Pápai Hírlap – XXIV. évfolyam – 1927.

1927-01-01 / 1. szám

Csipkék, szalagok és rövidáruk kaphatók Raidl Ferencnél Pápa, Kossuth Lajos-utca 6. Legnagyobb választékban női és férfi fehér­nemük, harisnyák, keztyük, ernyők, botok, sap­kák, nyakkendők, ridikülök és bőröndök, stb. délutáni vonaton kivül 18 óra körül is utaz­hatnak. Az új menetrendben azonkívül még ter­vezzük a Győr—Gyömöre között közlekedő munkásvonatnak Pápáig való kiterjesztését, va­lamint a Bécsből Győrbe 3 óra 12 perckor ér­kező gyorsvonatnak Pápa—Szombathely felé való közvetlen csatlakozását. Az érdekeltségnek erre vonatkozó kívánságai tehát előreláthatólag teljesíthetők lesznek. A postát szállító személyvonatoknak Pápa állomásunkon szükséges tartózkodásait, amint az a múltban is történt, a posta- és távirda vezérigazgatósággal egyetértőleg fogjuk* meg­állapítani. Azoknál a gyorsvonatoknál, amelyek­nél forgalmi, illetve menetrendi okok megen­gedik, Pápán 2 percnyi tartózkodást tervezünk. Végül közöljük, hogy Pápa városának a győri—balatoni csatlakozásba és utazási ked­vezményekbe való bekapcsolását Veszprém­varsány—jutási útirányon át, tanulmány tár­gyává tesszük". A Máv. igazgatóságának leiratát örömmel ismertettük meg olvasóközönségünkkel, mert reményt nyújt arra, hogy a lapunk hasábjain is többször hangoztatott vasúti sérelmeink a leg­közelebbi menetrendi revizió alkalmával orvo­solva lesznek. ÚJDONSÁGOK. Lapunk t. előfizetőinek és min­den olvasójának boldog új-esztendőt kívánunk, — Felsőházi tagok választása. Veszp­rém vármegye törvényhatósági bizottsága 1927. évi január hó 10-én rendkívüli közgyűlést tart, melynek egyetlen tárgya az 1926. évi XXII. t.-c. 6. és 18. §-a alapján a felsőházba kül­dendő két rendes és két póttag megválasztása. — Értesülésünk szerint a két rendes tagsági helyre a törvényhatósági bizottság tagjai dr. Antal Gézát és dr. Óvári Ferencet szándékoz­nak megválasztani, akik ideálisan megfelelnek azoknak a feltételeknek, melyeket e tárgyban éppen lapunk mai számának vezető helyén ki­fejtettünk. — Vármegyei rendkívüli közgyűlés. Vármegyénk törvényhatósági bizottsága e héten, csütörtökön közgyűlést tartott, melynek leg­fontosabb tárgya a központi választmány újjá­alakítása volt. Városunkból a tagok sorába Karlovitz Adolfot választották meg. A közgyűlés további tárgyai voltak az 1926-ki útadóalapi számadás jóváhagyása, Pápa városnak a két­emeletes bérház és öt ikerház építése tárgyá­ban hozott határozatai, illetve a megkötött szerződések jóváhagyása és dr. Györffy Dániel tb. főszolgabíró nyugdíjazása. — A vöröskereszt álarcos bálja. A Magyar Vöröskereszt-Egylet pápai választmánya — mint előző lapszámainkban irtunk róla — 1927 január 7-én a Griffben állarcos jelmezes táncestélyt rendez. Az est fővédnökei dr. Antal Géza, gróf Esterházy Károly András, gróf Esterházy Tamás, dr. Hegedűs Lóránt, dr. Hor­váth Lajos, gróf Jankovich-Bésán Endre, Kapi Béla, dr. Körmendy-Ékes Lajos, dr. Paupera Ferenc. Rajtunk kivül egész sereg védnök, házi­asszony, rendező áll az estély élén, melynek sikerén Strausz Kornélné és dr. Tenzlinger József elnökök nagy buzgósággal fáradoznak. Ez egyesület nemes célja méltó a legnagyobb támogatásra. — Orsz. képviselöválasztók 1927. évi névjegyzékének összeírása. A m. kir. belügy­miniszter elrendelte az orsz. képviselőválasztók 1927. évi névjegyzékének összeállítását. Az össze­írást a főispán által kinevezett számláló biztosok — szám szerint 39-en — fogják végezni. A számláló biztosok névsorát a város vezetősége a hírlapokban a közönség tudomására fogja hozni. Az összeírás január 8-tól 25-ig tart. Saját érdekében felhívja a városi hatóság a közönséget, hogy születési adataikat, iskolai végzettségüket, állampolgárságukat, két évi hely­benlakásukat és egyéb választói jogosultságukat igazoló okmányaikat a lehetőség szerint szerez­zék be, hogy azzal a számláló biztosok mun­káját megkönnyítsék. Aki hamis adatokat mon­dana be, két évig terjedhető börtönnel és 4000 aranykoronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtják. — Új megyebizoítsági tag. Wuest Ferenc halálával Pápa város I. kerületében egy megyebizottsági tagsági hely üresedett meg. Az e hó 30-án lefolyt választás iránt, melynek elnöke Karlovitz Adolf volt, nem mutatkozott különösebb érdeklődés. Összesen 82 szavazatot adtak le s ezek mind Ruip Jenő felsővárosi kisgazdára estek, aki így arra a helyre került be, melyet régebben Ács Ferenc szintén felső­városi kisgazda töltött be. — Eljegyzések. Hütter Lajos ny. ev. lelkész és neje szül. Brutser Anna leányát Annát eljegyezte néhai nemesnépi Dienes Miklós és neje szül. Nováky Gizella fia: Sándor. Fehér Viola és Fleischmann Miklós gyáros Budapest jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Hujber István (Budapest) eljegyezte Zom­bory Ilonkát Pápán. (Minden külön értesítés helyett.) — Gazdasági cseléd kitüntetése. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Bojsza Sándor vanyolai lakost, ki már 42 év óta szolgál becsülettel, hűséggel és példás szorgalommal Tarró Imre vanyolai birtokosnál, elismerő ok­levéllel és 500.000 kor. pénzjutalommal tüntette ki. A kitüntetést f. hó 26-án, vasárnap d. e. 11 órakor adta át dr. Jerfy József, a járás fő­szolgabirája a vanyolai ev. elemi iskola tan­termében megtartott és a Himnusszal beveze­tett ünnepély keretében a kitüntetett gazdasági cselédnek, kit a járás főszolgabirája a jutalma­zott követendő példáját és az ünnepi esemény erkölcsi jelentőségét és tanulságait méltató be­széddel üdvözölt, mig ifj. Tarró Imre, a gazda fia, a szolgálatad^, Szabó Ferenc ev. lelkész a község 1 lakossága, "ÍCovács Kálmán előljáró a község elöljárósága és képviselőtestülete üdvöz­letét tolmácsolták a kitüntetett előtt, ez utóbbi egyúttal átnyújtotta a község által adományozott 500.000 kor. külön jutalmat. Az ünnepség a Szózat eléneklésével, az ünnepélyre kivonult leventék és tűzoltóság diszeivonulásával ért véget és Tarró Imrének vendégszerető házánál barátságos ebéddel, melyen a járás főszolga­birájánál kivül a község lelkészi, tanítói, birája és maga a kitüntetett gazdasági cseléd vettek részt, fejeződött be. — Kamarai közgyűlés. A győri keres­kedelmi- és iparkamara 1927 január hó 3-án délelőtt 10 órakor Győrött, saját székházának üléstermében (Vilmos császár-út 5) rendes köz­gyűlést tart. A közgyűlés tárgysorozata 17 pont­ból áll. — A kamara — mint látjuk — az eddigi szokástól eltérően gyűlését nem délután, hanem délelőtt tartja, ami a pápai kültagok részvételét a gyűlésen igen megnehezíti, mert már — egyéb vonat nem állván rendelkezésükre — a hajnali vonattal át kell utazniok Győrbe, hogy a délelőtti ülésen jelen lehessenek. — Mégis lesz korcsolyapálya. A Pápai Testvériség Sport-egyesület nagy örömet szer­zetté a korcsolyázó közönségnek, amennyiben sikerült neki a Hungária-műtrágyagyár hatalmas gyüjtőmedencéjét korcsolyapálya céljaira meg­kapnia. A közönség kényelmére az egyesület melegedőt és bíiffet építtetett és most már csak egy kis hidegre van szükség, hogy a korcso­lyázás nemes sportjának Pápán is lehessen hódolni. A pálya az esti órákban világítva lesz, mig a vasár- és ünnepnapi estéken fúvószenekar fogja a közönséget szórakoztatni. Idényjegyek, melyek csak január 5-ig kaphatók a műtrágya­gyár vezetőségénél, továbbá minden szerdán és szombaton este 8—11 óra között az egye­sület helyiségében (Hungária-szálló, I. emelet) válthatók. Korcsolyázási idő Kis Tivadar könyv­kereskedés kirakatában lesz jelezve. Jegyek árai a falragaszokon. MATYÓ ft- HÍMZÉSEKBŐL választékot küldök. Megrendelést elfogadok. Viszonteladókat keresek. Reich Emiiné, Mezőkövesd. — Válaszbélyeg. — Meghalt a Baráth bácsi. Az egész város közismert Baráth bácsija, városunk tör­zsökös régi polgára volt a jó öreg Baráth Károly, aki e hó 28-án alig két napos beteg­ség után 89 éves korában elhunyt. Valamikor régen molnármester, majd vendéglős volt, de minderre már alig emlékszik valaki, mert két nemzedék is őt virgonc nyugalmában látta, amint piros-pozsgás arcával végigsietve a Jókai-utcán, buzgólkodott ismerősei s a köz dolgaiban. E hó 30-án délután nagy részvét mellett helyezték örök pihenőre, a mondhatni utolsó percéig mozgékony, fiatalos aggastyánt. Kis József református esperes mondott koporsója felett szép búcsúztatót. A gyászoló közönség sorában megjelent az éppen Pápán időző dr. Antal Géza püspök is. Az alsóvárosi temető­ben temették el. Béke hamvaira! — A péksütemények pengő-ára. A helybeli pékmesterek győri kartársaikkal egyet­értőleg csütörtökön este tartott értekezletükön a sütemények árát pengő-fillérben a következő­kép állapították meg: zsemlye darabonként 6 fillér, zsemlye-kenyér kg.-ként 80 fillér, fél­barna kenyér 48 fillér, barna kenyér 40 fillér, sütés díja kg.-ként 7 fillér, zsemlye-morzsa kg.-ként 120 pengő. — A városi sakkverseny eredményé­nek kihirdetése és a díjak kiosztása 1927. évi január hó 5-én este 9 órakor lesz a város­háza tanácstermében. A versenyt a város ne­vében [dr. Tenzlinger József polgármester, a Testvériség disztagja zárja be, az eredményt Spáth Gyula városi tanácsos, a Magyar Sakk­szövetség alelnöke, a győri sakkor elnöke hir­deti ki, mig a kiosztást Chalupetzky Ferenc rendőrkapitány, a magyar sakkszövetség vidéki és a győri sakkor főtitkára vállalta. Utána Chalupetzky mester simultánt játszik a jelent­kezőkkel, akik felkéretnek, hogy január 4-én este 8—10 óra között a sakkörben (Hungária­kávéház külön helyisége)' megjelenni szíves­kedjenek. Nevezéseket január 4-ig még elfo­gadunk. Nevezési díj nem tagoknak 1 *50 P, belépőjegy nem tagoknak egy P. A győri ven­dégek január 5-én este 19 óra 49 perckor ér­keznek Pápára; 20 órakor társasvacsora a Testvériség helyiségében (Hungária-szálloda I. emelet), melyre vendégeket szivesen lát az egyesület. A sakkor tagjai, valamint a sakk­barátok felkéretnek, hogy úgy a fogadásnál a pályaudvaron, mint a társasvacsorán, nem­különben a simultánon minél nagyobb szám­ban résztvenni szíveskedjenek. — Küiön meg­hívókat nem bocsátanak ki. x Tréfás játékok és tombolatárgyak néhány fillérért a Versenybazárban. Figyelem, szombat este xl 2b-l-\g nyitva lesz! — A dohánygyártmányok pengőárai. A pénzügyminisztérium kiadta a belföldi külön­legességi és általános forgalomban levő dohány­gyártmányok január hó 1-től érvényes pengőre átszámított árjegyzékét. E szerint a főbb do­dánygyártmányok árai a következők: 100 gm.-os dobozokban kiváló finom török 7 pengő 20 fillér, purzicsán 100 grammos dobozokban 3 pengő 60 fillér. Szivarok: Regália Media i drb. 24 fillér, Havanna virzsinia 20 fillér, portorico 1 drb. 20 fillér. Szivarkák: Coronas 12 fillér, Sphynx 10 fillér, Khedive 7 fillér, Princessas 4 fillér. Az általános forgalomban levő dohány­gyártmányok közül a legfinomabb török 100 grammos dobozban 6 pengő 25 fillér, finom török 25 grammos csomagocskákban 80 fillér, Hercegovina 25 grammos csomagocskában 32 fillér. Szivarok közül: Regalitas 24 fillér, Brita­nica 20 fillér, Trabucos 17 fillér, Cuba Porto­rico 16 fillér, Cigarillos 5 fillér. Szivarkák kö­zül: Nílus 8 fillér, Stambul 8 fillér, Memphis 5 és fél fillér, Cavalla 20 darabos csomagok­ban 96 fillér, Mirjam 4 fillér, Király 3 fillér, Simphonia 20 darabos csomagokban 14 fillér. — A Magyarországi Munkások Rokkantsegélyző és Nyugdíjegyletének köz­ponti választmánya december 17-én tartotta ez évben utolsó ülését, amelyben bejelentették, hogy december havában alapszabályszerü rok­kant-, árva- és özvegyi segélyekre hatmilliárd korona kerül kifizetésre. Az 1926-ban kifizetett segélyek összege körülbelül tizenkétmilliárd korona, mely összeg a jövő évben a segély­emelések következtében jelentékenyen emelkedni fog. Felvilágosításokkal és alapszabályokkal az egylet székházában (Budapest, VIII., József-u. 23.) lévő központi iroda, illetve a helybeli fiók vezetősége szolgál. Tf • noi olcs Cin: •d „c< KSIC! Pápa, í A legi köny Magyar Kölcsö PES Gőz-( Nyitva e Gőzt Héttő: Szerda: Csfitörlöii Fentek: Szombat: Vasárnap: »» • A kádfüri úgy férfií

Next

/
Oldalképek
Tartalom