Pápai Lapok. 8. évfolyam, 1881

1881-12-09

itíjtJLiüicxxj.: I8NI. évről 100 frank aranyban. r Evenként öt húzás január 14. márr/ius 14. június 14. augusztus 14. llOVCfflber 14. JliiHtViikori lonyri niiriiy 100.000 frank aranyban. Legkisebb nyeremény 100 frank aranyban. A nyeremények és kamatok Bécsben, Budapesten, a legtöbb vidéki városban, valamint a legtöbl európai fővárosban minden levonás nélkül fizettetnek. \ pontos fixetésérí a szrrl, fejedelemségi kormány kereskedik. A sorsjegy 3 „ kamatot hoz aranyban. Szerb sorsjegyek ára 46 forint és szclvcnykamat fejében 50 kr készpénzben ÁTVÉTELI JEGYEK 14 Ii i v i résslelekb t n -\ f o r t n I j á v a I ex egj I fil"~ iilnlxi ir»/.lrlli/.rti ; * mellel'. A vevő ns. t*l-~ő :i loilni l»>ll*«»|ő~>*'«\«»1 as avzonoall <M!iiIi ÓS oszlallai jouiil liyoi i il j.t I <-R l.l. A 3%-oa szerb fejedelernségi sorsjegyek november i s-én tartott eise búzásnál a 100.00C 10.000 éa 4000 frank arany ertékü főnyereményeket i mi váltóüzletünkben eladott sorsje­gyek nyerték éa a nyeremények általunk pontosan kifizettettek. Legközelebbi húzások dcezember 12-én. január 14-án és márczius 14-én. Ej >/nin' H l e £ k i> / e l e Ii ii i l hónap a lati -I ha a ás. Csak Bécs. WolIzHk 10 és 13 A MtRCU ii CH. CHON, Wolfeeile 10 éa IS l-:i Ii i a <l ó Ii í f i\ í i\ I á II a Ii * .i t ó ii / I c l e. \ Végelgycngiill rs iljn ciciének utolsó tómasza. > Nyotczvaaévc* férjem és én, Ii most 74 eves vagyuk, már teljesen elgyengült unt a naár rég sírban feküdnénk, ha nem h tsználtuk volna, a nekünk igen ajánlott, rendkivi erősítő Hoff János K !<• maláta kivonat-egészségsört, s annak használatba vételét nem föl) tatnótc Mindketten csupán csak c/. erősítő maláta sörnek köszönjük erűnket és életünk.c ennélfogva a gyártónak i< ezúttal fejezzük ki legbensőbb köszönetünket. Óhajunk, 1 elaggott és testileg gyenge egyének érdekében, e nyilatkozatot a nyilvánosság elé vinni, c bármikor is készek vagyunk s/.ul>cli kérdezősködésekre útmutatással szolgálni. Ewald szül. Heinrich Sarolta nyug. nyereggyártó neje Moabit, Kirchs! ra.s« /,*. -/. Kérem, küldjön még 60 palack Maláta sort és /> zacskó maláta ezukorkát. Hoff János urnák, cs. kir. udvarszállitó, kir. tanácsos, a cs. kir. aranykoronái érdemkereszt tulajdonosa, felsőbb rendek lovagja, I r I I ii I .i I o i a és egyedüli gyártója a llott János-féle maláta-kivonatnak, Európa legtöbb berczegéne udv. »zallitoja, Bécsben. Gyár Grabenhof Bräunerstratise 2. sz Iroda és gyár raktár Stadt. Graben. Bräiineratraaae 8. SS. alatt. Fiókraktár: Budapestcr Zsibárus utca 7 ez. Hivatalos gyógyjclentes. 1 . kir. szab. központi bizottság stb Flensburg: A Hoff János I<'• maláta-kivona egészségisör a legkitűnőbb a legelőnyösebb erősítő szerül találtatott. Wittge Major a 1 porosz l.azarcth< delegátus: fhiisü | lán/.till, iiiLNiicur/.tlt m.tl.il.i Ininniuk li.is/ii.il.il.'tiiiil. Csak valódi,császárok, királyok, s a legfőbb orvosi tekintélyek által általánosan elismert 4 57-szcr kitüntetett, a cs. kir. kereskedelmi törvényszék által Magyarország és Ausztriába Dejegyzctl védjcgygyel (a feltaláló arczképe) el'átott Holl lános (> :le maláta gyártmáayö kérendők. Mások hamisított gyártmányaikból hiányzanak a gyógyfü anyagok, és a Hol lános. fele maláta gyártmányainak rendis készitésníódja, és a/ orvosok Kinyilvánított vele nénye szerint a/ egészségre igen kártékonyán hatnak s így veszélyesek is. \ valódi Moll János féle malála-nu llcznkni kák kék ppirbti vannak burkolva. ? M01 alul mi sem küldetik Főraktár Pápán: Bermúller Alajos ken ikedésében a főtéren Geböck Gyúlt kereskedésében (a megyeházzal szemközt). Veszprémben: Word a Manó fiánál £ is •> Kis-Czcllben Gayer Gyulánál jl 1961. szára. ÖRÖKELADÁSI HIRDETMÉNY. A Nagyméltósága vallás és közoktatásügyi in. kir. Ministeriumnak 29835. sz. a. kelt rendelete folytán, a vörösbercnyí tanulmányi alapítványi uradalom tulajdonát képező S a kenessei község 10. szánni telekjegyzóki»nyvének J-lk sor, 32-ik helyrajzi szama alat, felvett s a kenessei községben fekvő: 707 négyszög fl kiterjedésű bcltelek, a rajta levő épülettel és mészárszékkel kizárólag zárt ajánlat utján a Nagymél­tóságú vall.is éa közoktatásügyi 111. kir. mini -.tóriumnak jóváhagyásának fentartasaval f. c.i dcCZCmbcr ho 22-én délelőtt 10 órakor Győrött az alapítványi főtisztségttél — a becsár megfelelése nélkül fog eladás alá bocsájtatni A ..részletes feltételek" Veszprém* ben a lek. kir. építészeti hivatalnál betek inthet ők. A zárt-ajánlatokhoz: száz ötven forint (Í50 Iii) bánatpénz csatolandó, azonban mindenkinek szabadságában állasd tetszése szerint vetél.111 ígérni be. Zárt ajánlatok az árverezés napjának délelőtti 10 óráig oly nyilatkozattal; miszerint az árverezési feltételek ajánlettcvu előtt ismeretesek < lyőrré a kir. közalapítvá­nyi főtisztséghez küldendők be. Utó-ajánlat, vagy a fel ételektől eltérő ajánlat tekin­teti e nem fog vétetni. Zárt ajanlatokat benyújtók a kitűzött helyre és időre ezennel megfúvatnak. Kilt Győrött. /SS/, évt noxcuibcr !u> ?S. A Somlj <•-> as;ii lirlj í kcr. Ko/.il.iph> un i Fötisztség. *—« Után iivt'iiiní nein tUtnsMik. A ..Pápai Lapok" szerkesztőségének kiadásában megjelent a DUNÁNTÚLI NAPTAR 1882-ik évre. Ai-a IO Ivi-. A naoy 8-a<! rétfi, s 108 lapra terjeilü s számos képpel ellátott, díszes kiállítása évkönyv tartalma következő: i. Teljes naptári rest, időjoslat és betüsorus 17. Az en vagyam. Költemény. Itj. Szaszy I-tól. névmutatóval. (Az ünnep napok veres betűvel 18. Dunántúli karc. Balaton-Füred. (Képpel). Lasz. .>• 4­5­6. jelezve). Elúszó. Könyck. Költemény. Várady Antaltol. Gróf Batthyány Lajos özvegye. (Életrajz, arc­képpel). Sz. Gy.-tól. Az én egy par kis alzenerem. Rajz. Etelkától. Leány kérés. Nép életkép. Pap Gábortól. 7. Karsay Sándor, a dunántúli evang. egyház­kei iilet szuperintendense. (Életrajz, arcképpel) <;>•. I .-tői. 8. Jókai Mór szülőháza előtt. Költemény. Pap Kaim ntól. '.1. Irma.áBcszé!y. líju Bcrkovits,GábortóL to. Mikor a Kaniondiné ludat ölt. Életkép, y-k-től. 11. Kérdezitek ezt is, azt is Költemény. I.( va y Sándoi tói. I S. A kis anya. Rajz. 1 lalasy Aladártól. 13. A dunántúli kerület halottai 1881-ben: I. Szabó Imre. (Életrajz, arcképpel). X. Y.-től. II. Tarczy Lajos. (Életrajz, arcképpel). —1.-től. III. Ihász Daniel (Életrajz, arcképpel). Bognár Endrétől. IV*. Molnár Aladár (Életrajz, arcképpel). F-től. Szerelmesek. Festő költemény. Soos L.-té)l. A divatról. Csevegés. Szegletliy Györgytől. 24. 25­26. 27 28 Samutól. ly. Szent András estéje. Ballada. Kovács S.-tól. 20. A fekete kisasszony. Elbeszélés. Censortól. 21. Dalok. Latkóczy Mihalytól. 22. Julcsa kútja. Falusi kép. Katona Imrétől. 23. Szántó. Néprege. Bacsa Bélától. A pápai állandó szinház. (Képpel). —h.-tól. Temetőben. Költemény. Németh Pétertől. Muki bácsi és szellem idézése. Humoreszk. Rácz Mártontól. Oszí rózsák. K. Kis Gyulától. Kertészeti tanácsadó. 29. N< pdalok. Több szerzőtök 30. Közérdekű tudnivalók. 31. Ilumoiisztikus tesz. Vernek. Adomák. 32. Dunántúli tiszti címtár. —- Egyházi és tör­vényhatóságok, kir. törvényszékek, honvéd­parancsnoksag, ügyvedek, közjegyzők, tan­felügyelők, állam épit hivatalok, ker. posta­táviida es pénzugyigazgatosagok, kereskedelmi és ipar kamrák, pénz- és hitelintézetek, tűz­oltó egyletek, hírlapok, stb. 33. Az uj bélyeg illetékről. #88/. XXYII. t. cz. 34. Országos vásárok. 35. Naptári értesítő. ' I '5 IŐ. A menyecske. Raj/.. Kellc Ivántól. Miután a naptár utolsó ive is elhagyta a sajtot, azon helyzetben vagyunk, hogy az előfizetési pénz beküldése esetén bérmentve, megrendelés esetén pedig utánvét mellett azonnal mcgküldhetjük a kívánt p< Idányokat. Megrendelések hozzánk intezendók. Szíves gyűjtőknek IO megrendelés után tiszteletpéldányt adunk. Z~J~ • l tiszta jövedelem fele a dunántúli kerületből Szlavóniába nagy számmal kivándorolt magyar lakosok iskolai eziljaira forditalik. A „PÁPAI LAPOK" SZKRKKSZTÖSKG K. Pááén, O-Kolleíriuin épületében. Hirdetés. A felszámold* alatti népbank azon hitelezői, kik kö­veteléseikéi eladlak fel Inni Inak. hoyy követeléseik alapján! szolgáló konj/reikkel f\ hó 12. 13. Í4. es ío-én d. n. 2—4 úréi§ Marlon J. ÍJ. nrnál jelentkezzenek* ki azokat a ki­egyezett ár szerint kifizetni fogja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom