Pápai Hírlap – XIX. évfolyam – 1922.

1922-04-29 / 17. szám

— Tűzoltó közgyűlés. A Pápai Önk. Tüzoltótesíületnek folyó hó 30-án délelőtt 10 órakor a városháza nagytermében tartja XLVIII. évi rendes közgyűlését. A tárgysorozat főbb pontjai: A választmány és parancsnokság évi jelentése. — Zárószámadások előterjesztése és a jövő évi költségelőirányzat megállapítása. — Tisztikar, parancsnokság, választmányi és szám­vizsgáló bizottsági tagok választása. — Kereskedők táncmulatsága. Az Alkal­mazott Kereskedők Országos Szövetségének pápai csoportja az „Otthon"-alap javára folyó évi május hó 6-án a Griff-szálló nagytermében zártkörű táncmulatságot tart. Belépti-dij: személy­jegy 40 K, családjegy (3 személyre) 100 K. Kezdete fél 9 órakor. — Közbirtokossági gyűlés. A felpar­cellázott Barthalos-féle földek új tulajdonosai­ból alakult közbirtokosság e hó 30-án, vasár­nap délelőtt 11 órakor a református elemi iskola helyiségében gyűlést tart, melyen a közbirtokos­ságot érdeklő fontos ügyek kerülnek tárgyalás alá. Külön meghívók nem bocsáttatnak ki, azért a gyűlésre a birtokostársakat ez úton hivja meg a vezetőség. x Szenzációs nyeremények. Egy millió, két millió, sőt három millió koronát is nyer­het az új magyar királyi osztálysorsjátékon. Hivatalos árak: egész 120, fél 60, negyed 30 K. Rendeljen levelezőlapon május 12-ig, mert a sorsjegykészleí a nagy kereslet folytán húzás előtt elfogy. A rendelt sorsjegyet és hivatalos játéktervet azonnal megküldi a Benkő Bank részvénytársaság Budapest, Andrássy-út 60. x A szülészeti díjak felemelése. A pápai összes szülésznők a szülészeti díjakat a következőképen állapították meg: Szülés 8 napi látogatással 1000 K, minden további látogatás 100 K, vámon túl 150 K. — Szálloda-adó. Pápa város közönsége f. évi május hó 1. napjától kezdődőleg ház­tartása javára szálloda-adót szed. Az adó tár­gya a szállóban kiadott helyiségek után fize­tendő bér, valamint a kiszolgálás, fűtés és világítási díjak után fizetendő díjak, amennyi­ben ezek a bérben bent nem foglaltatnak. Az adó kulcsa a következő: 1. ha a napi bér a 100 K-t meg nem haladja, az egész bér 10%­a> 2. ha a napi bér a 100 K-t meghaladja, az egész bér 20%-a. A szálloda-adó a bérbeadót terheli. Jogában áll azonban az adót a bérlő­vel megfizettetni. Minden egyes szálloda és beszálló-vendéglő tulajdonosának, illetve bérlő­jének ezután pontos üzleti könyvet kell vezet­nie, melyben naponként köteles feltüntetni a kiadott szobák számát, a megszálló vendégek nevét és lakhelyét, foglalkozását, az általuk fizetett szoba árát. Az adó alól mentesek az átvonulóban beszállásolt katonák részére kiadott szobák bérei, úgyszintén a köztisztviselőké. Mindazon idegenek, kik nem szállodákban és megszálló vendéglőben, hanem magánlakások­ban 30 napnál hosszabb ideig, akár vendég­ként, akár időleges lakásonként Pápa város területén tartózkodnak, itt tartózkodásuk tarta­mára kötelesek városi illetéket fizetni. Ezen illeték az elfoglalt lakás, illetve lakrész bérének 10%-a- Aki a szabályrendelet ellen vét, 50 K-tól 10.000 K-ig terjedhető pénzbirsággal büntetik. Sherlock Holmes nyomoz. — Annyit máris megállapíthatok, hogy a cipő tulaj­donosának esze volt; rugékony já­rású, elegáns kül­sejü, takarékos ember lehetett, aki cipőjét kí­mélte : minderre kétséget kizáró módon abból kö­r vetkeztetek, hogy ,Berson" gummisarkot viselt. — A „Túrán" Magyar Nemzeti Házi­ipari Szövetkezetről. Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat, a Hangya-központ, a Magyar Országos Védő Egyesület, az „Iker" Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság és a „Transorient" Kereskedelmi Részvénytársaság kezdeményezésére megalakult néhány hét előtt a „Túrán" Magyar Nemzeti Háziipari Szövet­kezet (Budapest, Váczi-utca 12.). A Szövetke­zet meg fogja szervezni a háziipart Csonka­Magyarország egész területén és hivatva van azt reális kereskedelmi alapokra való fektetés­sel rendszeresen fejleszteni és versenyképessé tenni. Szem előtt fogja tartani, hogy a háziipar egészséges szervezése az értékesítés helyes meg­oldásában rejlik, de e mellett gondoskodni fog a háziipar üzéséhez szükséges elméleti és gya­korlati ismeretek terjesztéséről előadások és tanfolyamok rendezése révén, valamint meg­felelő minták és mintalapok kiadásával. Egy üzletrész csekély 100 korona és minden egyes üzletrész után 10 korona a belépési dij. Üzlet­rész-jegyzéseket elfogad a Hangya pápai áru­raktár vezetősége, Barát-utca 2. és az összes Hangya kötelékében működő fogyasztási szö­vetkezetek igazgatósága. — Egy deszka árvereztetik el f. hó 29-én d. u. 4 órakor a rendőrkapitányságon; venni kívánók jelentkezzenek. r f f I-köpenyek -ruhák Női Női (-kalapok jj f |-kosztümök \-cipők (-fehérnem üek legolcsóbb árban, nagy választékban Holzer divatházában Budapest, Kossuth Lajos-u. 9. Színház. Somogyi színtársulata pénteken meghozta az első újdonságot: a „Hollandi menyecskét". Az új menyecske szives fogadtatásra talált. Ho­zománya könnyed, dallamos muzsika, mulatsá­gos, de soha nem bántó librettó és tánc, quantum satis. A zsúfolt ház közönsége nagy­szerűen mulatott egész estén át. A címszerep­ben Kóbor Irén bájos játékával, ragyogó éne­kével belopta magát a szivekbe. Galgóczy La­josban igen kellemes hangú tenoristát ismer­tünk meg. Hogy játszani is tud, — külön ér­deme. A pompás triász: Érczkövy, Rácz Ada és Szalay Gyula a humor terén valósággal excellált. Szombaton az előadást megismételték. Vasárnap egy régi népszínmű, „Az áren­dás zsidó" került szinre ugyancsak táblás ház előtt. Békeffy Róbert és Cserényi Adél igen rokonszenvesen személyesítették meg a jólelkű zsidó házaspárt. Játékuk csupa sziv volt. Pe­terdy Etus, Egri Berta, Galgóczy Lajos és Sza­lay Gyula vitték még biztos kezekkel a főbb szerepeket. Felvonások közt sajnosan nélkülözte a közönség a zenekar játékát. Hétfőn a „Gazdag leány" német nevelő­nőjében Egri Berta aratott nagy sikert rutinos játékával. A címszerepben Csáky Paula elegáns megjelenésével, szépségével hatott, de játékát kissé színtelennek találtuk. Rajz Ferenc stíluso­san játszotta Ervint. Békeffy Róbert, Cserényi Adél jók voltak. Kedden kellemetlen, esős időben kevés számú közönség jött össze a „Szerencsetánc" reprizére. Az előadás gyöngécske volt. Csak Szalay Gyula Platzer Sebestyénje emelkedett ki az együttesből, aki szerepét felülmúlhatatlan komikummal játszotta meg. Elismerést érdemel még Falussy lelkiismeretes játéka és Rácz Ada és Várady Pál remek tánca. Szerdán Willner és Bodánszky regényes operettje, a „Cigányszerelem" volt műsoron. A társulat legjobbjai vetélkedtek, hogy a felújítás­ban a közönség élvezetet találjon. A nők közül Kóbor Irén, Rácz Ada, Peterdy Etus, a férfiak közül Szalay Gyula, Galgóczy Lajos, Érczkövy László, Falussy István és Békeffy Róbert érde­melték ki a közönség sűrű tapsait, de meg kell emlékeznünk a zenekarról is, amely Túray kar­nagy vezetésével teljesen érvényre juttatta a zenemű szépségeit. Csütörtökön a „40 éves asszony" pre­miérje volt. A képtelen tartalmú darabot a maga véletlenen alapuló befejezésével, valamint kü­lönleges erkölcsi felfogásával vegyes érzelmek között fogadta a bemutató nagyszámú közön­sége. A címszerepet Zöldi Elza játszotta. Szép volt, hódító volt, bűnös szerelmét bensőségesen tolmácsolta, mikor azonban letörten zokogva esdekelt további szerelemért, elhagyta ereje, színtelenné vált. A gyermekesen fiatal szerel­mes asszonyt Csáky Paula játszotta bájos nai­vitással. Falusy István Démelin Mauric szere­pében tökéletes színészi munkát végzett. A többiek is jók voltak. Állami anyakönyvi kivonat. Születtek: Ápr. 21. Rigó Anna fia: Jenő, rk. Ápr. 22. Majer Kálmán vasúti munkás és neje Gyarmati Nelli fia: György, rk. — Zsuppán Ferenc posta- és lávirda-altiszt és neje Pomher Terézia leánya : Margit, rk. — Szabó Márton államrendőrségi detektív és neje Horváth Anna leánya: Rózsa, rk Ápr. 24. Kis Antal kőmives és neje Nyirő Mária fia: Ernő, rk. Ápr. 26. Nagy István szobafestő és neje Vida Mária leánya: Margit, rk. — Horváth Gyula kocsis és neje Máté Ágnes leánya: Anna, rk. — Horváth Vilmos napszámos és neje Németh Rozália fia: halvaszületett. Ápr. 27. Horváth Gyula kőmives és neje Orbán Gizella leánya: Valéria, rk. Meghaltak: Ápr. 23. Kercseli Ilona, rk., 18 napos, veleszüle­tett gyengeség. Ápr 27. Magasházi Anna, rk., 19 hónapos, tüdőlob. — Nagy Géza, rk., 1 hónapos, veleszületett gyengeség. Házasságot kötöttek: Ápr. 22 Stall Ferenc kocsis, rk. és Marton Ro­zália, rk. — Orbán Gyula kocsis, rk. és Németh Terézia, rk. — Szabó Gyula molnársegéd, ev. és Takó Mária, rk. A szerkesztésért ideiglenesen felel: Náník Pál. Pápa, 1922. Főiskolai könvvnyomda. APRÓ HIRDETÉSEK. ELADÓ HÁZ. Beköltözhető 4 szobás, adó­mentes, modern családi ház, gyümölcsös kert­tel szabadkézből eladó. Cim a kiadóhiva­talban. MŰTÁRGYAKAT, régiségeket legmagasabb ár­ban vesz műkereskedő. Becslések díjmente­sen eszközöltetnek. Megkeresések „Discretio u jeligére a kiadóba kéretnek. EGY TELJESEN UJ SERTÉSÓL, amely még használva nem volt, önköltségi áron eladó. Cim a kiadóhivatalban. ELADÓ ÍRÓASZTAL. Egy majdnem teljesen új, finom kivitelű hatfiókos íróasztal eladó. Hol? Megmondja a kiadóhivatal. ALKALMI VÉTEL Eladó egy 4—5 HP fekvő benzinmotor hozzá tisztítós cséplő és az összes szíjak. Ára 160.000 kor. Egy drb. jó 3 HP benzin­motor, álló, 52.000 kor. Egy drb. teljesen jó 50V 2 callos angol cséplő 56.000 kor. Egy hengerszék és egy 36 callos daráló szintén eladó. Ványológépeket veszek. Wéber Albert Czelli-ut 8. sz. Fogápolásra Diana-fogkrém szolgál. Kapható mindenütt! Gyártja: a Diana Kereskedelmi R.-T. 1. Budapest, V., Nádor-u. 30. KURTZ GYULA zongoraraktára UK Pápa, Fő-tér. UK

Next

/
Oldalképek
Tartalom