Pápa és Vidéke, 39. évfolyam 1-52. sz. (1942)

1942-03-08 / 10. szám

PÁM ÉS VIDÉKE, 4 1942. március 8, vasárnap MEZŐGAZDASÁG A napraforgó termesztése Irta: KOPERNICZKY ISTVÁN mezőgazdasági szakiskolai igazgató. Igénytelen, élelmes növény a fekvéstől eltekintve mindenütt termeszt­hető. Legalább annyit minden gazda te­gyen meg, hogv tengeri tábláját napra­forgóval szegélyezze körül, így semmi külön munkát nem igényel, munkái egy­beesnek a tengeri munkáival, termelő­jének igen szép mellékhasznot ad és a magyar hazának nélkülözhetetlen olaját biztosithatjuk, s ráadásul állataink ré­szére meg olajpogácsánk is lesz. a) Talaj és éghajlati viszonyok: A kimondottan hűvös vidékektől eltekint­ve egész Magyarország területén termel­hető. Talajban nem válogatós. Általában azt mondhatjuk, ahol tengerit terme­lünk, ott a napraforgó is termeszthető. b) Vetésforgó: Rendszerint két ka­lászos közé kerül, utána tavaszit termel­jünk, mert a talaj víztartalmát nagyon igénybe Veszi. c) Trágyázás: Sok tápanyagot lá­ván. ezért épúigy, mint a tengerit, istálló­trágyázott földbe tVetjük, trágyazatian földbe is jó termést adhal, mert nagyon élelmes. Műtrágyák közül a foszforsavas és lazatalajon a káli műtrágya iránt há­lás. (Kat. holdankint 100—150 kg. super­foszfát és 60—80 kg. káli.) d) Vetés: Vetése korán, április leg­elején történjen. iA nálunk szokásos áp­rilis végi, május eleji vetés igen helyte­len, mert ily kései Vetésnél kielégítő ter­mésre nem számíthatunk. Szegélynö­vénynek a tengerinél korábban vessük fészekbe, éspedig ^fészkenkint 3—1 szem maggal 50—70 cm. távolságra. Főter­ményként 60—80 cm. távolságra vetjük géppel, úgy, hogy 10—10 cm.-kint hulljon a csoroszlyákból egy-egy mag. Egye­zéskor 60 cm-re ritkítsuk. Vetőmag­szükséglet sorvetésnél 6—8 kg. Fészkes ültetésnél 5—6 kig. vetőmag szükséges. Ez esetben 60s(ö0, vagy 80x80 cm. fész­kekbe ültetjük. Vetési mélység 5—8 cm. e) Ápolás: Kikelés után azonnal sa­rabolunk, amikor 3—4 levele van, k'i­egigyeljük. Fészkenkjinl: csak egy tövet hagyjunk. Az esetleges hiányokat ugyan­ekkor pótoljuk;, míert az átültetést jól bírja. Egyezés után az összetömődött földet jól átkapáljuk kézikiapálássál. Ez­után még 2—3-szorí fogatos kapálást kap, amiig közéje lehet menni. A kiosz­tásra kerülő (napraforgómag pgylá­nyérú fajta,lesz, ha mégis lenne tő. ame­lyik fatty óhajtást hoz, úgy késsel vag­dossuk le, hogy csak egy nagy tányért hozzon egy-egy tő. Széldöntés ellen úgy védekezünk, hogy két-két szomszédos sorból 4—4 tövet a virág alatt összekö­tünk fűzvesszővel s igy egymást támo­gatják. f) Aratása: Nehezen szárad, köny­rvyen romlik, penészedik, igy aratását elsietni nem szabad. Legjobban a lá­bán szárad ki. Érett, ha aitányéron lévő virágmaradványpk maguktól lehullattak és a veréb kikezdi, inkább áldozzunk néhány »/o perigiést, minthogy nyersen arassuk. Szcgélyniövlénykénl termelve Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik drága férjem, illetve édesapánk elhunyta alkalmá­val részvétüknek báimi módon kife­jezést adtak, a temetésen megjelentek, a koporsóra virágot vagy koszorút hoztak, ezúton is hálás köszönetet mondunk. özv. Horváth Lajosné * és családja. valamivel korábban aratjuk, mert ilyen­kor a madárkár nagyobb. Aratását úgy végezzük, hogy a tányért 20—30 cm -es csonkkal levágjuk Ha jól beérett, azon­nal kicsépelhető, ami a leghelyesebb el­járás. Szárogatása, csak felfűzve és fel­aggatva lehetséges, nagyobb halomban, góréban, vagy padláson penészedni vagy rothadni kezd. Ha mindjárt nem csé­pelhetünk, leghelyesebb a táblán meg'­szárogatni, oroszországi módra, úgy-, hogy a tányérokat csonk nélkül vágjuk le, közepét, — ahol úgyis értéktelen léha szemek vannak, — átfúrjuk és magvas részükkel lefelé fordítva egy-egy erő­sebb napraforgó szárra hozzuk. Egy kóróra 20—30 tfányér is felfűzhető, úgy, hogy a legalsót rövid kóródarabokkal felpeckeljük, hogy a földre ne érjen. g) Cséplése: Cséplése vagy ponyva fölött két-két tányér összedörzsölésével, vagy kis rövid botokkal való kiverdesés­sel történik. Újabban cséplőgépen csé­peljük két dobsinne! és tágra álitotf dobbal. A szaimarázóból ugvancsaki minden másodikat kiszereljük és az ár­parostát szereljük fel. Ennek egyetlen hátránya, hogy 'kb. a ntag 10 o/ 0-a meg­hámbzódik, ami azonban ha mindjárt olaj ütésre kerül a mag, nem liálránv. h) Termés: A magtermés kat. hol­dankint 6—12 q szem és 30—10 q kóró, amit tüzelésre használunk. i) Beváltási ára: Az 1942. termesz­tési évben 50 P métermázsánkint, ab feladóállomás. j) Vefőmag beszerzése: 50 kat. hol­idon aluli gazdák a helybeli levente (egyesület, va;gy községi elöljáróságuk útján igényelhetnek az ott beszerezhető nyomtatványon. A iszerződéses termelö­ket a Futufa közvetlenül látja el. k) Olajpogácsaígmylés: A szerződé­ses termelők minden 100 kg. naprafor­gó után 20 k:g volajpogácsát igényelhet a hatóságilag megállapított áron. Vendéglő, étterem és szálloda átvétel. Tisztelettel értesítem Pápa és vidéke nagyérdemű közönségét, hogy a Központi Szállodát átvettem és azt nevem alatt szak­szerűen tovább vezetem. Főtörekvésem az, hogy a nagyér­demű közönséget szolid árak mellet figyelmesen kiszolgáljam. Csütörtökön, szombaton, vasárnap éjjel 12 óráig tánc. Kedves vendégeinket esténként elsőrendű g y fi ri rajkózenakar szórakoztatja. Szombaton disznótöros vacsora I Vasárnaponkon zenés-sörözés a nagyétteremben. — Kitűnő magyar konyha. A nagyérdemű „ közönség szíves pártfogását kéri KLEIN GYULA szállodás, étterem tulajdonos. SPORT VASÁRNAP SPORTJA. Kettős mérkőzéssel kezdődik a ta­vaszí labdarúgás. Pápán a Perutz pá­lyán a MÁV. Kinizsi a győri DAC-eal és a Perutzgyári SC a soproni vasutasok­kal játszik barátságos mérkőzést. Három öngyilkosság;. Orbán Mária 16 éves pápai lány öngyilkossági szán­dékból gyufaoldatot ivott. Somogyi Jo­lán 32 éves pápai lány elkeseredésében felakasztotta magát, de időben észre­vették és gyorsan elvágták a kötelet. Szente Viktor pápai fiatalember na­gyobb mennyiségű kodeint veit he, szin­tén öngyilkossági szándékból. Mindhá­rom eléggé súlyos sérültet a mentők' beszállították az irgalmasok kórházába. A pápai kir. járásbíróság mint telek­könyvi hatóság. 207/1942. tk. szánt. flpviFási hirdttiiif-kiionit A ni.'kir. Kincstár Végrehajtalónak Bóka István végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az l881.LX. t.-c. 141., 146. és 1 17 §-a értelmiében a végrehajtási' ár­verést 718 P 99 fillér adó és illeték és járulékai behajtása végett Pápán fekvő s Róka Istvánnak a pápai 375. sz. tfcvi. betétben A. I. 1—2. sor, 1751.. (1753. hrsZ. ingatlanára 4.621 P kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1942. évi április hó 24. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a ki­kiáltási ár fe/énél alacsonyabb áron ^nem ad ha ló el. Az árverelni szándékozóik kötetesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 työ-át készpénzben vagy az 1911 :1. t.-c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénz­nek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§; 1908: XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet senki Sem ígér, köteles nyomban a ki­kiáltási ár százaléka szerint megállapí­tott bánatpénzt az általa igért ár ugyan­jannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 25. §.) Pápa, 1942. évi január hó 14. nap­ján. Kapossy sk kir. jb alelnök A kiadmány hiteléül: Töreky Lajos s. h. t, MEGHÍVÓ A Pápai Hitelbank Részvénytársaság 1942. évi március hó 14-«n, délután 5 órakor tartja Pápán, saját üzleti helyiségében, Horthy Miklós Fö ucca 9. szám alatt 64. évi rendes közgyűlését, amelyre a t. részvényeseket az igazgatóság meghívja. Az alapszabályok 36. § a szerint szavazati jogát csak az a részvényes gyakorol­hatja, akinek neve legalább három hónappal a közgyűlés határnapja előtt a részvénykönyv­ben már be volt jegyezve és aki részvényét a közgyűlést megelőző harmadik napig a rész­vénytársaság, vagy a Magyar Általános Hitelbank budapesti kö ponti intézete, vagy a Ma­gyar Általános Hitelbank győri fiókintézete pénztárainak valamelyikénél elismervény elle­nében letette. A közgyűlés tanácskozási tárgyal: 1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése az I94l.-ik üzletévről. 2. Az igazgatóság számadása az 1941. üzletévről, az 1941. évi mérleg megálla­pítása; határozat a nyereség hovafordítása iránt, ideértve az igazgatóság, a felügyelőbi­zottság, az igazgató-tanács tiszteletdíjának és az ügyvezető-igazgató és az ügyész jutalé­kának megállapítását. 3. Határozathozatal az igazgatóságnak és a felflgyelőbizottságnak adandó felment­vény tárgyában. 4. Elnök, alelnök, igazgatóság, felügyelőbizottság és igazgató-tanács választása. 5. Esetleges indítványok. A zárószámadások, az igazgatósági és felügye!őbizottsági jelentések a közgyűlést megelőző nyolc napon át az intézet helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Kelt Pápán, 1942. évi március hó 3-án. A Pápai Hitelbank Részvénytársaság igazgatósági. Csak szaküzletben vásároljon! Kovács Imre SaSSJSsS szemüveg és fotoanyag megbízható szaküzlete Pápán, Kossuth Laios-utca 21. fffflT) szám alatt vanl — Telefon: 12—35. Amatőr felvételek gondos és gyors kidolgozása. Megbízásait vidékről postán is beküldheti. átvenni szándékozom Farkas Ferenc Pápa, Fő u. 18. alatti üözoonti szálloda bérletét. Követelések levélben 5 napon belül jogvesztés terhével, nálam bejelentendők. Klein Gyula, Pápa , Fő u. 18. Gyümiölesfák permetezéséhez ezév­ben kevesebb rézgálicra számithatunk. Ezért nagyon fontos a rézgáJácpótló sze­rek használatát ismerni. Erről, valamint a nyúlrájgta fᣠrendbehozásáróíl, stb. ír a Magyar Gyümölcs legújabb száma, melyből lapunkra hivatkozva egy alka­lommal ingyen '^mutatványszámot küld a kiadóhivatal. Budapest, V., Vilmos császár-út 76. > Paplant! Sezlont! Hecomiet! Csak a készítőnél Heimlich Sándor kárpitos Pápa, Deák Ferenc-utca 9. (CORSO mozgóval szemben) * Nyilt-tér. (E rovatban közöltekért semmiféle felelősséget nem vállal a szerkesztőség és a kiadóhivatal.) Felhívás. Rácz Jenő Kisfaludy-utcai vendéglőjét átvettem. Az esetleges hitelezők 8 napon belül jelentsék be követelésüket, mert azon túl figyelembe nem vétetnek. 72 Braun János vendéglős. Egy jó karban levő fedett tekepálya e la d ó Unger Kálmánnénál Gyarmat, (Győr vm) ÁLLAMI ANYAKÖNYVI KIVONAT 1942. febr. 27-márc. 5. S z ü lettek : Markos Dezső, kaszinói gondnok és Kulcsár Anna, leánya: Mária Mag­dolna, rk. — Gruber István, fodrász és Jakab Erzsébet, leánya: Edit Erzsébet, rk. — Kreutz József, OTI pénzbeszedő és Fekete Irén, leánya: Zsuzsánna Ju­liánná Anna, rk. — Weber Leó, gépke­reskédő és Öszterreicher Aranka, fia: Tibor, izr. — Vörös József, főldmivHo és Varga Vilma, leánya: Mária Erzsé­bet, ev. — Alexay Zoltán, biztosítási tisztviselő és Varga Olga, fia: halvaszü­letett. Házasságot kötötttok: Fusz Sándor (özvegy), takarékpénz­tári altiszt, rk és Molnár Mária, varró­nő, rk. — Zsirai József, gazdásági cseléd, rk. és Molnár Anna, rk. — Nemes Imre Lajos, vasúti géplakatos, rk. és Bodro­vics Róza, szövőgyári munkásnő, rk. — Fleischmann Lajos, tejkereskedő, izr. és Tauszig Johanna, izr. Meghaltak : Horváth Lajos, nyűg. vasúti állo­máselöljáró, rk. 61 éves, érelmeszesedés. — Kovács József, napszámos, rk. 73 éves, ajakrák. — Istenes Terézia, városi gondozott, rk. 61 éves, végelgyengülés. — Nagy Tibor, államilag gondozott gyermek, rk. 9 hónapos, gócos tüdőlob. Laptulajdonos: a Pápai Belvárosi Katolikus KÜr. Szerkesztésért és kiadásért f«M: NEMCSIGS ELEK. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pápa, Korvin-utca 3. ss. Előfizetési ár: egész évre 8 P, fAéwt 4 P, negyedévre 2 P. Hirdetések díjszabás szerbit. Lapzárta: szerda délután 5 óra, hiréto­téseké csütörtök délelőtt 11 óra. Nyomatott a Keresztény Nemzett Nyomda vállalat Rt. üzemében, Pápán. EaM*s wmKTMttf: Téi~

Next

/
Oldalképek
Tartalom