Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1863

f. Tanárok s általuk a 2-ik félévben előadott tudományok. A) A theologiai, jogi s bölcsészeti tanpályán. 1. Kerkapoly Károly, ezévi igazgató, előadta folytatólag a logicát az I. éves bölcsészeknek,— a lélektant a IL, III. éves bölcsészeknek és I. éves jogászoknak, a bölcsészeti erkölcs- és jogtant, tár­sadalmi és állambölcsészetet, szépmütant, vallás-észtant a III. éves bölcsészek-és I. éves jogászoknak,— az országtudományokat, jelesen a közgazdászat történetét, a bel- és kül-államtant a II. éves jogászoknak. 2. Tarczy iLajos, előadta a mértan 2-dik részét az I. — s a természettan 2-dik felét a II éves bölcsészeknek. 3. Bocsor István, előadta a középkori történeteket az I, — az ujabbkori történeteket a II éves bölcsészeknek, — Magyarország történetének III-ik korszakát a III. éves bölcsészeknek és I. éves jogá­szoknak, — s a magyarjog történelmét az I. és II. éves jogászoknak. 4. Váli Ferencz, előadta az állattant és vegytant, az I. éves bölcsészeknek, •— az általános nö­vénytanból a növényalak-, boncz-, vegy- és élettant s a részletes növénytant a II. éves bölcsészeknek,— az általános oktatástant, nevelési módszertant és nevelés történelmének 2-ik felét az I. éves theologusok­nak és csupán neveléstant tanulóknak. 5 Kotasz István, előadta.a lieber nyelvet és hermeneütikát az I, — a homileticát a II, — a héberrégiséget, ó- és uj-szövetség exegesisét a II. és III. éves papnövendékeknek. 6. Kiss János, előadta a dogmatörténetet az I, — a hittant a II, — a protestáns egyházjogot a III. éves papnövendékeknek, és az általános egyházjogot az első éves jogászoknak, 7. Tóth Dániel, előadta az uj-szövetseg könyveibe bevezetést az I, — a magyar reformatio tör­ténetét és ker. Symbolicát a II, — a theologia-encyclopediát, papi gondot és katechetikát a III. éves papnövendékeknek, — továbbá Máté evangéliumának 2-d felét fordíttatta s nyelvtanilag elemeztette az I. éves papnövendékekkel. 8. Szilágyi JÓZ3ef, előadta a latin és görög irodalmat, olvastatván Tacitus agricoláját, Pe lántontól Socrates Apologiáját a II, — Horatius satyráit s epistoláit, Homór odysseájának I, II. és rész­ben III-ik énekét az első éves bölcsészekkel. 9. Gondol Gábor, előadta a jog- és államtudományok encyclopediáját az I. ós II. éves jogászok­nak s I. éves papnövendékeknek, — a magyar magánjog második felét a II, éves jogászoknak és Il-od éves papnövendékeknek, — a bányajogot a II. éves jogászoknak. 10. Pálffy Elek, segédtanár tanította a ker. egyháztörténet középkorát az I, — a magyar refor­matio s magyar irodalom történetét a II, — és a német nyelvet s irodalmat az I. II. éves bölcsészeknek. B) A gymnasinmban. 1. Szabó Károly, jelenleg igazgató s osztálytanár a VI. osztályban, — előadta ugyanitt a hel­vét hitvallást, költészettant, latin-, hellén- s németnyelvet, hellén s római hitregetant, Magyarország tör­ténelmét s földrajzát. 2 Jády József osztály tanár az V. osztályban, — előadta ugyanitt a vallástant, szónoklattant, la­tin-, hellén- s németnyelvet, az újkor egyetemes történelmét s földrajzát. 3. B aráik Ferencz osztály tanár a IV. osztályban, — előadta ugyanitt a vallástant, a magyar-, latin- s németnyelvet, a középkor egyetemes történelmét s földrajzát. 4. Szép Gábor, előadta a szám- és mértant, természettant s vegytant a IV. Y T. VI. osztályban. 5. Rózsa István segéd- s osztálytanár a III. osztályban, — előadta ugyanitt az egyháztörtén el­met, magyar-, latin- s németnyelvet, az ó-kor egyetemes történelmét s földrajzát, — a szám- mértan- s természetrajzot. 6 Mészáros Károly segéd- s osztálytanár a II. osztályban, — előadta ugyanitt a hit- és erkölcs­tant, magyar- és latinnyelvot, az egyetemes polgári földrajzot, a számtant és természetrajzot. 7. Kiss Endre segéd- és osztálytanár az I. osztályban, — előadta ugyanitt a vallástant, a magyar­és latinnyelvet, az egyetemes természeti földrajzot, a számtant és természetrajzot. 8. A testgyakorlatot Rózsa István gymnas. segédtanár, — a szépírást az I. II. osztályban és a szabadtárgyul vett szabadrajzot minden osztályban Katz Lajos, — az éneket pedig osztályonként a fő­iskolai énekkar más és más tagja tanította.

Next

/
Oldalképek
Tartalom