Pápai Hírlap – XL. évfolyam – 1943.

1943-04-03 / 14. szám

PAPAI HÍRLAP MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. Szerkesztősé g: Levente-utca22. szám Kiadóhivatal: Anna-tér 2. szám Akiadóhivatal tejefonszáma: 17-58. Főszerkesztő : SZŰCS DEZSŐ. Felelős szerkesztő: SÁNDOR PÁL. Előfizetés 1/ 4 évre 2'50. Egyes szam ára 20 Hirdetések (tarifa szerint) felvétetnek Kiss Tivadar könyvkereskedésében. Városi közgyűlés. — 1943 március 27. — Pápa város képviselőtestülete niult szom­baton d. u. 3 órakor csekély érdeklődés mellett rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés össze­hívását elsősorban a repülőtér kibővítésével kapcsolatos intézkedések tették szükségessé. A képviselőtestület az elnöklő Hamuth János polgármester idevonatkozó javaslata értelmében kimondotta, hogy amennyiben az államkincstár a város antalházi pusztáját kisajátítaná, e birtok­test helyett megfelelő helyen hasonló értékű ingatlant vásárol és ugyanakkor kiegyenliti az Esterházy hitbizományi uradalomtól ugyancsak a repé$tér céljaira bérelt 200 holdnyi terület bérletével összcfüggőleg fennálló tartozását is. Napirend e:ott a polgármester bejelentette, hogy ( ;>,>'Vry E 1 íér dunántúli ref. püspököt beiktatása alkafli ból küldöttség élén üdvözölte, toy^í, hogy a varmegye alispánja az újonnan ?-2%vez*itt tűzoltó-tiszti gyakornoki állásra a jelenleg katonai szí 'fiatot teljesítő Süle Károlyt ngvezte ki. A napirend so. 'u a következő ügyeket intézték el: A járványkórház reperatúra-költsé­geit a kisgyűlés rendelkezésének megfelelőleg névszerint is megszavazták. A Korona-utcai kis­kockakő burkolására — mivel a rendelkezésre álló kiskockakövet a Horthy Miklós út szépítésére használják fel — 15.000 P póthitelt szavaztak meg. Bognár Ede bencés tanárnak Pápa tele­pülési földrajza című műve kiadására 400 P segélyt folyósítanak. Dr. Uzonyi Kálmán h. polgármestert 40 évi szolgálat után április hó 1-ve! nyugdíjazták, felkérték azonban, hogy július hó l-ig — a közigazgatási tanácsosi állás újraszervezésének miniszteri jóváhagyásáig — közérdekből tovább is szolgálatot teljesítsen, amely idő alatt nyugdíját tényleges fizetése erejéig egészítik ki. A 65. évüket betöltött Major Gyula villamosüzem-vezetőt és Szente Elza főkönyvelőt egy évre állásukban vissza­tartották. Közhelyesléssel elfogadták a polgár­mesternek azt a javaslatát, hogy hadirokkantak számára a városházán négy, a villamosműnél egy egyenként évi 1500 pengővel dotált állást szerveznek. Egy havi 20 P-s özvegyi kegydíj ügyénél Szalay Lajos az összeg felemelését kérte, de a polgármester figyelmeztetett arra, hogy ez az egész vonalon levő kegydíj revíziót vonna maga után, ami jelentékenyen megter­helné a város költségvetését. Erre az eredeti javaslatot elfogadták. Gyenese Gyula volt java­dalmi hivatali főnök nyugdíjigény megállapítása iránti kérvényét elutasították. A közgyűlés már 4 óra előtt véget ért. RÖZSE ÉS IBOLYA. Haja-haja, a föld haja zöld fa, közte kék ibolya. Patak partján, nyárfa tövén, rozsét szed az asszony, a vén. Egy oldalán, más oldalán kis ibolyát szaggat a lány. Zúg felettök bimbós nyájfa, úgy hallgatják térden állva. Fel-felsóhajt mind a kettő. Adjon nekik a Teremtő, a ráncosnak szép szemfedőt, a szeplősnek szép szeretőt! Erdélyi József. Collini Pápán. Ritka látványosságra nyílik alkalma Pápa város szórakozni kívánó közönségének a közeli napokban. Megérkezett társulatával Collini, a bűvészmutatványok európai hírű mestere. A mester ritka ügyességű mutatványain kívül zenebohócok, akrobaták, tornászok és énekesek szórakoztatják a látogatókat. Szombathelyről nyert értesülésünk szerint a mester ottani szereplését rendkívüli siker koronázta. Szinte hihetetlen szemfényvesztéssel Collini mester valósággal elbűvölte az előadá­son résztvevőket. Előre figyelmeztetjük a közönséget, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a jegyeiket, különösen a vidékiek, időben váltsák meg. A négynapos előadás részietes műsoráról az érdeklődők lapunk hirdetési rovatában és a ki­függesztett hirdetésekről szerezhetnek tudomást. ÚJDONSÁGOK, — Nemzetvédelmi Kereszt kiosztása. Bensőséges ünnepe volt munt vasárnap Pápa városának. Impozáns külsőségek között osztotta ki Hamuth János polgármester 27 arra érdemes pápai és vidéki polgárnő'/ a nemzetvédelmi keresztet, melyet azért (a lapított a Kormányzó, mert a vörös uralom idején bátran és hősiesen kitartó magyar polgáremberek a haza érdeké­ben tevékeny munkát fejtettek ki. Tehát az ellenforradalom hősei kapták a Nemzetvédelmi Keresztet. Nálunk 16 pápai és 11 vidéki kapta meg. A Magyar Hiszekegy elmondása és a Himnusz eléneklése után Hamuth János pol­gármester nagyhatású beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar nemzetnek vérrel áztatott föld­jén soha szégyenteljesebb korszak nem volt, mint a proletár-diktatúra. Ránkszakadtak a vörös uralom rémnapjai, mondotta, mely a né­pekből ki akarta oltani a hazaszeretet érzését, de jött egy férfi: Kormányzó Urunk (lelkes éljenzés és taps), aki megmentette a nemzetet a pusztulástól. Méltatván a Nemzetvédelmi i Kereszt jelentőségét, a 27 kitüntetettől kivette a fogadalmat, majd kiosztotta a keresztet. Szentimrey Sándor dr. mondott hálás szavakat a társai nevében. Két vértanút is követelt a gyilkos korszak. Mórocz Antal és Stefanics Istvánt, kiket a vörsök előhirnökei lőttek agyon 1919 március 14-én este a Csáky-utcai Felső­városi Kat. Olvasókör helyiségében. Polgár­mester kiosztotta ezután az Ereklyés Ország­zászló Nagybizottságától küldött kitüntetéseket és elismerő okleveleket, azoknak, akik becsü­lettel álltak őrséget az országzászlónál. Ezen alapon Enyingi Török Bálint Pápai Törzse, Tűzharcosok, Ref. Kollégium, Bencés Gim­mázium, Tanítóképző, Mezőgazdasági szak­iskola ifjúsága kapott kitüntetést. A Szózat eléneklésével ért véget a felejthetetlen ünnepély. Mátis József. — Kamarai sajtó-tudósítás. Veszprémi Járási és Városi Mezőgazdasági Bizottság folyó hó 19-én tartotta meg együttes gyűlését ajkai Nirnsee Pál m. kir. gazd. főtanácsos, járási bizottsági elnök elnöklete alatt. — Ugyanakkor tartotta közgyűlését a Veszprémvármegyei Mező­gazdasági Bizottság is Szabadhegy Elemér gazd. főtanácsos elnöklete alatt. Megjelent a gyűlésen dr. Mesterházy Ferenc főispán és dr. Berky Miklós alispán is. Az elnök üdvözölte a főispánt 5 éves főispánsága alkalmával. Majd kegyeletes szavakkal emlékezett meg Szentmár­toni Radó Lajosról, a Felsődunántúli Mező­gazdasági Kamara elhunyt elnökéről. A köz­Ara 20 fillér. gyűlés felállva, némán rótta le kegyeletét az elhunyt iránt. Ezután az elnök bejelentette, hogy a Kamara elnökválasztás előtt áll. Kifejezve óhaját, hogy a gazdaközönség egységesen fog­laljon állást. A maga részéről elnökül vitéz Valla Ferenc m. kir. gazd. főtanácsos, tündér­majori földbirtokost ajánlotta. Dr. Jókay Ihász Miklós felsőházi tag a bizottság társelnöke méltatta vitéz Valla Ferenc érdemeit. A köz­gyűlés egyhangú lelkesedéssel úgy határozott, hogy a Kamara elnökéül vitéz Valla Ferencet ajánlja és fekéri az összes kamarai tagokat, hogy csatlakozzanak a közgyűlés e határozatához. Elnök ismertette a gazdák mai nehéz helyzetét, áldozatkészségre és kitartásra buzdította a meg­jelenteket. Előadó ismertette a járási és városi mezőgazdasági bizottságok határozatait. A bizott­ság bőven tárgyalta a Jurcsek-féle beszolgál­tatási rendeletet, melyet Vértesi Ferenc kamarai titkár részletesen ismertetett. A megjelentek aggodalmukat fejezték ki a beszolgáltatás lehe­tősége miatt. Vértesi Ferenc kamarai előadó a felszólalásokra válaszolva megnyugtatta az ag­godalmaskodókat. Szóvátették a lehetetlen mun­kásviszonyokat, melyre a jelenlevő főispán meg­nyugtató kijelentést tett. — Gyászhír. A ref. nőnevelő-intézet or­mára kitűzött fekete zászló e hét elején szo­morúan hirdette, hogy özv. Jaskó Gézáné Török Emma, aki az 1895-ben megnyílt internátusnak első és hét éven át buzgó, eredményesen mű­ködő vezetője volt, örökre eltávozott szerettei­nek köréből. Temetése március 29-én délután 3 órakor volt a farkasréti temető halottasházá­ból. Kedves egyéniségének és a hű munkásnak emlékét kegyelettel őrzi a nőnevelő-intézet és ismerőseinek köre. — Műkedvelői színielőadás. A mihály­házai leventeifjúság vasárnap, március 28-án esti 7 órai kezdettel színielőadást rendezett a a Levente-Otthon nagytermében. A lelkes vidéki műkedvelők Virág György: Az erdőben c. nép­színművét adták elő nagy igyekezettel és álta­lános sikerrel. Néhány olyan kiváló szereplő mutatkozott be egy-egy tőrülmetszett alakítással, hogy hivatásos szinészek közt is megállná a helyét. Sajnos sem a város közönsége, sem a leventéink nem mutattak elég érdeklődést, ami bizony méltán keserítette el a falusi műkedvelő­ket. A támogatásnak pedig kölcsönösnek kellene lenni mindenkor! Kinevezés. Farkas János helybeli vasutast a Máv. igazgatósága 1943 január hó l-ig vissza­menőleg segédtisztté nevezte ki. — Egyházkerületi főjegyző választás. Győry Elemér püspökké választása és felavatása folytán megüresedett a dunántúli ref. egyház­kerületben a főjegyzői állás. A mult héten megtartott közgyűlés kimondotta, hogy az állást a törvény rendelkezései szerint sürgősen be­tölti. Felhívja tehát a kerület egyházait, hogy a főjegyzői állásra szavazataikat április hó 25. és május hó 1. határidő alatt ejtsék meg és az eredményt az egyházmegyék révén küldjék be a püspöki hivatalba. — A válasz­tás eredménye mindig bizonytalan, de be­avatottak tudni vélik, hogy dr. Tóth Endre theol. tanár, egyet. m. tanár kerületi aljegyző­nek vannak legnagyobb esélyei. — Tüdővész elleni plakát. A város tiszti orvosi hivatala most hozta meg a döntést abban a plakát pályázatban, amit egy éve középfokú iskoláink növendékei számára hir­detett. A kis számú, de nívós anyagból messze kitűntek a kollégium növendékeinek munkái és minden díjat elvittek. Első lett Mayor Judit (20 P), második Rohonczy János (12 P) har­madik Móritz Sándor (8 P) munkája; azon-

Next

/
Oldalképek
Tartalom