Pápai Lapok. 11. évfolyam, 1884

1884-07-20

t dégéUazonnal a hatóságnak bejelenteni. Ha va­lamely vendégé szennyes ruhát akar mosatni, azt előbb 5 percentes carbololdatban kell desin­ficiálni és legalább 1—2 óráig benne ázni hagyni és csak azután szabad azt mosás végett a mo­sónénak adni vagy a házban megmosni. Ugyan­így tartozik eljárni minden egyes család, ha nála valamely gyanús helyről jött rokon vagy isme­rős lakik. (Folyt, köv.) Felhívás. A „Devecser vidéki gazdakör" f. é. szeptem­ber hó 38-án Devecserben (Veszprém megye posta és a magyar nyugoti vasút állomása} kiállítás, díja­zás és árverezéssel egybekötött tenyész állatvásárt rendez, szarvasmarhákra, sertésekre, továbbá ugyan­azon és következő napon méhészeti, kertészeti és magkiállitást tart; méhészethez tartozó terményekre, gyümölcs, zöldség, virágok, kerti és gazdasági mag­vakra; melyre az érdeklő közönség ezennel tiszte­lettel meghivatik. T. A szarvasmarha kiállítás és vásár Devecser­ben f. évi szeptember hó 38-ikán az urasági major­ban, a méhészeti, kertészeti, és gazd. magkiállitás pedig szintén Devecserben az első lövölde helyiségei­ben f. évi szeptember hó 38 és 39-én tartatik. Ií. A kiállításban részt vehetnek Veszprém és a szomszédos megyék tenyésztői és termelői. III. A kiállítás és vásár rendezésére a gazda­kor helyiségében székel. IV. A kiállítással egybekötött vásárra bocsá­tatnak korra való tekintet nélkül akár magyar, akár külföldi, tenyészre alkalmas a} Szarvasmarha 1} Magyar fajta: bika 3 évestől, tehén 3 évestől, borjubika 2 évesig, üsző 3 évesig. 3) Külföldi fajta: bika 3 évesló'l, tehén 3 évestől, borjú bika 3 évesig, üsző 3 évesig. 3) Keresztezések: bika 3 évestől, tehén 3 évestől, burju bika 8 évesig, üsző 3 évesig. b~) Sertések. 1) Zsir fajta: kan 1 évestől, anya 1 évestől, malacz 1 évesig. 3) Ilus fajta: kan 1 anya 1 évestől, malacz 1 évesig. V. Az állatok takarmányozása és ápolásáról a kiállító tulajdonosok gondoskodnak. A rendező bizott­ság azonban mérsékelt ár mellett az előre bejelentők részére takarmányról gondoskodni fog. Ví. A kiállítandó állatok szállítására dij leen­gedésére a magas kormány a veszprémmegyei gazd. egyesület utján megkerestetik. VIí. Bejelentések csak szeptember l-ig fogad­latnak el és a rendező bizottsághoz küldendők De­vecserbe, melyen kitüntetendő minden kiállítás és a vásárra küldendő állatról egyenként 1} faja, (ma­gyar, külföldi, vagy keresztezett szarvasmarha, nem különben zsir vagy hus sertés} 3-szor kora, 3-szor neme, 4-szer ára, vagy hacsak kiállításra küldetik, nem eladó jelző alkalmazandó, 5-ször, az állatok el­látásáról a tulajdonos maga vagy [a rendező bizott­ság fog gondoskodni, de ez a bejelentésnél jelezendő. VIII. A bejelentett állatok a kiállítás előtti napon este 5 óráig a kiállítási téren számukra ren­delt helyiségbe állífandók. IX. Az állatok Devecserbe érkezés után a ki­állító megterheltetése nélkül állaíorvosilag megvizs­gáltatnak, a betegnek találtak a kiállítással egybekö­tött vásárra nem bocsáttatnak. X. a kiállításra hozott állatokat a kiállítás be­rekesztése előtt elvinni nem szabad. XI. A kiállított állatok állásainál táblán jelezve fog lenni: 1) tulajdonos neve. 3) az állat faja. 3} az állat kora. 4) az állat neme, 5} az állat ára vagy nem eladó. valószinüleg találkozni fog, e végett szükséges róla pár szót mondanom. Kedves élénk ember, a kancellár gyűlölte őt; mindennek dacára a császár kedvelte öt, és marasztotta, de a tá­bornok belátta, hogy helyzete tarthatlan, hogy a további maradással méltóságát kockáztatná, idején visszavonult. A „HAUTE FINÁNCÉ" Lépjünk be a magas pénzvilág körébe; higye meg nekem, megérdemli a fáradságot. Berlin nem Paris; az uj német császárságban valamint Oroszországban oly előítéletekkel ta­lálkozunk , melyek Franciaországban már rég elenyésztek. Ezen előítéletek közé tartozik ta­nuk előtt kezet nem nyújtani egy bankárnak, vagy épen hozzá látogatóba menni, vagy öt el­fogadni. Készakarva mondtam tanuk előtt, mert bizalmas négy szem közt ezen skrupulusok el­oszlanak. Általában a berlini aristocratia megkísérli átsiklani a felelősségen, melyet a közvélemény­nyel szemben való magatartása okoz, midőn mindazok ellen mély megvetést affectál, kik kö­zelebb vacjy távolabról a pénzvilág körébe tar­toznak. A bankárok részökröl semmit sem eről­ködnek magukhoz vonzani a nemességet. Türe­lemmel várjak, hogy azok tegyék az első lépést jól tudván, hogy az arany egy ellenállhatlan ha­talom. Es meg is jönnek; legyen az aláirásiivvel .• jy kérelemmel valamely jótékony ügy iránt, vagy épen kölcsön-líótés. Ä leghíresebb a banká­ruk közt M. Bleichröder— von Bleichröder — da­cai a hogv félig vak, bizonyos helyzetekben mindjárt felismeri kivel van dolga; leginkább hízeleghetni neki, ha előtte képek, vagy mű­vészetről beszélnek. Ezen bankár korunk egyik legtekintélyesebb embere és még sem áll azon erkölcsi színvonalon, hogy uralkodni tudna egy nagy gyengeségén, azon tudniillik, hogy minden áron szeretne az előkelő társaságban más sze­repet játszani; nem csupán a milliomost. Mind­azonáltal ne nagyon rohanjon Berlin ezen vilá­gának rétegeibe, s főkép ne használja őket. Ezek mind oly emberek, kiknél egy fiatal ön­höz hasonló állású idegen ebédezhet ugyan, de mindig jobb magát tőlük távol tartani. . v • (Folyt, köv.) K. VILMA. XII. A bejelentett és kitett áron az állat az első vevőnek minden esetre eladandó, s ezen eladás a rendező bizottságnak azonnal bejelentendő, s a vevő neve a fent jelzett táblára iratik. XIII. Azon eladásra szánt állat, mely délután 3 óráig nem kelt el 3 óra után kezdendő árverésen elárvereztetik. Először: a szarvasmarha azután a sertés. — A kikiáltási árt a bíráló bizottság gazda­köri tagjaiból alakult 3 tagu becslóbizottság álla­pítja meg. XIV. A jeles állatok és termények dijjazás czéljából, több vidékről összejött szakértők közül log a bíráló bizottság megalakittatni, mely a szükséghez képest több csoportban működik. A bíráló bízottság a kiállítás napján reggeli 8 órakor kezdi meg működését és déli 13 óráig befe­jezi, ugy hogy délután 2 óráig az állatok állásánál levő táblákon a dijjazások jelezhetők legyenek. XV. Ezen kettős kiállítást rendező gazdakör díjjakat és kitüntetéseket ad elismeréseid és buzdí­tásául és pedig: 1) Az állat kiállításnál a} hala­dási (arany díszoklevél) minden tekintetben kitűnő állatért, b) dicsérő (ezüst díszoklevél) a kevés s nem lényeges fogyatkozások mellett egyes kiváló jó tulajdonért, c) buzditó (bronz díszoklevél) a kü­lönben is figyelemre érdemesített állat jó gondozá­saért. Épen igy a sertéseknél. 3} Méhészeti, kerté­szeti cs mag kiállításon, a) haladási (arany dísz­oklevél), b) dicsérő (ezüst díszoklevél), c) buz­ditó (bronz díszoklevél). Ezen oklevelek az illetőknek postával kézbe­sittetnek. XVI. A díszokleveleken kivül pénzbeli dijjak is osztatnak ki és pedig a gazdakör pénztárából 100 Irt, melynek egyik fele az állatkiállitás, másik fele a méhészeti, kertészeti és mag kiállításon díjjazandókra fordittatik és az esetleg magánosok adományozásából befolyt összeg az adományozók szándéka szerint. XVII. A kiállításon azon állatok, melyek tu­lajdonosaik által vásároltattak, csak oklevéllel díjaz­hatok, ellenben a saját tenyésztményü állatok pénz jutalmazásban is részcsittetnek. XVIII. A távolabb vidéki kiállítóknak, bíráló bizottsági tagoknak és a hírlapok megbízott levele­zőinek ; szállásról a rendező bizottság gondoskodik, előleges megkeresés után. XIX. Azon veszprémmegyei kiállítók, kik az 1885-ki országos kiállításon állataikkal részt venni akarnak, annyival is inkább kéretnek állataikkal meg­jelenni, a menyiben a megyei gazdasági egyesület által a szarvasmarhák megbirálására kinevezett bi­zottságtagjai, ugyanazon kiállításon szinte jelen lesz­nek és az itt levő állatokból is az alkalmasat kivá­lasztják. Mindkét kiállítás és vásár reggel 9 órakor kez­dődik, este 6 órakor pedig bezáratik. Mindazon tisztelt szerkesztőségek, egyletek, egyesületek, körök, szövetkezetek és egyesek, me­lyekhez ezen felhívás megküldetik , a közügy érde­kében tisztelettel felkéretnek, hogy ezen kiállítással egybekötött vásár megtartását, minél tágabb körben ismertetni és a nagy közönség figyelmébe ajánlani szíveskedjék. Devecser, 1884. április 34-én. £1 de>v&co&w-idé&i qa&daíiö't. Lakbérleti szabályzat. I. §. rápa város területén a lak, üzleti és egyéb helyiségekre vonatkozó bérleti ügyekre nézve, más kölcsönös megállapodás hiányában ezen heiyi, szabályban foglalt határozatok az irányadók, 3. §. A bérleti év negyedei január 1-én, ápril 1-én, július 1 —én és október 1-éu kezdődnek. 3. §. A bérlet tartama rendszerint féléves s az általános költözködések ápril és október 1-jére esnek, ha ellenkező megállapodás a felek közt létre nem jött. 4. §. Ha foglaló kívántatik: ugy a szerződés csak ennek befizetésével lép érvényre. A foglaló rendszerint az évi bérösszeg 5%­Méllékjárulékok, mint világítás, szemét kihor­dás, lüstfaragás, peczegödör tisztítás, kutpénz, csak az esetre követelhetek, ha világosan azok teljesítése vagy fizetése kiköttetett, különben a házi gazda kö­telezettségei közé tartoznak. 6. §. A felmondás negyedéves s csak ápril vagy 7 október 1 -ere lehet felmondani. 7. §. Havi bérleteknél az első két hétben lehel felmondani. 8. §. A bérletösszeg fertályévenként előre fi­zetendő és pedig a bérlet kezdetén, a bchurczolko­dás előtt. 9. §. A bérletfizctés elmulasztása esetén a házi­gazda fertályéves felmondásokhoz nincs kötve s fel­mondására a lakó még január és július 1-éu is kö­teles kihurczolkodni. 10. §. Ha a bérlet kezdeten már késik a fize­téssel a lakó: ugy ha meg be nem hurczolkodott, 3 nap elteltével a házi gazda megtarthatja a foglalót és a bérletet megszűntnek tekintheti, vagy a felmon­dási idő tartamára a bérlő veszélye és kárára más­nak bérbe adhatja s a bérkiilönbözetet a foglaló be­tudásával követelheti. II. §. A bérlő a bérlemény felvételekor köte­les kijelenteni, hogy mi czélra használja azt, s a bérlemény csakis e kijelentett czélia használható. Ha a bérlemény mi czélra való használata meg­nem állapíttatott, cz esetben a bérbeadó nem köteles tűrni oly használatot, mely a bérlemény természeté­vel és rendeltetésével avagy a bérlőnek a bérbeadó előtt tudva levő fodlalkozásával ellenkezik; továbbá a mely a bérlemény sérelmével vagy veszélyezteté­sével, avagy a szomszédok nyugalmának szokatlan háboritásával jár. 13. §. Ha a bérlő vagy albérlő a bérlemény­szerződés vagy szabályellenes használatától el nem állna: akkor a bérbeadó követelheti, hogy a legkö­zelebbi fertályba a bérlemény kiüríttessék. 13. .§. Ha a bérlő a kibérelt helyiségben sze­mély vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető foglal­kozást rendőri tilalom daczára folytat: akkor kiköl­töztetését a bérbeadó előzetes értesítése mellett a rendőrség hivatalból eszközli. 14. §. A szabadszemélyek beköltözését a meny­nyiben a bérbeadó előtt ily minőségük a bérlet meg­kötésekor tudva nem volt, a bérbeadó eltilthatja, vagy ha azok beköltöztek volna, azok azonnali kiköltözte­tését rendőri uton szorgalmazhatja. Ezen, valamint a megelőző §. esetében is a bérlő a bérfizetés tekinte­tében a bérbeadó irányában felelősségben marad. 15. §. Egyik lakósem tartozik tűrni azt, hogy azon házban melynek egy részét bérben bírja, akár albérlői minőségben szabadszemély r lakjék vagy tar­tózkodjék. A menyiben bérbeadó ezek eltávolítását a lakó felszólalásától 3 nap alatt a rendőrségnél kérel­mezni elmulasztja, vagy eltávolításuk a szerződésük értelmében nem lehetséges: joga van a lakónak a bérletet a bérbeadó kárára és veszélyére megszűnt­nek tekinteni a legközelebbi fertályra. (Folyt, köv.) TöitmmMí MFFÍB. Rovatvezető: TIPOLD ÖZSÉB. Julius 20. — i385 r A Sluártházból szármaso/l Crich­ton Jakab a tudományosság ritka csodája, ki 20 éves korában 12 nyelven kész volt nyilvánosan bárkivel az emberi tudás bármely tárgyáról versben vagy prózában vitatkozni mint a fél­tékenység és irigység áldozata Mantuában 5/ éves korában megöletik. Julius 21. — 1866. Tegetho/f osztrák admiral Persano olasz admiráll Lissa szigetnél tönkre veri. Julius 21 és 12-én. 1456. llunyady János Belgrádnál fényes győzelmet viv ki a törökök roppant nagy szárazföldi seregén. Julius 25. — 1Ő36. Nádusdy Tamás és Zrínyi Miklós (a szigetvári hős) Babócsánál Ali pasát a magyarországi beg­lerbéget megverik. Julius 24. — 1803. Zsoldos Ignác államtudományi iró, publicista és országgyűlési követ szülelik Pápán. Julius 23 1772. Szerződés Orosz-Pétervárott Ausztria Orosz- és Poroszország közt Lengyelország (első) felosztása iránt. Julius 2(j. — 1600. Swarcenberg Adolf a pápai vár os­troma alkalmával a hűtlen vallonok (spanyolok) részéről lőtt golyó állal találva meghal Pápán. Irodaion és művészet. 1 — A „Magyar Pláziasszoiry". Az e eim alatt Budapesten megjelenő háztartási, gazdasági és szép­irodalmi hetilapnak, mely a magyar gazdasszonyok országos egylctéi.ek hivatalos közlönye, — előfizetési ára egy évre 6 rt, fél évre 8 frt, negyedévre 1 Irt 50 kr. Előfizethetni leg­célszerűbben posta-utalvány által a „Magyar Háziasszony" kia­dóhivatalánál Budapesten, váci körút 20. — Mutatványszámok ingyen küldetnek mindazoknak, kik a kiadóhivatalhoz ezekért — legcélszerűbben levelező lappal — fordulnak, — Az Ország-Világ" 28. száma követ­kező tartalommal jelent meg: Havasok királynéja, regény P, Síothmáry Károlytól A mai asszonyok, költemény Dalmadi Győ­zőtől; MolnárGyörgy „Kis honvéd 1 ' cimmel egy csomó rajzot irt a 4-8-iki időből. Az orról Szakács Lajos értekezik. A bécsi műtárlalról Kaposi Béla, a hét történetéről Erdélyi Gyula irt tárcát. E számban találjuk Frankenhu-g Adolf arcképét is. — JMegjeleilt az „Olvasó Kör'' szépi.-odalmi regény-folyóirat 8. füzete. Szerkeszti Fülöp György. Stáció utca 31. szám. Előfizetési ár egész évre 6 frt, félévre 5 frl, ne­gyedévre 1 frt 50 kr. Hivatalos rovat. Hirdetmény. A város szervezeti szabályzatának módosítására kiküldött bizottság ebbeli munkálata — a képviselő tsstület tagjai által leendő betekinthetés végeit — folyó hó 31-től kezdve 15 napon át, a polgármesteri hivatal helyiségében kitéve leend. Pápa, 1884. július 19-én. A városi hatóság. t Árlejtést hirdetmény. Veszprém megye alispáni hivatala részéről köz­hírré tétetik, hogy a pápai szolgabirói járásban a pápa-kisbéri országúton a 23-36 és 31. számú át­ereszek, valamint a pápa-devecseri országúton az 5 cs 6 kilométer kövek közt álló áteresz újjáépítése a 343/1884. sz. a. kelt niegycbizoltsági határozattal 1038 frt 76 kr összeg erejéig 13 igás és 40 kézi közmunka napszámoknak természetbeni kiszolgálta­tása mellett engedélyeztetvén, — ezen munkálatok fo­ganatosítása czéljából 1884. évi július hó 37-ikén délelőtt 9 órakor a pápai s/.ulgabirói hivatal helyisé­gében nyilvános szóbeli ajánlatokkal egybekötött zárt ajánlati verseny tárgyalás fog tartatni. A versenyezni óhajtók fölln'yatnak, hogy a fen­tebbi munkálatok végrehajtására vonatkozó, — az en­gedélyezett költség után számítandó, s a részletes feltételekben előirt 5%-nyi óvadékkal és 50 kros bé­lyeggel ellátott záit ajánlataikat annak kijelentésé­vel, hogy az ajánlkozó a munkálatokat és fpltétclekpf; ismeri és elfogadja, az ajánlati összegnek számmai és betűvel kiírása mellett kellően lepecsételve, s az ajánlat tárgyának a boritokon való megnevezése mel­lett a kitűzött nap délelőtti 8 óráig a nevezett hiva­talhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel későbben érkezgit ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. A műszcrelvényck é« építkezési feltclclck a pá­pai szolgabírói hivatalban a hivatalos órákban meg­tekinthetők. Kelt Veszprémben, 1884. évi július hó 11-éii. Az alispán szabadságon. éKoto$i>váz>\j> &ó&i>e>j, főjegyző. *) E rovatban említett kiadások megrendelhetők Waj­diis K. könyvkereskedésében Pápán. KÜLÖNFÉLÉK. — Általános részvétet keltett váro­sunkban a gyászhír, melyet mult hétfőn hozott a táviró Komárom megyei Császár községből, hogy ott Barthalos István pápai tekintélyes ügy­védnek fiatal szép neje Körmendy Vilma szivén lőtte magát s pár perez múlva meghalt. A holt­test Pápára hozatott és itt temettetett el f. hó i6-án nagy fénynyel és részvéttel. — A ki is­merte az elhunytnak boldog családi életét, férje és gyermeke iránti ragaszkodását, a férjnek neje boldogságán munkáló, odaadó törekvését, — és olvasta azon szeretetteljes és a hazaérkezésére vonatkozó legapróbb részletekig kiterjedő házi­asszonyi gondoskodást tanúsító levelét az el­hunytnak, melyet halála előtt alig néhány nap­pal férjéhez irt, nem gyaníthatta a borzasztó el­határozás bekövetkeztét, azonban utólag vissza­emlékezve az elhunytnak egyes nyilalatkozataira, melyekben gyógyithatlan betegségtől való félel­mét árulta el, most már alig lehetünk kétségben a végzetes lépés indokai felöl. — A gyászjelen­tés következő : Barthalos István ügyvéd, kis le­ánya Olga és Körmendy Béla — a többi roko­nok nevében is — megtört szívvel jelentik szere­tett, felejthetlen nejének, illetőleg édes anyjának s nővérének Barthalos Istvánné született Kör­mendy Vilma asszonynak, élete 30-ik évében, folyó 1884. július ho 14-én reggeli 4 órakor tör­'tént gyászos kimultát. A boldogultnak hült te­I teme folyó 1SS4. évi július hó 16-án délután 5 órakor fog Pápán az alsó városi sírkertben az ev. reformált egyház szertartásai szerint örök nyugalomra helyeztetni. — Áldás és béke ham­vaira 1 — Mind azok, kik istenben boldogult fe­lejthetlen kedves nőm elhunyta miatt engem súj­tott gyászesetben, részvéttel voltak, fogadják há­lás köszönetemet. Barthalos István. — Városunk hölgy-koszoruja egy ked­ves virággal szaporodott, a mennyiben Voyta Ilus k. a., Voyta Adolf ur leánya bevégzett ne­veltetése után ismét városunk lakója lett. — Az általános ipartársulat által mult vasárnapra hirdetett közgyűlése a tagok csekély száma miatt határozatképes nem lehetett, az ma d. u. 2 órakor fog Németh ur helyiségében meg­tartatni. A tagok azon megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a társulati alapszabályok értelmében ezen mai közgyűlés határozatképes leend, — Koczka L. elnök. Rácz M. jegyző. — Felhiváa. Dunántúli barátaimhoz. — Elválván tőletek Kaposváron, az átélt felejthet­len 48 óra kedvep éleményein mulatának gon­dolataim, a mozdony egyhangú zakatolásai mel­lett! — Ábrándozásaim közben elszunnyadván, álmomban az „öreg Bocsor" viiágtorténecét v\­vasgattam ... a kaszári megállóhoz értünk, fd» ébredtem. Álom-nyomta agyamban olyan homá­lyosan derengett a visszaemlékezés, hogy meg­előző délután Pereszlényi Jánossal az öreg ur „ Világszellemérők 1 beszélgetőnk sok sok ideig. Cselekedjük meg tehát Barátim, hogy a mit én csak álmomban olvastam, azt a világ valóságban is olvashassa: nyomassuk ki az öreg úr ,, Vi­lágtörténetét^ ajándékozzuk meg vsle a magyar irodalmat! Vályi Lajos, Kis Gábor, Pereszlényi János, Antal Gábor, Csire István, Csonka Fe­rencz, Bali Albert, Kerecsényi János, Czibor JQ= zsef, Seregély György, Baráth Ferencz. Szekeres Mihály, Körmendy Sándor, álljatok azügyélire! Adakozzunk! Ki tudja — ha az öreg ur elköltözik közülünk, — e kúfár világban, — nem kerül-e saj­tos kézire az a kézirat, melyből olvasá Nekünk az Öreg ur a „ Világszellem" haladását! Csináljatok költségvetést, aztán adakozzunk! Kálmán Farkas, Részünkről melegen pártoljuk e közérdekű felhí­vást, s esetleg szives készséggel nyitunk tért az ada­kozások nyilvánítására. E célra eddig adakozott: Dr. Fenyvessy Ferenc — 5 frt. — Herz Dávid rajztanár és festőművé­szünk egy-két ujabb festményét volt alkalmunk c napokban megtekinthetni. Különösen^ két kép köti le a szemlélő figyelmét. Egyik egy arckép­tanulmány, (egy öreg nö, pápaszemmel könyvből olvas), mely valóban kiállításra méltó szép da­rab. Az arc vonásai, a tiszta ecset kezelés fran­cia stylben, méltán dicséri mesterét. — A másik kép a helybeli evang. újtemplom fö-o!tár képéül készült, s Krisztus menybemenetelét ábrázolja. A nagy képen levő öt apostol egytöl-egyjg r§­mek al}í,Qtáspk f — A helybeli evang. gyülekezet templomának építése befejezéshez közéig, a ket­tős keresztet mult csütörtökön délután tették fel a toronyra nagyszámú néző előtt. Az építkezés teljes befejezését mint értesülünk szeptember hó­ban reménylik elérhetni. — Megyénk föszámvevöi állására ed­dig Szelestey Lajos pápai ügyvéd és Kassenszky János árvaszéki nyilvántartó, városunk szülötte, ki már a múltkori restauratiónál is ez állásra je­lölt volt, készülnek pályázni. A választás a sep­temberi közgyűlésen fog megejtetni, — »Balaton-videki kör'« alapszabályait a ministerium megerősítette. Volt alkalmunk e kör beléletét figyelemmel kisérni, s róla csak a legjobban emlékezhetünk meg. Jó sikert kívánunk működéséhez, — A veszprémi ág. evang. esperesség

Next

/
Oldalképek
Tartalom