Pápa és Vidéke, 38. évfolyam 1-52. sz. (1941)

1941-05-11 / 19. szám

ÍREK Ügyeletes gyógyszertárak. Május 11-ig az irgalmasrendi, 12—18 a Piatsek gyógyszertár tart éjjeli és vasárnapi szolgálatot. Névváltoztatás. A Kormányzó Ür őfőméltósága Vértess Vilmos István miniszteri tanácsosnak, a szombathelyi MÁV Üzlet vezetőség üzletigazgatójának családi neve helyett a nemesi Vériessy nevet adományozta. Vértessy min. tan. és üzletigazgatót azért érte ez a magas kitüntetés, mert a világháborúban bátor magatartást tanúsított, továbbá a tár­sadalmi életben végzett tevékenysége és a vasút szolgálatában történt munkás­sága nemzeti szempontból is kiváló. Áthelyezés. P. Simon Gyula irgal­masrendi áldozópapot Pécsre helyezték. Helyére P. Óvári Gusztáv jön Pápára — P. Simon Gyula apostoli munkásságával különösen a beteggel szemben való gon­dosságával és gyengédségével csak sze­retelet aratott mindenkinél. Áthelyezés. A Belügyminiszter Óriás Oszkár vármegyei számvevőségi főtaná­csost Veszprémből helvezte át. rőségi B alassagy arm atra Új plébános Celldömölkön. Dr. Ne­mes Vazul pannonhalmi főiskolai tanárt nevezte ki Kelemen Krizosztom pannon­halmi főapát celldömölki plébánossá. A Baross Szövetség pápai csoport­jában, 7-én este 1/2 9-kor Gergyesi Fe­renc káplán tartolt magas színvonalú és érdekfeszítő előadást: »A kereskedés és keresztény morál« cimmel. — Jövő hé­ten 14-én folytálja ezt a témát: »A szer­vezés;-sel kapcsolatban. Egyházközségi közgyűlés. Vasár­nap délután igen kevés számú képviselő­testületii tag részvételével folyt le a róm. kat. egyházközség közgyűlése, melynek egyetlen tárgya az 1941. évi költségvetés volt. A képviselőtestület a pénzügyi bizottság és az egyháztanács által elfogadott költségvetést egyhangú­lag hozzászólás nélkül elfogadta, amely a következő: Fedezet: I. Egyházi rész 10.131 P 25 f., II Iskolai rész 43817 P 40 f. — Szükséglet: I. Egyházi rész 19 8944 P 56 f., II Iskolai rész 94877 P 71 f. — Egyenleg (hiány): I Egyházi rész 9.763 P 31 f.. II. Iskolai rész 61.060 P 31 fillér. Összesen: 60823 pengő 62 fillér. — Kimondta a képviselőtestü­let, hogy az 1941. évi költségvetésben je­lentkező 60.823 P 62 f. hiány fedezetéről tételes, oszt áh 7 adó (fejadó) alakjában kivetendő egyházközségi adóval kiván gondoskodni és az egyházközség min­den adóköteles tagja, illetve egyház­községi adó fizetésére köteles természe­tes és jogi személy jövedelmi viszonyai­nak figyelembevételével, a képviselőtes­tület által elfogadott szabályok szerint történő osztályba sorozással, saját osz­tályának megfelelő egyházközségi adót köteles fizetni. Délvidék! Isten hozott! F hó 8-án szállított először a Hungária gyár mű­trágyát a visszacsatolt Délvidékre. Dr. ötvös Dániel igazgató-főmérnök nem­zeti-szinű szalaggal gyöyörűen feldíszí­tett kocsikat iditott útra ezzel a felírás­sal: Délvidék! Isten hozott! Arnig Ti szenvedtetek, addig mi dolgoztunk Érte­tek. Az Állami Polgári Leányiskola ta­nári kara az árvízkárosultak javára má­jus havi fizetésének egy százalékát ajánlotta fel. A Belvárost Kat. Kör csütörtökön este jól sikerült vacsorát rendezett, ame­lyen a tagok szép számban vettek részt és kellemes hangulatban hosszú ideig maradtak együtt. Egyébkent minden csütörtökön este az egyesület köri estet tart, melyen vendégeket is szívesen lát. Keresek november l-re 2-3 szobás lakéit Címet a kiadóba. Salétrom-utca 1. sz. ház eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt Dr. Maurer István ügyvéd Pápa, Eötvös-utca. Sokat javult a vasúti menetrend Május hó 5-én életbelépett új me­netrendet a vasútállomáson és a me­net jegy irodában kifüggesztették. Az utazóközönség ezeken a helyeken bő­vebb felvilágosítást nyerhet az induló és érkező vonatokról. A végleges nyári me­netrendkönyv, mint értesültünk, csak június hó elején (készül el. Indul: Pápáról—Budapestre l 1 8, 19 3» (gyors). Pápáról—Győrbe i 1 5, 15 2 1, 20 5 0. Pápáról—Celldömöik-felé 13 5 5. Pá­páról—Csorna-felé 4 5 5, 13 3 8. Pápáról— Bánhida-feié 3 5 0, 15.— Pápáról—Veszp­rém varsány-f elé 19 4 0. Érkezik: Budapestről 3 3 5, ll 0 7 (gy.), Győrből T™, 19*", Celldömölkről 7 2<\ 15 i e, Csornáról 7 3 3, 19 0 5, Bánhidáról 20 3*, Veszprémvarsányból 7 1 6, 10 0 4,'Szombat­helyről 19 3 7 (gyors). Hoziávalók: '/, liter tej 3 evőkanál cukor 1 ci. Dr. Oetkcr vaniHakrémper 4 evőkanál viz az eik«v*réth«f 2 tojás „ 25 deka turó '/» citrom hája '/i kg. cukrozott nyert gyümölcs -.26 -.35 -.04 .50 P 1.62 DtOetke* HcUté és tcU>Cú€ó tuAc^hfém qc fümötccsefi k tejet a cukorral felfőzzük, leven* szűk a tűzről, a tojás ás vizz«l simára elkevert krémport haBverőval elverjük benne, újra tűzre teuzfilr' ás addig keverjük, míg felfő. A feltár­ják kemány habját a mág meleg krémhez vegyitjük. A túrát szitán áttörjflk, citromhájét adjuk hozzá, a meleg krámet kana­lankint elkeverjük benne. A gyümöl­csöket üvegtálba rakjuk, a krémet ráöntjük ás hidegre tesszük. M6sz*rű i»«pAónyT«l kívánságra ingyva küld 9 Dr. OETKER A. Budop**, VIII, Co«t.-ulca IS» ZbCLniííiCLÜZLL Hozzászólás Molnár István cikkéhez Kaptuk a következő levelet: Kedves Szerkesztő Űr! Érkedlődve olvastuk azokat a cik­keket, melyek Pápa város múltját há­mozgatják ki a feledés kérge alól. Hálá­sak vagyunk azért, hogy a »Pápa és Vi­déke« hasábjain megszólaltatják azokat a történelmi emlékeket, mdyek meiiett a mindennapi kenyérgondok hajszájá­ban érdektelenül sietünk él, figyelemre se méltatva azi a dicső keresztény ma­gyar multat, mely bennünk szunnyad. A sok vihart, küzdelmet, vért, harcot és imát látott falak valóban beszélnem; a múltnak dicső országépitését mesélik nekünk, késő unokáknak. De szabadjon megjegyezni, hogy e tanításon kívül, mi pápai olvasók még mást is érzünk, hal­lunk a történelmi emlékek beszédéből. Elsősorban szemrehányást. Súlyos és megérdemelt feddést, hogy a későbbi nemzedék minden erőfeszítés nélkül en­gedte kicsúszni kezei közül a nefmlzet­fenntartó keresztény magyarságunk fel­legvárait. S nem érzett belső, lelki kény­szert arra, hogy azokat a helyeket, ahonnént kultúránk, nemzeti erőnk el­indult szentélykent őrizze, s borzadjon attól a gondolattól, hogy ezek a helyek zsidó kézbe kerüljenek. Bűne, mulasz­tása a keresztény magyarságnak, hogy nem volt megfelelő kegyelettel, ragasz­kodással fajának, nemzeti szellemének múltbeli fókuszaihoz. Engedte a kozmo­polita zsidó szellem bomlasztó hatását beáradni és semmibevett múltjának he­lyén felépíteni csak a mának élő, gyö­kértelen, tipikusan sémita világot, mdy előtt nincs múlt, történelem, s felette őrködő féltő gond, csak a ma: üzletei­vel, hasznával. Másodsorban, a pápai ciszterciták elfelejtett otthonának zsidó kézre váló jutása kioktat bennünket a zsidók tér­foglalását illetőleg. Az ő térfoglalásuk két féle, szellemi és anyagi, ez a pápai eset mindkettőt példázza. A keresztény magyar szellem kiára­dását elvágta az ő térfoglalásuk s he­lyette jött az ő szellemük. Az életeket irányító világnézettől kezdve az utca nyelvhasználatáig minden át volt ás van még ma is itatva az ő szellemükkel. Színház, mozi, irodalom, napi sajtó, di­vat, viselkedés csak úgy bűzlik még ma is a gettók áporodott levegőjétől. S a történelmi emlékek néma vádjára ér­telimetlenül ámulunk ázon, hogy az a népség, mely ismert közártalmas tulaj­donságai miatt egy józanabb világban falak közé szorítva élt és messzire fi­gyelmeztető sárga ruhát viselt, a ma­gyar életben oly nagy hangú lehetett, hogy kurjantásait, vezényszavait még ma is visszhangozza az élet. Hol aludt és hol van a zirci apátsáig épületéből ki­áradt magyar szellem? A zsidók anyagi térfoglalásáról ne­héz beszélni, mert a jogos felháborodás elragadja az embert. Akik a rongysze­dők sípjával jöttek közénk a magyar hánya-vetiséget és úrhatnámságot ápol­gatva és egyben/kihasználva vagyonokat furulyáztak össze. Sőt! úgy rátelepedtek az ország gazdasági ütőerére, hogy ki­fejezhetetlen tapintat és gondosság kell az eltávolításukra, nehogy katasztrofá­lis legyen ránk nézve. Itt az eredője an­nak a nagy magyar tragédiának, hogy amilyen mértékben levetkőztünk, olyan mértékben öltözködtek ők fel. Hogy va­lahányszor elárvult egy értékes múltú otthon, magyar kúria, rávethették ma­gukat és megvehették a kezükbe guruló magyar garasokból. S ime most, ami­hez nékünk történelmi vonatkozásoknál, keresztény nemzeti kapcsolatoknál fog­va jogunk lenne, azt elzárja előlünk az ő magántulajdonjoguk. Detronizált, örökségből kijátszott magyarok 3 akik a kerítésen kívülről né­zitek azt a helyet, ahol születtetek és nevelkedtetek, értitek, miért kell a zsidótörvény? Kedves Szerkesztő Úr! Bocsásson meg, hogy megjegyzéseket fűztem lapjá­ban megjelentekhez, de ez tulajdonla­pén beszámoló volt arról, hogy a törté­nelem, az élet tanitómestere, nekünk ol­vasóknak mit tanított az önök cikksoro­zata által. Vagyok tisztelettel: OLVASÓJUK 40 pengő igen sok pénz, de könnyen hozzájuthat, ha idejében gondoskodik ar­ról, hogy beszerezze államsorsjegyét. Húzás már iúnius 5-én A sorsjegy ára: egész P 3, fél P 1-50 Kapható minden sorsjegy­árusítónál és az összes dohánytőzsdékben. Harminc évvel ezelőtt süllyedi el a Titanic. Április 28-án volt 30 éve, hogy az Atlanti Óceánon a Titanic elsüllyedt. A sírnia két filléreseket október 31­ig lehet becserélni, magánosok azonban csak 31-ig, a közpénztárak pedig július 31-ig kötelesek elfogadni. Találtak egy drb. ernyőt. Igazolt tu­lajdonosa a rendőrkapitányságon átve­heti. Eladó a Kisfaludy Károly utca 9. szám alatt levő kát egyszoba-konyhás lakásból álló h á • kerttel együtt. Bővebb felvilágosítást lehet nyerni (Kertváros) Nagyváradi-utca 3. szám alatt. Új hfzlosilási értékhatár. A Bel­ügyminiszter a betegségi biztosítási kö­telezettség szempontjából átmeneti ha­tállyal a javadalmazási határt havi 400 pengőre, az öregségi, rokkantsági, öz­vegységi és árvas^ági biztosítás szem­pontjából pedig i havi 600 pengőre emelte. Ismeretlen női holttestét fogtak ki Mórichidán a Marcal vizéből. A jól öl­tözött, fejkendős nő körülbelül 24 órán át lehetett a viz ben. A búza vagyonváltsági ára május hónapra métermázsánként 24 pengő. Balesetek. Weiland János 35 £ves szűcsi rakodó munkás munka közben a lábán zúzódást szenvedett. — Vitárizs János 16 éves bakonyszentkirályi lakos játék közben a szemén megsérült. — Kokas Mátyás ugodi kovácstanoncnak munka közben egy vasdarab a szemébe vágódott. — Varga Jánosné 54 éves Munkácsy-utca 23. szám alatti lakos a lépcsőn megszédült, elesett és a jobb lá­bát eltörte. — Bittmann József 38 éves baklonykopipányi fuvaros lábára egy rönkfa ráesett és súlyos zúzódást szen­vedett. Statártálís eljárás — lopás miatt. A légvédelmi készültség ideje alatt, április 21-én Traubner Rezsőné Batthyány-u. 37. szám alatti lakos padlásáról egy bö­dön zsirt elloptak 80 P értékben. A' rendőrség erélyes nyomozást indítóit, s megállapította, hogy a tettes Marton Sándor büntetett pápai lakos. Nevezet­tet bűntett vétsége miatt a győri ügyész­ségre átszállították a statáriális eljárás lefolytatására. Hirdessen a „Pápa ÉS 0idéM"-beH CORSO Május 12—14., hétfő-szerda. II. rész. „w fl H0HBÜCS0S EMBEH Május 15—18., csütörtöktől—vasárnapig. A magyar filmgyártás monumentális alkotása Beala és az ördög Főszereplők: Szörényi Éva, Páger Antal, Vaszari Piri stb. Előadások kezdete; hétköznap Vs7 és */*9 órakor ünnep- és vasárnap 4. 1h7 és *A9 órakor. — Jegy­elővétel mindennap 11—l-ig és egy órával az elő­adások kezdete előtt. Telefon: 11-33

Next

/
Oldalképek
Tartalom