Pápai Hírlap – XL. évfolyam – 1943.

1943-04-03 / 14. szám

•E versek írója minden áron új útakon akar haladni, mert érzi egyéniségét. De vájjon ez az új út hová vezet ? A teljes naturalizmusba! Néhány szebb verse szégyenkezve húzó­dik meg féktelenségben viháncoló társai között. Ritmusa s főleg rímelése verseinek igen sokszor úgy hat, mintha makame-t olvasna az ember. Az „Összegezés" 18 darabja gondolat­szilánkok rímes elénkáilása. Epigramma akar lenni mindegyik, de hát csak az akaratnál marad jórésze. Az ilyen kifejezések: kilóg a bokám . . . felhők tompora . . . szakállas esz­tendő ... félem a vizet... stb. se nem magyar, se nem népi, se nem ízléses. Az, hogy magát „isten fiá"-nak mondja, akit „a törvény, ha jó, akkor sem érdekel" — határozottan destrukció. „Az ellenségnek" című vers nyilván a kritikusnak szól. Hangja cinikus, elbizakodott, amely egy finomabbízlésü olvasót a maga furcsa életszemléletével nem tehet költészete barátjává. Az élete kínos küzdelmébe nincs jogunk beleszólni. De ha a küzdelmek színterén is hasonló obsitot kapott a szerző e jelen mél­tatáshoz, akkor megértjük kapkodó vívódását. Ha nem, akkor tán jó volt ennek — annak, de költőnek rossz. (J^an ci' Or.) SPORT. Testvériség—PSC 0:0. NB II. Buda­pest. Vezette: Soós. Gyönge mérkőzést vívott a két csapat. Unalmas, végig csapkodó játék­ban egyik csapat sem érdemelte volna meg a győzelmet. De ebben a sivár, léleknélkiili küz­delemben is a pápaiak voltak gyengébbek. Ellenben a védelmek remekeltek mindkét részen. Matusek jól védett. Burián megfelelt. Kinizsi—Soíex 4:1 (3:1). I. o. b. Pápa. Vezette: Koltai. Kinizsi győzelme meg­érdemelt, mert több gólhelyzete volt és ered­ményesen használta ki a helyzeteket. Temesi­nek ismét voltak tiszta helyzetei. A védelem ma is kitett magáért, de a támadósor Endrődy kivételével nem sokat ér. Szünet előtt még látunk valamire való játékot, de szünet után csapkodóvá válik a mérkőzés, ehhez járul azután a győriuti állóhely egy részének sportszerűtlen viselkedése. Ezzel rontják a pápai labdarúgás jó hírnevét. Sárvár—PSC II. 1:0 (0:0). I. o. b. Sárvár. Vezette : Lőrincz. Perutz második csa­pata 1 l-essel veszíti a mérkőzést. Vasárnapi sporí. PSC Érsekújvárra utazik NB lí. mérkőzésre. PSC II. itthon Selyemiparral játszik, Kinizsi Murába utazik. Kereskedők—Szabók 8:1. Barátságos. Kereskedők megtanították futballozni a szabó­kat, akik úgylátszik csak a varráshoz értenek. Utána sörök mellett tárgyaltak baráti alapon. KISOK kerületi vivóbajnokság. A Pápa Ref. Kollégium Sportköre folyó hó 4-én, vasárnap délelőtt 11 és délután 4 órai kez­dettel rendezi meg a Székesfehérvári tankerület vivóbajnokságait az iskola 2. sz. tornatermében a Ref. koll. és Ref. kereskedelmi versenyzőinek Jt^ X JML fr* Z 1 I\ JHT A ^ Április 5-6. Hétfő-kedd. Nagysikerű zenés vígjáték! Strauss-zene! VELENCEI ÉJSZAKÁK Főszereplők: Lizzi Waldmüller, Herald Paulsen. Április 8—11. Csütörtök—vasárnap. Pápán először! Óriási látványos vadnyugati film! Kanadai kaland (Arany ördöge.) Főszereplők: ' Hans Söhnker, Annié Makarf, O. Wernicke. részvétele mellett A verseny nyilvános s arra az érdeklődőket ez uton is meghívja a Kör vezetősége. A KISOK kerületi tornászbajnokságai. A Székesfehérvári kerület tornászbajnokságait a Pápai Ref. Kollégium Sportköre a múlt vasár­nap rendezte meg az iskola 2. számú torna­termében. A nagy közönség előtt lezajlott ver­senyen Medgyasszay Vince ref. ny. püspök és Michnay Géza, a KISOK igazgatója is megjelent. A résztvevő iskolák száma öt volt és pedig: a Szekszárdi áll. gimn., továbbá a Pápai áll. tanítóképző, Bencés gimn., Ref. kereskedelmi és a Ref. gimn. A csapatbajnokság eredményei a következők: I. oszt. bajnok: a Pápai Ref. gimn. (Borsos J., Szijj Z., Horváth I., Moravetz I.) 210.5 pont. 2. Szekszárdi áll. gimn. 204.2 p. II. oszt. bajnok: a Pápai ref. kereskedelmi (Kerekes L., Schmidt O., Nagy L., Baumgart­ner T.) 216.1 pont. 2. Pápai áll. taníte&épző (Pados J., Hrabovszky D., Szakács F., Focrür L.) 204.8 p. III. oszt. bajnok: a Pápai ref. gimn. (Jókay Ihász M., Varjas V., Nagy J., Sillye S.) 202.8 p. 2. Pápai ref. keresk. (Császár Z., Kiss Á., Vas E., Takács J.) 194.9 p. 3. Pápai áll. tanítóképző 180.8 p, Az összes szereken ker. bajnok lett: Borsos Jenő VIII. (P. koll.) 106.8 p. 2. Szijj Zoltán VIII. (P. koll.) 104.7. p. 3. Kerekes Lajos III. (P. ker.) 102.8 p. 4. Pados József III. (P. áll. tkp.) 201.5 pont. A szerenkénti bajnokságok a következőnként osz­lottak meg: Borsos J. (P. koll.) nyújtó, korlát, lólengés, Szijj Z. P. (koll.) műszabadgyakorlat, Nagy L. III. (P. ker.) lóugrás. A versenybíró­ság vezetője s egyben a KISOK. központi kép­viselője Cserjési József tanár volt. A díjakat dr. Soós Adorján gimn. h. igazgató osztotta ki. Versenykirakaí e heti kiállítója: a református kereskedelmi II. emeletén Bedőcs József könyv- és papírkereskedő Deák F.-u. 11. Pápa város hivatalos közleménye Hirdetmény. A m. kir. közellátási minisz­ter a kukorica beszolgáltatási kötelezettség tel­jesítésének megkönnyítése célja érdekében 502.000/1943. sz. körrendeletében hozzájárult ahhoz, hogy aki a dézsmakukoricáját beszolgál­tatni nem tudja, ugyanannyi mennyiségű más gabo­naféle beszolgáltatásával is eleget tehet. Ezt a ked­vezményt az 508.800/1943. számú körrendeletben azzal bővítette ki, hogy a termelő minden 400 kg. kukorica helyett 1 drb., legalább 140 kg. élő­súlyú sertést is beszolgáltathat. A kukorica-be­szolgáltatás újabb megkönnyítése érdekében 511.120/1943. V. számú rendeletével engedélyt adott arra, hogy azok a termelők, akik a fent­írt módokon a beszolgáltatási kötelezettségnek nem tudnak eleget tenni, a büntető eljárás alól mentesülnek abban az esetben, ha a beszolgál­tatásra előírt minden 100 kg. kukorica helyett 10 kg. zsirt, vagy 50 kg. babot, vagy 50 kg. borsót, vagy 50 kg. lencsét, vagy 100 kg. kö­lest szolgáltatnak be. Aki ily módon akar ele­get tenni a kukorica beszolgáltatási kötelezett­ségének, köteles ezt a körülményt legkésőbb április hó 5-ig a városi közellátási ügyosztályba (városháza, földszint 2. sz. szoba) bejelenteni, ahol a további tennivalókról megfelelő módon tájékoztatják. A polgármester felhívja a gazdakö­zönség figyelmét, hogy az ipari növények ter­mesztését a 4730/1940. M. E. sz. rendeletben előírt módon hajtsa végre, mert a nem teljesí­tők ellen a kihágási eljárást folyamatba fogja tétetni. Részletes tudnivalókat a kifüggesztett hirdetmények szolgáltatnak. — Ápolónői tanfolyam a Magyar Vörös­kereszt Egylet rendezésében. A Magyar Vöröskereszt Egylet Budapesten és vidéki ápoló­nőképző iskoláiban kötelező bentlakással a rend­kívüli viszonyokra tekintettel már május hó 1. kezdettel ápoló kiképzést tart. Az iskolaév alatt ellátás és tandíj havi 25 P. Az ápolónői iskolát végzettek a zárt köteléket alkotó vöröskeresztes ápolónői kar tagjaivá lesznek és róluk mindenkor a Magyar Vöröskereszt gondoskodik. Pályázhat minden olyan magyar állampolgár, aki a pályázati év január hó 1-től számítottan 18. életévét már belöltötte, de 30. életévét még túl sem haladta és érettségi bizonyítvánnyal, tanítónői oklevéllel, de legkevesebb 4 középiskolai (polgári) végzett­séggel bír. Férjnél levő, vagy önhibájából el­vált asszony nem pályázhat. Az érdeklődők bővebb felvilágosítást a tisztiorvosi hivatalban (Veszprém, vármegyeház, földszint 2.) kaphatnak. K.UHÍ József ASZTALOSIIZEMC: Pápa, Jókai-utca 57. Telefon 1027 Épüleimunlcáh: S míorsn unltálc Famegmunkálás MAJÓPAöLÓItÉSí&ITÉS Is „ FOTO - OPTIKA " Kovács Imre vizsgázott fényképész- és látszerészmesternél készíttessen. Pápa, Kossuíh-ulca sas. Címre saját érdekében ügyeljen! JÓKAI M O Z G Ó S Z í N H Á Z Április 6—11. Kedd—vasárnap. MAT NAPIG! Herczeg Ferenc híres regénye filmen! i^L Ic^LjJ Rendezte: Hamza D. Ákos. Zene: SzlatinayS. Főszereplők: Jávor Pál, Fényes Alice, Baksa Soós László, Gárday Lajos, Somogyi Nusi, Pethes Sándor, Kürthy György, Kőváry Gyula, Wessely Pál. {

Next

/
Oldalképek
Tartalom