Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1878

I. Értekezés: A franczia nyelv étymologiája. E. Szabó Lajostól

I. A francba nyelv étymologiája. (tanulmány). Az étymologia, — mely a szavak eredetét és a nyelvek átalaku­lásának törvényeit kutatja — még ifjú tudománynak nevezhető, mely alig négy tized óta jelent meg- a tudományok körében, és rendkívül hasznos szolgálatai által tekintélyes helyet és rangot vivott ki magának. Az étymologia is, mint minden más tudomány, sokáig homályban tapogatott, küzdött a kezdetlegesség és a kétely minden akadályaival mig nem a tökély azon fokára emelkedett, melyen jelenleg van. A görögöknél Plató, a rómaiaknál Varró és Quintilian, a fran­cziáknái Ménage foglalkozott az étymologiával, hanem olyan téves alapon, hogy az étymologia mai álláspontját tekintve, eljárásaikat álom vagy ábrándok szüleményének tekinthetnők. Például minden utógon­dolat nélkül kötötték egybe két szó: jeune (böjt) és jeune (ifjú) fogalmát, azon téves logikára alapítva, miszerint az ifjúság az élet reggele, és hogy az ember reggelre kelve rendesen éhes. — Sokszor alakilag teljesen különböző szavakat származtattak egymásból, köz­vetitökül azután képzelt betűket és szótagokat vettek fel, melyekkel a kérdéses szavak között levő kétes hézagot pótolták. Ménage például rat = patkány szót igy származtatta: mus, muratus, ratus, rat. Sőt feltételezték, hogy valamely fogalom a vele épen ellenkező jelentőségű fogalomtól is vehette elnevezését, a menynyiben az állítás tagadást is idézhet elő, igy lön a lucus a non lucere-ből származtatva. És annyira eltértek az étymologisták az ésszerűségtől, hogy té­vedéseik miatt közmondásossá váltak, igy történt, hogy ezen tudo­mány elveszte a világ előtt minden hitelét. — Miként lön mégis oly fontossá és nélkülözhetetlenné a nyelvészek előtt, ennyi tévedés és ferde felfogás után? Az összehasonlitó módszer felfedezése és annak alkalmazása által. Az összehasonlitó módszer a tudomány leghatalma­sabb eszköze, a tudomány valóban általános tényekből áll, a tudás a i*

Next

/
Oldalképek
Tartalom