Pápa és Vidéke, 37. évfolyam 1-52. sz. (1940)

1940-06-09 / 23. szám

MOZI-KRITIKA. Halálos tavasz. Közkívánatra másodszor került ez a film a pápai vászonra. Magáról a darabról most már nem akarunk szólni. Csak egy megjegyzésünk lenne. Szeretjük azt hangoztatni, hogy mi már reális világban élünk, nyitott szemmel jár­juk az életet. Téglával verjük a mel­lünket: csak mi egyszer megmutat­hatnánk, hogy milyen keménykötésű legények, alkotó, vezető munkára hivatott honfiak vagyunk. S íme, megjelenik a túltényeztett nőiesség a legnőietlenebb pincehanggal, végig­borzongunk egy romantikus, limo­nádés, érzékiséggel jól megborsózott szerelmi történetet, vége a féltéglás kiállásunknak. Visszaszédültünk oda, ahonnét évekig igyekeztünk kimászni. Mikor lesz már végre a sok szép szóból tett, a sok jószándékból épitő munka ? Kojigoexpress. Adva van egy mindenre elszánt menyasszony, aki a szerelem és hűség nevében lemegy Afrikába züllött vőlegényéhez. De egy másiknak esküszik örök hűséget, miután a vőlegényt sikerült repülő­géppel lezuhantatni. Ami érték van a filmben, az a három főszereplő színészi teljesítménye. T^zhiház Csütörtök „Noszti fiú esete Tóth Marival" ment gyér közönség előtt. A darabot mindenki jól ismeri és talán ez is oka volt a kis érdeklő­désnek. A szereplők unalmasan ját­szottak, ők is alig várták, hogy vége legyen a darabnak. Pénteken a „Zimberi-zombori szép­asszony" került bemutatásra. A kel­lemes darab ezúttal is szépszámú közönséget vonzott. Szereplőit egytől­egyig dicséret illeti. Különösen Nagy Erzsi és Károlyi János játéka tetszett. Szombaton a „Finom család" ment a közönség érdeklődése mellett. A darab nem is érdemelt még ennyi közönséget sém. Nem tudjuk megér­teni, hogy hogyan lehet ilyen dara­bot műsorra tűzni. Vagy azt gondol­ják, hogy nekünk pápaiaknak ez is megfelel. Ha ez a művésznők és művész urak gondolata, akkor csa­lódnak. Ha a házasság témáját még többször így fogják beállítani, akkor ne várjanak telt házat, és ne csodál­kozzanak, ha nem látogatják előadá­saiakat nagy számmal. Egyik-másik dalszámot egész nyugodtan elhagy hatták volna. Nem vettük volna ezt egyáltalán észre és talán a darab is élvezhetőbb lett volna. Egy-két jele­net pedig a durvaság határát súrolta. Szereplők közül Nagy Erzsi, Szabó. Várady játéka volt kifogástalan. A többiek igyekeztek. Vasárnap majdnem telt ház előtt Bus Fekete László „Nóta vége" cimű 3 felv. operett került színre. A darab szép volt. A szereplők jók voltak bár Sast jobban is láttuk már szerepelni. Vértes, Pintér Rózsi, Vértes Nelly úgy játszottak, amint azt tőlük vártuk. Szabó Sándor jó volt, de a darab végén már a bohóc benyomását keltette, a kakassal való jelenlétnél pedig egészen ízléstelen vott. Hétfőn a „Kék rókát" játszotta a társulat majdnem üres ház előtt. A darab erkölcsi értéke annyira semmi, hogy kritikára sem érdemes. A kö­zönség, Herceg Ferenc ezzel a darab­bal nem koronázhatja meg írói mun­kásságát. Sajnos itt tartunk, hogy jobb darab nem akad a társulat számára a magyar színirodalomban. Kedden a „Pozsonyi lakodalom" került újra színre. Mint a múltban: jó játék, nagy közönség volt. : Előzetes jelentés. Ketten egy jeggyel. Mit susog a fehérakác énekes-társas operett 3 felvonásban. Szombaton, vasárnap d. u. és este Budapest legnagyobb slágere. Pre­mier újdonság A 3 huszár. Hétfő Bolond lyukból bolod szél fúj énekes társas operett-sláger 3 felvonásban. Pápavidéki Gazda Rovatvezető: A Pápai M. kir. Mezőgazdasági Szakiskola Most végezzük el a gyümölcsösben, szőlőben: A gyümölcsfák aljának gyommen­tesen és lazán való tartását. A törzsön előtörő hajtások tőben való eltávolí­tását (kivéve a gyenge törzsű fákat, ahol törzserősítésre erre szükség van). A tősarjak eltávolítását eredési he­lyüktől. — Gyengetörzsü gyümölcs­fák köpülyözését (a törzs hosszirányú, de csak \ farészig terjedő bemetszé­sét). — Őszibarackoknál a hajtás­válogatást. — Gyümölcsfák (Őszi­barack, kajszi és mandula kivételével) 1%-os bordói leves permetezését, belekeverve 100 literenként 25—50 dkg Arzokáí. — Barack és mandula félék nyári higításu mészkénleves permetezését. — őszibarack levél­fodros és a többi gyümölcsfa moní­liás hajtásainak eltávolítását és elé­getését. — A drótozott jeltáblák meglazítását. — A bimbólikasztó bogár lárvájának irtását. (Az almafa ki nem nyílt rozsdaszinövé vált bim­bók szedésével és elégetésévei). Szőlőben: Első permetezést (ha még meg nem történt) peranospora ellen 7a 0/o-os bordói lével. — Hajtás válogatást (idén különösen fontos). — Első kötözést (aggatást). — Mély .kapálást. Irtsuk a gyomokat Az idei kedvezőtlen hűvös és csapa­dékos idő miveletinövényeinket fej­lődésükben nagyon visszaszorították ezzel szemben a gyomok fejlődése gyors s az idő felmelegedésével mégerőteljesebbé fog válni. Minden gazda figyelje a földjét s ha az any­nyira megszikkad, hogy rá lehet menn; fogjunk azonnal a gyomok irtásához. A gyomok irtása ne csak a kapások közötti gyomok irtására szorítkozzon, hanem a gabonákban lévő gazokat is irtsuk ki, így az acatot, vadrepcét, konkolyt, pipacsot. Ne feledkezzünk meg a búzák ro­zsdásáról sem, mert csak így nyer­hetünk tiszta vetőmagot. Mennyi víz kell naponta egy számos legelő jószágnak? Az egész napot legelőn töltő csor­dának vagy gulyának nyáron dara­bonként 40 liter víz kell. Tehát egy 100 darabból álló csorda napi 40 hektótiter vizet fogyaszt el. Ezt ha nincs tiszta forrásvíz, a pásztornak kell a kútból a vályúba húzni. Ha a jószág nem kap elegendő vázét szom­jazik és a füvet nem jól értékesíti. Követeljük meg a pásztortól, hogy az állandóan tisztán tartott vályúba elegendő vizet húzzon a legelő jó­szágnak, vagyis, hogy a jószág teli vályútól menjen el. Pápa megyei város hivatalos közleménye Hirdetmény. A polgármester felhívja az arató és kaszálógépek tulajdonosait és pe­dig úgy a gazdákat mint a gépke­reskedöket, hogy az aratógépekben és kaszálógépekben beállott minden­nemű változást, és pedig szaporodást, apadást, használhatóvá tételt és hasz­nálhatatlanná válást a 7120/1938 M. E. sz. rendeletben előirt kötele­zettségüknek megfelelően minden negyedév utolsó hónapjának 8-áig a polgármesteri hivatalnál a gép gyártási cégének, pontos leírásának és számának bejelentése, illetve fel­tüntetésével jelentessenek be, mert ellenkező esetben a bejelentést elmu­lasztók kihágást követnek el és a 7120/1938 M. E. sz. rendelet szerint büntetve lesznek. — Kisipar sérelme az OTI-val szemben már évek óta fennáll, mert a munkavállalóik után az OTl-járan­dóság felét a kisiparnak kell viselni, amiért az OTI-tól semmiféle ellen­szolgáltatást nem kap. — Az Orszá­gos Ipartestületek június 2*án össze­ülő értekezlete az Iparügyi Minisz­ternek javaslatot terjeszt elő, hogy a jelenlegi méltánytalan állapotot szün­tesse meg. Helytelen kifejezést használnak a gyászjelentések szövegében. Dr. Czapik Gyula veszprémi megyés­püspök legújabb pásztorlevelében kifejti, hogy a nyomtatott gyászjelen­tésekben szokásos „a halotti szent­ségek felvétele után" kifejezés dog­matikai szempontból hibás, pasztorális érdekből pedig káros, mert azt a téves hitet kelti, mintha az utolsó kenet után feltétlenül a halál követ­keznék és ennek gyakorlati eredmé­nye az, hogy a betegeket csak köz­vetlenül a halál előtt láttatják el a hozzátartozók a szentségekkel. A püspök felhívja papjait, hassanak oda a temetkezési vállalatoknál és a gyászjelentéseket készítő nyomdászok­nál, hogy a jövőben „a szentségek kegyelmeivel megerősítve" használják. Külföldi állampolgárok jelent­kezése. Az a külföldi, aki hatósági engedély nélkül tartózkodik az or­szágban, köteles a rendőrhatóságnál (kis- és nagyközségekben a járási főszolgabírónál, a m. kir. rendőrség működési területén a m. kir. rendőr­kapitányságnál, vagy kirendeltségnél) 24 órán belül jelentkezni. Az a kül­földi, aki a jelen rendelet közhirré­tétele után érkezik az ország terüle­tére, megérkezésétől számított 24 órán belül a rendőrhatóság előtt személye­sen tartozik megjelenni. A külföldi tartózkodási helyét (a beutazási en­gedélyben kijelölt várost, vagy köz­séget) a rendőrhatóság engedélye nélkül el nem hagyhatja és ameny­nyiben attól a további ittartózkodásra kifejezett engedélyt nem kap, a tar­tózkodási engedély lejáratának nap­jával az ország területét elhagyni köteles. Annak a külföldinek, aki rendőrhatósági engedély nélkül tar­tózkodik az országban, szállást adni, továbbá ily külföldit anyagi támoga­tásban részesíteni tilos. Postagalamb-verseny. A Pápai Postagalamb Sport Egyesület által Veszprém, Szombathely, Sopron, Zalaegerszeg, Lenti, Keszthely és Nagykanizsa feleresztési állomások­ról rendezett dunántuli rövidtávú versenyek végleges ponteredménye a következő: I. László János 241 pont, II. Szabó József 120 pont, III. Jánka Sándor 104 pont, IV. Kállay Mihály 98 pont, V. Kalmár Lajos 83 pont, VI. Balassa Zoltán 47 pont, VII. Keiger Ferenc 37 pont és VIII. Polgárdy István 23 pont. Az egyesü­let középtávú versenye — melynek végállomása Kőrösmező — most van folyamatban. Versenyeink díja­zásához eddig a következő hozzá­járulásokat kaptuk: dr. Hermann László v. főjegyző 1 drb Íróasztali óra, Pápai Takarékpénztár 20 P és Pápa megyei város 10 P. A tiszte­letdijakért az adományozóknak hálás köszönetét fejezi ki az egyesület vezetősége. Megszűnik a pápai kövezetvám. A vidéki vámsorompókat megszün­tetik és kártalanítják a vámengedé­lyeseket. Az új. rendelet július 1-én lép életbe és a vidéki összes vám­sorompók megszűnnek. Tehát nem­csak a motoros jármüvekre vonat­kozik a rendelet, hanem a lovasko­csikra is, valamint a lábon hajtott jószágokra is. A kormány ezzel az intézkedésével közel tíz esztendős kívánságot teljesít, ami az idegen­forgalomra is jótékony hatással lesz. Tilos elégetni a gumihulladé­kokat. Budapesti közlöny szerdai száma közli az ip. miniszternek ren­deletét, mely egyrészt megszünteti azt a kedvezményt, hogy a behozott gumiárú 15%-át az importőr szaba­don forgalmaztatta, másrészről meg­tiltja mindenféle gumihulladék és gumireszeléknek az elégetését és megsemmisítését. C Június 10—11. hétfő-kedd SIMONÉ SIMON legújabb filmje Ifjúság Két fiatal orvostanhallgató és egy francia diákkisasszony wedekindi tör-! ténete. Főszereplők: JEAN PIERRE AUMONT, RAYMOND ROULEAU* Június 12—13. szerda-csütörtök Szerelmi számtan LESLIE HOWARD, a „VÖRÖS PIMPERNEL" felejthetetlen cím­szereplőjének pazar vígjátéka. Partnere: JOAN BLONDEL. Június 14—15—16*, péntektől—vasárnapig TAMÁS ÚRFI KALANDJAI MARK TWAIN örökbecsű regényének filmváltozata. Főszereplők: TOMMY KELLY, JACKY MORAN, ANN QILLS, ' Előadások kezdete : hétköznap tya/ és áA9 órakor, ünnep- és vasárnap 4, V*7 és $U9 órakor. — Elővétel mindennap 11—l^ig és 1 órával az előadások kezdete előtt. Telefon: 11-33-

Next

/
Oldalképek
Tartalom