Pápai Hírlap – IX. évfolyam – 1912.

1912-01-06 / 1. szám

IX. évfolyam. 1 szám. A F. ISJe Pápa, 1912 január 6. PAI HÍRLAP MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. i Mór utca 60. szám. Előfizetési árak: Egész évre 12, félévre 6, negyedévre 3 K. Egyes száin ára 24 fillér. Laptulajdoiios és felelős szerkesztő: D K KŐRÖS ENDRE. Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, főiskolai nyomda. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és Kis Tivadar, Kohn Mór fiai, Wajdits Károly urak üzletében is. SZEMLE. Lux kapitány. Mindenesetre nehéz fantázia az, amely Lux kapitány szökésében a németek­nek olyan kudarcát látja, am ely felér a marok­kói kérdésben történt meghátrálásukkal. Ugyanaz a fantázia, amety persze megint egy szerkesz­tőségi irodából repült fel, ha legközelebb egy francia repülőgép száll át Elszász-Lotharingián s nem sikerül lepuffantani, ujjongva fogja hir­detni, hogy immár a revanche-eszme valóra vált s Szedán megvan boszúlva. Pedig hát ez még azért messze van és egy Lux, egy fecske, akarom mondani : egy repülőgép még nem csi­nál nyaiat. Hogy a Lux kapitány szökése nem kis boszuságot okozhatott a német hadvezető­ségnek, ez azért kétségtelen s ugyancsak két­ségtelen, hogy Franciaországban a romantikus regény, amelyet a naturalista háttérbe szorított, a Lux kapitány csodás esetéből új tápot kap és ellehetünk készülve egy újabb Gróf Monté Christo-féle regény megszületésére, amelyben — dagadj szivünk! — tán mi magyarok is szerepelni fogunk. A budapesti rendőrség ugyan cáfol, szövetséges-társunkra való tekintettel mit is tehetne mást, de azért nincs kizárva, fípgy a francia kapitány szökésében magyar furfahg is közreműködött. Lux kapitány pedig hónába tér­vén, nemzetközi Hiedelemre való tekintettel, katonai törvényszék elé áll, ahol is engedély nélküli kémkedés (n. b. kémkedni csak enge­dély nélkül lehet) és távolmaradás cimén talán még el is Ítélik 1 napi szobafogságra, melynek leteltével feltótlenül megkapja az őrnagyi ki­nevezést. Ezt mégis érdemli, mert ha kémke­désének stratégiai szempontból semmi haszna sem lett, a francia ötletesség hirét ugyancsak emelte s annyit biztosan elért, hogy a németek egyhamar nem emlegetik Goethe-izüen: „Mehr Lux!" Fény után árny. A népszámlálás fénye kissé elkáp­ráztatta fényhez nem szokott szemeinket. Büszke önérzettel emlegettük, hogy — ha utolsóként is — de ott vagyunk a 20.000­nél nagyobb lakosú városok névsorában s lehettünk volna nem utolsók is, ha a pápai diákokat csakugyan pápaiaknak is­merik el s nem osztogatják őket széjjel Nagy Dunántúl sok-sok kisebb-nagyobb községének. A fény után — sajnos — most ime itt az árny. Az anyakönyvi hivatal révén olyan adathoz jutottunk, amely alkalmas arra, hogy a jövö miatt jogos aggoda­lommal töltsön el bennünket. Ez az adat arról beszél, hogy Pápa városában az 1911. évben szülöttek száma nem kevesebb 54-el csekélyebb volt, mint ahány újszülöttet az elözö 1910. évben az anyakönyvbe bejegyeztek. Ez az adat magában is elég volna arra, hogy hozzá kommentárokat füzzünk, de nyer még jelentőségben azáltal, hogy a szülöttek száma immár pár esztendeje nem áll arányban a lakosság növekvö számával. Nézzük csak 4 évről az össze­állítást. Szülöttek száma 1908 576 1909 550 1910 568 1911 509 Ha ebből a négy adatból vigasztaló mo­mentumnak látszik, hogy 1910-ben még­is 13-al többen születtek, mint 1909-ben, az viszont, hogy az 1911. évi szülöttek száma az 1908-ban szülöttekéhez képest 67-el lejebb szállt, még kirívóbbá teszi a visszaesést, amely már az 1910-es és 191 l-es adatok szembeállításából is ki­tűnt. 1908-tól 1911-ig a város lakossága mégis szaporodott és pedig jelentékenyen. Ezt a szaporodást azonban nagyon kis mértékben lehet a természetes szaporodás érdeméül tekinteni, hanem a beköltözés lendítette fel létszámunkat a £0.000-es határvonalon túlra. Kétségtelenül kedvezőbb befolyást gyakorolt a létszámra a halotti statisztika viszonylagosan kedvező alakulása is, mely viszont közegészségi állapotaink fokozatos javulásával függ össze. A fenti négy évről az elhaltak száma 1908 419 1909 394 1910 352 1911 369 A „PAPAI HÍRLAP" TÁRCÁJA. Madonna. Selyemhullámos, finom fejért Csillagkoszorut sző a napsugár, Az arcán kedves, angyalos lágyság, Bársonyos, gyöngyös ajka muzsikál, Beglóriázza a napsugár. Liliomkarja lágy koszorúban, Szeme sugár a játszik magzatán, Gyémántszemecskék halkan lecsukódnak Ringató, búgó angyalmuzsikán . . . — Ify ölelt egykor az édesanyám. Álom száll halkan. Búg anyám szója. Ajkamra hajlik harmatos csókra. Besugaraznak régi mesék . . . Szent, mint a régi Madonna-képek, halk áhítatban hozzája lépek S csókom hamvazza fehér kezét. Finta Sándor, ítélkezés. Irta: Biró Lajos, Az ebédlőből átmentem az irodámba. Szi­varra gyújtottam, kezembe vettem az újságot és lefeküdtem a díványra. — A tároát — gondoltam — el kell ol­vasnom. Egy óra múlva sugárzó arooal itt lesz Géza és megkérdezi, mi a véleményem róla. Végigolvastam. Unatkozva ós boszankodva végigolvastam. Elálmosodtam. Letettem a sziva­romat, a fejem alá gyűrtem egy párnát ós be csuktam a szememet. Kinyilt az ajtó ós Kálmán jött be hozzám. — Szervusz, — mondtam — gyújts rá egy szivarra. Rágyújtott. Nyugodtan szivarozott ós osen­desen beszélgettünk. — Igaz, — mondta — olvastad a Géza tárcáját ? ^ Ekkor eltűnt a nyugalmam. Dühbejöttem. — Olvastam, — mondtam haragosan — olvastam, mert egy óra múlva itt lesz, és a dicsőségtől lesz mámoros a szeme és a gőgtől és a büszkeségtől részegen fogja kérdezni mit szólok hozzá. — Ugyan ne haragudj — mondta nevetve Kálmán. — De haragszom. Haragszom először azért, mert ezeket a siralmas, ezeket a felbőszítően nagyképű ós gutaütötten tehetetlen vergődéseket, ezeket a lapos és ádáz együgyüsógü tákolmá­nyokat végig kell olvasnom. Haragszom másod­szor azért, mert ez a fiu, ez a Géza úgy hor­dozza közöttünk a fejét, mintha valami igen különös, tiszteletreméltó ós becses jószág volna, és mintha mi valamennyien töktilkók volnánk. — Dehogy ! Hiszen miudig megkérdezi a véleményünket. — Megkérdezi, mert tudja hogy csak jót mondunk neki. Azzal a fanatikus elragadtatással, amellyel magában gyönyörködik ós azzal a gyö­nyörűségtől szédelgő buta vaksággal, amellyel a világban jár, kirevolverezi tőlünk a diosóreteket. Ma már ötven helyen volt bezsebelni az ilyenkor kijáró elismerést ós késő éjszakáig trappol még a városban, hogy minden esedókes dicséretet inkasszálhasson. Kálmán vonogatta a vállát: — Hátha csakugyan tetszenek a dolgai ? A legmodernebb szabás szerint elegáns férfi-ruhákat készít Ili W ^ FF technológiát végzett szabómester, vago UGZSOPápa, Fő-tér 19. sz. Állandó nagy raktár elsőrendű gyapjukelmékben! Megrendelések felvételére kívánatra vidéken is megjelenek. "|f 7T ír kiváló minőség és csínos kíá IVIUnKaím több orsz. kiállításon érmekk állításukért érmekkel kitüntetve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom