Pápai Lapok. 11. évfolyam, 1884

1884-01-06

gleget azon követelményeknek, melyeket egy vidéki laptól méltán- -megvárni lehet, erre nézve Ítéletet mondottak t. olvasóink akkor, mikor le* bftÖvé tették iapunk fenállásának második év­tizedét. Tény az, hogy ezen 10 éves pályafutás alatt örzetlenül' szolgált lapunk a közérdeknek, m ég pedig teljes odaadással, függetlenül és min­den befolyástól menten. — Ma midőn e lap tizen­egyedik évi pályafutását kezdi meg,' csak lapunk létezésének idejében történik változás, de nem irányában, programmjában. Hűen irányunkhoz kezdjük meg az uj évtizedet s kiknek egyedül szolgálni óhajtunk, — olvasóinknak szivböl bol­dog «j évet Ivánunk. — Fényes bál. A budapesti orvosok bálja — mely folyó hó 24-ik napjára van kitűzve, valóban fényes és nagyszerűnek Ígérkezik. A rendezőségnek sikerült lady patronesse-ül gróf Esterházy Móriczné sz. Stockau Paula úrnő Ö méltóságát megnyerni. — Tóth Dániel volt járási szolgabíró, f. hó 2-án hagyta eí városunkat, hogy m. főszám­vevoi hivatalát a központban elfoglalja. — Az öreg ur jó kedélyhangulata s talpraesett eredeti megjegyzései miatt, még igen sokáig emlékében fog élni társas köreinknek. Adja Isten, hogy az uj pályán feltalálhassa az igazi és valóban meg­érdemlett boldogságot. — ßylveszter éjjelét városunkban több magán házaknál is megülték, Szép és nagyszámú társaság gyűlt egybe Kiss László urod. jószág­felügyelő vendégszerető házában is, hol érdekes hangversenynyel és tüzes tánczczal búcsúztak el az ó-évtöl, köszöntve az újat. — Horváth Lajos a «Papai Lapok« volt szerkesztője és a pápai járás újonnan megválasz­tott szolgabirája, az uj év első napján kezdette meg hivatalos működését. —• Mi, kiknek több­szer volt alkalmunk meggyőződést szerezni, kü­lönösen a városi közgyűléseken a szolgabíró ur erdyességérol, teljes megnyugvással tekintünk a/.on járás jovö sorsa elé, melynek élére öt a közbizalom emelte. — Kinevezés. Takács Lajos veszprémi kir. törvényszéki jegyző, ki hivataloskodását a feloszlatott pápai kir. törvényszéknél kezdette meg, a devecsen kir. járásbírósághoz aljárásbi­ronak neveztetett ki. — Sylvester est. A' pápai casinó Syl­vester estéjét, régi szokás szerint társas vacso­rával ünnepelte meg. A legelső felköszöntést O.-vald Dániel aligazgató mondotta méltóságos gj"f Esterházy Móricz úrra, mint a pápai casino főigazgatójára. Erre Horváth Lajos szolgabíró emelt poharat és éltette a casinó buzgó alelnö­két. A beszéd végeztével a társaság egyik tagja, Amerikában időző zenetártulatunktól ezen alka­lomra vett levelet olvasta fel, mely a követke­zőleg szól: Amerika, St. Albans^ 1883. évi de­ezember hó 12-én. Mélyen tisztelt nagy tekintetű casinói társas kör! Miután mi más világrészben működünk, mint a melyben hazánk fekszik és így igen igen messze vagyunk, engedjék meg nekünk, hogy uj évi üdvözletünket Írásban ad­hassuk át, ha már zenével nem tiszteleghetünk úgy mint azt az előző években, mindenkor kö­telességünknek tartottuk megtenni. Fogadja a casinó minden egyes tagja szerencse kivánatun­kat az uj évre. A zenetársulat megbízásából: Kukhely József. -— A polgári körben szintén megünne­pelték Sylvester estéjét. A rendezett társas-va­csoránál elsőnek dr. Makara György szó Halt fel és szexkott humoros előadásával, a társaság vig ktdélyhangulata mellett búcsúztatta el az ó évet* Nagy Boldizsár városi főjegyző Heykál Edére, a polgári kör pénztárosára emelt poharat. — Figyelmeztetés. Az ismeretterjesztő egylet barátai figyelmeztetnek, hogy ma délután 3 órakor az egylet érdekében, a városház nagy­termében értekezlet tartatik. — Villany-világítás. Azon két vállal­kozó, kik a villanyvilágításnak városunkban le­endő létesítése tárgyában ajánlatokat nyújtottak be a városi tanácshoz, a legutóbbi városi köz­gyü'és határozatához képest, a jövő hóban pró­baviiágitást fognak rendezni varosunk föutczáin. Valóban kívánatos is volna már, hogy utczai világításunk., ha az a városi pénztár nagy meg­terheltetése nélkül eszközölhető volna, — a kö­zönség kívánalmainak megfelelőleg alakíttatnék át. — Sport. A kocsolya-egylet a jégpályán ma délután 2 órakor zenével összekötött kor­csolya-versenyt rendez. — Halálozás. Dukai Takács Sándor — me­gyei árvaszéki elnökünk testvére, mult hó 29-én 51-ik évében Dukában elhunyt. — Örvendjetek tánezosok. Az 1884-ik évi farsang, 20 nappal lesz hosszabb mint a ta­valí. — Egy áldozat. A'ig kezdte meg me­gyénkben a csendőrség működését, már is egy áldozatja van. Várpalotáról tudósítanak bennün­ket, hogy ott egy m. kir. csendőr meggyilkol­tatott. A gyilkosság részleteiről még nem érte­sültünk. Az elővizsgálatot Kletzár Ferencz szol­gabíró nyomban megindította. -. — Rablás- Farkas Mihály pusztagyimóthi lovász Silvester éjjelén Csóton lakó szüleitől egy ársavai haza felé ment. Midőn az első kőhídhoz értek, Farkas Mihály véletlenül elejtette néhány szivarját. Keresés közben azt monda társának' hogy csak menjen előre, majd ö a szivarok fel­találása után követni fogja. Alig. távozott el azonban tőle társa, midőn a hid alul egy ember ugrott ki, megrohanta, földre tiporta és tárczá­ját melyben -1-frt-12 kr volt magához vévén, a sötétbe hirtelen s nyomtalanul eltűnt. — Meghívás. A pápai korcsolya-egylet ma d. é. ii és % órakor a városház -n-gyter­mében közgyűlést lart. — Veszprémmegye törvényhatósága mult hó 28 án rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlésén a főispán távollétében az alispán elnökölt, üdvözölve a csekély számban megjelent törvényhatósági tagokat. A közgyűlés első tár­gyai Soós Lajos városi árvaszéki ülnöknek ön­gyilkossága és a városi árvaszéki ügyek voltak­Az alispán kijelenté, hogy Soós Lajos öngyil­kossága következtében felszinre került árvaszéki ügyek megvizsgálására egy bizottság küldetett ki a városi törvényhatóság kebeléből, mely bi­zottság már eddigelé is konstatálta, hogy az öngyilkos hátrahagyott levelében gyanúsított egyének teljesen ártatlanok, mert az árvaérték egy bizottság közvetítésével már ápril 11-én beutaltatott a városi közpénztárba. Mindazon­által az alispán jónak látja, ha az a bizottság most minden árvával leszámol. A bizottság tiszta működésére elég világot vet az is, hogy a fize­tett szakértő mellett folyton jelen van a bizott­ság egy tagja, és az ügynek minden stádiumá­ról jelentést tesznek az alispánnak, ki ezt viszont havonként a közigazgatási bizottságnak referálja, sőt ha szükségesnek látja rendkívüli közigazga­tási bizottságot is hi egybe. A közgyűlés az al­ispán jelentését tudomásul vette. — Verekedés. Folyó évi január hó i-én há­rom legényke mulatott a salamoni vendéglőben. Miután falun, legény észjárás szerint mulatságnak sem nevezhető az a társas összejövetel, mely nem verekedéssel végződik, tehát Takács János és Horváth János is ilyen mulatságot akart szerezni magának akkor, midőn össze vesztek harmadik társukkal, Vesztróczy Antallal. Kituszkolták az udvarra, ott az egyik bicskát rántott elő, azzal Vesztróczinak nyakát egészen a gégéig felhasí­totta, azután még oldalába tett három olyan szúrást, minek következtében ha nem is hal "bélé; de legalább 5 hónapra ágyhoz lesz kötve a sze­rencsétlen. — Statárium Veszprémmegyében. A közbiztonsági állapot megyénkben, a közelebbi időkben nagyon megingott. Vámos községben okt. 31-éu Török Lázár neje 3 rabló által meg­támadtatva, lelövetett. Weltner Mór dobai lakos Spangl C-ábor szökött katona által kiraboltatva szintén meggyilkoltatott. Ez elfogatott ugyan, de elfogatása egy pandúr életébe került. Fried­bauer Móricz börcsházi pusztai bérlő nov. 21-én négy egyén által kiraboltatott. A nagy vásonyi uradalmi pénztárban, mult hó 3-án 8 fegyveres egyén által elkövetett vakmerő rablás szintén ismeretes. A zirczi járáshoz tartozó Akii-pusztán folyó hó 1-én 5 rendbeli rablás és betöréses rab­lás követtetett el. A rendőrségi intézmények életbeléptetése ily ájlapotok mellett várvavárt dolog volt megyénkben s a megye intéző körei biztosan is hiszik és reménylik, hogy a csendőr­ség jó hírnevéhez méltóan, véget fog vetni a gazemberek rakonczátlankodásainak. De mivel a pandurrendszer alatt, az élet és vagyonbiztonság megtámadása már oly mérveket öltött, hogy a helyzet jelenlegi állapotában, a rendkívüli intéz­kedések megtétele elodázhatlan, a megye tör­vényhatósága rögtönbiraskodási eljárás elrende­lését kérte a kormánytól.' A kormány a megye kérelmének helyt adott, s az igazságügyminisz­ter a törvényszék elnökét már utasította, hogy addig is, mig a rögtónbirósági eljárás szabály­szerűen kihirdettetnék,' a rögtönitélö bíróságot haladéktalanul alakítsa meg. Mint értesülünk e rögtönitélő biróság Dr. Laky Kristóf ömtósága elnöklete alatt rriár meg is alakult. — Nem várt támadás. Mészáros Andor József vaszari legény a mult napokban a vaszari korcsmában mulatott. Midőn ezt bizonyos Ihász József, Kis Dénes, és Mészáros József ugyanoda való legény társai, — a kik nem tudni mi okból mulató társukra már régebben haragudtak, meg­tudták, rögtön a korcsma felé siettek, itt elrej­tőztek és midőn a semmit sem gyanító Mészá­ros Andor József a korcsmaházból kijött, meg­rohanták és annyira megkéselték, hogy életéhez kevés a remény. — Művészek Noszlopon. Noszlop köz­ségben a mult hét folyamán, két tagból álló színtársulat ütütte fel sátorfáját a nagyvendég­lőben. A színlap nagy betűkkel hirdette „Dobó Katiczá"-nak fényes és vörös bengáliai tüzfény mellett, esti 6 órára kitűzött előadását. A terem zsúfolásig megtelt. Feszült figyelemmel leste a közönség a színdarab megkezdését. —Végre ha­tot ütött az óra. A függöny — pardon — a gyékények széthuzatnak és a színtér nyitva áll. Egy óriási tyúkól jelképezte Eger várát, — a sánezokat pedig egy hordozható jászoly helyet­tesitette. Ha már a kiállítás nem is volt valami fényes, a közönség valahogyan csak megbocsá­tott volna még azért, — de midőn észrevették, hogy a művészek „Dobó Katicza" színdarabot csak hírből ismerik^ elkezdtek fütyölni, pisszegni és dörömbölni, minek következtében a gyéké­nyek Dobó Katicza gyöngéd ujjai által ismét összevonattak. Erre mintha ; épen . semmi sem történt volna, leültek a .korcsmaszobába és • jóí­zűen megvacsoráltak.— Midőn valaki-azt;kér . dezte tőlük, hogy nem boszankodnak e a. nyert füttyök miatt, — egész kedélyesen azt a vá­laszt nyerte, — hogy annak csak végtelenül örülnek mert ez által a legnagyobb zavarból let­tek kimentve, a mennyiben nem kellett nekik a játékot folytatni. Most értesülünk arról is, hogy Noszlopról, •— a téli szini évadra Nyögérre rán­dulnak át. Ajánljuk őket a szolgabíró ur' fi­gyelmébe. = Kinevezés. A veszprémi kir., törvény­szék elnöke, Szupics Antal ügyvédjelöltet, a helybeli kir. járásbírósághoz, segély dijas jog­gyakornokká nevezte Wk. — Uj posta- Szt.-Gál községben folyó évi január hó i-ső napjától kezdve, postahivatal lépett életbe, — A vörösberényi posta megkezdte működését. Postamester H e t e s s y Dániel lett, kit lapunk utján is ismernek olvasóink. — Nyilvános köszönet. A helybeli »Wahrman Mór« (betegsegélyzö egylet) szent czéljához a következő nagylelkű emberbarátok járultak kegyes adományaikkal. T. Tectiet Adolf j ur 5 frt. THoffner Albert ur 5 frt. T. Dr. Löwy László ur 6 frt. T. Máday Sándor ur 5 frt. T. Fischer Adolf ur 3 frt. T. Techet Adolf ur önk. ajánlott évi dijul 5 frt. T.' Slésinger Vilmos és Ferencz urak önk. ajánlottak évi díjul "8 frt. Az egylet nevében ezért hálás köszönetét nyilvá­nítja . -az elnökség. — Kimutatás, a születések és halálozá- • jókról az 1883-ik év folyamán. Rom. kath. val-' Iásuaknál szül. 165 fi,.i82 nő-gyermek, össz. 347. Ezek közül törvénytelen: 25 fi ésio, nö-gy. Össz. 44. Halva szül. 5 fi és 11 nő gy. össz. 16. Iker­pár 4. Meghalt 148 férfi, iöonö, öász. 308. Ezek közül törvénytelen: 19 .f. 13 n.'Össz. 32. Halva' született: 5 f. 11 n.össz. 16. Ref vallásuáknál szül..­31 f. 22 n. össz. 53. Meghalt: 26 f. 14 n. össz.­40: Házasságra kelt párok száma: 13. Ág. h. evang. vallásuáknál. Született:-24 f. 12 n. össz. 36. Ezek közül törvénytelen: 3. Meghalt: 13 f. 11 : n, össz. 24 Házasság köttetett össz. 19. Ezek közül 8 tiszta és 11 vegyes h. Izr. vallásuáknál: Szül: 68 1. 47 n. össz. m. Törvénytelen: 3. Meghalt 55 f. 4$ n.' Össz'.'-ioo. Házasságra kelt: 23 pár. '.'..'.*• — Kitüntetés. Dr. Palotay Ferencz'apát­kanonok és egyházmegyei, fötanfelügyelö, Horváth Endre koppan vi róm. kath. kántortanítót, a nép­nevelés körül szerzett érdemeinek elismeréséül, di­csérő oklevéllel tüntette, ki. — Olvasóink' figyelmét felhívjuk a „vi­lághírű, fűolaj kivonatra, mely idült siket-séget gyökerésen gyógyit. Kapható Nóvák E. nél Bécsben. . — Városunkban meghallak decz. 29—jan. 4.-ig•; Szarka István, róm. kath., 66 éves, vízkor. Fridiién Sándomé, róni. kath., 34 éves, rák. Ács Ferencz, róm. kath., 34 éves, tüdővész. Gyimóthy Sándor, ref. 43 éves, tüdővész. Gros/. Henrik gyermeke Arnold, izr., 1 '/ t éves, gyermekaszály. Özv. Varga Józsefné, ref. 68 éves, gutaütés, A SZOMSZÉDBÓL. — Gróf Battyány Lajos, Györmegye és Győr sz. kir. város főispánjává neveztetett ki. A gróf a legfiatalabb főispán. Csak ez évben éri el nagykorúságát. — A győri nőegylet február 6-án thea estélyt rendez. — Személyi hirék • Ujvárf Ferencz volt pápai káplán* jelenleg kapósvári plébános, a ka­posvári kerület esperesévé, — Dr. Rada. István városunk szülötte szentszéki jegyzővé neveztet­tek ki. Gratulálunk. — Vásmegyéböl. A vasmegyei fiatalság álral rendezendő bálra nagyban folynak az elő­készületek. — Goromba tréfával ültették fel a múlt héten a fővárosi lapokat. Azt a hirt közöltették, hogy a győri rendőrkapitány felakasztotta ma­gát. Persze, egy szó sem volt igaz e hírből, ha-' nem az már csakugyan igaz, hogy az ilyen hir­kovácsok, kik olyan hamar akasztatják fel az embereket, önmaguk a legnagyobb — kötni valók. — A „Sopron" az új évben szerkesztőt cserélt. Az eddigi derék szerkesztő dr. B a á n Endre, megyei tiszti ügyészszé lévén megvá­lasztva, helyét Német Ferencz foglalta el. Üd­vözöljük. — Zalamegyében egy »megyei kör« ala­kításán fáradoznak. A májusi közgyűlésen lenne a végleges alakulás. Több sikert kívánunk a za­laiaknak, mint a jobb sorsot érdemelt »Vesz­prémmegyei kör«-nek : osztály részül jutott, mely végtelen nagy garral véglegesen megalakult a végleges végelgyengülésre. — Általános részvét mellett temették el a mult héten Keszthe A temetési szertartást nagyméltósága helyett prémi kanonok végezte, yen B o g y a i Lajosnét. a veszprémi püspök: ö T a 11 i á n Lázár vesz­Jánosi Ágoston oldal­kanonok, Ambrus Mihály apát segédlete mellett. Áldás poraira. *-— Zichy Jenő gróf — mint közvetlen for­rásból írhatjuk — lemondani szándékszik Fehér­megyében elfoglalt megyei iáz* tagságáról, s mint virilista.megyénkben.óhajtja- jogát gyakorolni:. — Keszthelyen .jan. 19-én lesz a »gaz­dász bálc, ínely fényesnek ígérkezik. Ä-bálban^­sorsjátékot is rendeznek. ; - - • .-; ­—A főúri körök egyik nagylelkű hölgytagja .­jótékonyságáról általánosan ismert gróf Star kein­bergné, született báró Luzensky Klára, a móri " urodalom egyik birtokosa tegnapelőtt f. hó 4-é«*;_ Móron-, Fehér megyében meghalt. Egyike 'volt­azon kiváló úrnőknek, kik csak jót tettek éle­tükben; Móron és vidékén,'a szegények ésszen­vedök valódi anyja volt. Temetése holnap "dél­után lesz. --, — Villamos világítás Kaposváron. Kaposváron villamos világítás behozatalát .ter­vezi az ottani polgármester Német Ignácz. ^7­Egy kis -géppel, melyet a budapesti Ganz és társa gyára készített, rnuít hó 18-án tartottak­világítási kísérletet, mely teljésen sikerült. ' — Somogy megye fiatalsága e hó 16-án nagy bált rendez Kaposváron. . —Rablógyikosság. Zalamegyében' Gelsén, ismeretlen tettesek, Mór Mihály földmivelő há­zábabetörtek és a 70 éves házigazdát borzasztó kannibalisrhussal meggyilkolták. A gyilkosok ret­tenetes müvük befejezése után, mintegy-ipo frt készpénzt, női ruhákat és sertéshúst, raboltak el. ' NAGYVILÁGBÓL,. . \ ~ Bárom bolondság. A quäkkerek .azt tartják, hogy három bolondság van, a mit az em-; berek tesznek. I: bolondság az, hogy az. emberek háborúban ölik egymást; mikor ugy is meghal­nának. II. bolondság az: hogy a gyümölcsöt a fáról lerázzák, holott, anélkül is leesnék" az, ha" megérik, III. bolondság az, hogy a férfiak járnak a nöiC után, mert hiszen ha nem járnának, a nők tennék meg azt? Igazunk van-e azt az olvasóra, bizzuk. ' ­— Miként étkeznek Mexikóban. Tár­sas étkezések alkalmával . csak a nők és éltes. vagy magasrangu férfiak foglalnak helyet az asz> tálnál, a fiatalság pedig a hölgyek ,mögött vesz állást és kötelességükben áll a választottat fel­szolgálni , kívánságait ellesni sőt az általa- tá­nyérjára kivett húsdarabot szépén felszeletelni.­Hogy ez minél könnyebben legyen eszkÖzölhetö$*e czélból a fiatal emberek'átnyulnak a hölgyek vállain s hogy a felszeletelést láthassák is fejükkel kény­telenek közvetlenül a hölgyek fejeihez hajolni. Mindenesetre ez a leghelyesebb alkalom hogy a nőknek a fiatalság udvarolhasson, a mit kü­lönben ottan, — mint" e sorok iiója tapasztalta, —„nem is szoktak elmulasztani. — A levelező lapok száma, mélyek 1869-ben létesültek, Európában manapság már 400 millióra rúg és az egyesült áljamokban 300 milliót tesz ki. — Furcsa becsületsértés. A eillii tör­vényszék 15 frt pénzbirság, nem fizetés esetén 3 napi fogságra itélte a hohenheggi Ielkészt,a kt ZottI Ferencz hoheneggi lakost ,,nemcsúr"'-nak nevezte. Nemcsúr slovénül annyit jelent .mini „német". Közgazdaság 1 . A soproni kereskedelmi és iparkamara köréből. —jgg3 Hirdetmény* A soproni ma<ry. kir. pénzügy igazgatóság felhatalmazhatott", hogy az ugyan — itteni fó'vámhivatal­nál vámhiteíeket engedélyezhessen. Azonban a vám­hitelben csak egészen megbízható kereskedők és gyá­rosok részesíthetők ; kizá'rvák tehát mhtfiazok: a) kik nyereség vágyból eredő' büfltett, vétség, vagy- egyéb ilynemű törvényszegés migtt már bün­tetve voltak; vagy a vád terhe alól csak a bizonyí­tékok elégtelenségé miatt oldattak fel ; b~) kik csempészkedés vagy súlyos jövedéki áthágásban bűnösöknek találtattak, vagy a kik ellen az ezek miatt megkezdett vizsgálat, bizonyítékok hiánya miatt megszüntetett; ' . > c} kiknek vagyonára csőd nyittatván, az elle­nük fogonatositott csődeljáiás alatt a bűnös eselek­ményvádja alól nem oldatlak fel; d") kik azon hivatalnál, hol a hite! engedélye­zendő volna, a közel elmúlt évben egy ezer fo­rintnál bevételi vám fejében (a szabadéki illetéket és fogyasztási adópótlékot ide ért ve) kevesebbet fi­zettek. Ez azon megjegyzéssel tétetik közzé, hogy azok, kik vámhiteléit folyamodni akarnak, a folya­modványnak mikénti felszerelését a kamaránál meg­tudhatják. Sopron, 1883. évi deczember havában. A kereskedelmi és iparkamara. Vasúti menetrend. Érk. K.'-Czellből d. ü. Í 6. 49 p. regg. 6 ó. 2a p. Érk. Győrből . . d. 'e. *2 ő. 19 p. este V7 ó. .29 p' ; Indul K.-Czellfeléd e. i? ó. 24 p este ' 7 o> H p. Indul Győr felé . d u. 2 ó. 5Í">. _ regg. í 6* ó. 42 p. SZERKESZTŐI ÜZENETIJK. — Gizellánál*. A jégről irt *e%g sorokat hí­vőre adjuk. Rézesókunk. . J • — E. Farkas itálmáix úírrialt. Kö­szönet'. » " ' " . • — IIOfírria 1111 Jaltalb. ,,Mit Akarnak á mun­kások?" - Nem közölhető. " - 1*' :

Next

/
Oldalképek
Tartalom