Izr. Aut. Orth. Hitközség Polgári Fiúiskolája, Pápa, 1924

3 hézségeivel, odaadással és sikerrel vezelte az intézetet és akinek állandóan küzdelmet kellett folytatnia, hogy az iskola teljes erővel törhessen kitűzött célja fele, amely küzdelem példaadóan megacé­lozta az utód erejét a munka folytatására. A szavalatokkal és gyönyörű énekszámokkal tarkított ünne­pélyt az üdvözlő beszédek egész sora tette változatossá. Breuer Lázúr hitközségi alelnök az iskolafenntartó pápai aut. orth. izr. hitközség nevében háláját és elismerését fejezte ki a nagy kulturmunkáért, melyet a pápai zsidó polgári fiúiskola fennállása óta oly kitartással és lelkesedéssel végzett. Gyurátz Ferenc, a nemrég elhunyt fenköltlelkü ny. evang. püspök gyönyörű ékesszólással, ncmesveretü és mindeneket meg­ejtő beszédében köszöntötte mindazokat, akik a jól végzett munka gyümölcseinek gazdagságában gyönyörködve ünnepelhetnek. „A testvéri szeretetnek és egyetértés fenségének gyönyörű példája ezen iskola, ahol közös célra egybefogva valósítják meg azt, amit a legnemesebb emberi érzés parancsol, amely egyedül van hivatva az emberiség boldogitására. Ennek tett megbecsülhetetlen szolgá­latot ez az iskola, melyben különböző felekezetek gyermekei test­vérként vannak együtt és szolgálják az Istent, a hazát és a társa­dalom egyetemét. Az ilyen szellemben vezetett intézetek fogják igazi céljához közelebb vinni az emberiséget!“ A nagyhatású beszéd után Sarudy Ottó kir. főigazgató szív­ből fakadó igaz örömének adott kifejezést, amidőn megemlékezett azon „kedves emlékekről, melyek az intézethez kapcsolják még azon időből, mikor még mint az iskola óraadó tanára vette ki részét azon eredményes nevelő munkából, melyről többször volt alkalma meggyőződni.“ Pápa város tanácsa nevében Dr. Hermann László városi jegyző, a pápai izr. nöegylet nevében Breuer Lázáráé elnöknö, a pápai iparosok gyámolitó egyesülete nevében Böhm Samu elnök kö-zöntötték meleg szeretettel az intézetet. Az orsz. izr. tanitóképzőintézet üdvözletét Schwarcz Károly, gyak. isk. tanár hozta el az ünnepélyre és átnyújtotta Dr. Bánóczi József igazgató költői szavú átiratát: „Iskola oszlatás volt és az elbocsátó iskolapadok mégis megtelnek intézetükben: egy nemze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom