Pápai Hírlap – XL. évfolyam – 1943.

1943-04-03 / 14. szám

[Minőségben és ízlésben Kopstein=butor vezet. Fő-tér 14. kivül dr. Kalapos György a tüdőbeteggondozó intézet vezetőorvosa 5 P-vel jutalmazza Rohon­czynak egy másik munkáját. A díjakat az év­zárón osztják ki, a müvek a rajzkiállításon lesznek láthatók. Dr. Domonkos Géza tiszti főorvos a jövő évre levelezőlap rajzolására ír ki új pályázatot, abban a reményben, hogy azon az ifjúság szélesebb rétegei vesznek majd részt. A pályázatra már most felhívjuk az ifjúság és rajztanáraink figyelmét. — Színmű-előadást rendez a református KIE április 4-én a Leányegylet helyiségében este 7 órakor. Színre kerül Herczeg Ferenc : Két ember a bányában és Ecsedy Aladár: Tá­bori lap, Amig időm van c. színműve. — Gyermektragédia Pápa mellett. Hét homokbödögei kisfiú a szomszédos Nagy­tevelre ment. Útközben Erdős Gyula 14 éves homokbödögei fiu egy régi löveget talált. A fiu felvette és piszkálni kezdte. A löveg felrobbant és a fiút életveszélyesen megsebesítette, míg a közelében álló Takács József 12 éves szintén bödögei fiúcska a helyszínen meghalt. A többi öt fiu kisebb sérüléseket szenvedett. Valameny­nyit beszállították az irgalmasok kórházába, ahonnan az öt fiút első segélynyújtás után haza­eresztették. A kis Erdős fiu állapota súlyos. Takács Józsefet nagy részvét mellett temették el kedden Homokbödögén. — Országos vásárunk forgalma. Két napig tartó első tavaszi vásár forgalom szem­pontjából mérsékeltebb volt, mint az előző. Kereskedők nem igen voltak, inkább az uradal­mak vették továbbtartásra a príma marhákat. Az árak az egész vonalon igen magasak voltak. Felhajtottak sertést 2033 darabot, eladtak 1080 darabot. Lovat felvezettek 674 darabot, eladtak 178 darabot. Marhát felhajtottak 997 darabot, eladtak 594 darabot. 12 vagon tételt szállítottak el, 10 vagon szarvasmarhát és 2 vagon lovat. Tehénért 1800—2200 pengőt adtak, lóért 1500 —3000 pengőt párban. A benti piac mindkét napon forgalmas volt. — A Keresztény Nemzeti Liga most hirdette meg kisebbségi pályázatának új tételeit, melyek célja, hogy főiskolai ifjúságunk idejében megismerje a határontúli magyarságnak, vala­mint a délkelet-európai államoknak helyzetét és önkéntes munkával szerezze meg azt a szaktu­dást, amely a Dunavölgy újjárendezéséhez ma­gyar részről szükséges. A tételek Erdély, Fel­vidék, Délvidék helyzetét, Romániát, Szlovákiát, Horvátországot és Szerbiát ismertető kérdésekre terjednek. A 400, 300, 200 pengős pályadíjak összege ez évben eléri a 6000 P-t. Minthogy a legkiválóbb értekezéseket több szak-folyóirat közli majd, az akció valóban nagyvonalú és ér­dekes feladatot ad ifjúságunknak. A pályázat határideje 1943 október 1. Részletes felvilágosí­tást a Liga Kisebbségi Szakosztálya, Budapest, IV., gróf Károlyi-utca 22. ad. — Közgyűlés. A Városi Közművelődési Egyesület április 10-én, illetve határozatképte­lenség esetén április 17-én d. u. 6 órakor tartja évi rendes közgyűlését a szokott helyen. — Városi tiszti állások. Uzonyi Kálmán távozásával megnyílt az előlépési lehetőség több megürült állás betöltésére egyaránt alkalmas, kiváló fiatalabb főtisztviselőink előtt, akik közül az új közigazgatási törvény értel­mében már nem a közgyűlés lesz hivatva vá­lasztani, hanem a belügyminiszter nevezi ki az új jogügyi tanácsost. — Pápai Sport Club hangversenye. A pápai SC. Kisfaludy-utcai kultúrházában szombaton este élénk érdeklődés mellett jól sikerült hangversenyt rendezett. Kitűnő számok­ból álló műsort kiváló szereplők bonyolították le. Szerepeltek zongora, hegedűszámok, majd Gárdonyi és Gyóni verseket adtak elő. A ren­dezés kifogástalan' volt. Konferált Török Lajos. x Vigyázzon kérem... Őn se marad­jon ki a játékból . . . húzás már április hó 10. napján ... Vásároljon szerencsesorsjegyet Re­ménysugár sorsjegyárudában Pápa, Kossuth­utca 10. sz. Ott nyerték a 8765. sz. osztály­sorsjeggyel a százezer pengős főnyereményt. — Hány agglegény van Magyaror­szágon ? A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Magyarországon 100 tizenötéves és ennél idősebb férfi közül 61 volt nős és 34 nőtlen. A többi öt, részben özvegy, részben elvált. A 20 — 59 éves férfiakat számolva, 100 közül már 72 a nős és csak 28 a nőtlen, özvegy és elvált. A két adat összehasonlítása bizonyítja, hogy nálunk 20 éven alul nagyon kevesen nő­sülnek. Az agglegénység szempontjából a 30 évnél idősebb férfiakat lehet tekintetbe venni. A 30—39 éves férfiak összes száma Magyar­országon 1930-ban 606.365 volt. Ezek közül 84 és félszázalék nős volt, agglegény mind­össze 83.936, azaz alig 14 százalék. A követ­kező korcsoport, a 40—49 évesek közül még kevgebb a nőtlen, alig több, mint 6 százalék. 50-^9 éves férfi csak 362.816 volt. Összesen az agglegények száma alig több, mint 4"5 szá­zalék. Az utolsó korcsoportban, a 60 éves és ennél idősebb férfiak közt már csak 33 szá­zalék a nőtlen, a nősök száma is csökken, az özvegyek pedig már 88.111-en vannak, ami már 21 százaléknál 1 is több. a Oarmol dolgozik. Nem zavarja az álmot és mégis estétől reggelre biztosan hat. Fájdalom néikül hajt. könnyű és teljes ürüiést idéz e!ó. Kellemes, enyhe és jó hashajtó, a — Sérülések. Özv. Grabics Istvánné marcaltői 74 éves asszony elesett és jobb kéz­fejét eltörte. — Kocsis Lajos 20 éves pápai ács­segéd alatt a deszka leszakadt és kisebb zuzó­dásokat szenvedett. — Antal Gyula 16 éves mezőlaki napszámos fiú lábfején a vízhordó kocsi keresztül ment. Sérülést szenvedett. Mind a három sebesültet az irgalmasok kórházában ápolják. Hazánkból s a nagyvilágból. A magyar kormány kebelében személyi változások történtek e héten. Kormányzó Urunk Vargha József iparügyi, kereskedelmi és közle­kedésügyi minisztert állásától saját kérelmére „fáradhatatlan buzgalommal és odaadással, vala­mint nagy szakértelemmel" teljesített kiváló szolgálataiért teljes elismerésének kifejezése mellett felmentette, s ugyanakkor iparügyi mi­niszterré Bornemissza Géza volt iparügyi mi­nisztert, az Ipari Munkaszervező Intézet elnö­két, kereskedelmi és közlekedésügyi miniszterré pedig dr. Zsindely Ferenc miniszterelnökségi államtitkárt nevezte ki. Az új miniszterek már letették a hivatali esküt és elfoglalták állásaikat. Mátyás király születésének 500. évfor­dulóját ünnepelte e héten szülővárosa, Kolozs­vár. A kormány koszorúját a nagy király szob­Női divatbluz­különlegességek rának talapzatára Fáy István kultuszminiszteri államtitkár tette le. Szinnyey-Merse Jenő vallás- és köz­oktatásügyi miniszter e héten többnapos hiva­talos látogatáson volt Berlinben. Kultuszminisz­terünk megkoszorúzta a német hősi emlékmü­vet, megtekintette a legfontosabb német kultu­rális intézményeket, valamint a Collegium Hun­garicumot is és megbeszéléseket folytatott Rust német birodalmi nevelésügyi miniszterrel. A közellátási igazgatás szabályozásáról két rendelet jelent meg e héten. Az egyik a kormánybiztosok (főispánok) hatáskörét bővíti ki, megállapítván, hogy a szőlgálatra nem al­kalmas tisztviselőt nemcsak felfüggeszhetik, de a szolgálat alól azonnal fel is menhetik. A másik rendeletben a minisztérium minden községben és városban közellátási bizottságok felállításáról intézkedik. A közelebbi háború hírei: A keleti fron­ton az olvadásos idő ellenére a front külön­böző részein, így a Kuban-vidéken, Sztaraja­Russzánál, Vjazma körül és az Ilmen-tónál sú­lyos harcok voltak, melyek az ellenség súlyos veszteségei mellett (így Sztarja-Russzánál egy hó­napon belül a szovjet 64.000 embert vesztett) mindenütt a németekre nézve sikeresen végződ­tek. Igen nagy a szovjet páncélos és repülő­vesztesége is. — Tunéziában a déli részen mozgóharc folyamán a német és olasz csapa­tok kiürítették Gabest és El Hammat. A középső és északi részen brit, amerikai és francia tá­madásokat a németek visszaverték. A,légi bom­bázások közül megemlítjük az újabbi Berlin elleni, valamint a Nápoly Rottérdam elleni tá­madásokat, melyek a lakónegyedekben >és pol­gári lakosság körében károkat okoztak. Né­met légi támadások értek több délangliai vá­rost. A tengerén a német tengeralattjárók e hé­ten is 103.000 tonnányi ellenséges hajóteret pusztítottak. — Horvátországból a délherce­govinai vidéken partizánok ellen elért újabb sikerekről adtak hírt. Washingtonban véget ért Eden, brit külügyminiszter látogatása, amelyen Roosevelt kijelentései szerint a „nézetek hasonlósága mel­lett 95°/ 0-os megegyezés" jött köztük létre. A világsajtó szerint ezt a találkozást brit-szovjet találkozás fogja követni. Nápolyban a napokban felrobbant egy lőszerraktár. A robbanásnak 72 polgári és ka­tonai személy, köztük 7 német és 1179 sebe­sült áldozata volt. IRODALOM. Cseres Tibor: Zöld levél árnyéka. Versek. Bolyai Akadémia kiadása. Kassa, 1943. 8° 46 L Furcsa szellemi termékek, még furcsább köntösben, fura nyelvezetben. Hogy a könyv­cím szimbolizmusával éljünk: Bizony zöld leve­lek még e versek és elég sötét az árnyékuk, írójuk — az ajánló sorok szerint — sokat próbált, sokat hányódott ember, de sehogysem kiegyensúlyozott lélek. Életcélja, amint versei elárulják, semmi. Sem a reális küzdelem, sem az ideális szárnyalás. Nem tudunk feleletet adni ajkunkra tóduló kérdéseinkre : Vájjon miért író­dott ez a sok rímes összevisszaság ? Vájjon az a célja a költészetnek, hogy ne gyönyörköd­tessen ? Konstruktív hatások mellőzésével des­truáljon ízlésben és egyéb tekintetben is ? Divatba jött mostanában (bizonyára üzleti érdekből) úgy ajánlani be az irodalom mezején felbukkanókat, hogy feltárják alacsony szárma­zását, küzdelmeit, szenvedéseit. Hivalkodnak azzal, hogy valaki százféle fizikai munkát vég­zett, míg végre „rátalált" magára: tollforgató, vagy író lett! Bocsánat, a parkettmunkásság, a londínerség, kertészség stb. senkit sem jogo­sít fel arra, hogy ezt ugródeszkául használja fel írói tehetsége elismertetésére. rr 4 (ni SZONYEGHY-néL L^

Next

/
Oldalképek
Tartalom