Pápa és Vidéke, 37. évfolyam 1-52. sz. (1940)

1940-06-09 / 23. szám

{PORT Futball. FAK—Kinizsi 6:1 (4:0) Vezette: Horváth Győző. Súlyos vereséget szenvedett Fűzfőn a Kinizsi csapata. Kinizsi támadá­sokkal kezdődik a mérkőzés, de már a harmadik percben dugót ér el a fűzfői csapat Winkler révén. Három perc múlva Kukla II. kettőre növeli a dugók számát. 10. percben Deák fejese jut a hálóba. A gól után már a Kinizsi is sokat támad de ezek csak a tizenhatosig jutnak el, mert a csatársor nem tudja góllá értékesí­teni a sok támadásból alakult hely­zeteket. 38. percben Almási a gól­szerző. A II. félidőben továbbra is válto­zatos mezőny-küzdelem fejlődik ki némi hazai fölénnyel. A 14. percben Szalmássy átadását Horváth értékesíti, a 15. percben 11-bői Deák 5:1 re, majd a 33. percben szintén Deák állítja be a végeredményt. Az egész csapat formája alatt ját­szott, ez különösen áll a csatársorra. Perutz—II. Kertilet 7:2 (4:2) Vezette: Gránássy. A tartalékokkal játszó csapatok találkozása szép küzdelmet és meg­érdemelt Perutz győzelmet hozott. Érdekes volt megfigyelni a Perutz csapatának új rendszerrel való játé­kát. Négy fedezettel és négy csatár­ral játszották végig a mérkőzést. Perutz kezdi a mérkőzést, de még mindegyik csapat csak próbálkozik a támadásokkal. A 14. percben Vámos lő gólt Antalfi átadásából. 17. percben Besoner dugója az ese­mény. Hiba II. a 22. percben szép dugóval 2: l-re javít. Váltakozó tá­madásokközben a 27. percben Antalfi szabadrúgásból 3: l-re állítja be az eredményt. 35. percben Antalfi helye­zett kapás dugója jut a hálóba. 40. percben Juhász 25 méteres bombája zörgeti meg a PPSC hálóját. A II. félidőben inkább a Perutzot látjuk támadásban, de a Kerület is úgy küzd, mintha ezen dőlne el a bajnoksága és nem játszik alárendelt szerepet. A 33. percben Antalfi sza­badrúgása köt ki a győri hálóban. 2 percre rá Antalfi sarokrúgását fejeli a hálóba Dómján, majd ismét Antalfi rug dugót, mellyel a 7:2-es végered­ményt beállítja. Perutz legjobb embere Antalfi, aki gólképességével tünt ki. Jó volt még Hoffman, Limperger és Mayer. Perutz II.—M. Textil 3:2 (1:0) Vezette: Király. A győri csapat fölényben játszott, gólképtelen csatársorának köszönheti, hogy vesztesként hagyta el a pályát. Dugólövők: Odor (2) és Németh II. ill. Nemes (2). Iglói kupa mérkőzés. Alap század—IV. század 2:2 (1:0) Vezette: Vida. Vasárnap sporlia. Kinizsi itthon játszik a Hubertus jóképességü csapatával. Előtte a szé­kesfehérvári tankerület középiskolá­sainak atlétikai versenye lesz. A Perutz a bajnokcsapatot, az SzFC-ét keresi fel Szombathelyen, ahol szeretné bebiztosítani második helyét. Kinizsi II. Győrött keresi fel a M. Textil csapatát. HALLÓ 1 Megnyílt az állomással szemben lévő HALLÓI SZ I T A-f éle sörkert, hol kitűnő barna és világos sör kapható. Minden este a jó hangulatkeltő Szuczky tangó-harmonikás hangversenyez. Kitűnő uradalmi fajborok, szolid árak, pontos kiszolgálás! Szíves pártfogást kér: s^vrrr $xl t?J!ir to n Pk. 5085 sz. 1940. 1940 vghtói 165 sz Rrverési hirdetmény. Dr. Ditz László budapesti ügyvéd által képviselt Compactor Papirípari Anyagok és Felszerelések javára 200 pengő tőke és több követeles járulékai erejéig a pápai kir. járásbíróság 1940 évi 698. sz. végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1940 évi április hó 29-én lefoglalt 1200 P-re becsült ingóságokra a pápai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tünő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs végr. szenv. üzletében Pápa, Deák Ferenc utca 8. sz. a. leendő megtartására határidőül 1940. évi június hó 11. napjának délelőtt 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, 112 drb. zsőlye­szék és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/931 M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverez­hetnek, akik a kikiáltási ár egytized­részét bánatpénzül leteszik. Pápa, 1940 május 24. Török Miklós kir. bir. végrehajtó, mint bírósági kiküldött Juhtenyésztésünk nagyarányú fejlesztése. Juhtenyésztésünk és ez­zel kapcsolatban gyapjútermelésünk csökkenése 1933-ban arra késztette a kormányzatot, hogy a juhtenyész­tést különböző intézkedésekkel elő­mozdítsa. Az állami beavatkozásnak és propagandának meg volt a kellő eredménye, mert juhállományunk 1933 óta több mint 800.000 darab­bal gyarapodott. A jelenlegi állomány sem elegendő azonban a hazai gyapjú­szükséglet kielégítésére. Mivel a jelenlegi viszonyok között gyapjú behozatalra nem lehet számítani, a juhtenyésztést fokozottab fejlesztésére van szükség. Ezért tervbe vették és részben már meg is valósították a gyapjú, a juhtej és a juhhús értéke­sítésének szabályozását illetve a meg­felelő ár biztosítását. A főldmívelés­ügyi minisztérium ezenkívül folytatni fogja a tenyészkosok kiosztását, to­vábbá a szükségletnek megfelelő posztó- és szövetgyapjas juhállomány­nak közel félmillió pengő állami hi­telakció keretében fésűs és cigája­állományra való kicserélését. BfirdiszmS-árut bizalommal vehet a készítőnél. — Nagy választék, olcsó, szabott árak gyfiri szakképzett bDpDnilOsnél — Pápa, Kossuth Lajos-utca 1, ­Pápai f örmény piac Búza 2200-22'50 Rozs 21"00—2f00 Árpa 23 00—23 00 Zab 2250—23 00 Tengeri 25.00-2550 Fokhagyma 60—60 Vöröshagy. 50—50 Kelkáposzta 00—00 F.-káposzta 00—00 Burg. 12.00-15-00 M.-hus 1*36—1'52 B.-hus 1-60—200 S.-hus 200—200 Zsirszal. 1*90—1'90 Zsir T98-r98 Vaj 3'20-4ö0 Túró 0-80—100 Tejfel lit. riO-1'20 Tojás 09-09 Tej 22-24 Nullásliszt 42—46 Főzőliszt 37—37 Kenyérliszt 36—36 Bab 70—80 Zöldség 3-00—300 Sárgarépa 60—60 Széna 1200—150(> Szalma 12 00—1400 Utazási korlátozás a MÁV al­kalmazottaira. A MÁV igazgató­sága elrendelte, hogy alkalmazottai (nyugdijasok is) és azok hozzátarto­zói, akik más egyének (cégek) juta­lékos utazóiként, akár más bármi­nemű üzletszerzési ügyekben utaznak, ha ez alkalommal áruikat polgári fuvarlevéllel vagy szállítóvevénnyel fel is adják, ilyen esetekben az arc­képesigazolvány alapján csak az ala­csonyabb kocsiosztályu féláru menet­kedvezményt vehetik igénybe. Ily természetű utazásoknál u. i. köztiszt­viselői félárú menetjegyváltására jogo­sító arcképesigazolványok birtokosai­nál sincsen korlátozás. A szóban­forgó utazásokhoz a szabadjegyek és önköltségi jegyek nem vehetők igénybe. Hirdetések Jó állapotban lévő „Méray" oldal­kocsis és egy „Szaksz" motorkerékpár eladó. Árok-u. 7. 155 Pápai határban (Böröllő) 100 kis­hold mezőgazdasági ingatlan haszon­bérbeadó. Érdeklődni lehet dr. Kauf­mann Andor ügyvédhél, Közép-utca 7. szám. 154 Értesítés. Tisztelettel értesítem a lábbelikészítő urakat, hogy Pápán, Flórián-utca 10. szám alatt bör­és cipészkellék kereskedést nyitottam. Szíves támogatást kérve maradok hazafias tisztelettel: Szalay Károly bőrkereskedő. 153 Nős, vagy nőtlen felsőrész-készítőt, teljes szakmai jártassággal, tűzni tudót jóforgalmu cipőüzletbe azonnal felveszek. Cím a kiadóban. 151 Horváth Gyula daráló malma Pápa, Török Bálint-u. 27. elfogad darálásra min­dennemű gabonanemüt. Ezenkívül elfogad dará­lásra szánt terményt min­den mennyiségben táro­lásra, illetve megőrzésre. Árpa és tengeri dara a legolcsóbb napi árban állandóan kapható. Ingyenes ojtóanyag. Szegény­sorsú gazdák ingyen ojtóanyagot kapnak. Mezőgazdasági kamarák fel­iratán a miniszter leiratában bizto­sította az érdekelteket legmesszebb­menő támogatásáról. Állami anyakönyvi kivonat. 1940. május 31—június 6. Születtek: Szabó Imre kocsis és neje Nádasdi Juliánná, fia: Károly, ev. — Kovács Mária napszámosnő, fia: Ferenc, rk. — Váczy Dániel vendéglős és neje Rátz Ida, fia: Zoltán, ref. — Molnár János napszámos és neje Mózer Er­zsébet, leánya: Mária Magdolna, rk. — Simon Magdolna napszámosnő, leánya: Ilona, rk. — Kováts István hentessegéd és neje Alcsuti Aranka, leánya: Éva, rk. — Kovács János szövőmunkás és neje Gulyás Mária, leánya: Erzsébet Éva, rk. — Gáspár Pál vasúti motorhajtányvezető és neje Németh Mária, fia: Pál István, rk. Meghaltak: Dobson János, rk., 2 hónapos, bélhurut. — Branovics Pál gazda­sági cseléd, rk., 19 éves, bélelzáródás. — Gombás Imre napszámos, rk., 74 éves, kizárt sérv, tüdőgyulladás. — Özv. Pacsai Lajosné Ihász Karolin, ev., 49 éves, tüdővész. — Özv. Hajas Endréné Molnár Karolin, ev., 81 éves, agyvérzés. H&zasaAgot kötöttek : Ruzsás Sándor szövőgyári munkás.* ref. és Kis Karolina szövőgyári munkásnő, ref. — Nádasi Antal (özv.) villanytelepi gépész, rk. és Lehner Mária, rk. Szerkesztői üzenetek. Többeknek: A korlátozott lapter­jedelemre való tekintettel kérjük, hogy a híreket rövid pár soros mon­datokban szíveskedjenek beküldeni. Költőnek: Verse jó, azonban mi csak 8-10 soros verseket tudunk néha leközölni, ha ilyeneket küld r alkalomadtán leközöljük. Első novellám: Ügyes munka, sajnos a fentiek önre is állanak. Túl hosszú lapunknak, ha egy hasáb terjedelmű cikket tud beküldeni és megfelelnek, tudunk belőlük közölni. Érdeklődő: Sajnos nem festik a városházát. Vidéki előfizető: Természetesen örömmel fogadunk a környékre vo­natkozó minden cikket és készséggel; adunk azoknak lapunkban helyet. Tókerti: A cikk goromba hangja miatt nem közölhető. Amsterdam: Már nem időszerű* Laptulajdonos: a Pápai Belvárosi Katolikus Kör. Felelős kiadó: Nemesi c» Elek. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pápa, Korvin-ucta 3. Előfizetési ár: egész évre 8 P, félévre 4 P r negyedévre 2 P. Hirdetések díjszabás szerint. Lapzárta: csütörtök déli 12 órakor Készült a könyvnyomtatás feltalálásának. 500-adik esztendejében a Keresztény Nem­zeti Nyomdavállalat R.-T. nyomdájában,. Pápán. — Felelős vezető: Téglássy Jánoe

Next

/
Oldalképek
Tartalom