Pápai Hírlap – XXVII. évfolyam – 1930.

1930-01-04 / 1. szám

APAI HÍRLAP MEGJELENIK MUVOEN SZOMBATON. Szerkesztősé g: Lig et-utca 6. szám. , Laptulajdonos főszerkesztő: Előfizetési ár negyedévre 2 pengő. Egyes szám ára 20 fillér, j KŐRÖS ^NDRE. Telefon 181. szám. Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, főiskolai nyomda. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és Kis Tivadar <on/v- és papirkereskedésében. Minden alkalommal felfigyelünk arra, amit új-év napján a magyar állam feje a többi hatalmak képviselőinek ki­nyilatkoztat és soha nagyobb érdeklő­désre nem tarthattak számot szavai, mint idén, amikor vagy jobb jövőnk hajnalpirkadása elé jutunk el vagy még az eddiginél is súlyosabb vergődések köde borul reánk. Kormányzónk rövid és szabatos kijelentéseiben mindazok a remények és várakozások vissza voltak adva, mondhatni klasszikus tömörséggel, amiket ez az ország és ennek népe az aposztrofált „nyugati civilizáció"- hoz fűz­nek. A nyugati civilizációt méltán szok­ták magasztalni, létesítményei az em­beri haladás mérföldkövei, nélktílök alig képzelhetnök el mai életünket és mégis ez a nyugati civilizáció a történet folyamán sokszor olyan csapásokat zúdí­tott reánk, amik romboló hatásukban a barbárság invázióival is vetekedtek, sőt tán felül is múlták őket. Úgy véli ma­gyar hazánk bölcs kormányzója s hogyan is volna az máskép képzelhető, hogy a világ összes államainak, ha nem akar­ják önmagukat is végveszélybe dönteni, egybe kell fogniok s közös erővel gyó­gyítva egy-egy államnak sebét, ezzel saját maguk fennállásához is biztos funda­mentumokat kell teremteniök. Csak gyű­lölség, örök viszály keletkezhetik abból, ha nem értik meg az emberiességnek a szavát, ha végleg letiporni akarják azokat, akit a balszerencse amúgy is oly mélyre sújtott. Ám ne higyje azért senki, hogy mi magyarok talán könyörületre reflektál­nánk. Ha fordulunk is „a nyugati civili­záció szelleméhez" ezt elsősorban inkább józan belátásra való intelem gyanánt tesszük. Félünk a rosztól, ami ránk következhetik, ha Hágában eltalálna homályosodni a civilizáció fénye, de a régi okos mondás szerint: ,,jobb félni, mint megijedni" s megijedni azért sem­miesetre sem fogunk tőle. Megijedni elég alkalmunk lett volna a letűnt évtized folyamán, de erre nem vagyunk teremtve s hogy ez valaha megtörténjék, azt balgán remélné tőlünk bárki is. Döntsön bármiként Hága, mi a balsors nyomasztó ködében is élni akarunk és élni fogunk. Városi tisztújítás. — 1930 január 2. — Uj év második napján ünnepélyes Jkeretek közt tartatott meg városunkban az általános tisztújítás. Ünnepi jelleget adott a fontos aktus­nak nemcsak az a körülmény, hogy a tisztújító székre az újonnan megválasztott képviselőtes­tület teljes számban megjelent, hanem az a körülmény is, hogy a város összes régi tiszt­viselői — élükön a polgármesterrel — egy­hangúlag újból megválaszttattak. Legtöbbnek ellenjelöltje ts-em volt, akinél meg — idegen pályázó személyében — akadt ilyen, annál is közfelkiáltással nyilvánította meg a képviselő­testület abbeli akaratát, hogy a város admi­nisztrációjának gépezetében semmi változta­PÁPAI HITELBANK RESZVENYTARSASAG SZERZŐDÉSES VISZONYBAN A MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANKKAL. Alapíttatott: 1878-ban. Távbeszélő: { üzlefhefyiség 29 Táviratcím: Hitelbank. HIROETmENY. A Pápai Hitelbank Részvénytársaság 1930. évi január hó 1-én megalakítja VI. évtársulati ÖNSEGÉL GYLETET három és öt évi időtartammal, részletenként és hetenként egy pengő befizetéssel. Ez a legkönnyebb és legkedveltebb módja a takarékosságnak, mert heti egy pengőt mindenki könnyen nélkülözhet, aki pedig kölcsönre szorul, minden heti egy pengős részletre 156, illetve 260 pengő kölcsönt igényelhet, mely a harmadik, illetve az ötödik év végén a heti betétekkel kiegyenlítést nyer, de közben is bármikor visszafizethető. Mindenki tetszése szerinti heti részletet jegyezhet. A betétek havi részletekben is fizethetők. A bank a résztvevőknek részleteik után a Magyar Nemzeti Bank váltóleszámitolási kamatának megfelelő kamatot térít, a heti betétek alapján folyósított kölcsönök után pedig a Magyar Nemzeti Bank váltóleszámitolási kamatát 3%>-kal meghaladó kamatot számít. Minden egyéb feltételre nézve készséggel ad kimerítő felvilágosítást a Pápai Hitelbank Részvénytársaság. PAPÁI ÁLTALÁNOS BANK RT. FŐ-TÉR. Takarékbetétek elfogadása a legma­gasabb kamatozással. Önsegélyző IX. évtársulat január 1-i kezdettel, hetenként 1 P, csak 3 évre, legolcsóbb kölcsönök. Valuta-de visa vétele és eladása a 1 eg előnyösebben. Bővebb felvilágosítást szívesen ad az Igazgatóság. tást tenni nem óhajt. Csupán a rangsor végén levő két írnoki állásra volt szavazás, mely a szolgálatban legidősebb két jelölt győzelmé­vel végződött. A tisztújító közgyűlést 9 órakor a pol­gármester elnöklésével rövid másik gyűlés előzte meg, melyen a kijelölő bizottságba a képviselőtestület egyhangúlag Vitéz Dras­kóczy Istvánt és dr. Kende Ádámot választotta meg s tudomásul vette, hogy az alispán, mint a tisztújító szék elnöke, a választmány tagjaiul a maga részéről Karlovitz Adolf és dr. Kőrös Endre v. képviselőket nevezte ki. Negyedtiztől tiz óráig a polgármesteri szobába visszavonult kijelölő-választmány vé­gezte a maga munkáját s iez alatt a közgyűlési teremben zsibongó városatyák igyekeztek ka­pacitálni egymást, hogy — ha lehet — az egész tisztújító szék 'folyamán feleslegessé tegyék a szavazást. Pont 10 órakor tűnt fel az irattárból be­vezető ajtóban dr. Horváth Lajos alispán nép­szerű alakja, akit a közgyűlés tagjai meleg szeretettel köszöntöttek. Az alispán a bizalmi férfiakul s egyúttal jegyzőkönyvhitelesítőkül dr. Sulyok Dezsőt, Fábián Károlyt, -Giczy Gábort és Böhm Samut kérte fel, majd röviden beszámolt a kijelölő bizottság mun­kájáról, s aztán átadta a szót dr. Uzonyi Kálmán jogügyi tanácsos, előadónak, aki tu­datta, hogy a polgármesteri állásra az egyedül pályázó dr. Tenzlinger József polgármester jelöltetett, akit a közgyűlés lelkes éljenzéssel egyhangúlag újból — az új törvény értelmé­ben — 10 esztendőre polgármesternek meg­választott. A polgármestert Vitéz Draskóczky István, Németh József, dr. Konkoly-Thege Sán­dor. dr. Györké Sándor v. képviselőkből álló küldöttség hivta a közgyűlési terembe, ahol meleg ovációval fogadták s miután a hivatali esküt letette, az alispán az itt következő emel­kedett szellemű beszéddel üdvözölte: Nagyságos Polgármester Úr! Pápa megyei város egész közönségét al­kotmányosan képviselni hivatott közjogi tes­tülete ezen a mai tisztújító széken egységes akaratának törvényes megnyilatkozásakép osz­tatlan meleg lelkesedéssel újból Nagyságodat választotta meg önkormányzata első tisztvise­lőjévé. Ekként a város polgárságának kitün-

Next

/
Oldalképek
Tartalom