Pápai Lapok. 11. évfolyam, 1884

1884-01-06

Nyílt-tér. A cadiról (Rheuma) • kösx vényről A rideg: évszakok közeledtével, a rossz időjá­rással együtt beköszöntének hozzánk a mi régi gyötrő bajaink, a hurutos bántalmak is, [de különösen a CHÚ­208 s köszvényes fájdalmak. Az emberiséget gyötrő bajok egyikénél sem térnek el annyira a nézetek, a7,ök keletkezeseitek okait illetőleg, mint épen a Qsújsn&l és küsz vénynél. Es ép e?ért könnyen megfogható, hagy az orvosi tudomány, nemünk e két gonosz ellensége ellen ed­digelé oly keveset tehetett és majd minden gyógy­mód és gyógyszer (mint: fürdők, salicylsav, minden­féle bedörzsölés, köszvényvászon, villamosság stb, stb.") ha pillanatnyi enyhülést, javulást eszközölt is, de maradandó sikert Csak nagyon ritkán tudott fel­mutatni. Nagyon valószínűnek kell tartanunk, hogy az e bajokban szenvedők határozott hajlammal, disposi­tióval bírnak azok iránt, és hogy a betegség anyaga a vérben rejlik. E nézetet osztja dr. Liebaut orvos-tudor s szá­mos évig volt kórházi főorvos is, kinek 40 éves or­vosi gyakorlatában számtalan alkalma volt, e nézete megerősítéséül, sokoldalú bizonyítékokat szerezni. Az ő fölötte tanulságos s, könnyen érthető né­pies előadásban irt füzetében (_„A regeneráló gyógy­mód stb." kapható Budapesten, Lampel-féle könyv­I kereskedésben váczi utcza 12. sz. 30 kron) a csúz­ról, köszvényről s ezzel rokon betegségekről kimerítő fejtegetéseket közöl s egyszersmind kijelöli azon utakat s eszközöket, a melyek szerint természetes és ésszerű eljárással a vér megtisztítható s ujjáal­kotható, ez lévén egyedüli módja annak, hogy bajainktól megszabaduljunk. A szenvedők érdekében óhajtandó e könyvecs­kének minél szélesebb körben elterjedése. ™ " " ; • i. —. . ;—e • — n —t-~-—• • • Önkéntes árverés. I A néhai üíéiiief Ii Mihály lia­gyatckáliox faijtozó, a föl éren 5. sz. a. f'eloö liá/. valamint az alsó mezőben levő g(>O<>0 •-ölnyi szánkóid fi", hó 9-én (szerdaii> d. ti. $ órakor g£öis­cző'I János hagyatéki gondnok lakásán önkén les árverés alá bocsáttatik. Ivöz vétlen a tengeren tu.li szállítás lcövetlceztólben Igen olcsón és 9 postán, portómentesen, 5 kr o. é. Mocca, nemes, tüzes 5.45 Ceylo?i-gyÖ7igy, legfinomabb zamatos, . . 5,15 Plantag-Ceylon fényes, szép, 5.15 Plcmtag-rCeylon igen finom zamatos . . . 4.80 Cíiia-kék legfinomabb zamatos .... 4.(5Q Cuba kékzöld, nagyon kedvelt .... 4.40 Menado, finom nagyszerű barna . . . . 5.15 Arayiy-java igen nagyszerű gyönge . . 4.80 Gyötigy-Mocca nagyon finom zamatos . . 4.30 Java, sárga, igen finom zamatos gyönge . 4.36 Java, zöld, igen finom zamatos . . . . 5.— Santos, zo\á, zamatos, szapora .... 3.60 Campinos, gyönge, zamatos 2.40 Tábla-rizs, igen finom hosszú szemű . . 1.50 Tábla--rz3S, legfinomabb nagy szemű , . 1.30 Tábla-rizs, finom durva szemű . • • • 1.15 Gyöngy-Sago, bizt. keletindiai 1.60 Jam.-Ruw, legfinomabb 4 liter .... 5.60 ismert pontos szolgálat mellett Elb-caviar, friss, nagyszerű tartós Ural-caviar, friss, nagyszemü . . . Tej-hering, uj holl. 25—30 h. . . . Kövér-hering, uj, kb. 30 hord. . . Kiéli sprott, nagy, 200 rak. . . . t— nagy 2 rak. Össz Kövér fiimder, nagy, 30 rak. . . . Kasacz-hering, nagy 30 rak. . . . Kiéli sós hal, legfinomabb 45 rak, . —r- finom, kicsiny 180 rak. . . . Csewege-rhering, legfinomabb 200 h. . Fr. lazacz és humer 8 doboz . . . Fr. te?igeri csuka schellhal .... — scholl (Seezunge) 5 kilo rak. Fr. osztriga, delicat, 50 rak. . . . Családi tea, gyöng. igen finom . . Családi tea, gyöng. legfinomabb . , Narancs 30 db. czitrom 40 db. . . 9 o. é. 2,00 3-oo 1.70 1.60 1.16 1.90 2.00 2,00 i-75 1.60 1.36 3-§o 1-75 i-75 2.30 4.00 3*45 1.60 Kérem, czégemet üzletem utánzóival össze nem téveszteni. E. II. Schulz, Altonáhar Hamburg mellett. Fenáll 1864 óta. A VILÁGHÍRŰ FIIOLAJ-j KIVONAT I engemet idült siketségemből gyógyított | II ki, melyért isten után önnek mondok legmélyebb köszönetet s ezt azon ki­pjíji vonalommal kisérem, hogy legyen osz­áll tályrésze a szerencse, az emberiség %M I javára, sokáig működhetni. Mindenki- |T| sjé ne h, ki sikelségben szenved, e szert $j§ legmelegebben ajánlom, Liebau, L. von fp ijj B0guslavsky \% m Ezen íiiolaj-kíVOliat hasz- Éjj 11 nálati utasítással 1 frt 50 kr beküldése ||| I g} mellett kapható a főraktárban Novak |Sj II E,-nél Bécsben, VI. kopernikusgasse 12. |J| HIRDETMÉNY. Ä „gőzcséplógép részvém'tái a sulat u az 1883. évi üzletévre vonatkozó ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 1884, évi- január 20-ÁN d. e. 9 örakpr tartja meg saját házában, melyre a t. részvényesek az alapszabályok 27. §. értelmében tisztelettel meghívatnak. A KÖ5ECÍYÍJIJBS TÁRGYAI: /. Az igazgató és felügyelő bizottság felmentése és megválasztása. 2. Számadások megvizsgálása, mérleg meg állapítása és a nyereség felosztása. 3. Alapszabályok módosítása. Pápa, január 4. 1884. Eikóti Károly igazgató. Laptulajdonos szerkesztő: Dr. FENYVESSY FERENC. Malmok bérbeadása. A Pápa városával határos Igal pusztán a Tapolcza vizén épült úgynevezett VOLT |ifiili MALOM és hozzá csatolt mintegy 18 hold föld, 1884. szt.-Györgytől kezdve, az ennek szomszédságában ugyancsak az Igali pusz­tán és a Tapolcza vizén épült Hatkerekü malom deszkametsző és mintegy 22 hold föld pedig 1 1884. szt. Mihály tói kezdve 3 évre zárt ajánlat utján bérbeadatnak, megjegyeztetvén, hogy az jelőbbi esetleg szt.-Györgynél korábban ís átvehető. 10% bánatpénzzel ellátott ajánlatok 1884. január 3t-én délig Pápain az uradalom számvevő hivatalánál elfogadtatnak, a hol a szokásos szerződési feltételek is betekinthetek. Ajánlattevők közül a szabad választást az uradalom ma­gának fentartja. pipa, 1883. deczember 30. Í Uradalmi felägyeläseg. Pápán a reform, főlanoda betűivel ny Debreezeny K. 1884. ,Helyiség Ó-Kollegium.) I Hirdetmény. i A pápai uszoda részvény­társulat t. részvényesei értesít­tetnek, hogy a közgyülésileg" i883-ik évre megállapított 4 vagyis részvényenkint 401;: o, L osztalékot 1884. január 10-t51 kezdve Waj­dits Károly ur könyvkereskedé­sében a részvények előmutatása mellett felvehetik. Azon t. részvényesek, kiknek ne­vére részvényeik még netán átírta nem volnának, felhívatnak, hogy ez alka­lommal a részvények átíratását is esz­közöltessék. A pápai uszoda részvénytársulat . igazgatósága. ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS KÉPES CSALÁDI LAPOK SZÉPIRODALMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÉPES HETILAPRA. Felelős szerkesztő: Komőosy Lajos. Lapunk — társai között legnagyobb elterjedésnek főváros, vidék s külföld válogatott, fontos hírei; az örvendve — immár liatocllli évfolyamát éli. Miután irodalom és művészet körében felmerülő minden moz­kivanatra mindenkinek kül- ____ zanat. Minden számhoz egy dünk mutatványszámot s egé- A ?) Képes Családi Lapok ' a legolcsóbb, legterjedel- 7 '""^ lcülön regénymelléklet szen tájékozó előfizetési fel- mese bb, legdíszesebb magvar helüap: Meojelen min- könyvalakban.. Havonként „Aő­hivást, e helyen csak rö- den vaS( í rna p egészen ingyenes regénymelléklettel. v ' l(i 9" czirnu divatlap szám­viden emlékezünk meg a Kü | ÖIJ ^ ngyen ) „Divatlap 1 ' és külön „ingyen „Gaz- t!,la » képpel, szabásrajzzal közkedveltségnek örvendő lap- dasági és háztartási lap<\ — Gyönyörű jutalomképek slb- ,ts „Gazdasági és ról. — A „Képes Családi és rendkmili kedvezmények. Háztartási Lap" is jár Lapok" három ívnyi tárta- Megjelen tizenegyezer példányban. ingyenes rnellékletkép A lommal jelen meg a legdi- KÖZVE T IEN ELŐFIZCTFÍK tok ínyben részesülnek. J BO »" !K L , T . ELVE , A ^F" 10 '? S szesebb kiállításban , szép, I tréfás talányok minden faja­fényes , szines borítékban. val A közönségnek ingyen Mnidcn szám sok művészi kivitelű képel hoz. A áll rendelkezésére ..Kérdések" és „Feleletek'. v Ajánla­tölapban vannak eredeti s a külföld legnagyobb íróiból tok" stb. részére a társalgó csarnok. A talányfejlők kö­forditott rövidebb regények, elbeszélések, rajzok, élet- zötí gyönyörű olajnyomalii képek (díszes arany keretbe), képek, humoreszkek; eredeti s más költemények, a regények stb, soroltatnak ki A legközelebbi évnegyedben külön regfciiy-m el I é k let k é p ismét kittinu, cselek vény;razda£. érdekfeszítő regényt adunk. 1—i Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra bárkinek küld bérmentve. Előfizetési ár: egész évre 6 frt— félévre 3 frt — iiejryeílévre 1 frl 50 kr. MEHNER VILMOS Kiadóhivatala: Budapest, papnövelde-iitcssa 8. s/.. 500.000 márka! nyerhető. Ez óriási össze/re! képezi esetleg- szerencsé,' körülmények kö/.t a kormánytól kiinduló s ^1 e-iész áílamvaffyonnat biztosított brauiisehwelo-íI péitzsorsjáléknáf a főnyeremény. * j A lotteria 50.000 uyerempu yt ! kartáj ma/., «melyek 6 részben soroltatnak- kj ' lÁsa ö**s*xe»* soi-sj egyelt roléneic; iltell nyorni. Effy lotteria sem ny U j t | )v ' 1 kedvező nyeremény sorozatot. Különösen az 50.Ö()Q nyeremény következőleg van beosztva : / jutalom á 30C.000 márka 1 nyeremény á 200.000 « j 1 nyeremény á 100.000 « 1 nyeremé?iy á 80.000 « / 7iyeremény á 60.000 « 2 nyeremény á 30.000 « 3 nyeremény á 4.0,000 « 2 7iyeremé7iy á 30,000 « 1 nyeremény á 23,000 « 6 nyeremény á 20.000 « /2 nyeremény á 13,000 « 1 iiyereméiiy á 12,000 « 22 7iyeremc7iy á 10000 « 1 nyeremény á 8000 « 3 nyeremény á 6000 «. 33 7iycremény á 3000 « 2 7iyere7)ié7iy á 4.000 » JOJ 7iyerei?ié7iy á 3000 » 313 nyeremény á 2000 « J23 7iyereitié7iy á IOOO » 1048 nyercmétiy, á 300 « 100 7iycremc7iy á 300 « 30 7iyeremény á 230 « 25 7iyercmé7iy á 24.0 « 83 nyeremény á 200 « 33760 7iyeremé?iy á 130 « 136^3 7iyeremé7iy á 130, 100, 80, JQ­és 40 7nái'ka, A sorsjegyek ára hivatalosan és pedig az l rész számára I negyed eredeti sorsjegy ára 2 frt S50 kr. é • \ fél „ ,, „ 3 frt — kr. o é. 1 2gósz „ „ ÍO frt -r- kr. 0 é.-hen vannak megállapítva. A megrendeléseknél az illető összeget papírpénzen vagy oszlr és magyar póstabélyegekben kérjük beküld,ni legkényelmesebb azonban a postautalvánnyal! küldés A megrendelt sorsjegyek beküldéséhez a hivatalos huzási lajstromot is mellékeljük, a melyből minden viláiip­san látható. — Ha valamely elfogadónak a huzási lajstrom nem tetszenék, készek vagyunk a hir/ás kezdete elf II a sorsjegyeket visszavenni és az érle fizetett összeget vissza- : szolgáltatni. Minden megrendelőnek neve lajstromunkba azr.i., -1; feljegyeztetik és rögtön minden huzás ulán közvetlen úlla- Í lünk, annélkül, hogy erre minket bárki is felszóllilana, min­den sorsjegy tulajdonosnak megküldetik a hivatalos buhi lajstrom. A nyeremények kifizetése állami ellenőrzés mtliell minden huzás ulán történik. ' Czégünknek több mint 70 éves fenállása óla i. II- . szőr volt alkalma osztr. magv. országban 250.000, 100 00, 80.000, 60.000, 40.000 márkányi főnyereményeket kiférni' s ez által számos család szereneséjét megalapítottuk az wir,' magy, birodalomban. Ezerekei fektetnek olykor oly vállalatokba, • amelyekben a nyecmény egész bizonytalan, ezért bizonyé­hogy uehány forintot sem kell sajnálni egy sorsjegyvélelére : egy az államtól kiinduló és az állam által biztosított lőtte­riától, amely oly nagyszerű sorozatot nyújt és a mely által. esetleg egy nagy lókét szereztetni. Tekintettel a jelentékeny részvételre, amely ez állami pénzsorsjálókhoz biztos kiírás­ban van, kérjük a megrendeléseket minél előbb elküldeni,; senimieselre később mint j évi január lO-ifeí* ; merte napon a huzás la.aladélttalairu.1 nifjí- ' történik. • A megrendelést közvetlen hozzánk kérjük cziinezni , ISEYMAL & Co., Hambnm. vagyon Mérleg számla 1883. évről. T ehei Tétel frt kr. Tétel frt kr. 1; 648.s7Tház lagosztályi illetékkel 5000 — | 11 40 darab részvény, per 5(30" frí~2ÖŐ0Ö— ; Két régi gőz és cséplőgép fel- j ! 2 Jelzálog kölcsön 2700 — 2j szerelve 5700J — 3 1877. évi fel nem vett osztalék 75 ­3; Három régi gőzgép .... 4750— 4 Vagyon többlet mint egyenleg 160957 4j Három uj cséplőgép .... 5130— 5^ Műhely felszerelés és reserv részek 600 — 6j Egy kocsi és lószerszám ... 40 - >^ 7j Zsákok, rosták és tizedes mérlegek 665 — 8jRes.erv cséplőgépek .... 500— >v 9| Készp énz takarékpénztárban . . 1999 57 7~ [2438457 ; 24384J57 Kelt Pápán, 1883. évi dezzanber 31-én. *iwhvald Antal m. k. Rikóty Károly m. k. könyvelő. igazgató. A j^pápai gözcséplqgép részvény-társulatnak" jelen 1883. évi mérleg számlája általunk áltatván, s az üzleti könyvekkel és okmányokkal összehasonlittatván: helyesnek ta­J J áJ>áu, 1884.. évi január hó 3-án. K. m. k. Lövy Adolf m. k. Antal Gábor m. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom