Pápai Lapok. 10. évfolyam, 1883

1883-01-07

-f egnagyobb fejetlenének tekinthet. Nem csak az által mert a keresztény vallást fogadván el, sza­bad választása szerint, a nyugoti és nem a ke­\pí\ egyházat fogadta nemzete védnökéül, amely választás eredményeiben tökéletesen igazolta szt. István bölcs előre látását; de nemzetének oly politikai szervezetet is adott, mely az idők vál­tozó viharai között is: 800 éven át tartotta fenn magát; és igy Európa államintézményei között a legrégibbnek, s legszilárdabb alapon épült al­kotásnak bizonyult; de ugyancsak az napon, aug. 15-én hunyt el — nemzete közfájdalmára — uralkodásának 38-ik évében a nagy király, üre­sen hagyván minden egyenes utód nélkül maga után a trónt. Ugyancsak augusztus havában 1222-ben íratott meg, az ország kancellárja az egri nagy prépost Kletus által, a »bulla aurea«; mely al­kotmányt biztosító okmányt IL András magyar király szentesitvén, 600 éven keresztül szolgált a magyar nemzet szabadságának alapjául; tehát egykorú az angol »habeas corpus« szabadságot biztosító államokmánynyal, mely szintén azon év­tizedben kelt s íratott alá. Nem különben aug. 29-én 1526-ban történt a szerencsétlen mohácsi ütközet; melyben a ma­gyar király életét veszté a csele pataknál — ezen véletlen eset hosszú időre szerencsétlen belzavaroknak vezette oda a nemzetet, kimerítve erejéből s megrontva erkölcseiben. Míg ugyan­csak aug. 18-án 1827-ben fejeztetettbe Magyar­ország ujabbkori történelmének egyik legneve­zetesebb momentumai a több évig tartó po­zsonyi országgyűlés, mely alapját vetette meg azon reformoknak, melyek később a 48-diki vív­mányokhoz vezettek. Ezen az országgyűlésen je­ienft meg először mint fiatal huszártiszt gr. Szé­chenyi István, egy évi jövedelmének felajánlásá­val vetvén meg alapját a magyar nemzeti aka­démiának, és igy nemzete közművelődésének. De szintén augusztus 13-án 1849-ben, történt a világosi szerencsétlen katasztropha, midőn a végső erőfeszítésig meghurczolt s kimerült ma­gyar sereg, a muszka adott becsületszóra letette fegyverét. Egy sötét emlékezetű, szomorú ese­ményekben gazdag évtized követte azt, mig vi­szont auguszt. hó végével 1861-ben oszlattatott fel, hasztalan vajúdások után az a parlament, mely a kiegyezést kísérletté volna meg nemzet és ki­rálya között, végét óhajtván vetni az önkény uralomnak. Ha elgondoljuk, hogy a legegyszerűbb ese­mények is, mennyire elferdítve adatnak elő gyak­ran szemtanúk, s még inkább azok által, kik csak hallomás után beszélik el a tényeket, nem cso­dálhatjuk ha vannak, kik a történelem hiteles­ségében kételkednek; mégis a történelmi tanul­mányok oly igazságokra vezetnek és tanítanak bennünket, melyek által egyedül leszünk képe­sek megértetni a jelent, s vethetünk egy pillan­tást a jövendőbe. ' •A., bátorság, valamint a felelem is, egészen közlékeny érzelmek, s egyaránt hatnak a kedé­lyekre, ugy hogy gyakran nagy gyülekezetek egy bátor szó által éppen úgy fölvillanyoztatnak, _vajamint a rémület egy kiáltására, a legnagyobb félelemtől ragadtatnak el.-' »Minden ember csak annyit ér amennyit tud« mondja egy bölcs; mennyire áll tehát kö­telességünkben, hogy magunkat műveljük, s isme­retünket tágítva erkölcsi valódi értékünket emel­jük; és ha Szemere Bertalan azt mondja napló­jában, hogy a magány a lélek termékenyitöjz, még inkább állítani lehet, hogy a magány a lélek nemesitöje, melyben megtisztul azon salaktól, mely reá a.társadalmi élet romlottságából tapadt. Semmi sem emeli a szónoklat hatását any­nyira, mint az erős meggyőződés, mellyel a szó­nok nyilvánított elveihez ragaszkodik; ezért mondhatá Mirabeau Robespierröl, midőn először hallá beszélni, hogy még sokra fogja vinni, mert úgy látom hiszi amit mond. — Nagy elhatározá­soknál egyedül önerőnkbe vetett erős hit az, ami megmenthet bennünket, mig a saját hivatá­sától vissza rettenő bizalmatlanság lesújt, s cse­lekvésre képtelenné tesz. Nem lehet elvitatni, hogy az emberiség az átalános közszabadság kivivására nagyobb erö­feszitéseket soha nem tett mint századunkban és még is különös, hogy az ujabbkori találmá­nyok, ivrnt a puskapor, gőz és villany erőknek ,a,Jecb.nika különböző czéljaira lett fölhasználásá­" val, az állam kezeiben, mind az önkényhatalom megszilárdulására szolgálnak eszközül. Igy a pus­kapor, a fegyver nemek tökéletesítése mellett a népek fékentartására, a gőzerő, a közlekedési eszközök kifejlesztésével, a seregeknek gyors öszpontositására, mig a villanyerö, a titkos kém­rendszer alkalmazására vezetnek. A nők gyakran felülmúlják lelkesültségben s határozottságban a legkeményebb férfiakat. Igy Karthágó ostrománál, mely három évig védte magáts állott ellent a római hódítók seregcinek, s végtére uralkodója, Hasdrubál a város rom­jain még is meghódolván a római vezérnek, neje — legszebb ruháiba öltözködve — egy omladékról okozta férjet, hogy mért nem tudott inkább raeg­halni; s megragadva két gyermekét, megfoly­totta a győztesek előtt, s magát a lángok közéj vetette. — Iljr höslelkü nők tudtak egykor Spár­tának is győzhetetlen harezosokat adni. Ha mindazt, amit életünkben tapasztaltunk, s a tapasztalatok felett éreztünk avagy gondol­tunk, hiven lejrnók, nem csak önmagunknak sze­reznénk ez által jövőre kedves visszaemlékezé­seket, sőt gyakran okulást is; de egyszersmint másoknak is mulattató és tanulságos olvasmányt hagynánk hátra. Az ember önmaga iránt leggyöngébb, s legelnézöbb; azért bölcsességünk ott kezdődik, midőn képesek vagyunk, önmagunk felett szigo­rúan ítélni. Mi a szerencse? a körülményeknek véle.t­len akként való alakítása, hogy azok lelkünk tö­rekvésével találkozzanak. Kinek kicsiben rosszul megy a gazdálko­dása, s talán éppen elegendő erő hiányában, igen balul fog cselekedni, ha munkakörét tágítja, s nagyban akar kísérleteket tenni, mert vesztesége s .bukása annál bizonyosabb. Igy tapasztaljuk: hogy legtöbb ember abban téveszti el dolgait, mJk az cletbeu nagyobb czélt tűzött ki maga elé» nagyobb szerepre vállalkozott, mint ön­ercP megengedi. Azért ki közlegénynek jó, ve­zá jL " c P re m( %se vállalkozzék, nehogy magával m^okat is felültessen. le; egyes kiváló tenyésztők szintén kedvezményr 6en részesülnek. A vásárlás február* és niürczius hóban fog történni, miről az eladni szándékozók ér­tesíttetni fognak. Veszprém, 1882. deczember 20-án. ' gazd egyesületi alelnök' Az emberiség tagadhatlanúl nagy előmene­teleket tett a jelen században, ugy anyagi mint szellemi téren egyaránt; s találékonyságával foly­tonosan újabb győzelmeket arat a nyers termé­szet felett; egy láthatlan hatalom az, ami ön­kénytelenül is előre tol bennünket, haladnunk kell, — ez rendeltetésünk. Mégis vannak dolgok, melyek ma is éppen oly érthetetlenek előttünk, mint voltak évezredek előtt; az ember hiába ! nem képes áttörni a homályt ami végzetét ta­karja. Különös, hogy bizonyos emberek életé­ben, megható hasonlatosságot tüntet fel a törté­nelem. Igy Cromvel még ismeretlen, kétsé­geskedvén jövendője felett Angliában, Jamaikába szándékozott letelepedni, de I. Károly egy ren­delete által megakadályoztatott szándékában, azon rendelete által, kinek fejét később, hogy az An­gol forradalom lenyakazta, leginkább Cromvel müve volt. Mirabeaunak atyja fia részére semmi külö­nös jövendőt nem látván Francziaországban, még fiatalon elakarta küldeni a hollandi gyarmatokba, s a kiiály egy rendelete által hátráltatott terve kivitelében; és Mirabeau később leghatalmasabb tényezője lön a Franczia forradalomnak, mely XVI-ik Lajos királyt trónjától, majd életétől is megfősz tá. Kossuth 1848-ban midőn Jellach ch bán a sokorói ütközet után Budára tartott, s a magyar kormány tétovázatt az elhatározásban, mit te­gyen, hogy a fővárost megmentse; köztudomású dolog az azok előtt, kik még emlékeznek reá; hogy volt pilllanat midőn Kossuth útlevelét kérte, nem akarván útjában állani az eseményeknek; gróf Batthyányi Lajos volt az, ki öt szándékáról lebeszélte. Gróf Batthyányi Lajos! ki az 1848— 49-iki lejátszott drámának első áldozata lett. Nagyobb eseményeknél a sikernek érdemét, vagy nem sikerűles esetében annak kárhozatát a közvélemény előtt rendesen az utolsó vezér­szereplők aiatják; pedig gyakran egészen jogta­lanul. Mert nagy eseményeknél nem csak azokat kell magasztalni vagy elitélni, kik a siker vagy bukás végóráiban, s gyakran egészen története­sen — a vezéri szerepet vitték, de különösen ré­szeltetni kell azokat a megérdemelt ítéletben, kik valamely eseményt előkészítettek, s ugy ve­zettek : hogy annak később diadallal vagy bu­kással kellett végetérnie. Az élet folytonos készületek és törekvések között telik le, s alig van halandó: ki ne mond­hatná, hogy élettorekvései közül egyet-mást el nem ért; de alig van ember, ki állithatná: hogy mind­azt elérte amiután csak az életben törekedett. Orczy Gyula. Felhívás a szarvas marha tenyésztés érdekében. A Veszprém megyei gazdasági egyesület a szarvas marha tenyésztés okszerű fejlesztése érdekében a nm. m. kir. földmivelési minisle­riumnál közbenjárni óhajtván, egyfelől egye­seknek és községeknek tiszta fajú bikákat, és teheneket szerez, más felöl egyes tenyésztőktől, tenyésztésre alkalmas bikáknak a kormány ál­tali megvásárlását elősegíti Felkéretnek tehát a megye egyes tenyész­tői és a községek, hogy vétel vagy eladás iránti igényeiket a kor és faj tüzetes megjelelésével a gazgasági egyesület titkári hivatalánál Vesz­prémben — legkésőbb január 15-ig bejelenteni szíveskedjenek. Községeknek rendszerint a tenyész bika vétel árából 20% elengedtefil>\ s a leszállí­tott vétet árt három félévi részletben fizethetik Fővárosi levél. {Ujét> után. — Solyinossy szakálla. — Atviz. — Irreden­tisták. — Gesitenyesütők. — Az udvar — Nemzeti sz-inhás. — Will mama. — Komáromi Mariska — A fehér knme'liák törté­nete. — ,,Szeget stéggel." — Dlaháné panasia. — Gyulai Pal hadjárata.— A habom kitö't.) Bizony'rä ismerik önök az adomát (hiszen már a lőcsei kalendárium is mint régiséget kö­zölte) az egyszeri vargainasról, aki eltörvén egy palaczkot, a lábszijtol remegve sóhajtott föl: »Jaj csak már tul volnék a /érésen!« Nos hát mi már megkönnyebbülve kiáltha­tunk föl: »Hál' istennek csakhogy már tul va­gyunk az újéven!« Megkönyebbült lélekkel és tárczával sóhajt­hatunk igy föl, mert nem kell többé kerülnünk a saját házunk tájékát az ujéví gratulansoktól való félelmünkben, mint ahogy Solyviossy bará­tunk a borbélyát kerülgeti karácson óta, nehogy az valami gratuláczióval borotválja meg; minél fogva a népszínház derék komikusa még mai napság is a tavalyi szakállát viseli. Az újévi bajokon tehát valahogy csak túl­estünk volna; de ki tudja, hogy az uj év nem fogja-e majd csak ezután ránk nyitni a bajok Pandora szelenczéjét. Hiszen ime még alig dugta be orrát az 1883, még kezünk hozzá sem szokott nevének leírásá­hoz, már is nyakon önt bennünket az árvízzel. A Duna nöttön nő, szemlátomást árad s már az üllői uti pinczéket a hagyományhoz hiven el is árasztotta a viz. (Itt ugyan árvíz nélkül is szo­kott a viznek szerep jutni!) A tanács persze lót-fut, rendeleteket bocsát ki, csatornákat tömet be, zsilipeket nyittat meg, eddig azonban még senkinek sem jutott eszébe a baj tulajdonképeni kútforrása. Ez pedig nem más, mint az a temérdek vizenyős vers, mely a karácsonyi könyvpiaezot elára-,ztotta. Most már hiába tömeti be a tanács a csa­tornákat, ha annak idején nem intézkedett a szörnyű áradat ellen, mely eleitől fogva nagy veszélylyel fenyegetett mindnyájunkat . . . . . . De az árvíz mellett még egyebeket is hozott a nyakunkra az 1S83. A dolog egy kissé rejtélyes ugyan, de ép" pen ez teszi érdekessé Ugyanis sem többről sem kevesebbről nincs itt szó, mint arról, hogy a magyar fővárosba há­rom sötét arczu, villogó szemű, talián kalapu, száz­ránezos köpenyegü, tőrrel és bombával fegyver­zett irredentista jött volna, hogy az uralkodó családnak egyik kiválóan magas állást elfoglaló tagja ellen merényletet kövessen el. Igy volt ez olvasható egy budapesti hír­lapban. Képzelhető az a szenzáczió! A rendőrség persze rögtön talpon volt, hogy czimborákat fogjon Oberdank urnák, kikkel ez az égben irredentásdit játszhassak, mert oda fenn, vagy oda lenn (már attól függ, hogy mint mar­tyr az égbe, vagy mint orgyilkos a pokolba ke­rült-e ?) aligha valami konspiráczió nincs készü­lőben. A rendőrség azonban szokás szerint csiz­madiát fogott, irredentistákat pedig nem. És közzé tette a hivatalos jelentést, mely szerint a Budapesten időző olaszok egyébhez sem értenek mint a gesztenyesütéshez s a fővárosban már csak azért sem időzhetnek irredentisták, mert eddigelé sem a rendőrségnél, sem a bejelentő hi­vatalnál nem jelentették be magukat. Ez a nyilatkozat persze teljesen kielégít­hette a felizgatott kedélyeket, s most elmond­hatjuk, hogy l'ordre régne a Budapest A gesztenyék tovább ropoghatnak, pattog­hatnak a sütőben, senki sem nézi őket bom­báknak ! Magát a királyi családot sem igen nyugta­laníthatja ez a gesztenye pattogás, mert a szin­házakba is eljár, vagy legalább is kilátásba he­lyezgeti megjelenését . . . ... A színházakban különben most járja a haute saison. A nemzeti színházat Wilt mama tölti meg a néző teret ép ugy mint a színpadot. Kilátásba van helyezve Gerster Etelka föllépte is és Co­quelin társulata is aligha nem mutatja be magát közelebb a magyar fővárosnak. A héten lépett föl először mint opera éne­kesnő Mignonban a kis Komáromi Mariska, a népszínház kedves volt pacsirtája. A közönség igen rokonszenvesen ,fogadta és elhalmozta kitüntetésekkel és virágokkal. Volt a virágok között egy gyönyörű fehér kamélia­csokor is, melyről Rákosi Jenő, az elhódított pa­csirta szellemi nevelő-atyja igen érdekes történe­tet beszélt el: Volt egy idő, mikor a kis Mariska nagyon szük anyagi viszonyok között tengődött beteg anyjával és szenvedő nagynénjével. Már akkor felkentje volt ugyan Thaliának de én istenem, hiszen ö még ma is gyermek (18 éves!) mi volt ő még akkor ? I Járt beteg anyjához egy derék jó orvos, ki mindig nagy, fényes, ragyogó jövővel biztatta a kis Mariskát. Ez maga sem bizott benne. Kétkedve rázta fejét. A jó orvos megezirógatta a kis leány ar­czát és ünnepélyesen monda neki:»No meglássa v milyen szép kamélia-csokrot nyújtok én majd föl önnek ha a nemzeti színházban Mignon sze­repében föllép:« . . . És a derék orvos a héten csakugyan át­nyújthatta a fehér kamélia-csokrot! . . . ... A premierek is sürün váltják föl egymást. Ma adják Follmus Aurél vidéki színésznek »Szeget szeggel!« czimü népszínművét, holnap Rákosinak »Idá«-ját. Nem illik ugyan egy darabot praejudikálni, de mikorra e sorok napvilágot látnak, Follinusz darabja fölött bizonyára Ítéletet mondott (—hogy' ne mondjam pálezát tört! —) már a kritika. A főpróbán volt alkalmam a darabot látni s bámulni a lélektani és logika elleni merény­leteket, melyeket szerző lépten-nyomon elkövet az egyes jellemek rajzolásában. Bla/ia Lujza asszony véleményét kérdeztem ki a darabra vonatkozólag, mert hiszen ö a leg­kompetensebb bíró, hanem hát ő nagyon tartóz­kodó a véleményadásban. Ennyit azonban mégis mondott: — Képzelje csak: nekem térden kell egy legény előtt csúsznom, hogy szerelmemet elfogadja! — Botrány! kiáltám elszörnyüködve^ Hisz ez képtelenség! És vájjon ki az a kőszívű, aki meg nem akarja Méltóságodat hallgatni ?! — Hát Tamási! válaszolt a csalogány. Tamási azonban azzal mentegette magát hogy ö nem tehet róla, megvallja, hogy saját meggyőződése ellen cselekszik, hanem hát benne van az instrukcióban, Follinusz irta bele. No Follinusz uram térden fogva kérne ön még ezért bocsánatot a Múzsától: »Szeget szeggel!« . . . . . . Nem fejezhetem be a fővárosi levelet anélkül, hogy egy nagyszabásúnak Ígérkező po­lémiáról meg ne emlékezzem. Szörnyű háború lesz az, ha annak rendje és módja szerint kifejlődik. A csatasorban egyfelől szörnyen felvértezve Gyulai Pál lépett síkra, másfelöl meg a »Pesti Naplón áll, élén UrváryvaX és báró Kaas-szal.v A konfliktusba gróf Ssécsen Antal, Vadnai Károly a F"öv. Lapok és Csukássi József a Bu­dapesti Hirlap szerkesztője, de még a Kisfaludy társaság is bele van bonyolítva. Gr. Széchennek egy a Kisfaludy-társaságban felolvasott tanulmánya adott okot a viszályra, mely Metternichen próbálja meg a szerecsen­mosást és gr. Szécheny István államférfiúi nagy­ságán ejt csorbát. A Pesti Napló és a i udapesti Hirlap meg­támadták ezért a tanulmány iróját és a Kisfa­ludy-} ársaságot, mondván: »Az akadémia szem­ben van a miniszterelnöki palotával s a budai szél, mely a hegyről lefúj, behatol termeibe.* Gyulai védelmébe veszi az akadémiát és a Kisfaludy-társaságot s jól ismert bunkójának tel­jes súlyával ront neki a Pesti Naplónak, hol most Kossuth foglalta el Deák Ferencz helyét. A kardok tehát már összecsaptak, a puskák ropognak, a trombiták harsognak. A háború kitört. Hevesi József.*^ Veszprémből. január 6-án. Láng Lajos egyetemi tanár, a nNemzet« szer­kesztője s Pápa város volt és leendő képviselője az ünnepek alatt városunkba jött, s a püspök ö excja vendége volt. A megye rendkívüli közgyűlése, mely de­czember 30-án tartatott, nem erősítette meg a Veszprém városi pénztárnok fizetésének felemelé­sét 600 ftról 800 forintra. Amint megbízható forrásból halljuk, megyés püspök úr ö excja kegyes volt elrendelni, hogy a külső püspökkert melletti árkot saját költségén betömessék s igy a Plosszer sétány szélesbül; minek történte után a sétány azonnal a belső püspök-kert melletti sétányig vezettetik. A veszprémi jótékony nőegylet vagyoni ál­lapota a mult év végén 18,803 3 1 kr. Mult évi bevételé 1952 ft 21 kr, kiadása i8o4ft -si.kr maradék 148 frt. Nagy feltűnést okozott városunkban azon eset, hogy egy tisztességes'Családból származó nő három gyermeknek anyja, ki már a 45 évet túlhaladta, elhagyva férjét, gyermekeit s öreg •1 Hevesi József fővárosi hírlapíró ezentúl minden hélen fejik eresi lapunkat egv fővárosi levéllel. moly a fő­városi nevezetesebb társadalmi mozzanatoknál; lesz hű. lükre. Hisszük, hogy olvasóinknak szolgálatot teszünk, mikor "lapunk­ban állandó rQvatot nyitunk a fővárosi események számára. • •• •• • . . ,' . .

Next

/
Oldalképek
Tartalom