vagy egyébb közhelyek tulajdonosait illetve bérlőit a trágya dom­bok eltávolítására az emésztő gödröknek pedig az u. 11. „petri" féle porral való fertőtlenítésére utasít­sák, s a mennyiben az illetők az idevonatkozólag kiadott rendeletet foganatosítani vonakodnának, azokat közigazgatási kényszer ulján a mulasztók költsé­gére haladéktalanul végre hajtassák.— Ezen rendőri intézkedés, tekintettel különösen a nyári hőség alatt erjedő állati hulladékok fertőző kigó'zölgcsérc és azon körülményre, hogy a fertőtlenítéssel a ragályos kó­rok keletkezését hathatósan meglehet gáltoui , to­vábbá miután a járványok tapasztalás szerint ott fész­kelődnek be leginkább és ott találnak kedvező talajra a hol a köz és magán tisztaság cl vau hanyagolva : különösen a jelen időszakban a Francziaország deli részén fellépett a kolera járványnyal szemben na­gyon indokolt volt. S ez alkalommal a viszonyok­hoz képest örvendetesen jelenthetem a tekintetes köz­igazgatási bizottságnak, hogy megyénk közegész ségi állapota ez ideig — eltekintve a'z itt ott szórvá­nyosan előforduló himlő betegségektől és a Kenésen fellépett vörheny járványtól — egyéb betegedések tekintetében jó volt, és nem csak hogy kolera eset nem fordult elő, de tudomásom szerint a nyári meleg évszakban uralkodni szokott komolyabb sőt gyanúsabb r gyomor és bélhurut esetei sem merültek föl. — Ál­lategészségügy. A lefolyt június havi állategészség­ügyre vonatkozólag van szerencsém hivatalos tiszte­lánya Talleyrand Dorothea, ki az idősb Fürsten­berg hercegnél van férjnél, és ki anyjának örö­kelte ugyan szellemét, de nem szeretetreméltó­ságát. Hiven elveihez pártfogolván az idegeneket a császárné különös jóakaratával tiszteli meg Bencherdorf Lujza grófnét, ki özvegye Miklós orosz császár tábornagy hadsegédének. O szüle­tett Croy hercegné, annyira német maradt, a mennyire csak képzelhető, ugy hogy semmi más orosz nincs rajta, mint a St. Katalin rendjele. Szellemesnek tartatik, pedig csak intrikus. Tár­saságban jó kisegítő, mert minden embert ismer és sokat utazott. Hő imádói közé tartozik Goltz tábornok, fivére a volt párisi nagykövetnek, ki Eugenia császárné igen nagy kegyeiben volt, Gróf Goltz tábornagyhadsegéde a császárnak, igen derék ember, ki sok ésszel is birna, ha nem volna ál­landóan szórakozott. Ponrtalés Vilmos gróf annakelötte igen mu­lattató ember volt, de ma már ez öreg világfi nem egyéb mint egy rom; csak szokásból be­szél, annélkül, hogy tudná mit. Az estélyeken társaságban alszik Goltz gróffal, de ezutóbbi fél­szemmel figyeli és kiséri uralkodónéja mozdula­tait. Háza az egyetemi utczában pompásan van bútorozva és díszítve, már magábavéve az udvar egy kis múzeum. Mindig reménykedett a csá­szárnét saját lakásában elfogadhatni, és hogy e látogatást megkönnyebbítse, mielőtt házát be­rendezte, két kaput diszittetett, hogy a császárné fogata az udvaron keresztül mehessen, de sem ő sem építésze nem vették észre, ho^y az udvar sokkal kisebb semhogy egy fogat ott mozog­hasson. Az öreg udvaroneznak tehát lekelett leg­szebb reményéről mondani. A nevezett személyeken kivül gyakori lá­togatói még e bizalmas estélynek, gróf Eulen­berg a főszertartásmester, ugy szinte, Redern gróf főkamarás, ennek testvére, ennek sógornéja, és még néhány jelentéktelen egyén. Ezeken kivül a császárné nem fogad sen­! kit e bizalmas estélyeken. (Folyt, köv.) K. VILMA, lettel jelenteni, hogy a hasznos házi állatok között egyes községekben az Orbáncz uralgott és közülök sok elhullott. A betegség terjedésének meggátlására és megszüntetésére a kellő óvintézkedések megtétet­tek. Az előző hóban a szarvasmarhák közt szórvá­nyosan előfordult erdőbetegség június hó folyamában ritkán fordult elő. KÖRRENDELET Valamermyi törvényhatóságnak (kivéve: Árva, Csik, Háromszék, Liptó, $áros, Szepes, Turócz, Udvarhely, Zólommegyék, Sehnecz és Bélabánya városok.) A phyilorera terjedésének megállapítása végett az ország szülei megvizsgálandók levén az ez iránt mult évi május hó 11-én 11014 szám alatt kelt ren­deletem kapcsán az alábbiakat újból elrendelem, fel­hiván a törvényhatóságot, hogy ezen rendeletet ha­ladék nélkül hirdettesse ki s annak pontos végrehaj­tását szigorúan ellenőrizze és pedig: 1} A község elöljáróságai szigorúan utasitandók, hogy július hó 1-től kezdve július hó végéig a községök határában levő összes szőlőtőket s szőlőtőkékkel beültetett ker­teket egy községi tanácstag, a hegymester és a község egyik másik értelmesebb szőlőtulajdonosának kíséretében bejárják s a bejárás megtörténtéről, va­lamint arról, vájjon gyanús beteges tőkék sárguló vagy satnya levélzettel és gyengébb elmaradt venyige hajtásokkal találtattak-e az illető szolgabírónak leg­később augustus 10-ig jelentést tegyenek. Hol köz­ségi phyloxera bizottságok vannak, ott az elöljáróság a határbejárásról a bizottságot értesíteni s a bejárást a bizottság kiküldötteinek közbenjöttével teljesíteni köteles. 1) Ha a szőlők bejárása alkalmával talált beteg vagy gyanús tőkék megvizsgálása alapján va­lamely a phzloxera felismeretében jártas szakember vagy más egyén oda nyilatkoznék, hogy azok a phyloxera által vannak meglepve, vagy annak kár­tétele folytán senyvednek, akkor erről a bejáró kül­döttség vagy az illető szakértő a földmivelés-, ípar­cs kereskedelemügyi ministeriumhoz haladék nélkül távirati értesítést küldjön. 3. A szolgabíró köteles őrködni a felett, hogy a bejárás a kiszabott időben minden községben megtörténjék. Az összes közsé­gekből beérkező jelentéseket összefoglalni és legké­sőbb augusztus hó 15-ig az alispánhoz beterjeszteni tartozik. 4) A törvényhatóságok a szolgabiráknak a határjárásokról szóló jelentéseit a közigazgatási bi­zottsággal közölni és legkésőbb september hó 20-ig a ministeriumhoz bemutatni tartoznak. Budapest 1884 évi juliushó 12-én. A minister helyett, Rovatvezető: TIPOLD ÖZSÉB. Julius 15. — 1849. Varsóban Miklós cár, Lamoriciere és Schwakenberg minislerek a népek leigázására összeesküsz­nek. Julius \4. — 14SG. Ilunyady János a török hajóhadat Zimony vidékén levevervén, a Belgrádba vezető utal. a Dunán seregcinknek megnyitja, Julius 13. — 1848. A magyar honvédség a rácokat Futaknál megfuttatja. Julius Í6. — 1858. Szepesy Ignác báró, pécsi megyés püspök, tudós férfiú és nagy tudomúnybarát meghal Pécseit. Julius 17. — 14Í0 1. Ulászló királyunk, minthogy Szent István koronája III. Frigyes néniét császárnál volt az özvegy királyné állal elzálogosítva, Székesfehérvárott a Szent István koporsójáról levett koronával koronáztatik magyar ki­rálylyá Julius 18. — Kr sz. e ^90. Bremms gall vezér Ro­mát seregével elfoglalja Julius 19. — 64. Nero római császár Rómát fölgyújtja és 8 nap alatt a város nagy része l<-ég. Hivatalos roval Hirdetmény. Pápa város központi választmánya, az 1885-ik évben országos képviselő választásra jogosított, vá­lasztók névsorának kiigazítását bevégezvén, ezen névsor a városház nagytermében július hó 15—25­ikéig közszemlére kitétetik oly czélból, hogy azt na­ponkint délelőtt 8—12, délután 2—6 óráig bárki meg­tekinthesse és lemásolhassa, — a kinek pedig a név­sor összeállítása ellen kifogása lenne, ez iránti fel­szólamlását ugyanezen idő alatt írásban városi pol­gármester urnái beadhatja, viszont a kik ezen fel­szólamlásokra észrevételeket tenni akarnak, ezeket Írásban ugyan ő hozzá július hó 26-tól aug. 4-ig tartoznak beadni. A központi választmány ezen határozatait, me­lyekben szorosan a választási törvény intézkedéséhez ragaszkodott, oly megjegyzéssel hozza a választó közönség tudomására, hogy a megszabott idő után beadott felszólamlások és észrevételek figyelembe nem vétethetnek. Kelt Pápán, 1884. július hó 12-én. Barlhalos István, a központi válaszimány jegyzője. KÜLÖNFÉLÉK. — Közigazgatási bizottságunknak br. Fiáth Ferencz főispán Ő Excell. elnöklete alatt tartott e havi ülésében a megyei főorvos elismerésre méltó buzgalommal irt, terjedelmes jelentése mellett legérdekesebb tárgy volt min­den bizonnyal derék alispánunk felszólalása a kolera járványt illetőleg. Véghely elősorolta azon intézkedéseket, miket a járvány meggátlására nézve szükségesnek vél. — A „Pápai Lapok" és alispánunk. Semmi sem jellemzi jobban Véghely Dezső alis­pánunknak a közélet minden terére kiterjedő fi­gyelmét, mint az, hogy lapunk legutolsó száma alig érkezett mult hétfőn reggel alispánunk ke­zébe, már ugyanakkor pár perez múlva azután a közigazgatási bizottságban bejelenté, hogy a „Pápai Lapok"-nak Pápa városra vonatkozó egészségrendöri felszólalása alapján rögtön a leg­szigorúbb hangon irt a város hátóságához, a Pápai Lapokban felemiitettek orvoslása céljából. Alispánunk e ténye általános elismerést érdemel. — A pápai iparos ifjúság e hó 27-én saját betegsegélyzö pénztára és könyvtára javára tánczmulatságot tart a „Czifra-kerti" helyiségben. Előre is felhívjuk a t. közönség figyelmét a ne­mes irányú egylet céljainak pártfogolására. — Kívánatra szívesen rectifíkáljuk, hogy gr. Esterházy Móriczné ö méltósága név­napjának estély ünnepén nem a polgári hanem a pápai iparos ifjúság dalárdája tisztel­gett éspedig ö méltóságaik teljes megelégedésére. — Óvszer a kolera ellen. A kolera előfutára a félelem, már hozzánk is elérkezett. Résen kell lennünk. Lapunk olvasóinak a leg­egyszerűbb és legolcsóbb óvszert ajánljuk, melyet mindenki mindenütt minden nehézség nélkül köny­nyen alkalmazhat. Naponkint többször tiszta hideg vizzel ki kell mosniaszájat és az orrot. A szájban, mint tudjuk, leghamarabb képződnek a fertőző gombacsirák; ha ezek fej­lődése megakadályoztatik, a hajlam is csökken a kolera befogadására. Vajha a szülék ezt figye­lembe vennék és gyermekeik száját napjában többször tiszta vizzel kiöblítenék, a roncsoló to­roklob sem dúlhatna annyira. — Hymen. Marinczer György vághi föld­birtokos tegnap jegyezte el magának özv. Bar­cza Károlyné szép és szellemdús leányát: Ma­riskát! Kisérje őket az élet utain: szerencse, áldás és boldogság. — A polgári kör által folyó évi július 6-án a czifrakert helyiségében rendezett teke­verseny és tánczmulatság a szokott kedélyesség­gel tartatott meg. A mulatság sikerét nagyban előmozdította az, hogy a kezdet előtt pár órá­val megeredt zápor a tikkasztó hőséget lehűtötte ugyan, de nem a fiatalság jó kedvét; mert a 9 órakor megkezdett táncz csak reggel ért véget. A jelen volt hölgyek közül a következők neveit sikerült följegyezni: Vajdics Károlyné, Hammer Károlyné, Szelestey Lajosné, Grósz Istvánné, Teuffel Mihályné, Mészáros Ferenczné, Udvardy Ferenczné, Gecsö Ignáczné, Klein Gizella, Hau­ber Ilona, Julier Matild, Szily nővérek, Újvári Gizella, Kari Mariska, Steiner Paula stb. — Kitüntetés. Dr. Fischer Lajos pápai gymnasiumi tanár urat és lapunk munkatársát, az országos tanáregyesület a mult napokban vá­lasztmányi tagnak beválasztotta. — Hymen. A bájos Pollák Janka úrhöl­gyet legközelebb jegyezte el Füchsl Alajos gö­dingi nagy kereskedő. Tartós boldogságot kívá­nunk e frigyhez. — fi városi hatóság által megrendelt uj halottas kocsi elkészült. Volt alkalmunk azt Bikky Sándor kocsi-gyáros jóhirü üzletében meg­nézni, s mondhatjuk, hogy az a főváros bármely ilynemű készítményével bátran kiállja a versenyt. A kocsi minden egyes része pápai iparosok ké­szítménye. Éljenek! — Szerencsétlenség. A mult pénteken egy vidéki fóldmives szekerén ment haza a vá­sárról. A hosszú utczában azonban a szekérről véletlenül lebukott oly szerencsétlenül, hogy esz­méletlen állapotban szállították tovább. — Közgyűlés. A pápai ált. ipartársulat ma délután 2 órakor rendkívüli közgyűlést tart, melyen a temetkezési egylet alapszabályai lesz­nek felolvasva és tárgyalva. A gyűlés Németh vendéglős ur lakában tartatik, melyre a tagok ez uton is tisztelettel meghivatnak. Koczka L. elnök. Rácz M. jegyző. — Ez aztán a szerénység, A napok­ban kérdezte valaki egy kis leánytól. »Hogy hívják önt szép virág r« Ne tessék hozzányúlni virágnak* — volt a rövid válasz. — Áthelyezés. Dr. Lázár Albert volt honvéd főorvos Vukovárra helyeztetett át, — helyét Feuer Miksa főorvos foglalta el. — Szórádi Rozi a hírhedt kuruzsló czi­gányleány, a lapunkban is közlött többrendbeli csalásért a pápai kir. járásbíróság által 2 havi elzárás és 150 frt pénzbüntetés, behajthatatlan­ság esetén ennek megfelelő 15 napi elzárásra Ítéltetett. Mindenesetre megérdemelte büutetését. Ugy hisszük azonban, hogy a megrögzött ja­víthatatlan cigányleánynak nem ez lesz utolsó büntetése. — A 71 ik honv. zászlóaljhoz Magie­rek Károly százados helyeztetett át, — a ki a zászlóaljparancsnokságot ideiglenesen már átvette. — Váltók hamis aláírása. Óvatosság ajánlható mindazoknak kik Spanyolországgal üz« leti összeköttetésben állanak. A spanyol keres» kedök igen insolide eljárást tanúsítanak a keres­kedelmi forgalomban. Váltókat az előirt »aeeepto, aeeeptamo« aláírás helyett »accepdto, accepd­tamo« irják alá és e hamis aláírás folytán, a • spanyol váltótörvény értelmében a váltók el­vesztik váltóerejöket. — Szökevények. Mult pénteken egy szerelmes párt záratott el rendőrségünk, a kik azért szöktek meg Veszprémből a szülői háztól, hogy a vidéken valahol egybekelhessenek. A vérmes reményeknek azonban véget vetett a le­tartóztatás és a veszprémi kapitányi hivatal ut ján a leány szülőinek távirati értesítése, hogy a leány hazaszállítandó. — A legutóbbi vásár városunkban igen látogatott volt. A vevők azonban az ökrök drága­sága felett panaszkodtak,

Next

/
Oldalképek
Tartalom