Pápai Hírlap – XXIII. évfolyam – 1926.

1926-01-01 / 1. szám

a felfogás, hogy egy-egy eredeti képnél aiig találhatni alkalmasabb ajándéktárgyat. (Múlt számunkból tördelési hibából kiszorult.) — Széchenyi-bál. Innen-onnan újra megérkezik Karnevál hercege s megindul a zene, a tánc s a vigság, hiszen itt lesz a farsang, amely ismét a Széchenyi-bállal veszi kezdetét. A bálbizottság csendes, de körültekintő mun­kával rendezi meg az idén is a Széchenyi-bált, mely a multakhoz hűen s mindenkitől elismerve messze kimagasló bálja lesz az idei évadnak is. Dacára annak, hogy a meghívók már rég kilettek küldve (s már mindenfelől csak a bálra való lázas készülődésről lehet hallani) a bál­bizottsága a bálra vonatkozó minden ügyben még most is az érdeklődők szives rendelkezé­sére ál! a Griff-szálló 4-es számú szobájában levő bálirodában, dec. 31-től kezdve d. e. 11-től fél l-ig s d. u. 6-tól fél 8-ig. Az esti pénztár­nál való torlódás elkerülése végett jegyek már a bálirodában is válthatók. — Műsoros est. Az ág. h. ev. férfi ének­kar és zenepártoló egyesület január 3-án, vasár­nap este 6 órai kezdettel az ág. h. ev. gyülekezet tanácstermében műsoros estélyt rendez a követ­kező műsorral: 1. Induló. Előadja az énekkar. 2. Szent bokréta. Színjáték egy felvonásban Előadják: Kiss Károly, Kováts Juliska, Ferenczy Gyula, Balogh József, Szakács Gábor, Vecsey Annuska, Molnár Imre. 3. Hegedü-szóló zon­gorakísérettel. Előadják: Koncz Manci és Sándor. 4. Kapcsándy Sándor földmíves-poéta előad saját költeményeiből. 5. Kárpáti őrszem. Előadja az énekkar. 6. Magyar dalok. Énekli Ferenczy Gyula. 7. Tréfa. Előadják: Kozma György, Limperger István, Horváth Károly. 8. Riadó. Előadja az énekkar. Helyárak: I. hely 12.000, II. 10.000, III. 7000 korona. — Felsődunántuli összes gazdatiszt­jeinek figyelmébe. Január 15-ig minden gaz­datiszt akár okleveles, akár nem, akár tényle­ges szolgálatot teljesít, nyugalomba vonult, vagy állás nélkül van, saját jól felfogott érde­kében V 8 papirosra rávezetve közölje a m. kir. Földmivelésügyi Minisztérium XII. fő­osztályával Budapest, V. Országház-tér 11 a következő adatokat: 1. Név, 2. Életkor, 3. Családi állapot, 4. Gyermekek száma, 5. Alkal­mazásban van-e ezidőszerint és ha igen, hol<» 6. Ha nincs alkalmazásban, mi okból nincsen, 7. Nyugdíj-biztosítása van-e és ki a nyugdíj­fizetésre kötelezett, 8. Ha a tényleges szolgálat­tól már visszavonult, van-e nyugdíja, ha igen, kitől élvezi azt, 9. Lakcim. Minden gazdatisztet felkérünk, hogy ne csak maga küldje be ada­tait, hanem gazdatiszttársait is figyelmeztesse a legszélesebb körben beküldésére. A gazda­tiszti társadalom eminens érdeke, hogy a Föld­mivelésügyi Minisztérium a gazdatiszti katasz­tert végre felfektethesse. A Felsődunántúli Mező­gazdasági Kamara. — Gyilkos támadás és öngyilkosság. Vitéz Draskóczy István nyug. altábornagy Jókai Mór uteai házánál együtt szolgált Szőllősy Kálmán vaszari származású 41 éves, feleségétől különváltan élő ember és Németh Irén várke­szői 17 éves cselédleány. A csinos fiatal leány megtetszett Szőllősynek, s folyton azzal molesz­tálta, hogy menjen hozzá feleségül. A leány azonban visszautasította a nálánál több, mint négyszer olyan idős férfit, akinek egyébként is a múltjában sok hiba volt. Két héttel ezelőtt a tábornok Szőllősyt dolgainak hanyag, rendetlen végzése miatt elbocsájtotta szolgálatából, ám ő azért folyton ott ólálkodott a ház körül. Vasár­nap a reggeli órákban — tudván azt, hogy a leánynak a délelőtt folyamán le kell mennie a pincébe — lelopózkodott a pincébe, s ott a lépcső mögött lesben állva várakozott reá. Mikor délelőtt tiz óra tájban Németh Irén le­ment a pincébe, hogy onnan élelmiszert vigyen fel és a burgonya felszelésével foglalkozott, Szőllősy hirtelen előugrott rejtekéből s a kezé­ben tartogatott káposzta-sujkolóval a leányt főbe sújtotta, aki jajszó nélkül összerogyott. A merénylő még azután két ütést mért áldozatára. Tettének elkövetése után Szőllősy felment a pincéből, és az udvaron főbe lőtte magát. A lövés halálos volt, a gyilkos merénylő pillana­tok alatt kiszenvedett. A megrémült házbeliek intézkedésére a mentők az öngyilkos hulláját beszállították az irgalmasok hullaházába, az eszméletlenül fekvő leányt pedig a kórházba. Itt megállapították, hogy koponya-alapi törést szenvedett, s állapota a lehető legsúlyosabb. Szerdán délben, amikor a kórháznál állapota felől érdeklődtünk, a szerencsétlen leány még mindig eszméletlenül feküdt ágyán. A négy nap alatt egy pillanatra sem tért magához, mester­ségesen táplálják, hogy valahogy átsegítsék a krízisen, életbe maradása azonban igen kétsé­ges. A merénylőt szerdán délelőtt temették el. — Uferini-est (vagy inkább — eset). A nagy hangon beharangozott Uferini-est, amely a reklám szerint Budapesten több, mint 150 zsúfolt házat vonzott, nálunk meglehetős csa­lódásokat okozva zajlott le vasárnap a Griff termében. Lehet, hogy a bűvész úr másutt többet és jobbat nyújtott, de amit Pápán pro­dukált, az kevés és sablonos is volt. A nagy­számú közönség felültetését éppen nem enyhí­tette, sőt tán boszantóbbá tette az a kis kaba­rezás, amelyet Molnár Dezső és társai csele­kedtek meg a bűvész úr produkcióit megelőző­leg. Legfeljebb az lehet vigasztaló, hogy a „művészet" és a „bűvészet" ezúttal teljesen méltók voltak egymáshoz. És még Uferini úr másnap merészkedett megismételni előadását. De ezúttal már csak vagy tizenöten ültek fel neki. — Gyilkosság karácsony ünnepén. Radics Antal szanyi legény karácsony más­napján éjjel az utcán agyonszúrta barátját: Táp József 21 éves fiatalembert. A gyilkosság csupán azért történt, mert Táp megrótta Ra­dicsot, azért, mert az Táp nevében egy alvó házba az ablakon át bezörgetett. A gyilkost még azon éjjel elfogta a csendőrség. — Levél a szerkesztőhöz. Vettük a következő sorokat, amelyeket azzal a megjegy­zéssel teszünk közzé, hogy tudtunkkal nem a helybeli postafőnökségen, hanem Smith Jeremiá­son fordul meg, hogy postánkon tényleg lehe­tetlen állapotok uralkodnak. A beküldött panasz egyébként igy hangzik: „Akit sorsa adélutáni órákban a pápai postatakarékba visz, hogy ott postacsekken pénzt adjon fel, ugyancsak vára­kozhatik, mig a sor reá kerül. A csekkfeladás­nál ugyanis állandóan oly tömeg áll, hogy sokszor egy óráig is eltart, mire a fél az ablak­hoz juthat. Hogy ebből a kereskedőkre nézve, kiknek hivatalnokai, tanoncai az időt céltalan várakozással töltik, kár háramlik, az csak termé­szetes. Tisztelettel kérjük a helybeli postafőnök­séget, szíveskedjék ezen anomalián valahogyan segíteni. Talán úgy, hogy a délutáni órákban két helyen lehessen csekken pénzt feladni. Az egész közönség hálás lesz ezen intézkedésért". x Jegyespárok! Násznép, Nyoszoló­lányok! Ezen alkalommal se feledkezzenek meg arról, hogy milyen nehéz ma a pénzszerzés! Mielőtt bevásárlásaikat el­intéznék, okvetlen nézzék meg az Első Pápai Versenybazár kirakatait. (Kossuth Lajos és Eötvös-utca sarok.) Bármilyen aján­dékot akar, megtalálja ott csekély összegért nagy választékban. Üveg- és porcellán­edények, dísztárgyak, bőr-ritikülök, — zsebtárcák, utazókosarak, bőröndök, kazetták, játékáruk, zsebkések, ollók, beretvák, hajnyirógépek a legjobb Szolingen gyárt­mányok. Fésű- és kefeáruk, nadrágtartók, gyermekkocsik, a legjobb minőségű főző­edények, alpacca evőeszközök, teljes konyhaberendezések jótállás mellett. — Új folyóirat Veszprémben. Vesz­prémben a jövő év elején Magyar Élet cimen irodalmi, művészeti, társadalmi és sport képes hetilap fog megindulni. Szerkesztői: Széli Lajos Miklós, vitéz Palotai József, Lakner Zoltán, Rim­pek Jenő és Homoki Ferenc. Előfizetési díjak: negyedévre 50.000 K, félévre 100.000 K, egész­évre 200.000 korona. Hirdetések is felvétetnek. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Veszprém, Ká­roly-tér 10. Hazánkból s a nagyvilágból. Szombattól — szombatig. A politikai helyzetben a karácsonyi szünet folyamán változás nem állott be. A kor­mányelnök új-évi üdvözlése az ő határozott kívánságára elmarad. Bethlen csak jan. 19-én, közvetlenül a parlament megnyitása előtt fog az egységes párt értekezletén az általános poli­tikai helyzetről nyilatkozni. Addigra valószínűleg betöltésre kerül a kereskedelmi tárca is, mert Walko miniszter véglegesen a külügyi tárcát fogja megtartani. A nyugdíjasok ügyében a Nyukosz (Nyugdíjazott Katonatisztek Országos Szövet­sége) memorandummal fordult a kormányhoz, melyben előadják, hogy a fennáiló törvények és törvényes rendelkezések szerint a nyugdíjas tisztviselők illetményeinek a tényleges tiszt­viselők fizetésének emelkedésével egyidejűleg mindig emelkedni kell. Kérik sérelmeik orvos­lását, ellenkező esetben a közigazgatási bíró­sághoz apellálnak. A genfi felhatalmazás alap­ján azonban kilátásba is van a sérelmes ügy kedvező elintézése. Még január elején Bethlen miniszterelnök személyes vezetésével egy bi­zottság ül össze, mely a sérelmek orvoslásá­nak módjait fogja megállapítani. Békésmegyében, Békésgyula környékén a Fekete- és Fehér-Kőrös rettenetes árviz­veszedelmet zúdított eddig mintegy 100.000 hold terjedelmű területre. A szétszórtan ta­nyákon élő lakosság minden vagyona hátra­hagyásával menekült az áradás elől. Gyuia és Csaba városok összes iskolái megteltek a me­nekültekkel. Az árvizveszedelem elhárításán Kovácsevich főispán, kormánybiztos vezetésé­vel a legnagyobb erővel dolgoznak. A sta­táriumot kihirdették, mivel félni lehet, hogy az elöntött területen rablók fognak garázdálkodni. Ezidőszerint a legnagyobb veszedelem a 10.000 lakosú Vésztő községet fenyegeti. Wenkheim gróf a község megmentése érdekében saját 5000 holdas birtokára kérte a viz levezetését, Üj évben! AZ ARANYSORSJÁTÉK HÁROM ELSŐ FŐNYEREMÉMYE I főnyeremény 4 kg. SZÍNARANY I nyeremény 2 kg. SZÍNARANY I nyeremény I kg. SZÍNARANY I nyaremény 3 waggon = 300 q buza I nyeremény négyüléses automobil I nyeremény kereszthuros zongora I nyeremény teljesen felszerelt motorkerékpár 5 nyeremény teljesen felszerelt varrógép 10 nyeremény teljesen felszerelt kerékpár 200 nyeremény különféle arany és ezüst tárgy. Egy sorsjegy ára 10.000 korona. Disznóö elfogad Zset hentes, Fi Ugyanott varrógép és gép sz Új szerencse! ^ Húzás visszavonhatatlanul g 1926. évi január hó 26-án. HÉT KILÓ SZÍNARANY CIF renc a pápai c sok szőve Kossutl Új évben! Mj p d h e a n tf Új szerencse! % BABASZANATORIUM. Játékbabák, szakszerű javítása. Eredeti „Pfeiffer"- MÁRTONNAL féle karakter és francia babák óriási választékban. Qyö P > Deák Ferenc u. 4. Vidékieknek javítások azonnal eszközöltetnek. Telefon: 865.

Next

/
Oldalképek
Tartalom