Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1878

I. Értekezés: A franczia nyelv étymologiája. E. Szabó Lajostól

- 5 ­Jan törvényeknek hódolva fejlődik, és alakulásaiban szükséges sza­bályokat követ. A nyelv ezen természettudományának főbb elvei a részleges ety­mologiára tekintettel meglepő segédkezet nyújtanak a tudósnak, mert általuk, mint hatalmas microscopium által, a legérdekesebb jelenségeket szemlélheti. Az etymologiának három nyomozó eszköze van, u. m.: A hang­tan. 2. A történet. 3. Az összehasonlítás. /. A hangtan: A hangtan az étymologia azon része, mely a szavakat, betűkre taglalja, és megállapítja azon szabályokat, melyek szerint, egyik vagy másik betű az egyik nyelvből a másikba való átszármazása utján át­alakult. A hangtan az étymologia kiinduló pontja, ez az a mi az összeha­sonlító anatómia a physiologiában, ez az a mi a vegytanban az analytika. A hangtannak az étymologiában kettős szerepe van. 1. okát és eredetét kimutatja minden egyes, bármely, a szóban található betűnek. 2. a feltételezett hangváltozást a hangtan által felvett hypothé­sisnek megfelelőleg kellő példákkal összehasonlítja, a tények hason­lóságát vagy különbözelét példákkal constatálja. Az olyan étimologia, mely nem rendelkezik példákkal, mely ha­csak egy betűnek is eredetét és a szóban való létokát kimutatni nem tudja, nincs kellő alapra építve s mint ilyen elvetendő. II. A történet. A latin szavak, mielőtt a jelenlegi franczia nyelvben található alakokat felvették volna, két változáson estek át, ugyanis a latinból az ó francziába, innen az új vagy a jelenkori franczia nyelvbe lőnek átplántálva. Helytelen eljárás volna tehát valamely franczia szónak eredetét egyenesen a latinban keresni, a helyett az ó francziában kell nyomozni megelőzőleg, nincs-e ott megfelelő idom, mely közvetlenül szolgálhatott volna, és mely megvilágosíthatná az átmenetet, és meg­jelelné az utat, melyen keresztül a latin szó francziává lőn, ezen köz­vetítő idomok mintegy megközelítve az eredetit, sokszor minden to­vábbi kutatás szüksége nélkül felfedezik előttünk az eredetit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom