Pápai Hírlap – XIII. évfolyam – 1916.

1916-01-01 / 1. szám

PAPAI MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. Szerkesztőség : Liget-utca 6. Előfizetési árak: Egész évre 12, félévre 6, negyedévre 3 K. Egyes szám ára 24 fillér. Laptulajdonos főszerkesztő: KŐKÖS ENDRE. Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, főiskolai nyomda. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és Kis Tivadar, Kohn Mór fiai, Wajdits Károly urak üzletében is. Boldog új-évet! Soha úgy szivünkből nem fakad­hatott ez a jó kívánság, mint most. Eddig csak megszokott, divattá lett frázisként röppent el ajkainkról az új esztendők első napján e köszöntés, most azonban tartalomtól duzzadó óhajtássávált. Mert nincs talán senki sem, aki a most letűnt év keserveitől és szenvedé­seitől elcsüggedetten ne vágyakoznék jobb napok után, amelyekben megszűnik a drága honfivér hullása, visszatér a bána­tos tűzhelyekhez a rég nem látott atya, testvér és fiú és elszáll szorongatott keb­lünkből az aggodalmak fekete szárnyú madara. Kétségbeesnünk ugyan nem volt okunk a most elmúlt esztendő esemé­nyein és mozzanatain sem. Hadaink diadalról-diadalra haladtak, egyik győze­delmi koszorú után a másikat fűzték vértől izzadó homlokukra. Ádáz ellen­ségeink a földig lealázva, vaspálcánkkal végig verve és megbüntetve. Bárhová tekintünk, mindenütt hódított terület, dicsőség és babér! Ámde a hadak fúriái megpihenni még sem akarnak. Összevert ellenségeink dühét szakadatlan győzedelmünk láncolata még inkább fokozza és a kardot, amelyet eddig az erejében való elbizakodottság tartott kezében, ezután már a megszé­gyenülés boszúérzetével, a tehetetlen dühvel forgatja tovább. Reménye kevés van ugyan, de mégis harcolni vágy. A vérözöntől megundorodhatott, de mégis mindig vért akar. Övé az átok, s nem a mienk, ha az új esztendőt is vér borítja el. Nem volt panaszunk a most végző­dött év természeti adományaira sem. Volt, termett bőven mindenből elegendő. S ha az üzérkedés uzsora-karmai közé nem keríti termésünk egy jó részét, panasz is alig hangzott volna el miatta. A mainappal beköszöntő év már kevesebb jó kilátással kecsegtet. A mos­toha időjárás keresztülhúzta őszi munkáink megszokott reménységeit. No, de amit az ősz és a tél elroniott, jóváteheti a tavasz. Kétségbe esni ebben nincs okunk. És, ha, mint a mult évben, kettőzött erővel és testvéries összetartással munkáljuk kikeletkor földünket, a pokol kapui sem vehetnek erőt rajtunk 1916-ban sem. Az új-év beáltakor szivünk hő kíván­sága ez: végleges győzelmet hadainknak, bort, búzát, békességet mindannyiunknak! Gy. Gy. Hadi rokkantak és árvák menházának egyesülete Pápán, Ily névvel alakult meg városunkban egy ideális és valóban nemes célú egyesület az elmúlt héten. Lapunk már egyik számában ismer­tette is ez egyesületnek hazafias feladatát, amely a most folyó világháborúban elesett pápai illetőségű hősök emlékének örök megőrzésében, a rokkantak és a hadi árvák nagymértékű gyámolításában áll. Örömmel üdvözöltük már kezdetben a szép eszmét és most még nagyobb lelkesedéssel ajánljuk hazafias és pártoló figyel­mébe városunk lakosságának azt az alapszabály­tervezetet, amelyet az e célra alakult bizottság készített és intéz a nagyérdemű közönséghez. E tervezet szövege a következő : /. Az egyesület célja. Menház alapítása és fenntartása, melyben az 1914—16. évi háborúban elesett pápai illető­ségű hősök emlékét megőrzi, a rokkantaknak meg- élhetésüket biztosítja, esetleg hajlékot is ád és a hadi árvák ellátásáról és neveltetéséről gondoskodik. II. Az egyesület tagjai. Örökítők, alapítók, rendes és pártoló tagok. a) Örökítő tagok azok, akik legalább 1000, azaz ezer koronás alapítványt tesznek. Nevük a menházban felállított táblán az alapítvány nagyságának sorrendjében megörökíttetik. Joguk­ban áll a harctéren elesett családtagjuknak emlékére a menházban emléktáblát elhelyezni. b) Alapító tagok azok, akik legalább 500, azaz ötszáz koronás alapítványt tesznek. Jogi személyek, egyesületek vagy intézetek, ha 500, azaz ötszáz koronás alapítványt tesznek, az örökítő tagok közé soroztainak. c) Rendes tagok azok, kik legalább 100, azaz egyszáz koronát tesznek le az egyesület pénztárába. d) Pártoló tagok azok, akik 100, azaz egyszáz koronánál kevesebb összeggel járul­nak az egyesület céljaihoz. Az egyesületi tagok évenkint legalább egy­szer közgyűlést tartanak. A tervezett menház megalakulásáig egy nagybizottság és egy szűkebb körű bizottság készíti elő az egyesület és a menház ügyeit. Ezen előkészítő bizottságok a menház felállítása alkalmával a közgyűlés előtt való beszámolás és fölmentés után megszűnnek. Ezután a közgyűlés végrehajtó bizottságot választ. III. A menház szervezete. Ünnepélyes felavatás után a menház fel­adata a következő: 1. az elesett hősök iránti kegyelet fenntartása; 2. a rokkantakról és 3. a hadi árvákról való gondoskodás. Az 1. feladatra vonatkozólag: az elesett hősök iránti kegyelet kifejezésének módjai: a menházban emléktáblák felállítása, évenkint egy bizonyos napon minden felekezet templomában istentisztelet az elesett hősök emlékére és utána a menházban közös gyászünnep. A 2. feladatra vonatkozólag: a) Azon rokkantakról, akik családjuknál laknak, az egyesület úgy gondoskodik, hogy gyáraknál, vállalatoknál, intézeteknél helyezi el, vagy pedig saját mezőgazdasági vagy ipari üzemében alkalmazza őket. b) Azon rokkantakról, akiknek családjuk nincs, az egyesület úgy gondoskodik, hogy rendes munkán kivül saját otthonában hajlékot is ád. c) A munkaképtelen rokkantakról vagy saját családjukban, vagy a menház keretében gondoskodik. A 3. feladat a hadi árvákról való gondos­kodás a következő : a) Fiuárvákról. 1. Azon hadi árvák, akik édes anyjuknál maradnak, annyiban tartoznak az egyesület gondnoksága alá, amennyiben felettük gyám­ságot gyakorol, őket erkölcsi és szükség szerint anyagi támogatásban részesíti és esetleges nap­közi otthonába fölveszi. 2. Olyan hadi árvák, akiknek nincsen otthonuk, a menházban kapnak lakást és el­látást és ha tehetségük és szorgalmuk meg­felelő, középiskolában tovább taníttatnak; ha pedig erre nem alkalmasak, ipari vagy mező­gazdasági pályára készíttetnek elő. b) Leányárvákról. 1. Ha a leányárvák édes anyjuknál a családi otthonban maradnak, az egyesület olyan gondos­kodásban részesíti őket, mint az ugyanilyen fiu­árvákat. 2. Ha nincsen családi otthonuk, az egye­sület otthont szerez nekik és neveltetésükről is gondoskodik s ha tehetségük és hajlandóságuk megfelelő, erkölcsi és anyagi támogatással fel­sőbb oktatásban is részesíti őket. IV. A menházban folytatandó üzemek. Az üzem a menházban kétféle: mezőgazda­sági és ipari. a) Mezőgazdasági üzemnek berendezni szándékozik az egyesület nagyobb rendszerű kertgazdálkodást s ezzel kapcsolatban főzelék­konzerválást, továbbá esetleg tejgazdaságot, baromfitenyésztést és kisebb sertéshizlalót. A mezőgazdasággal foglalkozó rokkantak télen házi ipari munkát végeznek. b) A helyi viszonyoknak és a rokkantak képzettségének legjobban megfelelő ipari mű­hely rendeztetik be. L 1XJVII ATí^ny AT Tisztelette l tudatom a cigarettázó urakkal, hogy a Módi a no Clubspecialifé IN I 1LA 1 IVvyZ^iA 1 . hüvelyek ismét kaphatók — 1 doboz ára 50 fillér — az ország minden jobb tőzsdéjében. A trieszti törzsgyár leégése folytán, a gyártás a fiumei gyárban anyag hiánya miatt hónapokig szünetelt. A gyár, egészségügyi tanácsadójának felszólítására, a belső szopókáról is elhagyta a barna nyomást, dacára annak, hogy az a hüvely külső csinosságát nagyban emelte. HALÁSZ FERENC Kapható minden jobb tőzsdében. a Modiano-gyár vezérképviselője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom