Pápai Lapok. 11. évfolyam, 1884

1884-07-20

Minden vasárnap. Közérdekű sürgős közlésekre koronkint rendkívüli számok is adatnak ki. Bérmentetlen levelek, csak ismert keséktől fogadtatnak eL Kéziratok nem adatnak vissza. A lapnak szánt közlemények a lap SZERK. hioa falába (_0 - k o 11 eg i u m épület) küldendők. PAPAI Ii AP K Előfizetési dijali. Egy évre 6 frt. — Félévre 5 frt. Negyed évre 1 frt 50 krajczár. Égy szám ára 15 kr. HIRDETÉSEK I hasábos peíitsor térfogata után 5 kr, nyilttérben 25 krajczárrac számítolnak. Bélyegdij mindig külön fizetendő. Az előfizetési dijak, s hirdetések a l ap KIADÓ hivataláb a (ref. főiskola nyomdája) küldendők. Pápa város hatóságának és több pápai, s pápavidéki egyesületnek hivatalos közlönye. A nép és a nép A gazda előtt ma már körülbelül nem kétséges többé az aratás eredménye. Tudja, hogy a kasza pengése, a sarló húzása és a hosszú vonalokban sorakozó kalangyák micsoda értéket képviselnek ?! Bizony a szárazság, meg a nedvesség, a rozsda, meg az üszög; a szélvész, meg sok egyéb elég kárt okoztak. De az állam persze (s ez természe­tes) nem igen kérdezi az aratás ered­ményének minőségét. A földet és a bir­tokost terhelő kötelezettség csak annyi maradna akkor is, ha sem szárazság, sem nedvesség, sem rozsda, sem üszög, sem egyéb mindenféle néven nevezett és meg nem nevezett Istencsapás elmarad vala is! Adót bizony fizetni kell igy is, úgy is, hiszen ez az államnak ereje, mint ezt már Cicero is rég megmondotta. Epen azért csak szánandó mosolyt érdemelnek azok a komédiás őrült „gyász­magyarkák," kik oly együgyűnek merik népünket gondolni, hogy azok majd elhi­szik, ha a Paprika Jancsi gesztikuláczió­jával és a kappan hang fülsértő élessé­gével oly Eldorádot Ígérnek, a hol majd csupa aranyos jólét mellett adót nem kell fizetni! Bolond az, ki ezt állítja; bolond az, a ki ezt elhiszi. Fájdalom, felvilágosult korunkban is akad ilyen bolond, s épen azért, ha elfogadjuk is Knigge mondását hogy a föld elég nagy, hogy azon a bolondok elférjenek, még is nem fog ár­tani, ha azok, kik a társadalomban akár mint lelkészek, akár mint közigazgatási hivatalnokok, akár mint néptanítók, elöl­járók a népre már elfoglalt állásuknál fogva is bizonyos befolyással bírnak, — ha azok, a bolond beszédek és őrült iz­gatások erkölcsi kolerája ellen, minden alkalommal fertőztelenitő szereket hasz­nálnak. Mert miként egy kolera betegtől ez­TÁRCZA. Mi furcsa a világ sorja . . . Mi furcsa a világ sorja! Csudáskodik az idö. Izzasztott a vad December S most fagyaszt a Nyárelő. Furcsa bizony, s ha ez igy tart Megérjük még, meglehet: Tavasszal a gyümölcs érik S őszkor lesz a kikelet. Egy, csak egy, mi változatlan, S nem lesz máskép sohasem Meleg télbe, hideg nyárba' Fáj az élet én nekem. A BERLINI TÁRSASÁGBÓL. („La sociéíé de Berlin."") III. A KANCELLÁR. Bismark hercegről már annyit beszéltekés írtak, hogy valóban zavarban vagyok azokat ismételni, mit lehet még mondani egy oly em­berről, kivel a történelem a legenda és rege egy­aránt foglalkozott? Busch ugyan megkísértette, hogy bennün­ket ezen óriás magán életébe beavasson, és őt pongyolában és papucsban mutassa be; de e kí­sérlet sem ért célt, és a herceg még mai na­pig is talány mindazok előtt, kik jelleméről helyes fogalmakkal akarnak birni. Még a hozzá közeledők sem tudtak behatolni e sokoldalú egyéniség titkaiba, ki nagy értelmisége — ve­szedelmes szeleménél fogva;'felülmúlja Machia­ren is megbetegedhetnek, úgy csinál — már a közmondás szerint is — egy bo­lond száz bolondot. Nekünk pedig elég van a bolondok különböző fajtájából! Nem az a nép igazi barátja, a ki még a távol jövőben is ábrándnak ma­radó dolgokat ígér, s azt, ki szerény vi­rággal is megelégedni kész, virágos kert­tel bolondítja, s a ki felizgatja lelketle­nül otromba eszejárásával a nép kedélyét! Az a nép igazi barátja, ki óva inti a népet iiy bolondoktól, — ki igaz szív­ből, okos észből jövő jó tanácscsal szol­gál neki, miként kelljen izzadásának, fáradságának eredményével gazdálkodni, miként kell és hol keresni az esetleges károsodás ellen a védelmet, a jogtalan­ság ellen az igazságot, a nyomorral szem­ben a — kenyeret ?! Ilyen becsületes jó­zan népbarátokra van népünknek szük­sége, nem pedig komédiás bolondokra. Bár vennék e szerény rövid sorokat fi­gyelembe azok, kikre azok méltán vo­natkoznak ! A kolera. (Folytatás.) Az említetteken kivül, még nagy befolyása van a kolerára a levegő hömérsékének. Meleg időben jobban és hamarább terjed el a kolera mint hűvös időben. A kemény hideg megöli a kolera mikrobákét; a megfagyott földbe, nem birnak behatolni. Ezért támad a kolera mindig tavaszszal vagy nyáron és vándorol addig, mig a tél hidege meg nem öli. A tenger színe feletti magasság nem akadályozza terjedését, a mily magason laknak emberek, oly magasra követi őket, mit a tapasztalat már sokszor bizonyított. Ezekben előadtuk volna a kolera legfőbb természetrajzi sajátságait, a mennyire eddig is­merjük. Lássuk most a védekezési módot. A kolera csak ott támadhat, hova annak ragálya vitetik, ha tehát sikerülne azon helyet, hova a kolera először becipeltetett, teljesen el­zárni mindennemű közlekedésiül, a járvány egész tartama alatt, akkor a kolera nem tudna elter­jedni. Ezen alapszik a vesztegzár-quarantaine haszna és gyakorlata. Minél tökéletesebben van vellit furfangja és Richelieut az emberek iránti megvetése által. — Nagy hatalmának titka csu­pán csak abban áll, hogy végtelen könnyűség­gel változtatja nézeteit, elhagyja barátait, udva­rol ellenségeinek: és nyer egyiknek neheztelése másiknak gyűlölete, valamennyinek pedig önzése folytán. Lelkiismerete igen tág és minden ne­hézséget mellőz. Más nagyravágyása nincs, mint hogy általános hatalommal bírjon az emberek, a dolgok, a császár és a nép felett. Bismarck annak előtte csak hazája javára volt nagyravá­gyó; az volt óhaja, hogy Poroszország az első helyet foglalja el az összes európai hatalmak közt; ma már azonban bátran lehet állítani, hogy e nagyravágyása teljesen elenyészett, hogy helyt adjon azon élénk vágynak, mindenki felett sa­ját énje által uralkodhatni. Az igazat megvallva nem csak ellenségeit tudja az útból eltenni, de de barátjaira is hasonló sors vár, ha útjában állnak, vagy öt untatják. Ismeretes, hogyan járt el Armin gróf irá­nyában és csak Delbrück, gróf Stalberg s gróf Eulenburgra, mint barátjai és hajdani munka­társaira utalunk, kik neki nem tetszvén, eltün­tette, megsemmisítette őket. Modora a császárral szemben sajátságos; szörnyen affectálja öreg uralkodója iránt a hó­dolatot, valósággal azonban kényuralmat gya­korol fölötte. A mi Auguszta császárnét illeti, ö soha sem szívelhette a herceget, söt meghitt­jeivel intrigált is ellene. Nyilvánosan ritkán láthatni a kancellárt, mindig jobban elzárkózik családja körébe, mely öt a leggyöngédebb figyelemmel veszi körül. Neje derék jó nö, férjét a naivságig bámulja és szereti igazán mélyen. — E házasságból két fiu és egy leány született; az idősb Herbert gróf, ki sokat beszéltetett magáról egy, szépségéről hires delnöveli botrány alkalmával; különben hiu és el van telve saját énjével, miért is a társaság ez keresztülvive, annál nagyobb sikere. Mig a kolera Ázsiában, Afrikában vagy Amerikában van; az európai összes tengerparti városok vesz­tegzár alatt tartják — különféle számú napig — az inficiált vagy gyanús országokból jövő hajókat. Ilyenkor még relativ nem nehéz a kolerát távol­tartani, mert a bajt nem lehet más uton behozni mint hajón. A tapasztalat azt mutatja, hogy a vesztegzár nem mindig biztos óvszer, mert nem kezeltetik mindenütt a szükséges szigorral. Eh­hez járul még hogy a kolera lappangó ideje — incub:itións stádiuma — még nem teljes ismere­tes. Lappangó időnek nevezzük azon időszakaszt, mely egy betegség kóranyagának felvételetel, a a betegség kitöréséig múlik el. A ragadós beteg­ségek legnagyobb részénél ezen lappangó idö 6­tól egész 18 napot tesz ki, a koleránál valószí­nűleg 10---15 nap. Tegyük fel tehát, hogy egy hajó quarantaine-t tartott valahol 10 napig, mely idö után a hajón levő személyek partra szállhat­nak, megtörténhetik és már sokszor meg is tör­tént, hogy partraszállás után pár nappal tör ki valamely személyen a kolera. Ezen egy megbe­tegedéstől támadhat azután oly járvány, mely egy egész világrészt elborít. Sokkal veszélyesebb terjesztője a kolerának, az embernél, az ürülékek által beszennyezett ruha. Ezen a kolera hetekig söt hónapokig tartja meg fertőző képességét. Lehet azért egy hajó akár 20 napig — ez a leghoszabb idö-veszteg­zár alatt; az utasok magukkal viszik ruhájukat a városba és ha valamely ruha darabon, kolera­mikrobék vannak, akkor a hosszú quarantaine sem használt semmit, a kolera ismét be lett czipelve. Az emiitetteken kivül vannak még szá­mos visszaélések és módok, melyek által a ko­lera behurcoltatik, minden quarantaine dacára. Ezért az angolok a vesztegzárt teljes fölösleges, söt szekírozó és a kereskedelmet igen érzéke­nyen megkárosító intézménynek tartják cs saját hazájukban azt egészen eltörölték. Angolország­ban megelégesznek egy egyszerű vizsgálattal. Ha van beteg azt a kórházba szállítják egy el­különített osztályba, a többieket szabadra eresztik. Igy történt, hogy a mult évben az Indiából jövő katonák magukkal hozták a kolerát Eg\ptomba és igy hozták a Tonkingböl hazatérő matrózok a kolerát Toulonba. Ha nem lehetséges is a vesztegzárt oly szigorral keresztül vinni, hogy a kolera sohase legyen beczipelhetö , azért mégis van annak annyi haszna, hogy a kolera behurcolását meg­nehezíti, vagy meg is akadályozza, mint azt ta­valy tapasztalhattuk. Ezért a vesztegzár elrende­lése határozottan hasznos, ha az legalább 18 napra terjesztetik. Még hasznosabb az avult ruhák rongyok és kötelek absolut behozatali tilalma, mert ezek legveszélyeseb terjesztői a kolerának. Ha a kolera valamely kikötőben járvány­szerüen fellépett, akkor lehetetlen annak elterje­dését befelé meggátolni, mert nincs hatalom, mely képes volna a közlekedést teljesen be­szüntetni. Ilyenkor csak arra szorítkozhatunk, hogy a kolera elterjedését lehetőleg megnehe­zítsük és késleltessük, hátha ezáltal képesek le­szünk azt elodázni, mig a hideg időszak bekö­vetkezett és akkor meg is szabadulunk a kolerá­tól. Ilyen megnehezítő és késleltető rendszabá­lyok; a vesztegzár alkalmazása az illető ország­ból jövő hajók ellen, a használt ruhák rongyok behozatali tilalma, inficiált országból jövő hajók és vasúti vonatokkal érkező személyek szigorú orvosi megvizsgálása; a podgyász vizsgálata és az arra alkalmas ruhanemüek fertőtlenítése; a határ állomásokban kórházak felállítása; a vasúti kocsik fertőtlenítése, az egyes állomások és őr­házak árnyékszékeinek és pecegödreinek gyakori desinficiálása. Az egyes városok és községek hathatós intézkedéseket tehetnek, hogy a kolerát ma­guktól távol tartsák, de ezek első sorban sok pénzbe kerülnek. Minden egyes intézkedés, mely egy város közegészségét megjavítja, mégis nehe­zíti egyszersmind a kolera és a többi járványok kitörését. Ilyenek a tiszta levegő és viz, egész­séges tápszerek és lakások; czéiszerü canalisatió, általános tisztaság, a lakosság műveltségi fokának fejlődése, az anyagi jólét emelése, szigorú rendőr­ség és jól berendezett kórház. Ha a kolera közeledik, akkor szigorú felü­gyelet alatt kell tartani első sorban az indóházat és valamennyi nyilvános helyiséget. Ezek árnyék­székeit és peczegödreit ki kell ürittetni és min­dennap desinüciálni; sehogy sem szabad a dein­ficiálást az illető korcsmárosokra vendéglő­sökre és kávésokra bízni, hanem azt a városi tanács teljesíttesse saját közege által, kit a városi orvos ezen műveletre megtanít. Csak is ha ezen közeg azután kellőleg ellenőriztetik, le­het arra számítani, hogy a desinfectió csakugyan megtörténik. Az egyes lakók és családok is a szokottnál nagyobb gondot fordítsanak ezen he­lyiségekre és a tisztaságra általában. Fertőtlení­tésre legczélszerübb egy öt percentes carbol ol­datot, vagy nyers carbolt vasgáliczczal keverve használni, egy-egy személy után mindennap átlag egy félkiló oldat számítandó. Kötelessége min­den vendéglősnek, minden megbetegedett ven­sokat hangoztatja előtte Lafontaine rókájának a varjúhoz szóló énekét; egyébként, valamint többnyire a nagy emberek fiai, ép oly semmi, mint a mennyire nevezetes atyja. — Ifjabb fi­vére komolyabb és megfontolóbb,, munkás és meggyőződésből politizál, azonban soha sem vá­lik belőle több, mint egy szorgalmas államhi­vatalnok. Nővérük Marie, kinek első vőlegénye meg­halt, ki később Rantzau grófhoz ment nőül, kedvence atyjának; eszes, gunyoros és mint a kancellár, rögtön felismeri embereit. A többiről nincs mit mondanunk, nem tűnnek fel semmiben. A MINISZTÉRIUM. Ep ugy, mint a parlament és Bundesrath, a a porosz minisztérium sem képvisel egyebet egy tétlen politikai csoportnál. Ezen államhivatal­nokok, kik csak a közönségért viselik tárcájukat, szintén csak Bismarckért vannak; kissé több fe­lelősséggel birnak, mint alattuk álló hivatalno­kaik s valamivel több joggal rendelkeznek, mint egy iroda főnök.; Szerepük az alázatosság, kö­telességük az engedelmesség a felsőbb paran­csok iránt. Az első szükséges feltétel a porosz miniszterséghez: dolgozni tudni anélkül hogy el­ismerésre számitna az illető. A második: ma­gára venni a felelősséget, ha hiba van. Azon emberek kik jelenleg a porosz minisztériumot képezik, nem egyebek néma személyeknél kik nem remélve soha szerepet játszani, hivataluk­ban ép oly kevés zajt csinálnak, mint a világ­ban. Közülök csak egy, a hadügymjniszter örül­het némi megkülömböztetésnek, mert a hadse­reg azon egyedüli intézmény, melyet a császár is megkülönböztet; ez egy szent ügy, melyet érinteni senkinek sincs joga. Természetes, hogy amaz állás kétes helyzeténél fogva! igen nehéz. A hadügyminiszter Bronsard de Schellendorf tábornok, még igen rövid idő óta tölti be ezen állást, sem hogy róla sokat mondani lehessen. GRÓF MOLTKE, MANTEUFFEL, KATJKE TÁBORNOK. Moltke gróf sovány, kiaszott aggastyán, elég hallgatag és eléggé jó színben van nyolc­vannegyedik életévéhez képest; külseje hideg, modora udvarias, mozdulatai darabosok; egész­ben véve elég jelentéktelen. Társaságban szeret visszahúzódni és szerény természeténél fogva zavarólag hat rá azon udvariasság és hódolat, metylyel körülveszik. A világot ép ugy meg­veti, mint annak ítéletét. Nem szeret oly ügyekbe keveredni, hol ellenfelét jelentékenynek véli, vagy épen veszedelmesnek tartja: azért is nagyon örült Skobeleff tábornok halálának; nem ke­vésbé mutatta megelégedését Gambetta kimul­takor. Moltke a számítás embere, nem szeret senkit és bár nagy befolyással bir, nem ismerni általa protegált embereket. Egyszóval gyémánt, ki önzésébe foglalta magát. Hogy porosz szol­gálatba került, az szerencséje Németországnak; bár elbocsátását kérvén, róla mondta a dán ki­rály: „Moltke kapitány elmenetele nem lesz vesz­teség a dán hadseregre/'' Az 1870-iki háború alatt az ö tanácsai és tervei csak a katonai dol­gokra terjedtek ki s ha mégis néha Bismarktól előtérbe állitatott, csak azért történt hogy saját fejéről a viharokat és átkokat rázudittassa. Az utolsó két évben Moltke még jobban magába vonult. Ha Moltke a kard embere, ugy Man­teuffel a tollé. Állása EIsass-Lotharingiában a legnehezebb, csak hosszabb gondolkodás után fogadta el; feltételei nem voltak ugyan Bismarck ínyére, de engedni kelletett, részben mert a szükség parancsolta, részben pedig a császár kedvéért, ki sokat tartott arra, hogy ezen ál­lást gróf Manteuffel töltse be. Kameke tábornok egykori hadügyminiszter oly egyén, kivel Ön 29

Next

/
Oldalképek
Tartalom