Pápai Lapok. 11. évfolyam, 1884

1884-07-13

2663 és 87 11 sz. p. 188Í Árverési hirdetmény. Alulirt kir. bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennet közhírré te­szi, hogy a pápai kir. járásbíróság fermti számú vég­zései áítal Apíel Fülöp, Ihass I. és Perczel Sándor, mégis Lerndorfer Ede és Maklup cég végrehajtatok javára Pogács Pál l.-patonai lakos ellen 200, 90, Í500, és 433 frt 34 kr tőke, é3 ennek járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíró­ság le- és felül foglalt 349 frt és 820 frtra becsült 2 hámos ló, bolti állványok és áruczikkck, buza, rozs, árpa, burgona termésekből álló ingóságoknak nyilvá­nos árverés utján leendő eladatása elrendeltetvén, ennek a helyszínén, vagyis L.-Patonán leendő ész­Közlésére 1884. évi július 23, 24-én d. e. 8 órakor határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. I. cz. 107 §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becs­áron alul is eladatni fognak. Az elérverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. cz. 108 §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Pápán, 1884. július hó 7-én kir. bir. végrehajtó. Nagy SzabóIgnáczné úrnőnek a pápai 53. számu háza megyeház mellett bolttal együtt bérbe adó. Pápán, 1884. május 3. Barthalos István ügyvéd. VAS KERESKEDÉSEMBEN EGY 3—4 KÖZÉP ISK. OSZTÁLYT VÉG­ZEIT FIU TANONCZNAK FELVÉTETIK. Hanauer Béla. e t veszi I |Mindei)feh3 nyári betegségeknek elejét vagy azt megszünteti a ki az általam összeéUitott 24 kiiló'llíéle nagyhatású gyógy­füböl főzött egészségi-keserű italt / r ihasználja; az előállítási vevényt bármely orvosi vizsgálatnakm bízvást rendelkezésére bocsátom; a legjobb lelkiismerettel ajánlom továbbá I ugy a szenvedő, mint az egészségnek örvendő emberiség gyomra javára, ; í<y egészsége előmozdítására egy nagyhírű papi uradalom pinczéjéből vásárolt ;­: p5 éves, igaz magyar vérnek való égett boromat és valódi tisztáig 1 Helyben egy igen jó fűszer ü z1 jutányos áron átadandó, a tulajdonosok betegsége és gyengesége miatt. — Üzlete bir szivar iőzsdéveL sör, pálinka méréssel és hetenként két heti és or­szágos vására is van. — Az üzlet jó és alkalmas helyen fekszik. — Bővebb tuda­kozást a ,J J ápai Lapok'" kiadóhivatalában nyerni. 3—2 Méltóságos gróf Ester­házy Móricz ur pápai tehenészetéből egy darab eredeti, 1882-ben bajor allgauból importált, jövő hóban 3 éves 5 tiszta faj allgTEl/ULi TENYÉSZ BIKA, — kiváló szép példány — 300 friert eladó. Pápa, július 6. 1884. 2—2 Uradalmi felügyelőség. Harkányi fl| [gyógyfürdő W? A; TORBLOIiYOUET. A becses megrendeléseket lehető jutáiryosan és gyorsan eszközlöm. Mindhárom rendbeli italból bizományba senkinek sem adtam, egyedül nálam kaphatók. Csak egy próba vásárlásért esedezem, ugy a további megrendelésről biztosítva érzem magam. Pápán, 1884. július 12. Tisztelettel Horler Ferencz. Harkányi gyógy fürdő Magyarország, Baranyavármegyében. . Fürdőidény Május l-töl szeptember 30-ig. jj Ezen 50 0 R. természetes meleg ártezi kénforrás nemcsak az ország első gyógyinté- ||| zeteihez tartozik, hanem a külföld hason gyógyintézeteit mindenben íelülmulja. Vegyalkat- |y |p részeit illletöleg Dr. Than Károly vegytanár által teljesített elemzés szerint kénes hévviz. ||| III mely iblanyt, büzenyt és mindeddig ismeretlen szénéleg-kéneggözt tartalmaz. ||| IP Kitünö gyógyítási hatással bir csúzos köszvény, görvely, idült bSrkiütegckre, aranyér, |í| III nőbántalmakra, fogamzást hiányok, sebzések, daganatok és higanyos gyógyszerek által oko- y|| Hl zott mérgezésekre, továbbá májlép általán -mirigy-daganatokra, nehéz hallás, idült szemba- |í| ||| fok és ivarszervi bántalmak ellen. !P A fürdöigazgatóság sok évi tapasztalat alapján kijelentheti, hogy ezen csodaszerü gyógy- tto Hb forrásnál ezerek és ezerek a legmakacsabb és legnehezebb betegségekben is egészségüket és U| HÜ épségüket visszanyerték, a miért is a legnagyobb elismerés érdemli. E fürdő a maga ne- ||>> É mében egyedüli, minden más akár belföldi, akár külföldi hasongyógyforrást gyógyhatás % | tekintetében felülmúl; a mit különben az évről évre szaporodó vendégek száma is bizonyít. || |j| Az utazásra ajánlható: Budapest-pécsi vasút vagy Déli vasút Budapest Kanizsa-Barcsi |1| |JJ vonala, állomás: Pécs, alföldi vasút Eszéken át Villányig, Mohács-pécsi vasút, állomás: Villány. {jjjyf Íj Posta- és távirda-állomás. 292 12—12 fp I Bővebb tudósitást a legnagyobb készséggel Dr. HELLER JÓZSEF rendes fürdöorvos P nyújt. I Harkány, 1884. I A fürdő-Igazgatóság JLÍJT Il­ii LT TL m L| i Ü & Ml •1:71 M m tf! P Lff m JHÜÜ1ÜÜÍ1ÜÍ1 Ilii üüüüililililS^ A budapesti közraktárak és az Elevator. Közel három éve, hogy a Magyar leszámítoló és pénzváltó bank átvette Budapest fővánsá­.ól a közraktárakat és a közraktári üzletet nagy szabásukig megindította. Széles alapra fektetett, szolid vállalatok természete, hogy lassan; de biztosan fejlődjenek. A közraktári intézmény Magyarországon egész uj dolog es eló're lehetett látni, hogy épp oly küzdelme lesz a kezdet nehézségeivel, mint mindennek, a mi tért foglalni készül. A kezdet nehézségei csakugyan több irányban nyilatkoztak s a vállalat életerősségének kö­szönhelő, hogy azokat nemcsak legyőzte, de oly alapot vetett magának, melyen a fokozatos fejlő­dés biztosítva %*an. A fővárosi közraktárakban ma háromszor nagyobb a forgalom mind az előző években s a beraktározók közt Magyarország leggazdagabb nagybirtokosai épp úgy szerepelnek, mint a kisebb termelők, a jómódú középosztály és a kereskedővilág. A közraktári üzlet a Magy. leszámítoló és pénzváltó bank áruosztálya utján előleg es bizományi üzlettel van összekötve, három egymásba kapcsolódó és egymást kiegészítő üzletág, mely megbecsülhetetlen előnyöket képes nyújtani. Az olcsó kamatú e 1 ő I e g-nynjtás különösen a termelőre nézve valóságos oltalom, mely meg­óvja érdekeit a gyakran erőszakos körülmények nyomásával szemben. £ü ehhez járul a kényelem, hogy a leszámítoló bank áruosztálya a legjobb áron adja el bizományikig a terményt, melyre már előleget nyújtott. Ezeket az előnyöket szélesebb körben tudomásra juttat ni a hírlap irodalom kötelessége s ha­zafias kötelességet vélünk teljesíteni olvasóinkkal szemben, ha a Magy. leszámítoló bank mai hir­detményére külön is felhívjuk becses figyelmét. Az Elevator üzembe tétele maga oly esemény, mely önálló méltatást érdemelne. Ezutjal csak annyit emiitünk, hogy e vasból készült hatalmas épület, melynél impozánsabb sehol sincs s mely a királynak is legutolsó látogatása alkalmával annyira megnyerte tetszését, hogy a leghizelgóbb szavakban adott kifejezést elismerésének, nagy reformot van hivatva végrehajtani a magyar gabnakereskedésben. Mert csak idő kérdése, hogy a gabna-cladás typusok szerint történjék itt is, mint Amerikában. Erre királő alkalmat nyujt az Elevator szerkezeti beosztása, mely több ezer met. mázsa befogódam tartályokkal rendelkezik, a hová a hasonnemü gabnanemek egész könnyűséggel oszthatók be. e reform nagy lendületei fog adni a gabnaíorgalomnak. különösen az export szempontjából, mely az Elevátorban valóságos táp­csatornákat fog találni. Es hogy cz az áruk kedvezőbb csoportulasál is maga után vonja, az a dolog természetében fekszik. 2Í)(> 3—1 m Harkányi íj iHgyógyfürdő H Harkányi ryógyfürdő fl§ . -_>-^ l gT 7 r~r!» v .^j o^C?^^} fftCT­^ys 1 ^ ffiT^^g^gj §^5S^3öí &^í3á S^Köfc? -őSSSo'ö fe^SScS AZ EGYESTILT GAZDASÁGI GÉPGYÁRAK ezelőtt gm í i Aisjstaji, SonttoM, f els-ta éB ajánlják elismert kitűnő minőségű gyártmányaikat mint: Mindenféle járgány fekvő, oszlopos, szállítható Közvetítők szijkerékkel, homlok- vagy kúp-kerekekkel. Kózicséplok vas- és fa­állványon. Járgánycséplök szalma­rázóval és rostával. Tisztító cséplőgépek járgány hajtásra. Gözcséplögépek szeges­és sínes dobbal. Gözniozgonyok fekvő- és álló kazánnal. Catalogusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve. Közvetítőknek jutalék. Szecskavágok (Bentall), kuko­ricza morzsolok, daráló malmok, répavágók, sor- és szórva-vető­gépek, Tigris szénagyüjtök, Perry szénaforgatók, Baker és Baker-féle rosták, Trieurök, szivattyúk, stb. stb. legjobb és tartós kiállításban jutányos árak mellett. m Budapesten , tjlllől ut 35. mint az eredeti vasg'e­Laptulajdon os szerkesztő: Or. FENYVESSY FERENC. Gözcséplőgép-készleleket venni szándékozók szíveskedjenek a gyári árak iráni Robcy & Comp-hoz mi% reildás CSéplŐ^épefe gyárosaihoz fordulni. 2%, 4, 6, 8, 10 és 12 lóerejü cséplő szedetek gyárunkban mndenkor készleten vannak. 289 18—17 Pápán, a reform, [őtanoda betűivel ny. Debreczeny Károly Í884, (Helyiség ö Jcolégmm.) ; í/uim^ 'tl/t-™^ — JJiJlAUm. s/;//k\vi\ — Mim Oakéitii végeladási hirdeímény, Van szerencsém a n. é. kö­zönség becses tudomására juttatni, hogy rőfös- és divatáru, üzletem megszüntetése j iniati, áruimat jutányos ! árosa végeladóm* midőn [tisz­telt vevőim eddigi bizalma és tá­mogatásáért őszinte köszönetemet nyilvánitom, egyúttal kérem tisz­teljenek meg bizalmulvkal raktá­ram végeiadása alkalmával is. Tisztelettel Tausz Fülöp PÁPÁN, főtér 62. SK.

Next

/
Oldalképek
Tartalom